Defter ve belgeleri istenen davacıya tanınan 15 günlük ibraz süresi dolmadan düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle yapılan tarhiyat hukuka aykırıdır.

Danıştay 3. Daire 8/3/2018 E:2016/2644 K:2018/1220