İlgi: ............ tarih ve .............. sayılı yazısına istinaden yazılı savunmamdır.
Aynı yerde görev yaptığım iddia edilen ............. ile özel ilişki sırasında yaşananları ve müstehcen fotoğrafları iş ortamında paylaştığım şeklindeki gerçek dışı iddialar ve olayın iftira dolu ihbar mektubu ile Cumhuriyet Savcılığına kadar yansıması suretiyle hakkımda açılan disiplin soruşturmasına cevaben yazılı savunmamdır. Ayrıca Sayın Kurulunuz nezdinde sözlü savunmamı da sunacağım.
................................ aynı zaman da şahsımın ve şahısların Disiplin Amiridir. Şahısların ifadelerin de 21.04.2016 tarihinde sözlü şikayeti üzerine ve 29.04.2016 tarihinde....................... kayıta giren yazılı şikayet dilekçesiyle disiplin soruşturmasına ihbar mektubu dışında esası teşkil eden konu olan eylemi o tarihte öğrenmiş bulunmaktadır. Disiplin Amiri şu andaki ile aynı konulu bu şikayet hakkında 6 aylık zamanaşımı süresince işlem tahsis etmeyerek hakkımda ekte bulunan diğer işlemi yanlış yönlendirmeler neticesin de gerçekleştirme yoluna giderek bu Hizmet dışında yaşanmış eylemi şahısın da iftiralarıyla ağırlaştırarak hizmetle bağdaştırma çabalarına ortak olmuştur. Bu konuda her iki soruşturmayı da yürüten muhakkik ve şahıslar kötü niyetlidir. Ekte inceleyebilirsiniz.
”..................................... Yönetmeliği” Madde 19 b fıkrasında b – (Değişik:RG-29/1/2014-28897) Kamu görevinden çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar denilmektedir.
Hizmet dışında yaşadığım bu ilişkiden dolayı her daim pişmanlığımı dile getirdim. O dönemde içinde bulunduğum bu ilişkiden dolayı kurulunuzun affına sığınırım.
Fakat şikâyet edilen iddialar delil olarak sundukları ilginç olarak 2016 nisan ayından sonra mevcutta değildir. Kaldı ki somut olmayan iftiraları ile kanaat getirilen işyeri dışında gerçekleşen tutum ve davranışlar ile benzeri uyuşmazlıklar işyerlerinde psikolojik taciz vb .adlarda olarak değerlendirilmez. İdare o dönemde bile iddialara kayıtsız kalarak şahısları ciddi bulmamıştır. O dönem sonun da şahısların iddia ettiği ardı arkasına kurgulanmış olaylar nelerdir? Bu bile muhakkik tarafından araştırma gereği duyulmamıştır.
İhbar mektubundaki şahsın kendisini teşhis edip karşısındakinin ben olduğu iddiası ise somut bile değilken tarafımın özel hayatının gizliliğine iftira edilmiştir bu konu hakkında en ağır yaptırımla karşı karşıyayım. Kaldı ki şikâyetçi şahsın paylaşımınla,..................... tarafından bilinen bu özel ilişki ve arkadaşlarınla kendisi tarafından paylaşılmış ve deşifre edilen ben olmuşumdur. Şahıs tüm iftiralarıyla deşifre olan benim üzerime suç isnat ederek saklı kalmasını ve benimle husumeti ve kendinle ........................ çabası olduğunu düşünüyorum.
Üzerime atılı bu disiplin suçunun muhakkikin netice ve kanaatlerinde özelikle vurgu yaptığı bir öğrenci idareci ilişkisi değildir. Şahısla karşılıklı aile fertlerinin de bildiği iki yetişkin olarak şu anda pişmanlığını yaşadığım özel bir ilişkimin olduğu doğrudur bu ne görevimle alakalı nede görevimi kötüye kullanarak yaşanmış bir ilişkidir. Şahısla dört yıl süren bir ilişkimiz ve evlenmek üzere devam eden fakat maddi manevi kullanıldığımı anladığım bir ilişkimiz olmuştur. Bunlarla ilgili belgeleri ekte sunuyorum.
