+ Konuyu Yanıtla
1 den 5´e kadar toplam 5 ileti bulundu.

Konu: Türk vatandaşı olmak

Türk vatandaşı olmak Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  May 2006
  Nerede
  antalya, merkez, Turkey.
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Türk vatandaşı olmak

  ben özbekistan vatandaşıyım..annem ikinci evliliğinibir türkle yaptı ve şu an türk vatandaşı.ama şimdi eşiyle ayrıldılar.bende türk vatandaşı olmak istiyorum.bu yüzden 4 yıl önce başvuru yaptım.hiçbir sonuç ve bilgi alamadım..ben annemin ilk evliliğinden olan çocuğuyum bu yüzden özbekistan vatandaşıyım..oturma iznide alamıyorum ve şu anda kaçak durumdayım,ne yapmam gerekiyor??eğer bana yardımcı olur ve yol gösterirseniz, minnettar kalırım...  Hukuki NET Güncel Haber

  Türk vatandaşı olmak konulu yargıtay kararı ara
  Türk vatandaşı olmak konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  May 2003
  Nerede
  Türkiye.
  İletiler
  582
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı


  türk vatandaşlığının kazanılması için aşağıdaki şartların birine uymanız lazım.yada gereğini yapmanız.

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Türk Vatandaşlığının Kazanılması

  1- Kanun Yolu İle Kazanma
  1-Nesep ile

  A) Doğum

  Madde 1- (Değişik:13/2/1981-2383/1 md.)

  Türkiye içinde veya dışında Türk babadan olan ya da Türk anadan doğan çocuklar doğumlarından başlayarak Türk vatandaşıdırlar.

  B) Hal Değişikliği

  Madde 2- Yabancı anadan evlilik dışında doğan çocuk,

  a) Nesebinin tashihi,
  b) Babalığın hükümle tahakkuk etmesi,
  c) Tanıma,

  Yollarından biriyle bir Türk vatandaşına nesep bağı ile bağlanırsa doğumundan başlayarak Türk vatandaşı olur.
  C) Evlat Edinme

  Madde 3- Evlat edinme, evlatlığın vatandaşlığına tesir etmez. Ancak küçük olan evlatlık vatansız olur veya anası babası bulunmaz veyahut nerede olduğu bilinmezse bir Türk tarafından evlatlığa alınmakla Türk vatandaşı olur.
  2- Doğum yeri ile

  Madde 4- Türkiye#8217;de doğan ve vatandaşlığını ana ve babasının doğumla kazanamayan çocuklar doğumlarından başlayarak Türk vatandaşıdırlar.

  Türkiye#8217;de bulunmuş çocuklar, aksi sabit olmadıkça, Türkiye#8217;de doğmuş sayılırlar.

  3- Evlenme ile

  Madde 5- (Değişik:12/6/2003-4866/1.md.) Bir Türk vatandaşı ile evlenme, kendiliğinden Türk vatandaşlığını bahşetmez. Ancak, bir Türk vatandaşı ile evlenme nedeniyle Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar, en az üç yıldan beri evli olmaları, fiilen birlikte yaşamaları ve evliliğin devamı kaydıyla, yurt içinde en büyük mülki idare amirliklerine, yurt dışında ise Türk konsolosluklarına yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru üzerine İçişleri Bakanlığınca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, aranan şartları taşıdıkları anlaşılan kişiler, bu durumun tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanırlar.

  Ancak, bir Türk vatandaşı ile evlenen yabancı, evlenmekle eski vatandaşlığını kaybediyorsa Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanır.

  Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar, evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde, akitte hüsnüniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

  Butlanına karar verilmiş evlenmeden olan çocuklar ana veya babaları hüsnüniyetli olmasalar dahi Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

  II- Yetkili Makam Kararı İle Kazanma

  I- Vatandaşlığa Alınma Çeşitleri Ve İkamet

  A) Genel Olarak Vatandaşlığa Alınma

  Madde 6- Aşağıdaki şartları taşıyan yabancılar Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına alınabilirler.

