Ücretli öğretmen olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda öğretmenim. İki konuda yardımlarınızı istiyorum. Eğer dava açılabilecek konularsa hakkımı almak istiyorum.
Önce “ücretli öğretmen”in vasfını söyleyeyim:

“(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler, fiilen yaptıkları ders görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmak durumundadırlar.”

Sormak istediklerim şunlar:

1) Dönem başında verilen “Eğitime Hazırlık Ödeneği” ücretli öğretmenlere verilmiyor kanunda da şöyle geçiyor eğitime hazırlık ödeneği:

“ EK MADDE 32 - (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/12 md.; İptal: Ana. Mah'nin 5/12/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/11 md.) (1)

Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil (...)(2) ) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca(3) belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.(2)

Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.“

Ücretli öğretmenler fiilen öğretmenlik yaptığından hukuki yollara başvurursam bu ödeneği alabilir miyim?


2) Öğretmenlere haftalık her girdikleri 10 ders saati için 1 ders saati ek ders ücreti ödenmekte ve ücretli öğretmenlere bu ücret de ödenmemektedir. Kanunda da şöyle belirtilmektedir:

“ MADDE 11- (1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.”

Onuncu maddede ücretli öğretmenler geçmemektedir.

Aynı şekilde hukuki yollara başvurursam bu ek ders ücretini de alabilir miyim?

Malum ücretli öğretmenler 1800 liraya çalıştırılıp tazminat hakları olmadan işsizlik ödeneği bile ödenmeden çalıştırılıyorlar

Şimdiden yardım ve yönlendirmeleriniz için teşekkür ederim.