Sosyal güvenlik sisteminin KURUMSAL yapısını değiştiren 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile uygulama kanunlarının da birliğin sağlanması için gereken 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu; TBMMde kabul edildi ve her ikisi de Resmi Gazetede yayınlandı. Özellikleri gereğince 5502 Sayılı Kurum Kanunu yürürlüğe girdi yani artık SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı yerine SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) olacak ama en az 3 yıl ve en çok 5 yıl sürecek bir süreç sonunda birleşme tam olarak gerçekleşecek.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ise 01.01.2007 günü tüm kurumlarda yürürlüğe girip, uygulanmaya başlanacak.

-KURUMLAR BİRLEŞTİ-
-Artık SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı yok-
Seçimlere katılan bütün siyasi partilerin seçim beyannamelerinde belirttikleri ve her iktidarın rüyası olan, Sosyal Güvenlik Sisteminin tek çatı altında toplanması 5502 Sayılı Kanun ile 2006 yılında gerçekleştirildi.

5502 Sayılı Kanun Resmi Gazetede yayınlandığı andan itibaren, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ortadan kaldırılıp hepsinin birden işini görecek olan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını kurulmuş olacak.

Bundan böyle her ilde,
-SSK Sigorta İl Müdürlüğü
-Bağ-Kur İl Müdürlüğü
-Özel Banka ve Borsa Sandıkları,
-T.C. Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü,

kalmayacak ve üç müdürlük ve müdür yerine bir tane Sosyal Güvenlik İl Müdürü olacak

Ayrıca, hemen her ilçede hizmet üretecek olan 1700 kadar Sosyal Güvenlik Merkezleri kurulacak.

SSKnın, Bağ-Kurun, T.C. Emekli Sandığının tüm bilgi ve arşiv altyapıları ile bilgisayar sistemleri tek elde toplanacak;
Sosyal Güvenlik Kurumu bürokrasiyi azaltıp, vatandaşı hizmeti esas alan bir yapıya sahip olduğu gibi birleştirilen tüm kurumlardaki müfettişleri de tek çatı altında toplayarak, Sosyal Güvenliğin Denetimini de etkin hale getirilecek.

SSKda biri memur denetimi diğeri de işyeri denetim yapan iki Teftiş Kurulu ile Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığının teftiş kurullarında çalışan tüm müfettişler, Sosyal Güvenlik Teftiş ve Rehberlik Kurulu altında, sosyal güvenlik müfettişi oluyorlar. Bundan sonra da kayıtdışılığı ve sosyal güvenlik suistimallerini azaltmak için birleşiyorlar ki, vatandaşa hizmet etmeyeni, primini ödemeyeni, kaçak işçi çalıştıranı, reçete ve fatura yolsuzluğu yapanlara göz açtırmayacak hale getirildi.

Kanunla birlikte,

-Memur, Esnaf, İşçi, Bankacı, Çiftçi, Amele ayrı sosyal güvenlik kanunlarına tabi olmayacak aralarındaki farklılık ve ayrımlar giderilecek
-Memurun, işçinin, esnafın eş ve çocuklarına yapılan ayrım ortadan kalkacak, dul ve yetim aylığı alacaksa hepsi alacak, alamayacaksa hiç biri alamayacak
-Çalışanlar arasında gidilecek hastane, sağlık tesisi, ilaç alınacak eczane ayrımı kaldırılacak herkes eşit şartlarla, eşit miktarda sağlık hizmeti ve yardımı alacak
-Bir ilde Bağ-Kur için, SSK için T.C. Emekli Sandığı için ayrı bina, ayrı makam aracı, ayrı yakıt ve kira gideri olmayacak;
-Hizmet almak için Müdürlüklere gitmek devri bitecek, hizmet yerleri mahallelere kadar giderek vatandaşa ayağında hizmet verecek;
-Bilgisayar sistemi ağı ile sağlık karnesi, vizite kağıdı devri bitecek sadece vatandaşlık numaranızı söylererek, muayene olacak ve ilaçlarınızı alacaksınız;
-İstirahat aldığınızda, istirahat parası almak için müdürlüklere gitmeyeceksiniz, mahallenizde en yakın bankaya istirahat paranız gönderilecek;
Sonuç olarak,
-Söylenen adıyla NORM ve STANDART farklılıkları ortadan kaldırılacak;
-İnsana, insan olduğu hatırlatılarak hizmet verilecek;
-Her türlü ayrım yok edilecek;

KURUM DEĞİŞTİRENLER NE OLACAK?

-Son yedi yıla bakılmaya devam ediliyor-
Bugüne kadar SSKda mı kalayım, Bağ-Kura mı geçeyim veya Bağ-Kurdan SSKya geçersem daha erken mi emekli olurum diyenler aşağıda anlatacaklarım sizin için,

Bilindiği üzere, sosyal güvenlik reformu ile SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı kapatılmış hepsinin yerine 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Sosyal Güvenlik Kanunları da 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu; ile birleştirilmiştir.

SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığından emeklilik şartları ve yaşları farklı farklıdır yeni kanunun yürürlüğe gireceği 01.01.2007 gününden sonra emekli edileceklerin hangi eski kurumun (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) şartlarına tabi olacakları konusu yeni kanunun geçici 1 inci maddesinde belirlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi olanlar her türlü hak ve yükümlülükleri ile bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu Kanunla mülga 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi olanlar her türlü hak ve yükümlülükleri ile bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi olanlar her türlü hak ve yükümlülükleri ile bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi kapsamında kabul edilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce çalışmaya başlayıp bu tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, birinci fıkrada belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tâbi olanlara yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarından hangisinin uygulanacağı, en son sigortalı sayıldığı tarihten geriye doğru son yedi yıllık fiilî hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise son sigortalılık durumu esas alınarak belirlenir

Böylece Yeni durumda,
Eski SSKlıların adı 4/aya göre çalışanlar,
Eski Bağ-Kurluların adı 4/bye göre çalışanlar,
Eski Emekli Sandığı mensuplarının adı 4/cye göre çalışanlar olmuş olup, kimin ne zaman ve hangi şartlarla emekli olacağı eskiden olduğu gibi son yedi yıllık (2520 günlük) çalışmalarında en çok hangi çeşide göre çalıştığına bakılarak karar verilecektir.

Ayrıca,
Emeklilik zamanının belli edilmesinde, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu; sadece 01.01.2007 günü sonrasında ilk defa işe girecekleri etkilemektedir. 31.12.2006 ve daha önce işe girmiş olanlar eski 4447 ve 4759 Sayılı Kanunlara tabidirler.

UYGULAMALAR EŞİTLENİYOR
Reformun ikinci ayağı olan, 5510 Sayılı ;Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 5502 Sayılı Kanunla SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı kapatılıp yerine Sosyal Güvenlik Kurumu gelmiyor ayrıca kapatılan üç kurumun ayrı ayrı uyguladıkları kanunlar da ortadan kaldırılıyor.

Yani,

Halen uygulanmakta olan,
-SSKnın işçileri için uyguladığı 506 Sayılı,
-Bağ-Kurun esnaf-tüccarlar için uyguladığı 1479 Sayılı
-T.C. Emekli Sandığının kamu görevlileri için uyguladığı 5434 Sayılı,
-Tarım işi yapanlar çiftçilerin (Bağ-Kurun) 2926 Sayılı,
-Tarımda amele olarak çalışanların (SSKnın) 2925 Sayılı
kanunları ile
-Banka ve Borsaların Özel Sandıklarının uygulama senetleri,
ortadan kaldırılıyor ve hepsini kapsayan Sosyal Sigortalar ile Genel Sağlık Sigortası Kanunu geliyor.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16.6.2006 günü Resmi Gazetede yayınlandı ve 01.01.2007 günü yürürlüğe girecek.

Her bir kurum ve kanunun değişik kriter ve normlara göre hesaplayıp-verdiği hizmetlerde de eşitlik ve standart geliyor. Mesela, SSKlı olan birisi hastalık-kaza geçirir ve sakat kalırsa en az 1800 günü (beş yılı) yoksa kendisine malüllük aylığı verilmez ama memur olursa en az 3600 gün (10 tam yıl) yoksa malül sayılmaz. İşte bunun gibi kurumlar arası uygulama farklılıkları da yeni kanunla ortadan kaldırılacaktır.


EMEKLİLİK YAŞINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI?
Emeklilik sistemi konusunda, eski adıyla SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığının uyguladıkları kanunları ortadan kaldırıp, haklardan yararlanmada tüm çalışanları eşit şartlarda birleştiren, 5510 Sayılı Kanun ise 01.01.2007 günü yürürlüğe girecektir.

Yeni Kanun Yeni Çalışanları Geç mi Emekli Edecek?

Eski Çalışanlar Etkilenecek mi?

17 Ağustos 1999 depreminin ülkede yarattığı kaos ortamında kamuoyu baskısı olmadan, Çalışma Bakanı Yaşar OKUYAN zamanında 25.08.1999 günü TBMMde kabul edilen ve 08.09.1999 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4447 Sayılı Kanun emeklilik kadınlar için 58 ve erkekler için 60 olmuş ve eski çalışanlara kademe getirilmişti. Getirilen kademelerin bir kısmı Anayasa Mahkemesince iptal edilince bu kere 23.05.2002 günü Resmi Gazetede yayınlanan 4759 Sayılı Kanunlar gereğince 09.09.1999 günü ve sonrasında işe başlayanlardan,


NORMAL EMEKLİLİK
SSKlıların Normal Emekliliği

SSKlı olanlardan 08.09.1999dan sonra işe başlayanları,
-Kadınlar 58
-Erkekler 60 yaşında
-En az 7000 gün sayısı ile emekli olabiliyorlardı.

Bağ-Kurlulardan 01.10.1999dan sonra işe başlayanları,
-Kadınlar 58
-Erkekler 60 yaşında
-En az 9000 gün sayısı ile emekli olabiliyorlardı.

T.C. Emekli Sandığına Bağlı Olanların 08.09.1999dan sonra başlayanları,
-Kadınlar 58
-Erkekler 60 yaşında
-En az 25 tam yıl (9000 gün sayısı) ile emekli olabiliyorlardı.

01.01.2007 de Ne Olacak?
Resmi Gazetede yayınlanmış olan, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu; 01.01.2007 günü yürürlüğe girecektir ve yeni kanunlar gereğince, SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı birleştirilmiş olup,

Eskiden olduğu gibi,
Yine,
-Kadınlar 58,
-Erkekler 60 yaşında ama sadece SSKlılar için kademeli olarak her yıl 100er gün artırımlı şekilde uygulanacaktır.
Yani,
-01.01.2007-31.12.2007 arasında işe girenler 7100 gün sayısı ile,
-01.01.2008-31.12.2008 arasında işe girenler 7200 gün sayısı ile,
-01.01.2009-31.12.2009 arasında işe girenler 7300 gün sayısı ile,
-01.01.2015-31.12.2015 arasında işe girenler 8000 gün sayısı ile,
01.01.2027-31.12.2027 arasında işe girenler 9000 gün sayısı ile,
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) emekli olabileceklerdir.