  Vatandaşlığa alınmasını isteyen kişi,

  a) Kendi milli kanununa, vatansız ise Türk Kanununa göre reşit olmalıdır.
  b) Müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye#8217;de 5 yıl ikamet etmiş olmalıdır.
  c) Türkiye#8217;de yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile teyit etmiş olmalıdır.
  ç) İyi ahlak sahibi olmalıdır.
  d) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmamalıdır.
  e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmelidir.
  f) Türkiye#8217;de kendisinin ve geçimi ile yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmalıdır.

  B) İstisnai vatandaşlığa alınma

  Madde 7- Aşağıdaki hallerde 6 ıncı maddenin (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmaksızın yabancılar, istekleri üzerine İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alınabilirler.

  a) Türk vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybetmiş olanların sonradan doğmuş reşit çocukları,
  b) Bir Türk vatandaşı ile evli olanlarla bunların reşit çocukları,
  c) Türk soyundan olanlarla, eşleri ve reşit çocukları,
  ç) Bir Türk vatandaşı ile evlenme kararıyla Türkiye#8217;de yerleşmiş olanlar,
  d) Türkiye#8217;ye sanayi tesisleri getiren sosyal, ekonomik alanlarda veya bilim, teknik veyahut sanat alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmeti geçeceği düşünülen kimseler,
  e) Vatandaşlığa alınması Bakanlar Kurulunca zaruri görülenler.

  C) Yeniden vatandaşlığa alınma

  Madde 8- (Değişik: 12/6/2003-4866/2.md.) Bu Kanuna göre Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlardan; 19 uncu madde uyarınca yabancı erkekle evlenmek ve kocasının uyrukluğunu seçmek suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ve 13 üncü maddede öngörülen süreyi geçiren kadınlar ile 20 inci madde uyarınca izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanlar İçişleri Bakanlığınca, 25 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulunca Türk vatandaşlığını kaybettiklerine karar verilenler ise Bakanlar Kurulu kararıyla, ikamet şartı aranmaksızın, yeniden vatandaşlığa alınabilir.

  D) Yabancının İkameti

  Madde 9- Bir yabancı için ikamet Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye#8217;de oturmaktadır. Yabancının, toplamı altı ayı geçmemek şartıyla Türkiye dışında bulunması ikamet süresini kesmez. Ancak Türkiye dışında geçirdiği zaman ikamet süresinden sayılmaz.


  2-Bakanlar Kurulu Kararının Hükmü ve Vatandaşlığa Alınmada Usul (1)

  A) Bakanlar kurulu kararının hükmü

  Madde 10- (Değişik:20/4/1989-3540/1 md.)

  Şartsız olarak vatandaşlığa alınma Bakanlar Kurulu kararı tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
  Bakanlar Kurulunca bir şarta bağlı olarak vatandaşlığa alınmasına karar verilenler için vatandaşlığa alınma kararı, bu şartın yerine getirildiğinin İçişleri Bakanlığınca tespit edildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
  İki yıl içerisinde şartların yerine getirilmemiş olması halinde İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine vatandaşlığa alınma kararı Bakanlar Kurulunca iptal edilir.

  B) Vatandaşlığa Alınmada Usul

  Madde 11- (Değişik: 20/4/1989-3540/2 md.)

  Türk vatandaşlığına alınma başvurusu ilgilinin oturduğu yerin en büyük mülki idare amirine, yabancı ülkelerde Türk konsolosluklarına bir dilekçe ile yapılır.

  Bu makamlarca hazırlattırılacak dosya, gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir.
  Vatandaşlığa alınma dileğinde bulunan kişi hakkında, bu Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikle tespit edilecek esaslara göre soruşturma yapılarak gerekli şartların bulunup bulunmadığı araştırılır. Durumları uygun görülenlerin vatandaşlığa kabulü için Başbakanlığa teklifte bulunulur; uygun görülmeyenlerin başvuruları, İçişleri Bakanlığınca reddedilir.

  III Seçme Hakkı ile Kazanma

  1- Türk Vatandaşlığını Kaybeden Küçükler

  Madde 12- Aşağıdaki kişiler, Türk Medeni Kanununa göre reşit olmalarından başlayarak bir yıl içinde Türk vatandaşlığını seçebilirler.

  a) (Mülga:13/2/1981-2383/11 md.)
  b) 30 ve 37 ıncı maddeler gereğince, analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden küçükler,
  c) 32 ve 36 ıncı maddeler gereğince, ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden küçükler,

  2-Evlenme ile Türk Vatandaşlığını Kaybeden Kadın

  Madde 13- 19 uncu madde uyarınca evlenme ile Türk vatandaşlığından ayrılan kadın bu evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yıl içinde Türk vatandaşlığına dönebilir.