Tüm eylemler şahıstan ayrıldıktan sonra şahıs ve ................arkadaşı tarafından kurgulanarak tarafım, şahısların 2016 Nisan şikâyeti üzerine Hizmet dışında yaşanmış bir ilişkinin varlığını öğrenen tarafımı yıpratmak isteyen art niyetli kişilerden gelen ve şahısları da taraf yapılan ihbar mektubunun kurum da geleceği olan birisine yapılan bir kumpas olduğu aşikârdır.
Olayın Cumhuriyet Savcılığına yansıyan kısmı ............ Emniyet Müdürlüğüne atılan ihbar mektubu ise tarafımı kasten itibarsızlaştırmak için yapılan şahısların da dâhil edildiği bir senaryodur.
Kaldı ki yapılan disiplin soruşturmasında kişilerin iddiası somut bir delile dayandırılmayarak gerekli olan bilirkişi incelemesi, savcılığa intikal ettiği bilinen bu durumda savcılıkla bile yazışma yapılmamış Şikâyetçiler tanık sıfatıyla yemin ettirilerek (Şikâyetçiye katiyetle yemin verdirilmez) , verdikleri iftira dolu deliler bile araştırılmayarak ve kayıt altına alınmayarak, iddialar için rapor vb. belgeler istemeyerek usul yönünden eksik bir soruşturmayla kanaat getirilmiştir. Tanık ifadelerinde görevimin nedeniyle yaşanmış ve görevimi ilgilendiren hiçbir bulgu yoktur. Muhakkik her iki ...................da görevime yansıyan hiçbir durumun olmadığı tanık ifadelerini bile değerlendirmemiştir. Tüm değerlendirmeyi kurulunuza havale etmiştir.
Yaşadığım özel ilişki tamamen hizmet dışın da gerçekleşmiştir. Şahısla dosyada görüleceği gibi aynı kurumda olmamıza rağmen aynı birimlerde çalışmalarımız olmuş gibi gösterilmek istenmiştir. Tanışma tarihimizde .............2011 kendi ifadesinde görüleceği gibi özel bir sektörde çalışmaktadır ve görev yaptığım birimin öğrencisi değildir. Şahıs hiçbir tarihte görev aldığım birimler de ............ çalışmamıştır. Şahıs kaldı ki ...............tarihin de göreve başladığı ................................. diğer bir kurumun kadrosunda Araştırma görevlisidir. İki yetişkin insanın özel ilişkisi olmuştur. Kendisi üzerinde görevim nedeniyle hâkimiyet iddiası ise büyük bir iftiradır. Şahıs .......... personel ben ise İdari personelimdir ast üst, amir memur hiyerarşisi oluşan ilişkimiz bulunmamaktadır.
Muhakkikin kanaatinde tarafımdan yapılan şikâyetin eylemin 3.şahıslar tarafından yapıldığını göstermemektedir ifadesi tamamen taraflıdır. Bu eylemlerin tarafımdan gerçekleştirildiği somut olarak ispat edilirse her hangi bir aşamayı beklemeden kendimi kurulunuz nezdinde şu anda şikâyet ederek bu eylemden ötürü her türlü cezaya razıyım.
Yaşanan olayları kurum içerisinde paylaşan kendilerinin tanık ifadelerin de görülreceği gibi ilgili, ...............arkadaşı ve her ikisinin de ortak............ Tarafımdan paylaşımla ilgili somut bir gösterge yoktur. Somut gösterge ise ........ arkadaşının paylaşımlarıdır. Tanık iftiralarla dolu ifadesin de her ikisinin de ortak .......... olduğunu bile saklamıştır.