Eski ve Yeni Duruma Göre Erkeklerin Emeklilik Şartları
İster 08.09.1999 öncesi, ister sonrası olsun, isterse de 01.01.2007 ve sonrası olsun ERKEK işçiler, sadece ne zaman işe başladığınızı bulun karşısına bakıp hangi şartla hangi yaşta emekli olacağınızı kendiniz bulun.

2007 Gelmeden, Yeni Kanun Yürürlüğe Girmeden,
Çocuklarımıza Şimdiden Sigortalı Yapalım mı Diye Soranlara

01.01.2007 de Ne Olacak?
Resmi Gazetede yayınlanmış olan, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.01.2007 günü yürürlüğe girecektir ve yeni kanunlar gereğince, SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı birleştirilmiş olup,

Eskiden olduğu gibi,
-Kadınlar 58,
-Erkekler 60 yaşında ve,

-01.01.2007-31.12.2007 arasında işe girenler 7100 gün sayısı ile,
-01.01.2008-31.12.2008 arasında işe girenler 7200 gün sayısı ile,
-01.01.2009-31.12.2009 arasında işe girenler 7200 gün sayısı ile,
;her yıl 100;er gün artacağından 100er gün artırımlı olarak 2027 yılında 9000 güne ulaşacağını söyleyebiliriz. Yani 2006 da işe başlamak ile 2007 de işe başlamak arasında sadece 100 gün fark etmektedir.

BAĞ-KURDAN NORMAL EMEKLİLİK ŞARTLARI

İster, Tarım (2926) Bağ-Kur, ister normal (1479) Bağ-Kur olsun, ister 01.01.2007 gününden önce işe girenlerin, isterse de sonrasında işe başlayanların emeklilik şartları aşağıdaki tabloya göre hesaplanacaktır.

Bağ-Kurdan Normal Emeklilik Tablosu
Bağ-Kurlular iki yöntem ile emekli olunabilmektedirler birinci yöntem kadınların 20 ve erkeklerin 25 tam yıl prim ödemesi ile ortaya çıkan ve tam aylık ile emeklilik olup diğeri de 15 tam yıl ile kısmi aylık alarak emekliliktir. Yayınladığımız tablo Bağ-Kurdan tam aylık ile (Normal) emeklilik tablosudur. Yaşlılıktan (50-55 yaştan) emeklilik tabloları da yarın yayınlanacaktır.

Örnek 1-20.04.1982 tarihinde Bağ-Kura prim ödemeye başlamış Harun beyin 01.06.2002 tarihi itibariyle prim ödeme süresi aşağıdaki çıkarma işlemlerinden de görüleceği üzere;

01.06.2002
- 20.04.1982
11.01.0020 (20 yıl, 1 ay, 11 gündür.)

Buna göre 25 yıllık prim ödeme süresini tamamlamasına kalan süre,

30.11.24 (25 yılın açılımı)
- 11.01.20
19.10.04 (4 yıl,10 ay, 19 gündür.)

Bunun tablodan karşılığı 3. sırada olan ;3 yıl aydan fazla-5 yıl ve daha az; kısmıdır ve emekli olabileceği yaş 46;dır. Bu esnaf 25 yıllık prim ödeme şartıyla 46 yaşından önce emekli olamayacaktır.

Örnek 2-
01.01.1961 doğumlu olan ve 01.10.1978 tarihinde SSKlı olarak işe başlayan Recep bey, SSK sigortalısı olarak, 720 gün çalışmış ve daha sonra 1981 de 20 aylık askerlik için işinden ayrılmış ve askerlik dönüşünde köyünde kendi adına tapuya kayıtlı tarlasını ekip biçmeye başlamış ve köy muhtarının Bağ-Kura bildirmesi üzerine 01.01.1985 de Tarım Bağ-Kur sigortalısı olmuştur. Bu köylümüzün emekli olacağı tarih;

01.06.2002 itibariyle Bağ-Kura ödediği prim süresi,

01.06.2002
- 01.01.1985
00.05.0017 (17 yıl, 5 aydır.)
Bu sigortalı daha önce de 720 gün SSKya prim ödemişti. Bunu da ilave ettiğimizde, toplamda 19 yıl, 5 ay prim ödemiştir. Eğer bu sigortalımız ifa etmiş olduğu askerlik hizmetini de borçlanıp Bağ-Kura ödediği takdirde toplam hizmeti; 21 yıl, 1 ay olacaktır.

25 yılı tamamlamasına kalan süre,

30.11.24 (25 yılın açılımı)
- 00.01.21
30.10.03 (3 yıl, 11 ay) dır, bu sigortalı tabloya göre, emekliliğine 46 yaşından sonra olmak üzere 25 yılı tamamlamak şartıyla Bağ-Kurdan emekli olabilecektir ki 46 yaşını 01.01.2007 günü tamamlayacaktır.

