Hakaret suçunda şikayetçi olabilmek için hakaretin size yöneltilmesi şart mıdır? Örn. Sevdiğiniz birisine hakaret edildi, üçüncü kişi olarak şikayetçi olunabilir mi?