Öncelikler tÜm Hukuk camiasIna merhabalar.

Biraz karIŞIk bir durumla karŞI karŞIyayIm. Dilim dÖndÜĞÜnce konuyu anlatmaya ÇalIŞacaĞIm;

Elimde 1973 yIlIna ait noter onaylI satIŞ senedi bulunmaktadIr. Senet iki ŞahIs arasInda dÜzenlenmiŞtir. Senet, Üzerinde hazineyle satIcI arasInda dava bulunan bir arazinin belirli bir hissesinin satIŞIna iliŞkin dÜzenlenmiŞtir. SatIŞ senedi yIllar itibariyle geÇerlilik sÜrelerini geÇirmiŞtir.
Fakat, satIcInIn hazine ilen olan davasI temyiz sÜreci ile birlikte bayaĞI sÜrmÜŞtÜr. Dava konusu kadastro yenilemesinde tespit edilen yÜzÖlÇÜmÜne itiraz davasI. Dava 2010lu yIllarda sonuÇlanmIŞtIr.
Elimde 1984 yIlInda bu davaya ait bir karar yazIsI bulunmaktadIr. AnladIĞIm kadarIyla dava devam ederken senet karŞIlIĞI alIcI ŞahIs davaya dilekÇe sunmuŞ. Senet karŞIlIĞI arsanIn belirli bir kIsmInI satIn aldIĞInI tarafIna tescil edilmesi gerektiĞini belirten bir itiraz mahiyetli dilekÇe sunmuŞ. Fakat dilekÇe konusu davayla ÖrtÜŞmediĞi gereĞiyle red edilmiŞtir. YanlIz itiraz dilekÇesine verilen cevap karar yazIsInda, taraflarIn bazI ibareleri mevcuttur. Senette satIcI olan taraf dÜzenlenen ara karar yazIsInda ifadesine yer verilmiŞ ve ifadesinde "senedime sadIĞIm dava sonuÇlandIĞI takdirde alIcI tarafa hakkInI vereceĞimi tahahÜt ediyorum" benzeri bir ifadesi var.

Şimdi dava bahsettiĞim Üzere uzun bir zaman almIŞ. Dava sonuÇlanana kadar satIcI(davacI) taraf vefat etmiŞ. Dava varisleri Üzerinden devam etmiŞ ve sonuÇlanmIŞ. Hazine ile olan dava sonucu olarak belirli bir metrekarelik arazi varisleri adlarIna tescil edilmiŞ. Fakat, davacI varisleri vefat eden babalarInIn vaadlerini yoka saymakta ve senet alIcIsI tarafa hiÇ bir hak teslim etmemektedir.

Şimdi normal Şartlarda senet sÜresi dolmuŞ olsa da, senede konu arsanIn dava sÜrecinde olmasI bu senedin geÇerlilik sÜresini uzatIrmI? ve dava tutanaklarIna(kararlarIna) iŞlenen davacI ifadesinde geÇen "senedime sadIĞIm dava sonuÇlandIĞI takdirde alIcI tarafa hakkInI vereceĞim" sÖzÜnÜn hukuksal anlamda Şuan iÇin iŞlevselliĞi sÖz konusumudur?

Şimdiden teŞekkÜr ederim.