08.09.1999 GÜNÜ VE ÖNCESİNDE İŞE BAŞLAYAN BAĞ-KURLULAR İÇİN


09.09.1999 GÜNÜ VE SONRASI İŞE GİREN ESNAFLARIN EMEKLİLİK TABLOSU

-YAŞLILIKTAN (50-55 Yaştan) EMEKLİLİK-

Kamuoyunda bilinen adıyla 50-55 yaştan emeklilik işi de Yaşar OKUYAN kanunları ile 08.09.1999 tarihinden sonra işe girenler için kademelendirilmişti. 09.09.1999 tarihi ve sonrasında (Bağ-Kur için 01.10.1999 tarihi ve sonrası) işe girenler için aşağıdaki gibi belirlenmişti.


SSKdan
Yaşlılık Nedeniyle Emekli Olacak Kadınlar

08.09.1999 ve ÖNCESİNDE İŞE BAŞLAYANLAR;

-Kadınlardan 08.09.1981 (dahil) dan önce işe başlamış olanlar 3600 gün sayısını tamamladıkları zaman 50 yaşında emekli olacaklardır.
Diğerleri ise;
Aşağıdaki ÜÇ şartın tamamını,

I-En az 15 yıllık sigortalılık süresi (işe başlama tarihinden emekliliğe kadar geçen süre)
II-En az 3600 gün malüllük-yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olmak,)
III-50 yaşını tamamlamış olmak,
Şartlarını;

1-23.05.2002 tarihine kadar yerine getirenler, diledikleri zaman
2-24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler, 52 yaşında
3-24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler, 54 yaşında
4-24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler, 56 yaşında
5-24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler, 58 yaşında,
emekli talebinde bulunabilirler.

SSKdan
Yaşlılık Nedeniyle Emekli Olacak Erkekler

08.09.1999 ve ÖNCESİNDE İŞE BAŞLAYANLAR;

-Erkeklerden 08.09.1976 (dahil) dan önce işe başlamış olanlar 3600 gün sayısını tamamladıkları zaman 08.09.1999 dan önce olduğu gibi 55 yaşında emekli olacaklardır.

Diğerleri;
-Aşağıdaki ÜÇ şartın tamamını,
I-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak (işe başlama tarihinden emekliliğe kadar geçen süre),
II-En az 3600 gün malüllük-yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olmak,
III-55 yaşını tamamlamış olmak,
Şartlarını;

1-23.05.2002 tarihine kadar yerine getirenler, diledikleri zaman
2-24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler, 56 yaşında
3-24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler, 57 yaşında
4-24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler, 58 yaşında
5-24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler, 59 yaşında,
6-24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler, 60 yaşında,

emekli talebinde bulunabilirler.


09.09.1999 tarihinden sonra işe başlayanlar (Yaşlılıktan),

SSKlılar
-Kadın ise 58 yaşında,
-Erkek ise 60 yaşında,
En az 4500 gün sayısı ile emekli olurlardı.

Yeni (5510 Sayılı) Kanun Ne Getirdi?
Yaşlılıktan emeklilik konusunda yeni kanun SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı şartlarını eşitlediğinden, bütün çalışanlar aşağıdaki tablonun 01.01.2007 günü ve sonrası şartları ile yaşlılıktan emekli edileceklerdir.

Aşağıdaki tablo 09.09.1999 ve sonrasında emekli olacaklar için yukarıda açıkladıklarımızın tamamını içermekte hesaplamanızı basitleştirmektedir. Sadece ne zaman işe başladığınızı/başlayacağınızı bulun ve yaşlılıktan ne zaman emekli olacağınızı kendiniz görünüz.

Bağ-Kurdan Yaşlılık (Eski Adıyla 50 ve 55 Yaştan) Nedeniyle Emeklilik

01.10.1999 Ve Öncesinde İşe Başlayanların Yaşlılıktan Emekliliği

Gerek1479 Sayılı Bağ-Kur ve gerekse 2926 Sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunlarına göre sigortalı olanlardan KISMİ AYLIK başvurusu yapacaklar içindir.

01.10.1999 Sonrasında İŞE BAŞLAYANLAR;


01.10.1999 GÜNÜ VE SONRASI İŞE GİREN ESNAFLARIN EMEKLİLİK TABLOSU

Yaşlılıktan Eski ve Yeni Dönemde Emeklilik ŞartlarıNot. Bu tablo 01.10.1999 günü ve sonrasında işe girenlerin yaşlılıktan ve en az 5400 gün (15 tam yıl) ile emeklilik şartlarını belirtmek için hazırlanmıştır.


Örnek 1 - 01.01.1941 doğumlu olan ve 01.10.1981 tarihinde SSKlı olarak işe başlayan Hüsrev bey SSK sigortalısı olarak, 720 gün (iki yıl) çalışmış ve daha sonra işten ayrılmıştır. 1997 yılında yapılan seçimler üzerine mahallenin muhtarlığını kazanması üzerine Bağ-Kura 01.01.1998 kayıt olmuş ve prim ödemeye başlamıştır. Bu muhtarımızın emekli olacağı tarih;

01.10.1999 itibariyle Bağ-Kura ödediği prim süresi,

01.10.1999
- 01.01.1998
00.10.0001 (1 yıl, 10 aydır.)
Bu sigortalı daha önce de 720 gün SSKya prim ödemişti. Bunu da ilave ettiğimizde, toplamda 3 yıl, 10 ay prim ödemiştir. Eğer bu sigortalımız ifa etmiş olduğu askerlik hizmetini de (2 yıl askerlik yapmış) borçlanıp Bağ-Kura ödemiş ise toplam hizmeti; 5 yıl, 10 ay olacaktır.