  IV- Vatandaşlığı Kazanmanın Sonuçları

  I-Evlenmede Çocuklar

  Madde 14- Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan kadının, bu evlenmeden önceki küçük çocukları,

  a) Babanın ölmüş bulunması,
  b) Babanın belli olmaması,
  c) Babanın vatansız bulunması,
  ç) Çocuğun vatansız olması,


  20/4/1989 tarihli ve 3540 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile bu Kanun 10 ve 11 inci maddelerinin ortak başlığı değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

  d) velayetin anada bulunması,

  Hallerinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar.
  Şu kadar ki (a) ve (d) bentlerinin uygulanmasında 16 ncı maddedeki şartlar aranır.

  2-Vatandaşlığa Alınma
  A) Eş

  Madde 15- Vatandaşlığa alınma eşin vatandaşlığına tesir etmez, ancak vatansız kadın, kocasına bağlı olarak Türk vatandaşı olur.

  B) Çocuklar

  Madde 16- Küçük çocuklar Türk vatandaşlığına alınan babalarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar.

  Türk vatandaşlığına alınan kadının küçük çocukları,

  a) Babanın ölmüş bulunması,
  b) Babanın belli olmaması,
  c) Babanın vatansız olması,
  ç) Çocuğun vatansız olması,
  d) Velayetin anada bulunması,

  Hallerinde çocuğun milli kanunu engel olmadığı taktirde analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar.

  3- Seçme Hakkı İle Kazanma

  A) Türk Vatandaşlığını seçen kişinin eşi ve çocukları

  Madde 17- Bu Kanunun vatandaşlığı kazanmanın sonuçlarını düzenleyen 15 ve 16 ıncı maddeleri 12 inci madde uyarınca seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığına dönen kişilerin eşleri ve küçük çocukları hakkında da uygulanır.

  B) Türk Vatandaşlığını Seçen Kadının Çocukları

  Madde 18- Evlenme ile Türk Vatandaşlığından ayrılan analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden küçük çocuklar, kadının 13 üncü madde uyarınca seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığına dönmesi halinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar.

  Kadına Türk vatandaşlığını kaybettiren evlenmeden olan küçük çocukları, 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde seçme hakkını kullanan analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar.


 4. #3
  Kayıt Tarihi
  May 2003
  Nerede
  Türkiye.
  İletiler
  582
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı


  türk vatandaşlığının kazanılması için aşağıdaki şartların birine uymanız lazım.yada gereğini yapmanız.

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Türk Vatandaşlığının Kazanılması

  1- Kanun Yolu İle Kazanma
  1-Nesep ile

  A) Doğum

  Madde 1- (Değişik:13/2/1981-2383/1 md.)

  Türkiye içinde veya dışında Türk babadan olan ya da Türk anadan doğan çocuklar doğumlarından başlayarak Türk vatandaşıdırlar.

  B) Hal Değişikliği

  Madde 2- Yabancı anadan evlilik dışında doğan çocuk,

  a) Nesebinin tashihi,
  b) Babalığın hükümle tahakkuk etmesi,
  c) Tanıma,

  Yollarından biriyle bir Türk vatandaşına nesep bağı ile bağlanırsa doğumundan başlayarak Türk vatandaşı olur.
  C) Evlat Edinme

  Madde 3- Evlat edinme, evlatlığın vatandaşlığına tesir etmez. Ancak küçük olan evlatlık vatansız olur veya anası babası bulunmaz veyahut nerede olduğu bilinmezse bir Türk tarafından evlatlığa alınmakla Türk vatandaşı olur.
  2- Doğum yeri ile

  Madde 4- Türkiye#8217;de doğan ve vatandaşlığını ana ve babasının doğumla kazanamayan çocuklar doğumlarından başlayarak Türk vatandaşıdırlar.