Cumhuriyet Savcılığına yapılan ihbar kimin olduğu belli olmayan ve soruşturma esnasında somut olarak bunun bile ortaya konulmadığı araştırılmadığı bir ihbardır. 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 25.Maddesi İsnat ve İftiralara karşı koruma maddesidir hakkımdaki bu iftiraların somut hiçbir delile dayandırmayan ve Şahısların muhakkikin netice ve kanaatini etkileyecek şekilde hizmet dışın da yaşanmış bir ilişki sonrası görevim nedeniyle ve hizmet ilişkisine sokmak çabaları iftira ve iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kurulunuz nezdinde değerlendirilmesini sizlerden vicdanınız nezdinde talep ederim. Bu iftiraları yapanların tespiti hakkında gerekli işlemleri yapmanızı sizden arz ederim.
Şahısların tüm iftiraları şikâyete tabii suçlardır. Fakat şahıslar bunların suç teşkil ettiklerini bildikleri halde geçen süreçler de adli makamlara da 2017 yılına kadar hiçbir işlem gerçekleştirmemişlerdir. Bu bir yargısız infaz girişimidir. Kötü niyetin göstergesidir. Yalnızca idari olarak beni yıpratma çabaları oluşmuştur. Muhakkik sundukları somut olmayan delillerle hareket ederek taraflılığını bir daha göstermiştir.
Soruşturma onayında üzerime atılı suçlamalarla ilgili bir araştırma onayı mevcut değildir. Soruşturma raporunda ise Somut bir olguya dayanmayan, Bilirkişi incelemesi gereken eylemlerin kanaat neticesine dayanması, şikâyetçilerin tanık olarak ifadelerine başvurulması, şahısların ve her ikisinin de ............................ tarafından yapılan iftira dolu tanıklık ifadesi dikkate alınarak kanaat getirilmesi dosyaya alakasız bilirkişi raporu sunulması kaldı ki şahısların ifadelerin de bu özel ilişki sırasında yaşanılanların şahıslar tarafından kurum içerisin de kendi iş arkadaşlarınla paylaşmaları dikkate bile alınmayarak tarafım itham edilmiştir.
Olayın Cumhuriyet savcılığına yansıyan kısmı kurgu dâhilinde bir senaryonun parçasıdır Cumhuriyet savcılığı da aradan geçen süre zarfında şahısların sunduğu mesnetsiz delilere itibar etmeyip bu eylemle ilgili kovuşturmayı tamamlamamıştır. Kurulunuzdan özellikle bu konuda şahsımın adli ve idari süreçte aklanması için üzerime atılı suçlardan iftiralardan dolayı kamu davası açılmasını talep etmenizi ve hakkımda o şekilde karar vermenizi dilerim. Şahısların iftiralarla dolu iddiaları gerçekse adli süreçte zaten memuriyete engel bir ceza yaptırımı olacağı kesindir.
Özel hayatımda yaşadığım ve pişmanlığını bir ömür boyu çekeceğim bu eylemden dolayı Kurulunuz nezdinde pişmanlığımı dile getirir özel ilişkinin hizmetimin dışında değerlendirilmesi ve sonuçlarının tarafıma büyük mağduriyet yaşatacak bir disiplin cezasının kurulunuz nezdinde değerlendirilmesini talep eder ekte sunduğum açıklamalar doğrultusunda değerlerlendirmenizi saygılarımla,
Bilgilerinize arz ederim.

- - - Updated - - -

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ilgilinin 01.03.2017 tarihli şikayet dilekçesin de belirttiği 29.04.2016 tarihin de vermiş olduğu dilekçe hakkında işlem tahsis etmeyerek 10.06.2016 tarihinde (Ek-1) ……………….. sayılı yazısıyla ve bakkal defterini andıran bir listeyle hakkımda yine …………………………………. tarafından bir soruşturma başlatılmasına zemin hazırlanmıştır aynı anda iki ayrı soruşturmanın yürütülmesi her daim mümkündür. Fakat 25 yıl hizmetim bulunan kurumumda sicillerim çok temiz ve başarılı ve takdir edilen bir çalışanımdır. Bu iftiralarla hazırlanan bu kumpas zeminine şahısların yanlı olarak konuyu çeldirmeleri fark edilememiştir. Senaryonun ilk aşamasında soruşturmaya konu olan ……………………….. 13.04.2015 tarihinde ilgili fakültenin kayıtların da yapıldığı daha sonra ilgili ………………. tarafından da teyit edilmiştir ( Ek-2).Hakkımda açılan soruşturma ve …………… arasında 14 ay gibi bir süre vardır. Zaten verilen ceza zamanaşımına tabidir. İdari Mahkemesinde devam etmektedir. Bu soruşturma tarafıma kasıtlı olarak yaptırıldığı ve bir senaryo dâhilinde yapıldığı bu süreçlerin yaşanacağı konusunda tarafınızı işten atacak boyuta vb içerikli 2015 Kasım ayında attığı mesaj (Ek-3 ) ektedir. Şahsın ifadesine bile başvurulmamıştır.