15 yılı tamamlamasına kalan süre,

15 yılın açılımı 30.11.14
- 00.10.05
30.01.09 (9 yıl, 2 ay) dır, bu sigortalı tabloya göre, emekliliğine 57 yaşından sonra olmak üzere en az 15 yılı tamamlamak şartıyla Bağ-Kurdan KISMİ emekli aylığı sahibi olabilecektir. Muhtarın yaşı 01.06.2002 itibariyle 61 yaşından fazla olsa da henüz 15 yıllık prim ödeme süresini tamamlamadığı için 15 yılı tamamladığı zaman emekli olacaktır.

Örnek 2- 01.10.1991 tarihinde mahallesinde bakkal dükkanı işletmeye başlayan Neriman hanım 01.01.1957 doğumludur. Bugüne kadar Bağ-Kura prim ödemiştir. Nilgün hanımın kısmi aylık ile emekliliğinin hesaplanması,

01.10.1999 tarihi itibariyle prim ödeme süresi,

01.10.1999
- 01.10.1991
00.00.0008 (sekiz yıl)


15 tam yılı tamamlamasına kalan süre,
00.00.15 (15 yılın açılımı)
- 00.00.08
00.00.07 (yedi yıldır)

50 yaşını tamamlamasına kalan süre,

01.10.1999 (Kanunun yürürlük tarihi)
- 01.01.1957 (Doğum tarihi)
00.09.0042 (42 yaş, 9 ay) olduğundan 50 yaşını tamamlamasına kalan süre 7 yıl, 3 aydır.

Yukarıdaki tabloya göre, 6 yıldan fazla-8 yıl ve daha az aralığıdır ve Nilgün hanım en az 15 tam yıl prim ödemek şartıyla 53 yaşından sonra Bağ-Kurdan kısmi aylık ile emekli olabilecektir.

Nilgün hanım 53 yaşını da,

01.01.1957
+ 00.00.0053
01.01.2010 günü tamamlayacaktır.

Memurların Emeklilik Hesaplaması

08.09.1999 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4447 Sayılı Kanun gereğince, 08.09.1999 tarihi itibariyle erkekler için 23 ve kadınlar için 18 yıldan fazla süre kesenek/prim ödemiş olan memurlar ile YAŞa tabi değildirler ve bunlardan hala çalışmaya devam edenler var ise diledikleri zaman emekli olabilirler.
Bunların dışında kalanlar ise 4759 Sayılı Kanun ve 5510 Sayılı Kanun gereğince aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi emekli olacaklardır.

09.09.1999 günü ve sonrası işe giren Memurların emeklilik tablosuSOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÖNEM 2007DE BAŞLIYOR (2)

-Ölüm (Dul ve Yetim) Aylığı Alma Şartları Değişiyor
Yeni kanunla getirilen düzenlemelerden biri de çalışan sigortalının ölümü sonrasında geride bıraktığı dul ve yetimleri ile ana-babasına bağlanacak aylıkların şartlarının değiştirilmesidir.

Halen bir SSKlı vefat ettiğinde 1800 günü varsa veya 1800 günü yoksa bile 5 yıldan fazla sigortalı olup her bir sigortalılık yılı için ortalama 180 gün prim ödenmiş ise geride kalanlarına dul/yetim aylığı bağlanmaktadır.

Bağ-Kurlunun ise beş yıllık prim ödeme süresi varsa geride kalanlarına dul/yetim aylığı verilmektedir.

T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi vefat ederse 10 yıl ve daha fazla süre sosyal güvencesi var ise geride kalanlarına aylık bağlanmaktadır. Şayet 10 yılı yok ama 5 yıldan fazla süresi var ise bu kere eşine bakıma muhtaç olması halinde aylık verildiği gibi çocuklarına da eğitim süreleri boyunca aylık verilmektedir.

Yeni Kanun ile getirilen yeni düzenleme ise,
En az beş yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, olanların geride kalan eş ve çocuklarına dul-yetim aylığı bağlanacaktır. Dul kelimesi sadece kadınları değil erkekleri de içermektedir.

-Eski Yıllarda Vefat Edenlerin Dul-Yetimlerine MÜJDE
01.01.2007 gününden önce vefat eden, işçi-memurların geride kalanlarına şartları sağlayamadığı bağlanamamış olan dul-yetim aylıkları yeni getirilen sistem ile hak ediliyorsa 01.01.2007 gününden geçerli olmak üzere aylık bağlanacaktır.

-Eşlere Ve Erkek Çocuklara da Çeyiz Yardımı Geliyor
Şimdiki uygulamaya göre,
T.C. Emekli Sandığı, evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödemektedir.

SSK ise sigortalının ölümünden dolayı aylık ve gelir almakta olan hak sahibi kız çocuklarına evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı evlenme yardımı olarak vermektedir.

Bağ-Kurda ise bu tür bir uygulama yoktur.

Yeni Kanun ise ortak bir uygulama olarak, gelir veya aylık almakta iken evlenen eş ve çocuklara bir yıllık gelir veya aylıkları tutarında evlenme yardımı getiriliyor.

T.C. Emekli Sandığından oğlu veya kızı üzerinden aylık alan analara verilmekte olan evlilik yardımı kaldırıldı ama bugüne kadar çeyiz parası denilen evlenme yardımını alamayan Bağ-Kurluların eşleri ile çocukları da evlenme yardımı alacaktır.

