+ Konuyu Yanıtla
1 den 4´e kadar toplam 4 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Feb 2006
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Danıştay 6.Dairenin verdiği kararı anlamak mümkün değil

  Ekte Karar düzeltme dilekçem var. Karar düzeltme dilekçemde belirttiğim hususlar aslında temyiz dosyasında vardı. Hatta altyapı kentsel dönüşüm müdürlüğünün evrakta sahtecilik yaptığı dosyayı 4 sayfa yazdım temyiz dosyasında ve ilk dava açılış dilekçemdede var. Fakat bina yeni bittiği için görselleri yeni yükledim. 5 kat gösterip değerleme yapıldı şu an 36 kat bina var.Bu konuda değerli görüşlerinizi merak ediyorum
  DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ SELÇUK ACAR'IN DÜŞÜNCESİ: Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
  6545 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 103. maddesinin b) bendi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi yürürlükten kaldırılmış ise de; anılan Yasanın 27. maddesiyle 2577 sayılı Yasaya eklenen Geçici 8. maddenin 1. fıkrasındaki "Bu Kanunla idari yargıda kanun yollarına ilişkin getirilen hükümler, 2576 sayılı Kanunun, bu Kanunla değişik 3 üncü maddesine göre kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra verilen kararlar hakkında uygulanır. Bu tarihten önce verilmiş kararlar hakkında, kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan kanun yollarına ilişkin hükümler uygulanır." kuralı uyarınca, bu maddeye göre kararın düzeltilmesi yolundaki istemin incelemesine geçildi.
  Danıştay Dava Daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verilen kararları hakkında ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerle kararın düzeltilmesi istenebilir. Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar ise adı geçen yasa maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymamaktadır.
  Bu nedenle kararın düzeltilmesi isteminin reddine, yargılama giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 01/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Karar düzeltme sdilekçem;
  AÇIKLAMALAR:
  1.)Resmi Belgede Sahtecilik Suçu İşlenmiştir;

  Altyapı kentsel dönüşüm müdürlüğü, ihaleden önce yaptığı değerlemede (Ek-1) Arsaya yapılacak olan 5 katlı tek bina olarak göstermiş ve ona göre değerlemede bulunmuştur. 2016 Yılında çıkan ruhsatta arsaya 2 adet 18 katlı bina imarı verilmiştir. Yani: 18+18 =36 kat (Ek 2-Ek 3) ve binalar iki hafta önce bitmiştir. Ekte resim ve satış fiyatları mevcuttur.( Ek 4-Ek 5- Ek 6)

  Resmi evrakta (belgede) sahtecilik suçu, kamu güvenine karşı suçlar arasında TCK 204. maddede düzenlenmiştir. ” Resmi evrakta sahtecilik suçu bir kişi aleyhine işlense bile suçun mağduru daima devlet olarak kabul edilmektedir. Fail, suçu işleyerek kamu güvenini zedelemiştir. İşlenen suç nedeniyle maddi-manevi zarar gören gerçek kişiler mağdur değil, “suçtan zarar gören” sıfatıyla soruşturma ve kovuşturmada şikayetçi olup yargılamaya katılabilirler” (Yargıtay Ceza Genel Kurulu – 2014/202 K.).

  Bu bilgiler ışığında suçun Asliye ceza mahkemesine , bu güne kadar kadar bu olayın üstünü örten kişi ve kurumlar hakkında yasal hakkımızı saklı tutarak bildirilmesini talep ediyoruz.Gerçi her halukarda savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.

  2.)Sözleşmeler yasadan önce yapılmıştır;
  Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yasadan önce yapılmıştır. (Sözleşme Trh: 25 Mayıs 2012)(Ek 7), Türk Borçlar kanunumuzun 12.Maddesinde; ... Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir.Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz” Kanunun amacı kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm değil , yasadan önce sözleşme yapılıp sonradan sözde toplantı yapılması yasaya uymak değil, yasaya uydurmaktır.

  3.)Bina zorbalıkla yıkım ruhsatı olmadan yıkılmıştır.
  Geçen seneye kadar ... il dernek başkanlığı yapmış olan ...inşatın sahibi olan K... isimli zorba binayı içinde oturan insanlar varken yasadan önce yıkmaya başlamış ve bu konuda belediye (Ek- 8) ve karakol tutanakları olmasına rağmen bu zorbanın yaptığı yanına kar kalmıştır.Bu zorbaya neden birşey olmadığına dair Türkçe ingilizce ve almanca olarak bir website hazırlatıyorum.

  4.)İlk yapıldığı söylenen toplantıya çağrılmadım ve İkinci toplantıda çağrı süresine uyulmadı.
  Kat mülkiyetine tabi yapılar bakımından kat mülkiyeti kanunu m.29/f.2 hükmünün göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Buna göre uygulama yönetmeliği m.15/2 gereğince yöneticinin toplantı tarihinden en az 15 gün önce, toplantı sebebini bildiren bir yazıyı tüm kat maliklerine imza karşılığı vermesi veya taahütlü mektupla göndermesi gerekmektedir.Ortada bina kalmadığı için bu şekilde yapılması gerekir bkz.Yağcı S170-171 Kaldı ki sözleşmeler yasadan önce yapılmış! Bu neyin toplantısı?

  5.) 3/2 çoğunluk sağlanmamıştır;
  Toplantıya katılmayanların yerine vekaleten imza atanlar vekalet işletmemiştir.Buda yasada suç değil midir?

