VERGİ HUKUKU-6183 sayılı Kanun'un 58. maddesinde kendisine ödeme emri tebliğ olunan Şahsın itirazda bulunabileceği, itirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağının %10 zamla tahsil edileceği hükme bağlandığından, haksız çıkma zammının dayanağı olan ödeme emrine karşı davacının açtığı davanın süreaşımı nedeniyle reddedildiği, bu durumda davacının itirazında haksız çıktığı kabul edilemeyeceğinden, haksız çıkma zammı hukuka aykırıdır.

Danıştay 4. D. 25/6/2018 E:2016/3406 K:2018/6275