Ayrıca yeni bir uygulama olarak bugüne kadar sadece kız çocuklarına verilen evlenme yardımından tasarıdan sonra erkek çocuklar da yararlanacaktır.

-Malüllük Aylığına Hak Kazanma Şartları Eşitlenmiş

Şimdiki Uygulamada;
-SSKdan malülen emekli olabilmek için 506 Sayılı Kanun gereğince;
- Toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması, şarttır.

-Bağ-Kurdan ise;
1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu gereğince
-En az beş tam yıl sigorta primi ödemiş olmak,
şarttır.

T.C. Emekli Sandığında da,
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 53 üncü maddesi gereğince,

-Fiili hizmet müddetleri en az 10 yılı tamamlamış bulunan iştirakçilere,

malüllük aylığı verilmektedir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığında malüllük aylığı bağlanabilmesi için farklılık arzeden malüllük aylığı şartı,

En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise en az beş yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması haline getirilerek eşitlenmektedir.

Ayrıca, 2/3 oranında yani yüzde 67 olarak istenen rapor oranı da yüzde 60a indirilmiştir.

-Emzirme Yardımı Artırılmış

Daha önce SSKlılar için doğumdan sonra verilen 50 YTL.lik süt parası yeni kanun ile SSKlı, Bağ-Kurlu ve memur ayrımı yapılmaksızın her doğum için sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, çocuğun yaşaması şartıyla doğumdan sonraki altı ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli olan asgarî ücretin üçte biri tutarında emzirme ödeneği verilecektir ki 531 YTL. olan asgari ücrete göre her ay 177 YTL. den toplamda 1062 YTL. olacaktır.

-Cenaze Yardımı Artırılmış
Halen,

-SSKlı vefat ederse ailesine veya cenazeyi kaldıran kimselere 200.50 YTL.,

-Bağ-Kurlu vefat ederse 167.87 YTL. ve

-Memur vefat ederse 761.90 YTL. para verilmektedir.
Yeni kanun ile cenaze yardımı parası asgari ücretin üç katı yani 1593 YTL. oldu.

-Emekli Aylığı#8217;nın Hesabı Değiştirildi

Emekli olanların aylık hesaplamasında bugüne kadar SSK, Tarım SSK, Bağ-Kur, Tarım Bağ-Kur ve T.C.Emekli Sandığı ayrı ayrı uygulama yapmaktadır. Her bir kurum ve kanunda ayrı emekli aylığı hesaplama yöntemi vardır. SSKlı ve Bağ-Kurlular için 08.09.1999 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile 1978 yılından beri uygulanmakta olan gösterge-katsayı sistemi de 1999 da terkedilmiş ve 2000 yılı ve sonrasında TÜFE sistemli emekli aylığı hesaplaması başlatılmıştır.

Şimdi yeni kanun daha da başka bir emekli aylığı sistemi getirilmektedir.

Bu durumda Tasarının kabul edilmesi halinde 2007 yılı ve sonrasında emekli olan bir SSKlı (4/alı) için;

-1999 yılı ve daha öncesindeki çalışmaları için gösterge-katsayı sistemi olan son 10 yılın veya son 5 yılın ortalamasına göre kısmi bir aylığı,

-2000 ile 2006 yılları arasında çalışmaları için TÜFEli sisteme göre hesaplanan kısmi bir aylığı,

-2007 ve sonrası için yeni sisteme göre hesaplanan bir kısmi aylığı,
olacaktır.

Üç sisteme göre de hesaplanan kısmi aylıkları toplanarak emekli aylığı belirlenecektir.

Aylık Bağlama Oranları Değişiyor
Bugünkü sisteme göre,

Gösterge tablosundan emekli olan bir SSKlının aylık bağlama oranı %60 ama tabandan aylık alırsa %70dir.

Bağ-Kurlunun aylık bağlama oranı ise %65dir.

T.C. Emekli Sandığından 25 yıl ile emekli olan bir memurun aylık bağlama oranı ise %75dir.

Tasarı ise bütün aylık bağlama oranlarını eşitliyor ve 2015 yılına kadar emekli olanlar için aylık bağlama oranı %62,5 ve 2016 yılından itibaren ise bu oran %50ye düşürülecektir.

-Ancak, aylık bağlama oranı düşerken sigorta primine esas kazanç rakamları yükseleceği için ücreti asgari ücretten yüksek olanlar için emekli aylıklarında düşme değil artma meydana gelecektir.

-Mesela bir memura verilen brüt ücret tutarının hemen hemen yarısı kadarından T.C. Emekli Sandığı kesenek (prim) almakta iken yeni kanun ile memura ödenen her kuruştan prim alınacak ve bu durum emekli aylığını belirleyen kriterlerden biri olan kazanç artmış olacaktır.

-Yetim Aylıkları Adaletsizliği Bitiyor

Halen geçerli olan uygulamaya göre;
SSKlının kız çocuğu; çalışmıyorsa, evli değilse, kendi çalışmasından dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık sahibi değilse ana veya babasından dolayı yetim aylığı alabilmektedir. Erkek çocuk ise normal de 18 yaşına kadar ama eğitim görüyorsa 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilmektedir.

Bağ-Kurlunun kız çocuğu, evli değilse, çalışmıyor veya kendi çalışmasından dolayı emekli değilse ana-babasından yetim aylığı alabilmektedir. Erkek çocuk ise normal de 18 yaşına kadar ama eğitim görüyorsa 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilmektedir.

