Danıştay 15. Daire Başkanlığı 21/11/2017 gün ve E:2012/746, K:2017/6827 sayılı kararı

1. TCK'nın 2. maddesinde ifadesini bulan "suç ve cezaların kanuniliği" ilkesine göre, kanunun suç saymadığı fiilden dolayı ceza vermek mümkün olmadığı gibi, kabahatin işlendiği zamandaki kanun ile sonradan çıkarılan kanun hükmü farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır.

2. Olayda, 506 sayılı Kanun hükmü dikkate alınarak davacıya asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası verildiği, oysa davacının fiiline uyan cezanın 5510 sayılı Kanun'la asgari ücretin iki katı oranına indirildiği görülmektedir.

3. Bu durumda davacının lehine olan kanun dikkate alınarak idari para cezasının asgari ücretin iki katı tutarında uygulanması gerekirken, asgari ücretin üç katı tutarında ceza verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

https://twitter.com/IhtisasH