Merhabalar. Yaklaşık 1 yıldır FinansBank ve EnPara hesabım bahis şüphesi ile blokeli ve içeride kendi işimden kazandığım, birikim yaptığım belli miktarda bir mebla bulunmakta idi. 1 yıl boyunca şikayet ve dilekçelerden hiçbir sonuç alamayıp, 2 ay önce son çare olarak yürütme durdurmalı dava açtım. Bu 2 aylık süre içinde bir de Akbank hesabımı mahkeme kararı ile blokladılar. Bloke öncesi ise banka bana 30 bin tl kredi kullanabileceğimi söyledi ve ben de kabul edip, aldım. Hesapta tutum. Bir dr dolar hesabım vardı. Ticari hesaba da dönüştürdüm. Ardından kendi elleri ile vermiş oldukları krediyi ve kendi dolar hesabımı da blokladılar. Kontrol ettiğimde hiç kullanmadığım içinde hiç para olmayan Halkbank hesabım da blokelenmiş. Yaşadığım bu korkunç olaylar silsilesi beni ciddi bir çöküntüye de uğrattı. Akbank blokesinden sonra bankaya gidip, vergi levhamı, faturalarımı ibraz ettim. Şikayet dilekçesi gönderdik buna rağmen reddedildi ve bloke sürdü. Tekrar Yürütme durdurma konusuna dönersem eğer, 30. Günde ara karar çıktı ve ardından dün itibari ile ise sonuç kararı çıktı. Ve bana tebliğ edilen bu karar ile birlikte hukuğa karşı tüm güvenim gitti. Karar tamamen baştan savma ve olabildiğince saçma geldi. Artık tüm banka hesaplarım blokeli olduğu için hiçbir banka ile çalışamıyorum, hiçbir işlem yapamıyorum. Kendi kiramı bile arkadaşımın hesabından ödüyorum. Vatandaş olarak bırakıldığım durum bir terör suçlusu muamelesinden farksız. Üstelik bu bahis şüphesi tamamen asılsız, bahisten para kazanmayı geçin, oynamasını bile bilmiyorum. Tamamen ticaret yaparak, ailemin destekleri ile biriktirdiğim bir birikimdi. Sonuç olarak, son çarem olan yürütme durdurma sonucuna göre verilen kararı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu karar ile ilgili fikirlerinizi, ve bu genel durumun için artık ne yapmam gerektiği konusundaki tavsiyelerinizi merakla bekleyeceğim. Şimdiden teşekkür ederim.

Evrak Görüntüleme
.Udf Uzantılı Evrakı İndir
DAVACI : ***

DAVALI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
VEKİLİ : AV. UĞUR ÇAMCA
Ankara Muhakemat Müdürlüğü Bahçelievler Mah. Bahriye Üçok Cad. No: 13 Çankaya/ANKARA
DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, 5549 sayılı Kanun'un 19/a maddesi uyarınca davacıya ait olan Finansbank ve Enpara.Com'da bulunan hesapları üzerine bloke koyma işleminin; kanunda askıya alma işleminin 7 iş günü ile sınırlandırıldığı halde hesaplarının 200 gündür blokeli olduğu, idarenin hesaplarının bloke edilmesine ilişkin tarafına herhangi bir bildirim yapmadığı belirtilerek hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlemin iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının şüpheli görünen banka transfer hareketlerinin tespiti ile Bakanlık makamının 27.10.2017 tarih ve 25512 sayılı oluru ile ve 5549 sayılı Kanun'un 19/A maddesi uyarınca dava konusu hesaplardaki paraların tranfer edilmesi işleminin yedi iş günü süreyle ertelendiği, askıya alma süresi içerisinde yapılan inceleme sonucu konunun savcılığa intikal ettiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2017/159164 sayılı soruşturma dosyası kapsamında savcılğın talebi üzerine İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 31.10.2017 tarih ve 2017/4969D.İş sayılı kararı ile hesaplara el konulmasına izin verildiği, hesaplara konulma işleminin idareye ait bir işlem olmadığı gerekçesi ile davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi'nce mevzuat değişikliğinden kaynaklı olarak davalı bakanlığı isminin Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmesi sebebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hasım mevkiine alınması ve dava konusunun adli yargının görevinde olması sebebiyle yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmeksizin dosya 2577 sayılı yasanın 14. maddesi yönünden incelenerek işin gereği görüşüldü:
2576 sayılı yasanın 6.cı maddesinde "Vergi Mahkemeleri;
a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait, vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,
b) (a)bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun uygulamasına ilişkin davaları,
c) Diğer kanunla verilen işleri,
çözümler" hükmü yer almaktadır.
Aynı yasanın 5. maddesinin 1. fıkrasında da İdare Mahkemelerinin, Vergi Mahkemelerinin görevine giren davalar ile Danıştay da çözümlenecek olanlar dışındaki iptal davaları ile tam yargı davalarını, tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartname ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinin birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar ve kanunlarla verilen diğer işleri çözümleyeceği hükme bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden davacıya ait olan Finansbank ve Enpara.Com'da bulunan hesapları üzerine bloke koyma işleminin, 5549 sayılı Suç Gelirllerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında tedbir amaçlı davacının hesaplarındaki para tranferlerinin ertelenmesi, söz konusu olayın Savcılığa intikal etmesi ve nihayetinde, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 31.10.2017 tarih ve 2017/4969D.İş sayılı kararı ile hesaplara el konulmasına izin verilmesi ile oluştuğu, dava konusu işlemin Vergi Mahkemesinin görevine giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin bulunmadığı gibi idare mahkemesinin görevine giren iptal veya tam yargı davasına konu bir işlem ile ilk derecede Danıştayca çözümlenecek bir işlemde olmadığı, ceza mahkemelerinin görev alanında bulunduğu ve adli yargının konusuna giren bir işlem olduğu anlaşılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle; davanın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15/1-a hükmü uyarınca görev yönünden reddine, aşağıda dökümü yapılan 127,80-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, A.A.Ü.T.'ne göre belirlenen 1.090,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, 59,10 TL YD harcı ile artan posta avansının karar kesinleştikten sonra istemi halinde davacıya iadesine, 492 Sayılı Harçlar Kanununun I Nolu Tarifesi uyarınca görevli görülen adil yargıda dava açılması halinde davacıdan ayrıca başvuru harcı alınmayacağının davacıya bildirilmesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf başvurusu yolu açık olmak üzere, 31/07/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
BÜLENT KÜFÜDÜR
38345
Üye
MUSTAFA YILMAZ
195252
Üye
GANİME ÖZÇİFTÇİ
191983
YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı : 35,90 TL
Karar Harcı :
35,90 TL
Posta Gideri :
56,00 TL

TOPLAM :
127,80 TL