T.C. Emekli Sandığı iştirakçisinin kız çocuğu, evli değilse, T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi veya emeklisi değil ise ana-babasından yetim aylığı alabilmektedir. Erkek çocuk ise normal de 18 yaşına kadar ama eğitim görüyorsa 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilmektedir.

Yeni Kanun ile;
Yetim aylıkları konusunda var olan eşitsizlikler ortadan kaldırılmaktadır.

-Dul (erkek-kadın fark etmez) kalanlar evlenmedikleri sürece eşlerinden kalan aylığı çalışsalar da, emekli olsalar da alabilecekler.

Kanunun 34 üncü maddesi ile
Ölen sigortalının 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının;

a) Dul eşine % 50si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75'i,

b) Bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;

1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların veya,

2) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanların veya,

3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının,
Her birine % 25i,

c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine % 50'si,

d) Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde, ana ve babaya çalışmaması ve gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 25i oranında; çalışmayan ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması, gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın % 25i,
Oranında aylık bağlanacaktır.

-Röntgencilere Eşitlik Geldi

Tababet ve Şuabat Sanatlarının Tarzı İcrasına dair kanun ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince röntgen ışınlarına muhatap kalarak çalışanlara çalıştıkları her yıl için 3 ay (90 gün) fiili hizmet zammı süresi verilmektedir. Bu zammı alanlarda daha erken emeklilik hakkına kavuşmaktadır.

Ancak, bu hak bugüne kadar sadece memur olanlara (T.C. Emekli Sandığına kesenek ödeyenlere) verildi. SSK ve Bağ-Kurlulara verilmedi.

Şimdi tasarı ile SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı ayrımı kalmayacağı için tüm röntgen çalışanlarına çalıştıkları her yıl için 3 ay fiili hizmet zammı süresi verilecektir.

-Basın Çalışanlarına da İlave Prim Günü

SSKlı olarak çalışan ve kamuoyunda bilinen adıyla 212ye göre (aslı 5453 Sayılı Basın-İşe göre) çalışanlara her 360 gün için 90 gün ilave sigortalılık süresi verilmekte ama aynı kişi 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu basın müşaviri sıfatıyla çalışırsa her yıl için 3 ay (90 gün) fiili hizmet zammı süresi verilmektedir. Bu zammı alanlarda daha erken emeklilik hakkına kavuşmaktadır. T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerine verilen fiili hizmet zammı prim (kesenek) ödeme süresinden de sayılıyordu. SSKlılarda ise prim ödeme gününden sayılmıyor sadece sigortalılık süresine ilave ediliyordu. Bağ-Kurlulara ise hiç verilmedi.

Şimdi tasarı ile SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı ayrımı kalmayacağı için tüm basın çalışanlarına çalıştıkları her yıl için 3 ay fiili hizmet zammı süresi verileceği gibi bu süre prim ödeme gününe de ilave edilecektir.

-Yurtdışı Borçlanmasında Dolardan Vazgeçiliyor

Halen yürürlükte olan 3201 Sayılı Kanun gereğince çalışanlar yurtdışında geçen sürelerini belirli şartlarla günlüğü 3,5 dolardan sosyal güvenlik kurumlarına borçlanarak hizmetlerini artırabilmektedir.

Yeni Kanun ile bugüne kadar yurtdışı borçlanması için günlüğü 3,5 dolar karşılığı Türk Lirası alınması uygulamasına son verilerek, her gün için günlük en az günlük asgari ücretin %32 oranında ödeme yapılması uygulamasına geçilecektir.

ÖNEMLİ

Ayrıca, 31.12.2006 gününe kadar yapılacak borçlanmalarda ödeme için bir süre yok iken 5510 Sayılı Kanun 01.01.2007 günü yürürlüğe girdikten sonra yapılacak borçlanmalarda 3 ay içinde ödeme yapılması esası getirileceğinden, borçlanmalarınızı 31.12.2006 gününe kadar yapınız.

Emekli Olarak Çalışanların Ödeyeceği

Sosyal Güvenlik Destek Primi

Halen uygulamada emekli olduktan sonra çalışan SSK kapsamında (işçi) ise kendisine işverence ödenen ücretin %30u kadar sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilmektedir. Aynı kişi Bağ-Kur kapsamına girecek (vergi mükellefi-şirket ortağı gibi) bir iş yaparsa kendisinden 12 inci Bağ-Kur basamağının %12 si kadar ki (şu an 63 YTL kadar) SGDP alınmakta iken yeni kanun durumu aşağıdaki gibi değiştirmektedir.

Yeni kanun ile yaşlılık (emekli) aylığı almakta iken bu yeniden çalışmaya başlayanlardan en az yüzde 33,5 oranında sosyal güvenlik destek primi alınacaktır. Yani SGDPnin alt rakamı 178 YTL.olacaktır.


-Esnaf-Sanatkara İş Kazası Uygulaması Genişliyor

1479 ve 2926 Sayılı Kanunlar gereğince Bağ-Kurlu olanlara çok dar bir uygulama ile sadece işyeri merkezlerinde olayın olması halinde işkazası hükümleri uygulanmakta iken yeni kanunla birlikte işkazası hükümleri geniş çerçevede uygulanmaya başlanacak.
İşkazası kavramı ile karşılacak olan bu kişiler işkazası sonrası işgöremedikleri sürelerde ve hastanelerde tedavi için kaldıkları dönemde işyerleri-dükkanları açık olmadığı halde SGKdan her gün yevmiye gibi geçici işgöremezlik geliri alacaklardır. Tedavileri sonrasında belli bir rapor oranıyla sakat kalırlarsa ayrıca bir ömür boyu kendilerine gelirde bağlanacaktır.