Özellikle soruşturma raporunda görüleceği üzerine şahıslar gelen mesajı ve mektubu 01.02.2017 tarihinde savcılığa başvurarak bildirmişler fakat daha sonrası 14.02.2017 tarihinde iş yerine gelen mektuplar olmasına rağmen kendilerine ve ……………….. İdarecilerine ve muhakkike ekte bulunan mailleri atmak sureti ile bildirim yapmama rağmen hakkımda Rektörlüğümüze 01.03.2017 tarihine kadar şikâyetçi olmamışlardır.
İfademde de bunun bir kumpas olduğunu ama kim tarafından yapıldığını bilemediğim için kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. ………………………………….. Tarafıma organize bir hareketleri vardır.
Tarafım bile ……………… de ifade verme esnasında öğrendiğim ………… Cumhuriyet Başsavcılığının 23.02.2017 tarihli görevsizlik kararı (Ek-10) da bu gelen mektupla ilişkilidir. Sanıkların şikayetinin bu kararın kurumunuza tebliğimi …………….. gelecek haberle mi beklenmiştir şikayet için. Bu durum ve şahsın savcılıkta verdiği (Ek-11) ve disiplin soruşturması kapsamında verdiği(Ek-12) ifadelerde görüleceği gibi iki ifade karşılaştırıldığında iftiralarla, çelişkilerle dolu olduğu sizin tarafınızdan da tespit edilebilir. Şahısımı yıpratma amaçlı bir senaryodur.
Şahsımı şikayet için gecikmenin nedeni o mektupların ………… Emniyet Müdürlüğündeki ve ………. Savcılığında ki seyrinin bilinmesi olabilir mi? Şayet bu seyir biliniyor sa şikâyetçilerin mektuplar ve mesaj iftirası organize bir durumdur.
Özellikle bahsi geçen mektupların soruşturmacının kanaatin de 3.şahıslar tarafından yapılmadığını ifade etse de çocuklarımın eğitim öğretim hayatlarını ve geleceğine dönük yaptırımların uygulanacağı bir eylem kişilerin kasıtlı olarak ürettiği senaryonun bir parçasıdır. Yalnızca bu eylem kişilerin yıpratılması eylemidir adli soruşturma kapsamında olayların açığa çıkması tek dileğimdir.
Kaldı ki o ………. fotoğrafta ki kişi benim olmadığım konusunda 01.02.2017 tarihli ifademdeki beyanım görülebilir. Aileye, tarafıma iş arkadaşlarımıza atılan mektuplar ve mesajlar dışında oluşan tehdit olmayan yaşanmışlıklar dönemindeki taleplerin hizmet dışında değerlendirilmesi gerekirken şahısların iftiraları karşısında ağır bir yaptırım uygulanmak istenmektedir. .
Soruşturma raporu incelendiğinde tanıkların içerisinde kişinin ………, ……. kendisine yakın iş arkadaşlarından oluştuğu görülmektedir. İfademde verdiğim kişilerden hiç biri bu olayın ve mektupta bahsedilen diğer olayların görevim konusunda olmadığı konusunda tanıklıklarına başvurulmamıştır. Görev yaptığım iki ………….. görevime yansıyan olumsuzluk olmadığını beyan etmiş olduğu halde dikkate alınmamış şahsın iftiraları ön plana çıkarılmıştır.
