Merhaba, yargılandığım bir davada hakim aşağıdaki kararı vermiş ancak adli para cezası ödeyecek miyim yoksa hükmün geri açıklanmasına mı karar vermiş tam anlayamadım. Aslında en önemlisi sicilime işlenecek olan bir suç mu onu anlamadım..

Sanık xxxxx üzerine atılı Basit Yaralama suçunu işlediği sabit olduğundan mahkumiyetine karar vermek gerekmiş ve suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaç ve saiki ile meydana gelen zarar göz önünde bulundurularak asgari hadden ve tercihen para cezası tayin etmek suretiyle eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 86/2 maddesi uyarınca takdiren 120 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın geçmişi, sabıkasız oluşu, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri sanık lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek, sanığa verilen cezadan 5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 100 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık hakkında takdiren başkaca artırım ve indirim sebebi uygulanmasına yer olmadığına,
Sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak 5237 sayılı TCK’nın 52/2 maddesi uyarınca tam gün sayısının 1 (bir) gün karşılığı olarak takdiren 20 TL hesabı ile NETİCETEN 2.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5237 sayılı TCK’nın 52/4 maddesi uyarınca sanığa verilen cezanın miktarı, ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurularak verilen adli para cezasının takdiren birer ay ara ile ödenmek koşuluyla 5 eşit taksit olarak sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin sanığa ihtarına, (tebliğen ihtarına)
Sanık hakkında adli para cezasına hükmolunması nedeniyle şartları oluşmadığından TCK'nın 50, 51 ve 53/1 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,
Sanığa verilen cezanın adli para cezası olması, sanığın geçmişi, sabıkasız oluşu, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkumiyet hükmünün bulunmaması, kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları itibariyle yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat edinildiğinden CMK'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına,
Sanığın kişiliği, davranışları dikkate alınarak bu süre içerisinde denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına, bir yükümlülük belirlenmesine ve uzman görevlendirilmesine takdiren yer olmadığına,
CMK’nın 231/10 maddesi gereğince denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin ihtarına,(tebliğen ihtarına)
CMK’nın 231/11 maddesi gereğince denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkememizin açıklanmasını geri bıraktığı hükmü açıklayacağının ihtarına,(tebliğen ihtarına)
Katılan kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 2.725,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine,
CMK’nın 325 maddesi gereğince resen yapılan ve belgelendirilen 2 adet davetiye gideri 28,00 TL, uzlaştırma gideri 150,00 TL olmak üzere toplam 178,00 TL yargılama giderinin sanıktan alınarak Hazine'ye irat kaydına,
Dair; katılanın yokluğunda, katılan vekilinin yüzüne karşı verilen kararın tefhiminden itibaren, sanığın ve katılan kurum vekilinin yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz merci olan İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Mahkememize verilecek dilekçe veya Mahkeme Zabıt Katibine beyanda bulunularak karara itiraz edilebileceği bildirilmek suretiyle yasa yolu açık olmak üzere verilen karar alenen okunup usulen anlatıldı.