Merhabalar
Sizlerden ricam yerel mahkemeden aşşagıdaki gibi bir karar çıktı.
Bölge idareye gitti duruşmalı yargılama devam ediyor.
Savcı mütalasını verdi. Yanlız yeni suçlamalar eklemeye çalıştı. böyle birşey olabilirmi?
Yani yeni eklediği suçlarıdamı ekleyecekler? Böyle bir hak varmıdır?
Sizce sonu ne olur? Yerel mahkemeye dönermi?
Kendilerimi karar verir? yani süreç ne olur
şimdiden teşekkürler3-SANIK H. B.
A-Zimmet Suçu
1-Sanığın üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmakla eylemine uyan TCK'nun 40.maddesi delaletiyle TCK'nun 247/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli ve özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, meydana gelen tehlike ve zararın ağırlığı, bu kapsamda sanığın suçtan elde ettiği maddi menfaat ve kastın yoğunluğu nazara alınarak sanığın takdiren ve teşdiden 5 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2-Sanığın söz konusu suçtan yardım eden sıfatıyla yer aldığı anlaşılmakla TCK'nun 39/1-2.maddesi uyarınca cezası yarı oranında indirilerek sanığın 2 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
3-Sanığın atılı suçu zincirleme şekilde işlediği anlaşılmakla TCK'nun 43/1 maddesi uyarınca cezasından taktiren 1/4 oranında artırım yapılarak sanığın 2 YIL 17 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
4-Sanığın sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri nazara alınarak sanık hakkında TCK'nun 62/1 maddesinin taktiren uygulanmasına YER OLMADIĞINA,
5-Sanığın kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu olarak, TCK'nın 53/1. maddesinin uygulanması yönünden, (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde yazılı seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına; aynı Kanunun 53/2. maddesinin uygulanması açısından, 53/1.maddesinin (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde yazılı seçme ve diğer siyasi hakları ve aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca, (c) bendinde yazılı kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar kullanamamasına, söz konusu bu yasa maddesinin Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih, 2014/140 E, 2015/85 K, sayılı iptal kararı doğrultusunda uygulanmasına, sanığın ayrıca TCK'nun 53/5.maddesi uyarınca cezası süresinin bir katı kadar memuriyet hak ve yetkilerini kullanmaktan yasaklanmasına,
6-Sanığın tutuklulukta ve gözaltında geçirdiği sürelerin TCK'nun 63.maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA,
7-Sanığın atılı suçtan elde ettiği menfaat kadar malvarlığı değerinin TCK'nun 54.maddesi uyarınca MÜSADERESİNE,
B)Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
1-Sanığın üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmakla eylemine uyan TCK'nun 282/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli ve özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, meydana gelen tehlike ve zararın ağırlığı, bu kapsamda sanığın suçtan elde ettiği maddi menfaat, kastın yoğunluğu nazara alınarak sanığın takdiren ve teşdiden 3 YIL 1 AY HAPİS ve 400 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2-Sanığın sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri nazara alınarak sanık hakkında TCK'nun 62/1 maddesinin taktiren uygulanmasına YER OLMADIĞINA,
3-Sanığa verilen adli para cezasının günlüğü ekonomik ve sosyal durumu nazara alınarak TCK 52/2 maddesi uyarınca 20’ TL'den olmak üzere paraya çevrilip netice olarak 3 YIL 1 AY HAPİS ve 8.000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
4-Sanığa verilen adli para cezası miktarı nazara alınarak TCK 52/4 maddesi uyarınca adli para cezasının birbirini takip eden 10 eşit taksitte birer ay ara ile sanıktan TAHSİLİNE, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının bir defada sanıktan TAHSİLİNE, Sanığa tebliğ olan ödeme emri üzerine belirli süre içerisinde adli para cezasının ödenmemesi halinde 5275 Sayılı Yasanın 106/3.maddesinin uygulanacağının sanığa ihtarına (ihtarat yapıldı)