  Türkiye#8217;de bulunmuş çocuklar, aksi sabit olmadıkça, Türkiye#8217;de doğmuş sayılırlar.

  3- Evlenme ile

  Madde 5- (Değişik:12/6/2003-4866/1.md.) Bir Türk vatandaşı ile evlenme, kendiliğinden Türk vatandaşlığını bahşetmez. Ancak, bir Türk vatandaşı ile evlenme nedeniyle Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar, en az üç yıldan beri evli olmaları, fiilen birlikte yaşamaları ve evliliğin devamı kaydıyla, yurt içinde en büyük mülki idare amirliklerine, yurt dışında ise Türk konsolosluklarına yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru üzerine İçişleri Bakanlığınca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, aranan şartları taşıdıkları anlaşılan kişiler, bu durumun tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanırlar.

  Ancak, bir Türk vatandaşı ile evlenen yabancı, evlenmekle eski vatandaşlığını kaybediyorsa Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanır.

  Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar, evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde, akitte hüsnüniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

  Butlanına karar verilmiş evlenmeden olan çocuklar ana veya babaları hüsnüniyetli olmasalar dahi Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

  II- Yetkili Makam Kararı İle Kazanma

  I- Vatandaşlığa Alınma Çeşitleri Ve İkamet

  A) Genel Olarak Vatandaşlığa Alınma

  Madde 6- Aşağıdaki şartları taşıyan yabancılar Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına alınabilirler.

  Vatandaşlığa alınmasını isteyen kişi,

  a) Kendi milli kanununa, vatansız ise Türk Kanununa göre reşit olmalıdır.
  b) Müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye#8217;de 5 yıl ikamet etmiş olmalıdır.
  c) Türkiye#8217;de yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile teyit etmiş olmalıdır.
  ç) İyi ahlak sahibi olmalıdır.
  d) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmamalıdır.
  e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmelidir.
  f) Türkiye#8217;de kendisinin ve geçimi ile yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmalıdır.

  B) İstisnai vatandaşlığa alınma

  Madde 7- Aşağıdaki hallerde 6 ıncı maddenin (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmaksızın yabancılar, istekleri üzerine İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alınabilirler.

  a) Türk vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybetmiş olanların sonradan doğmuş reşit çocukları,
  b) Bir Türk vatandaşı ile evli olanlarla bunların reşit çocukları,
  c) Türk soyundan olanlarla, eşleri ve reşit çocukları,
  ç) Bir Türk vatandaşı ile evlenme kararıyla Türkiye#8217;de yerleşmiş olanlar,
  d) Türkiye#8217;ye sanayi tesisleri getiren sosyal, ekonomik alanlarda veya bilim, teknik veyahut sanat alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmeti geçeceği düşünülen kimseler,
  e) Vatandaşlığa alınması Bakanlar Kurulunca zaruri görülenler.

  C) Yeniden vatandaşlığa alınma

  Madde 8- (Değişik: 12/6/2003-4866/2.md.) Bu Kanuna göre Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlardan; 19 uncu madde uyarınca yabancı erkekle evlenmek ve kocasının uyrukluğunu seçmek suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ve 13 üncü maddede öngörülen süreyi geçiren kadınlar ile 20 inci madde uyarınca izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanlar İçişleri Bakanlığınca, 25 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulunca Türk vatandaşlığını kaybettiklerine karar verilenler ise Bakanlar Kurulu kararıyla, ikamet şartı aranmaksızın, yeniden vatandaşlığa alınabilir.

  D) Yabancının İkameti

  Madde 9- Bir yabancı için ikamet Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye#8217;de oturmaktadır. Yabancının, toplamı altı ayı geçmemek şartıyla Türkiye dışında bulunması ikamet süresini kesmez. Ancak Türkiye dışında geçirdiği zaman ikamet süresinden sayılmaz.


  2-Bakanlar Kurulu Kararının Hükmü ve Vatandaşlığa Alınmada Usul (1)

  A) Bakanlar kurulu kararının hükmü

  Madde 10- (Değişik:20/4/1989-3540/1 md.)

