1. Başvuru formu
(Mahkeme önünde başvurunuzun kabul edilebilir bulunabilmesi için öncelikle başvuru formunda istenen tüm bilgileri sunmanız gerekmektedir. Başvuru formunuz isimsiz olmamalıdır.)

2. İç hukuk yollarının tüketilmesi
Önce ulusal mahkemeler nezdinde, iddia ettiğiniz ihlal konusunda tüm hukuki yollara başvurulmuş olunmalıdır.(İlk derece-istinaf-temyiz-bireysel başvuru yolu tüketilmiş olmalıdır)

3. Altı aylık süre kuralı.
Başvuru formunuzu 6 aylık süre dolmadan posta yolu ile göndermeniz gerekmektedir. Altı aylık süre, iç hukukta verilen nihai kararın size tebliğinden itibaren başlar.
(15. Protokol ile 6 aylık süre 4 aya düşüşülmüştür.)

4. Başvuru hakkının kötüye kullanılmamış olması gerekir
Örnek; başvurunun sahte kimlikle/belgeyle, hakaret edici dille yapılması, yargılamada esaslı unsur teşkil edecek önemli gelişmeler hakkında mahkemenin haberdar edilmemesi, dostane çözüm görüşmelerinin ifşa edilmesi vs.

5. Mükerrer başvuru veya daha önce başka bir uluslararası organa sunulmuş başvuru bulunmamalıdır.
İçeriği aynı olan başvurular kabul edilemez bulunur. Daha önce Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi gibi organa sunulmuş aynı içerikteki başvurular kabul edilemez bulunabilir.

6. Mağdurluk statüsü
Doğrudan mağdur olabilirsiniz. Dolaylı mağdur olabilirsiniz.Potansiyel mağdur da olabilirsiniz. Başvuru yapıldıktan sonra, başvurucunun ölmesi halinde mirasçı/yakın akrabaysanız, yeterli menfaatlerinizin bulunması şartıyla başvuruyu devam ettirebilirsiniz.

7. Kişi bakımından (ratione personae) bağdaşmazlık kuralı
İddia ettiğiniz Sözleşme ihlalinin Sözleşmeci Devlet tarafından işlenmiş olması veya bir şekilde Sözleşmeci Devlete yüklenebilmesi gerekir.

8. Yer bakımından (ratione loci) bağdaşmazlık kuralı
İddia ettiğiniz Sözleşme ihlalinin davalı devletin yargı yetkisi alanında veya davalı devlet tarafından etkili bir şekilde kontrol edilen topraklarda meydana gelmiş olması gerekmektedir.

9. Zaman bakımından (ratione temporis) bağdaşmazlık kuralı
Şikayetçi olduğunuz durum veya eylemlerin ilgili davalı devlette Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

10. Konu bakımından (ratione materiae) bağdaşmazlık kuralı
Başvurucu tarafından dayanılan hak, Sözleşme ve Protokollerle korunmuş olmalıdır.

11. Önemli bir zararın bulunması kuralı

Başvurunuz önemli bir zarar görmemiş olmanız durumunda kabul edilemez bulunabilir.Mesela şikayetiniz icra edilmeyen bir karar yüzünden gördüğünüz 34 euroluk bir zarar ile ilgiliyse.


12. Açıkça temelsizlik
Başvurunuz daha önce bahsedilen bütün şekli kabul edilebilirlik koşullarını taşısa da Mahkeme yine de
bu başvuruyu açıkça temelsizliği nedeniyle kabul edilemez bulabilir. Başvurunuz her hangi bir şekilde Sözleşme tarafından güvence altına alınan bir hakkın ihlal edildiği görüntüsünü vermiyorsa veya Sözleşme’nin ihlal edilmediği sonucuna varılan aynı veya benzer türden çok sayıda ve yerleşik içtihat bulunuyorsa. Davanız, hukuki iddialarınızı ve olayları kanıtlamak için yeterli derecede delil sunmadıysanız açıkça temelsizliği nedeniyle kabul edilemez bulunabilir. Örneğin, Sözleşme tarafından güvence altına alınan haklardan birinin ihlaline ilişkin bir belirti sunmuyorsanız. Başvurunuz, şikayet ettiğiniz olaylar Mahkeme tarafından anlaşılmasını objektif olarak imkansız kılacak kadar çok karmaşık ise kabul edilemez bulunabilir. Aynı şey, objektif olarak imkânsız, açıkça uydurulmuş, açıkça sağduyuya aykırı olaylarla ilgili de geçerlidir.

https://twitter.com/IhtisasH