Soruşturma raporu içerisinde:
• Teknik incelenmesi gereken bilgisayarımın incelendiğine dair bilirkişi veya teknik bir rapora dayandırılmamıştır kaldı ki bilgisayarımda hiçbir veri silinmemiştir.
• Muhakkik tarafından kişinin ………. iftirasına atıf yapılmış fakat her hangi bir rapor veya şikâyet kaydı aranmamıştır.
• Gelen mektuplar ve mesajlar hakkında yargıya yansıdığı bilindiği halde bu konunun kimin tarafından yapıldığı tespitinin yapılıp yapılmadığı konusunda bir yazışma yapılmamıştır tamamen soruşturmacının kanaatinden ve şahısların iftiralarından oluşmaktadır.
• Kişi ifadesinde Nisan 2016 ayına atıfta bulunarak verdikleri dilekçedeki ardı ardına gerçekleşen olaylar olduğunu söylemekte bu olaylar kişiler tarafından mı kurgulanmıştır? Dilekçenin içeriğini bilemiyorum.
• Soruşturmacı savcının tüm yetkilerinle donatılmıştır. Mektupların atıldığı tarihe ilişkin ve daha sonrası bildirimler için Ptt ye ait kayıtları kendi istemediği gibi savcılıktan bile talep etmemiştir. Yargısız bin infaz girişiminde bulunmaktadır.
• İlgilinin …………………….şehir dışındaki kadrosuna atıfta bulunulmamış görev yeri olarak devamlı …………………….. öğrencisi intibaa oluşturmak istenmiştir. Şahıs oranın ………….. elemanıdır.
• Görevime atıfta bulunulup ilişkinin hizmet dışında yaşanmış ve pişmanlığıma değinilmemiştir.
• Bu soruşturmanın görevsizlik kararına istinaden yapılmadığı görevsizlik kararının üniversitemize tebliğ tarihi olan 11.04.2017 tarihinden önce ilgililerin 01.03.2017 tarihinde şikâyeti üzerine başladığı fakat şikâyet başvurusunun eklerinin kaç sayfadan oluştuğu dizi pusulasında yer verilmemiştir.


Kaldı ki Bakkal defterini andıran bir listeyle …………….bile dayanmayan soruşturma kapsamında tarafıma kınama cezası 01.08.2016 tarihinde (Ek-13) tecziye edilmiş olup, beş iş gününde yönetmelik gereği başlaması gereken işlemin bu tarihten sonra 03.01.2017 tarihinde beş ay sonra başlatarak tarafım özellikle psikolojik baskı altında tutularak tebliğ edilmiştir.
Tarafıma tebliğ edilen ……………… tarafımdan 09.01.2017 tarih ve ……….. sayılı yazımla ……………… itirazi kayıtla ve 27.01.2017 tarihin de ………….. sayılı Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet başvurusunda bulundum (Ek-15). Şu anda ……………. İdare Mahkemesinde görülmektedir.
Daha sonra Soruşturma kapsamında ……………. kayıp olduğunu defalarca iddia ettiği malzemelerin bir kısmı okul içerisinde halen mevcutta kullanıldığı (Ek-16), diğer kısım malzemenin de değişik şahıslar üzerinde zimmetli olduğu(Ek-17) aynı zamanda bazı malzemelerin de başka bir birimde görev yaptığım dönem de ………………………………….. döneminde 07.12.2013 tarihinde …………………….. tarafından üzerime kayıt edildiği (EK-18) ……………….. Makamı ve ………………. Bakanlığı ……………. Kayıt kontrol sisteminden alınan yazışmalarda görülebilir.(EK-19)
Bu durumlar sabit olduğundan …………… hatalı işlem tesis ettirenler hem ……………… 4982 Sayılı yasaya göre talep ettiğim ………….bile vermeyerek (Ek-20) bu olayın arka planda kalması için 2017 yılında tahminimce şahısları ve şahsımın üzerine kurulan senaryoyu devreye sokmaktan çekinmemişlerdir.