  6.) Sözde Toplantı sonucunu bildiren!;
  Toplantı sonucunu yasaya göre yöneticinin bildirmesi gerekirken ilgisiz ve alakasız bir kişi olan .. inşaatın çalışanı bildirmiştir.

  7.)İhalede tebligat yapılmaması;
  Altyapı kentsel dönüşüm müdürlüğü ihalenin tebligatını kendi elemanlarına yaptırmış ve tebligatı muhtara bırakmamıştır.O tarihte oturduğumuz yer maltepe idi. Belediye ile nüfus müdürlüğü arasında anlaşmazlıktan dolayı belediye adresi ile nufus müdürlüğü farklı binalar gözüküyordu. İki kurum arasındaki anlaşmazlıktamı bizim suçumuz.(Ek-9)

  Sonuç ve İstem:
  Adalet istiyorum.Yani hakkımın esastan iadesi ve uğradığım her türlü zararın karşılanması..
  Gereği arz olunur 04/01/2021  Hukuki NET Güncel Haber

  Danıştay 6.Dairenin verdiği kararı anlamak mümkün değil konulu yargıtay kararı ara
  Danıştay 6.Dairenin verdiği kararı anlamak mümkün değil konulu hukuk haber
  Konu berr tarafından (22-06-2021 Saat 11:10:01 ) de değiştirilmiştir.

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Oct 2016
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  4.013
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Danıştay 6.Dairenin verdiği kararı anlamak mümkün değil

  Dava açma tarihiniz neydi?
  İstinaf sistemine geçilmesinden sonra karar düzeltme yolu kalktı.
  Olmayan kanun yoluna başvurduğunuz için reddedilmiş.

  Bölge İdare Mahkemeleri'nin göreve başlamasından sonra, Danıştay'ın onama kararı ile birlikte karar kesinleşiyor, karar düzeltme yoluna başvurulamıyor.
  Ancak istinafa uğramadan doğrudan Danıştay'a gitmiş dosyalarda karar düzeltme mümkündü.
  Yazdıklarım "hukuki tavsiye" değil, "hukuki bilgi"dir.

  Bu hukuki bilgilerin, mevzuat veya içtihat değişikliği nedeniyle zaman içinde güncelliğini yitirebileceğini, sizin hukuki probleminize bire bir uymayabileceğini unutmayın. Hukuki sorununuz hakkında en doğru danışmanlığı vekalet vereceğiniz avukattan alabilirsiniz. İnternetten veya başka yerlerden öğrendikleriniz ile yürüteceğiniz hukuki işlemlerde hak kaybına uğrayabilirsiniz.

  Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN - www.ateskanhukuk.com

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Feb 2006
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Danıştay 6.Dairenin verdiği kararı anlamak mümkün değil

  Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Dava açılış tarihi 1.İdare mahkemesine 2014 yılında açıldı.

  - - - Güncellendi - - -

  Yalnız yine aynı Danıştay 6.Daire mahkemesi temyizde karar düzeltme yolu açıktır dedi.

  İstanbul 1. İdare Mahkemesince verilen 25/05/2018 tarih ve E:2018/910 K:2018/878 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 25/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Konu berr tarafından (22-06-2021 Saat 15:21:57 ) de değiştirilmiştir.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Feb 2006
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Danıştay 6.Dairenin verdiği kararı anlamak mümkün değil

  1.İdare mahkemesi günler önce ptt aracılığıyla uyapta tebligat çıkarmış gözüküyor tebligat kağıdını paylaşmış ama verdikleri numarada ptt de öyle bir tebligat gözükmüyor!

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Danıştay'ın Hususi Pasaport için verdiği bu karar emsal teşkil eder mi?
  Merhaba, Babam Vergi Dairesi'nde Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışıyor. Kadro derecesi ise 5. Hususi pasaport 1. 2. ve 3. derece memurlara...
  Yazan: Erkanunlu Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 6
  Son İleti: 22-06-2018, 16:24:40
 2. İdare Mahkemesinin Danıştay Temyizi Sonrası Verdiği Nihai Karara İtiraz
  Merhaba; İstek dışı atamam ile ilgili İdare Mahkemesi lehime karar vermişti. İdare konuyu Danıştaya temyiz etti. Danıştay idare lehine karar verdi...
  Yazan: muhammed ün Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 12-06-2017, 08:28:53
 3. Mahkeme kararı ile polis olduktan sonra danıştay bozma kararı
  Değerli abilerim ve kardeşlerim öncelikle vereceğiniz cevaplardan dolayı hepinize teşekkür ederim.Benim durumum Arap saçına döndü desem yalan olmaz...
  Yazan: brscvkkvvt_16 Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 15
  Son İleti: 30-04-2016, 15:52:11
 4. Hukuki net üyelerinden Sayın Kantoroncu'ya ilişkin Danıştay'ın verdiği bozma kararı
  Sayın kantoroncu,üzgünüm ancak karar metni kopyalanmıyor.Siz ekleyin isterseniz.
  Yazan: Av.Selin Çam Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 28-03-2008, 11:23:21
 5. İmar - Başvurular ve Danıştay 13. Dairenin kararı
  sayın yetkili benim sizden öğrenmek istediğim. benim 20 milyar param vardı ama 3/7/2003 tarihinde banka fona alındı. bize bir ödeme planı sunuldu ama...
  Yazan: yldrmd Forum: İmar Hukuku
  Yanıt: 46
  Son İleti: 08-02-2007, 16:25:38

Bu sayfada bulunan kavramlar:

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2021 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2021 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2021 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.