5-Sanığın kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu olarak, TCK'nın 53/1. maddesinin uygulanması yönünden, (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde yazılı seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına; aynı Kanunun 53/2. maddesinin uygulanması açısından, 53/1.maddesinin (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde yazılı seçme ve diğer siyasi hakları ve aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca, (c) bendinde yazılı kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar kullanamamasına, söz konusu bu yasa maddesinin Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih, 2014/140 E, 2015/85 K, sayılı iptal kararı doğrultusunda uygulanmasına,
6-Sanığın tutuklulukta ve gözaltında geçirdiği sürelerin TCK'nun 63.maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA,
C)Adli Kontrol
Sanığa verilen netice ceza nazara alınarak sanığın her hafta pazartesi günleri bulunduğu yere en yakın kolluk birimine 08.00 - 23:00 saatleri arasında müracaat ederek bu şekilde haftada bir kez imza atmakla yükümlendirilmesine, ayrıca hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına, sanığın bu şekilde adli kontrol altına alınmasına, adli kontrol kararının karar kesinleşip infazına başlanıncaya kadar devamına, adli kontrole uymadığı taktirde CMK 112.maddesi uyarınca tutuklanacağı hususunda uyarılmasına, (uyarıldı)


Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında : “İlk derece mahkemesinin sanıklar hakkında vermiş olduğu hükümlere yönelik yapılan istinaf başvurusu sonucu incelenen dosyada;
Sanıklardan H. A'in eylemlerinin sübutu halinde kendisine yasal tevdi koşulu gerçekleşen paralar yönünden zimmet suçunun oluşabileceği, yasal tevdi koşulu gerçekleşmeyen paralar yönünden ise, zincirleme şekilde kamu kurumunu dolandırmak suçunun oluşabileceği, ayrıca bu suçla birlikte zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını oluşturabileceği;
Ancak somut dosyada sanık H. A. hakkında yalnızca zimmet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarından dolayı kamu davasının açıldığı, sanık Harun Ateş hakkında kamu kurumunu dolandırmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kamu davası açılmadığı gibi, bu suçlar ile ilgili herhangi bir soruşturma veya kovuşturma izinlerinin de alınmadığı anlaşılmış olup, sanıklara yüklenen suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama eylemi ile ilgili de 5918 sayılı Yasa ile eklenen ve 09/07/2009 tarihinde yürürlüğe giren TCK'nın 282/2 maddesi ile ilgili bu yaptırımın 2009 yılında yürürlüğe girdiği halde, bir kısım sanıklar yönünden 2009 tarihinden önceki eylemler hakkında uygulaması yapılarak mahkumiyet hükümlerinin tesis edilmesinin de ceza yargılamasının temel niteliğine aykırılık oluşturacağı açık ve net olarak anlaşılmakla birlikte, sanık Harun Ateş'in eylemlerine iştirak ettikleri iddia edilen diğer sanıkların hukuki durumlarının da sanık Harun Ateş'in eylemleri arasındaki irtibat gözetilerek değerlendirme yapılması kanaatine varılmış olup;
Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlar göz önüne alınarak, ilk derece mahkemesinin zincirleme şekilde kamu kurumunu dolandırmak ve resmi belgede sahtecilik suçları yönünden suç duyurusunda bulunmasından sonra atılı suçlardan dolayı sanıklar hakkında kamu davası açılması halinde, sanıkların durumlarının belirlenmesi gerekirken, yukarıda belirttiğimiz hususların gözetilmeyerek yazılı şekilde ilk derece mahkemesinin hükümler kurması isabetsiz olup, CMK'nın 280/1-d, 286/1-d maddeleri uyarınca bozma kararı verilerek dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine,
Tutuklu olan sanık Harun Ateş'e yüklenen suçlar ile bu suçlar için yasada ön görülen ceza miktarlarının yüksekliği ile dosyadaki mevcut delil durumu gözetildiğinde tutukluluk halinin devamına,
Hakkında adli kontrol kararı bulunan sanıklar G. K. ile H. B. hakkında verilmiş olan adli kontrol kararlarının uygulanmasının devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” dedi.