Üniversitemiz tarafından gönderilen soruşturma dosyasında bu konu hakkında başvurularımın …………………………. tarafından kayıtsız kaldığınla ilgili yazışma örneklerini ve ………………………………. yazdığım yazıları inceleyebilirsiniz. İlgililerin ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, olarak görev yapmakta ve bu süreçlerde tarafımı bu ilişkiyle yıpratma çabası vardı.
Ayrıntı olarak bunları vermemin İlk soruşturmanın tarafıma açılmasının nedeni yazılan kumpas senaryosunun başarılı olması için sicilimi kirletmek olduğunun anlaşılmasını dilerim. Her iki soruşturmada da aynı olan Muhakkik taraflı davranmıştır.
Aynı yerde görev yaptığınız …………………….. ile yaşamış olduğunuz özel ilişki sırasında yaşananları ve Müstehcen fotoğrafları iş ortamında paylaşmak iddiası kumpasın organize olarak …………………………….. kaynaklı olarak yapıldığının da bir göstergesidir.
İlgiliyle görev nedeniyle olmayan eşimden ayrılarak kendisiyle evlenmek üzere karşılıklı aile fertlerinin de bildiği maddi (Ek-21 olarak incelemek isterseniz 2011-2015 yılları arası şahsıma ait banka dökümlerinde görebilirsiniz ) ve manevi paylaşımlarımız olan (Ek-22 ) ilk fotoda şahısın ailesinin olan özel bir ilişkimiz olmuştur bunu kabul ediyorum. Fakat bu ilişki disiplin soruşturması kapsamında kendisinin de ifade ettiği gibi …… eğitimi sırasında gerçekleşmemiştir. Kendisi …………. son döneminde …………….2011 tarihinde (Ek 23 ) bu ilişkiye başlamıştır. İlişkimiz eşimden ayrılık kararı ile Haziran 2015 tarihine kadar devam etmiştir.
Kendisine görevim nedeniyle her hangi bir farkındalık sağlamamışımdır. Kendisi ……………….. işçi olarak çalışmamıştır tanık ifadelerinden yola çıkarak bu konu araştırılmamıştır. Muhakkik bu konuda da direkt kanaat getirmiştir ilginç olarak.
Kendi başvurusu üzerine 04.11.2011-15.09.2012 tarihleri arasında ……………………… taşeron şirketinde çalışmıştır. Bunla ilgili referans iddiası ve bu olaydan dolayı hâkimiyet sağladığım tamamen asılsızdır ekteki resimdeki tarihlerle çalışma tarihi karşılaştırıldığında bu net görülebilir.(Ek-24).
……………………. (Ek-25) yazısında görüleceği gibi ………. Dairesi Başkanının yetkisi olmadığı yerde ……………… olarak tarafımın hiç yetkisi olmayacağı Muhakkikin taraflı tutumu daha net anlaşılabilir.
Kaldı ki yine Şahıs 2012 Temmuz tarihinde …………… merkezi ……………….atamalarında ………….. Üniversitesinde göreve başlamıştır. Muhakkik ilk soruşturmadaki taraflı tutumunu bu soruşturmada da netice kanaatinde kişiye öğrenci, amir memur, aynı görev yeri vurgusuyla bunu ortaya koymuştur.
……………. idari sorumludur kaldı ki kişi Akademik personeldir ve bir alt üst ilişkimiz bulunmamaktadır. Aynı görev yeri değil kişinin Yüksek Lisans ve Doktora sırasında dahi farklı birimlerde görevli olduğumuz görülmektedir (Ek-26).
Şahsın ifadesi hayal ürünüdür. Şahısla aramızda fayda sağlayacak hiçbir bağ bulunmamaktadır. …………….. olduktan sonra bu gebeliğini neden sonlandırmamıştır? ………… ortak arkadaşlıklarımızla aile bağı oluşmuştur …………………şahsıma yaptığı resim ektedir. (Ek-27)
İlişkinin sonlanması üzerine şahıs kendi istemleri doğrultusunda ifadesinde de görüleceği üzere ve kendi sunduğu ekteki mesajda (Ek- 28) benimle irtibatı kesmemeye çalışmıştır.
