Değerli avukat arkadaşlar geçmişte birlikte ortak iş yaptığım kişi bana hakkımı banka yolu ile gönderiyordu bazı olaylar ve değerlerime küfür etmesi sonucu ortaklığı bitirmiş aramızda hiç bir alacak verecek hesabı bırakmamıştık. Fakat şahıs bana banka yolu ile havale ettiği açıklaması boş olan veya bazı açıklamalarda hayrını gör Allah bereket versin gibi açıklamalar yazdığı tüm dekontları toplayıp hakkımda ilamsız icra takibi başlatmıştı. İtirazım sonucu takip durdu fakat şimdide itirazın reddi davası açmış ve 1 tanık göstermiş sanırım uyap taki evrakta öyle yazıyordu. Bu gün uyapa girdiğimde aşağıdaki evrakla karşılaştım. Karşı tarafta sözleşme senet evrak v.s. hiç bir belgem yok banka dekonlarının dışında avukat ımla henüz görüşemedim fakat bu gidişat ne olur fikirlerinizi söylerseniz sevinirim. Sinek küçük ama mide bulandırıyor insanlar böyle yaptıkça üzülmemek elde değil.

T.C.
********
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TENSİP TUTANAĞI
ESAS NO : ***/*** Esas
HAKİM : *************
KATİP : **********
DAVACI : **********
VEKİLİ : **************
DAVALI : *******************
DAVA : İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 01/06/2018
Davacı vekili tarafından 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı kanunun 118. maddesi gereği davalı aleyhine açılan dava Tevzi Memurluğundan mahkememize gönderilen dava evrakı mahkememiz Esas Defterinin yukarıdaki sırasına kaydedildi.
Dava dilekçesi ve ekindeki belgeler incelendi;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
1-HMK'nun 119. maddesi gereğince; Davacı ile davalının adı soyadı adresleri, davacının T.C kimlik numarası, varsa tarafların kanuni temsilcileri ve davacının müvekkilinin adı soyadı ve adresleri, açık bir şekilde talep sonucu, davacının varsa kanuni temsilcisi ve vekilinin imzasının bulunduğu, mahkemenin adı, dava konusu ve mal varlığı haklarına ilişkin davalarda dava değeri, davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğine ile dayanılan hukuki sebepler dair unsurları da içerdiğinden; DAVA DİLEKÇESİNİN KABULÜ'ne
2- HMK'nun 118-186.maddesi gereği yazılı yargılamaya tabi olduğununtespitine,
3-Davanın HMK'nun 105 ile 113. maddesi arasındaki düzenlemelerde EDA DAVASI OLDUĞUNUN TESPİTİNE
4-Dava dilekçesinin HMK'nun 27 ve 122 maddesi uyarınca; davalı tarafa tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına, davalıya çıkan tebligat evrakına dava dilekçesi ve tensip zaptının eklenmesine, tebligat zarfı üzerine HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesini kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nun 129.maddedeki unsurları içerir formatta dilekçeile davaya cevaplarını usulü itirazlarını ve delilleriniHMK 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği.Davalının 122. maddenin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse HMK'nun 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevapdilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağının, ayrıca HMK'nun 129/2. maddesi yollaması ile 121. maddeye göre cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayasından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerinin mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ve ayrıca 50,00 TL delil avansının mahkeme veznesine yatırması gerektiği, HMK'nun 150. maddesi gereği ön inceleme aşamasında delil ile ilgili eksikliğin tamamlanabileceği, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağına ilişkinihtarın şerhine,
5-Cevap dilekçesinde; HMK'nun 130. maddesinde gösterilen eksikliklerin bulunması halinde bu eksikliklerin 1 hafta içinde giderilmesi gerektiği ve aksi halde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağının davalı tarafa tebliğine, masrafın yatırılmış ise delil avansından yatırlamamış ise gider avansından karşılanmasına,
6-Davalının HMK'nun 129. maddesi formatına uygun 122-127. maddelerdeki iki haftalık kesin sürede ibraz ettiği Cevap, delilleri ve ilk itirazlarını davacıya HMK'nun 136/1. maddesi gereği tebliğine, Davacıya çıkacak tebligat zarfı üzerine HMK'nun 136/1. maddesi gereği tebligatın kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin sürede davalının cevap, delilleri ve ilk itirazlarına karşı cevaba cevap ve delillerini taraf sayısından bir fazlası suretiyle mahkemeye ibrazına, bunun yanında HMK'nun 121. maddesine göre dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulundurulan ve dava dilekçesi ile birlikte henüz sunulmamış olan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirtilecek belgeler ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılmasının. İki haftalık kesin sürede ibraz edilmediğinde; cevaba cevaplarını ibrazdan vazgeçmiş sayılacağının ibraz edilmeyen delillerini de ancak, HMK'nun 140/5. maddesinin ön inceleme aşamasındaibraz edilebileceğini, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağının ihtarının şerhine, tebligat masrafının yatırılmış ise delil avansından yatırılmamış ise gider avansından karşılanmasına,
7-Davacının cevaba cevap dilekçesini verilmesi halinde HMK'nun 136.maddesi uyarınca; davacının cevaba cevap dilekçesi ve delillerini davalıya tebliğine, çıkacak tebligat zarfı üzerine HMK'nun 136. maddesi ikinci cümlesi gereği davacını cevaba cevabının ve delillerinin kendisine tebliğinden itibaren ikihaftalık kesin süre içinde ikinci cevap dilekçesini verebileceği vermemesi halinde bundan vazgeçmiş sayılacağı hususunun şerh edilmesine masrafın gider avansından karşılanmasına,
8-HMK'nun 114. maddesinde düzenlenmiş dava şartında giderilmesi mümkün olan eksik bulunması halinde bu eksikliğin tamamlanması için taraflara iki haftalık kesin süre verilmesine, bu süre içinde dava şartı noksanlıklarının giderilmemesi halinde davanın dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedileceği hususunun ihtarına, masrafın gider avansından karşılanmasına,
9-Dilekçelerin karşılıklı olarak; verilmesinden sonra HMK'nun 137. maddesi gereği ön inceleme yapılmasına,
10-Ön incelemenin HMK'nun 114. maddesindeki dava şartlarının ve 116. maddesindeki ilk itirazlar yönünden 138. maddeye göre dosya üzerinden veya 139. madde uyarınca; duruşmalı olarak yapılmasına,
11- Ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına karar verilmesi halinde bu hususun 139. madde uyarınca; taraflara tebliğine, tebligat zarfı üzerine ; Duruşma gün ve saatinde tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği; hususunun ihtar edilmesine, masrafın gider avansından karşılanmasına,
12-Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde ön incelemenin sonunda yada daha sonraHMK'nın 144. md. gereği tahkikat duruşması için gün verileceğine,
13-Davacı vekilinin usulüne uygun vekaletnamesine binaen davacı vekili olarak yargılamaya kabulü'ne,
14-****** İcra Müdürlüğünün ****/**** esas sayılı dosyasınıincelemek üzere mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,
Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu tensiben karar verildi.04/06/2018