Esnafın İş Kazası Halleri
-İşyerinde bulunduğu sırada,
-Yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,
Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen arızaya uğratan olay işkazası sayılacaktır.

Esnafa Doğum ve Rapor Parası da Geldi
Eski adıyla Bağ-Kurluların ilk defa karşılaşacakları olaylardan biri de, hastanede yatarak tedavi gördükleri veya evlerinde doktor raporuyla istirahatli kaldıkları sürelerde kendilerine geçici işgöremezlik geliri adı altında para verilmesi olayıdır.
Bunların hastalıkları halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenecektir.

Bir diğeri de bayan esnafa doğumdan önceki 8 ve doğumdan sonraki 8 hafta süresinde kendilerine yevmiye verilmesidir.

Kanuna göre;
-Sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.

- Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için,

Günlük kazançlarının 2/3ü oranında geçici işgöremezlik ödeneği verilecektir.

Bağ-Kurda Basamaklar Kalkıyor
Bilindiği üzere halen geçerli olan 1479 ve 2926 Sayılı Bağ-Kur Kanunları gereğince 24 basamaktan oluşan prim ödeme sistemi yeni kanun ile ortadan kaldırılmaktadır.

Yeni kanun gereğince,

Eski Bağ-Kurluların aylık prime esas kazançları, prime esas günlük kazanç alt sınırı olan asgari ücret (531 YTL) ile üst sınırı olan 3451,5 YTL. arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek kazanca göre ödenecek primler belirlenecektir.

Ancak;

Aynı zamanda işveren ise beyan edeceği aylık kazancı, çalıştırdığı sigortalıların kazancının en yükseğinden daha az olamaz.

Daha Az Prim Ödenecek

Oranlar düşüyor

1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu gereğince halen Bağ-Kura bulundukları gelir basamaklarına göre %20 oranında emeklilik ve %20 oranında sağlık primi olmak üzere toplamda %40 oranında prim ödeyen Bağ-Kurlular bundan sonra daha az oranda prim ödeyeceklerdir.
Yeni Kanun gereğince Bağ-Kurlular (yani 4/bliler) beyan edecekleri kazanç rakamları üzerinden,

%20 oranında emeklilik ve %12,5 oranında da sağlık sigortası prim ödeyeceklerdir.

Ayrıca, yaptıkları işin tehlike-sınıfına göre %1 ile %6,5 oranları arasında kalmak şartıyla işkazası-meslek hastalığı primi de ödeyeceklerdir.


İsteğe Bağlı Sigorta Kolaylaşıyor

Mevcut uygulamaya göre;
SSKya isteğe bağlı prim ödemeye başlayabilmek için,

-En az 1080 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak ve buralardan kendi sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak,

-İsteğe bağlı olarak her ay kesintisiz otuz gün üzerinden malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek,

-Örneği SSK tarafından hazırlanan isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle müracaatta bulunmak,
gerekir.

Bağ-Kura isteğe bağlı prim ödemeye başlayabilmek için,

-18 yaşından büyük olmak ve diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında olmayanlardan,

- Ev kadınları,

- Herhangi bir işte çalışmayanlar,

- Bağ-Kura tabi zorunlu sigortalılığı sona erenler,

- Yurtdışındaki vatandaşların yanlarında bulunan ve herhangi bir işte çalışmayan eşleri,

-Türkiyede ikamet eden ve herhangi bir işte çalışmayan yabancı uyruklular, talep etmeleri halinde, isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

T.C. Emekli Sandığına isteğe bağlı prim ödeyebilmek için ise;

-En az 10 yıllık Sandık iştirakçisi olmak,

-Kendi istekleri ayrılmış olmak,

-Ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmek,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna zorunlu olarak prim ödemeleri gereken görevlerde çalışmamak, şartlarıyla isteğe bağlı kesenek ödeme hakları vardır.

Yeni Kanun ile isteğe bağlı sigortada Ne Oluyor?

Sosyal Güvenlik Kurumuna isteğe bağlı sigortalı olabilmek için;

- Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya kendi çalışmalarından dolayı aylık bağlanmamış olmak,

-18 yaşını doldurmuş bulunmak,

-Genel Sağlık Sigortasına prim ödediğini belgelemek,

-İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak,

şarttır.

İsteğe Bağlı Prim Ödemesi,

Yeni kanunla isteğe bağlı sigortanın primi de değişiyor, isteğe bağlının primi SPEK (sigorta primine esas kazanç) alt sınırının %20si olarak uygulanacaktır. Ayrıca, şimdiki gibi her ay için en az 30 günlük tutar ödemek zorunluluğu da kalkıyor ama en az 10 günlük tutarın ödenmesi gerekiyor.

Yaşlılıktan emeklilik konusunda 01.01.2007 günü yürürlüğe girecek olan 5489 Sayılı yeni kanun SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı kapatıldığından her çalışan gibi işçiler de (eski SSKlılar) aşağıdaki tablonun 01.01.2007 günü ve sonrası şartları ile yaşlılıktan emekli edileceklerdir.


Kaynak: Ziya Perver