Fakat daha sonra şahıs ifadesinde belirttiği gibi benim eve dönmem üzerine ……………görüşüp yaşanan ilişkinin tüm detaylarını aile düzenimi tekrar bozmak için …………paylaşmıştır. Bu olaydan sonra dosyanın geneli incelendiğinde görüleceği üzere şahıstan kendisi adına çektiğim kredi, araç büyük onarım ücreti şahsi ev eşyalarımı (Ek-29) özellikle bu ilişkinin bittiğini yapması gerekenlerin yapılmasını şahsa ilettim bu mesajları kendisi ifadesinde vermiştir.
Benimle olan ilişkisini özel hayatında alenen yaşadığı ortak arkadaşlarımızın var olduğu aile üyelerinin de bilgisi (Ek-30) olduğu ortamların oluştuğundan dolayı bu uzun soluklu ilişkiyi tehditkâr bir ilişki yaşanmış gibi …………… arkadaşı ve onun sayesinde ……………………………. kendilerince paylaşmışlardır. ……………………….. ifadesi ve mailler incelendiğinde bu görülecektir.


Özellikle bu ilişkiyi paylaşımla iftiralara maruz kaldığım için belirtmek istiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da ………………….. statüsü gereği bu olayları kendileri tarafından büyütmüşlerdir. ………….. arkadaşı şahsın mecburi hizmetinin eş durumundan kaldırılacağını …………….. de kadro açtırıp kendi ifadelerinde dostlarının çokluğuna ve ……………. üzerinde baskısına vurgu yapıp arkadaşlarınla da paylaşmıştır.


Şahısa ……………………. isimli şahıstan atılan mesaj kaydı, ………….. ise …………………………atıldığını iddia ettiği mesaj kaydı(Ek-32) bunların hiç biri araştırılmadan verilen infaz vardır .Kaldı ki ………………….. bu imkanlar mevcuttur. Bunlar bu ilişkiyi gündemde tutarak benden intikam emellerine ulaşmışlardır.
Fakat özellikle her iki şahısın da ……………………. ve şahıslar bu ilişkiyi devamlı gündemde tutma çabaları görülebilir ilişkinin yaşanılanların bir kısmını şahıs …………….arkadaşına ve ……….. ya anlatması ve onunda kendi düşünce tarzıyla benim üzerimde hakimiyet kuracağını düşündüğü kişilerle paylaşması özellikle kurumda geleceği olan bir bürokratın yıpratılması için yapılan senaryonun ve şahsın çelişkilerle dolu ifadelirinin (Ek-32) bir parçasıdır. Bu süreçlerin içerisinde istemeden yer aldığım için pişmanlığımı dile getirir affınıza sığınırım.SONUÇ:
Yukarıdaki açıklamalarım doğrultusun da gerçekleşen Mesaj ve Mektup olayının şahsın şahsımın iş yerinde yaşanması ile derinden sarsıldım fakat bu olaylar ile ilgili gerekli tahkikat ve disiplin soruşturması eksiklikleri vardır. Yaşadığım ilişkinin doğru olmadığını biliyorum fakat sonucunun tüm aile fertlerimin cezalandırılması olacağını taktirlerinize sunarım.
Hizmetim ile ilgili olmayan fakat oraya bağdaştırılmaya çalışılan sürecin Hizmet dışında, resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak olarak değerlendirilerek yaptırımı büyük olan bu cezanın tarafınızdan değerlendirilmesini,
Bilgilerinize arz ederim.

- - - Updated - - -

arkadaşlar tüm huhuki yollar bitene kadar hakkımı arayacağım.Özel hayatı bu şekilde işe yansıtanlardan hesap soracağım.bu mektubu atanı bulana kadar da takipçisi olacağım bu durumun