  Şartsız olarak vatandaşlığa alınma Bakanlar Kurulu kararı tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
  Bakanlar Kurulunca bir şarta bağlı olarak vatandaşlığa alınmasına karar verilenler için vatandaşlığa alınma kararı, bu şartın yerine getirildiğinin İçişleri Bakanlığınca tespit edildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
  İki yıl içerisinde şartların yerine getirilmemiş olması halinde İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine vatandaşlığa alınma kararı Bakanlar Kurulunca iptal edilir.

  B) Vatandaşlığa Alınmada Usul

  Madde 11- (Değişik: 20/4/1989-3540/2 md.)

  Türk vatandaşlığına alınma başvurusu ilgilinin oturduğu yerin en büyük mülki idare amirine, yabancı ülkelerde Türk konsolosluklarına bir dilekçe ile yapılır.

  Bu makamlarca hazırlattırılacak dosya, gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir.
  Vatandaşlığa alınma dileğinde bulunan kişi hakkında, bu Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikle tespit edilecek esaslara göre soruşturma yapılarak gerekli şartların bulunup bulunmadığı araştırılır. Durumları uygun görülenlerin vatandaşlığa kabulü için Başbakanlığa teklifte bulunulur; uygun görülmeyenlerin başvuruları, İçişleri Bakanlığınca reddedilir.

  III Seçme Hakkı ile Kazanma

  1- Türk Vatandaşlığını Kaybeden Küçükler

  Madde 12- Aşağıdaki kişiler, Türk Medeni Kanununa göre reşit olmalarından başlayarak bir yıl içinde Türk vatandaşlığını seçebilirler.

  a) (Mülga:13/2/1981-2383/11 md.)
  b) 30 ve 37 ıncı maddeler gereğince, analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden küçükler,
  c) 32 ve 36 ıncı maddeler gereğince, ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden küçükler,

  2-Evlenme ile Türk Vatandaşlığını Kaybeden Kadın

  Madde 13- 19 uncu madde uyarınca evlenme ile Türk vatandaşlığından ayrılan kadın bu evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yıl içinde Türk vatandaşlığına dönebilir.

  IV- Vatandaşlığı Kazanmanın Sonuçları

  I-Evlenmede Çocuklar

  Madde 14- Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan kadının, bu evlenmeden önceki küçük çocukları,

  a) Babanın ölmüş bulunması,
  b) Babanın belli olmaması,
  c) Babanın vatansız bulunması,
  ç) Çocuğun vatansız olması,


  20/4/1989 tarihli ve 3540 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile bu Kanun 10 ve 11 inci maddelerinin ortak başlığı değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

  d) velayetin anada bulunması,

  Hallerinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar.
  Şu kadar ki (a) ve (d) bentlerinin uygulanmasında 16 ncı maddedeki şartlar aranır.

  2-Vatandaşlığa Alınma
  A) Eş

  Madde 15- Vatandaşlığa alınma eşin vatandaşlığına tesir etmez, ancak vatansız kadın, kocasına bağlı olarak Türk vatandaşı olur.

  B) Çocuklar

  Madde 16- Küçük çocuklar Türk vatandaşlığına alınan babalarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar.

  Türk vatandaşlığına alınan kadının küçük çocukları,

  a) Babanın ölmüş bulunması,
  b) Babanın belli olmaması,
  c) Babanın vatansız olması,
  ç) Çocuğun vatansız olması,
  d) Velayetin anada bulunması,

  Hallerinde çocuğun milli kanunu engel olmadığı taktirde analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar.

  3- Seçme Hakkı İle Kazanma

  A) Türk Vatandaşlığını seçen kişinin eşi ve çocukları

  Madde 17- Bu Kanunun vatandaşlığı kazanmanın sonuçlarını düzenleyen 15 ve 16 ıncı maddeleri 12 inci madde uyarınca seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığına dönen kişilerin eşleri ve küçük çocukları hakkında da uygulanır.

  B) Türk Vatandaşlığını Seçen Kadının Çocukları

  Madde 18- Evlenme ile Türk Vatandaşlığından ayrılan analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden küçük çocuklar, kadının 13 üncü madde uyarınca seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığına dönmesi halinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar.

  Kadına Türk vatandaşlığını kaybettiren evlenmeden olan küçük çocukları, 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde seçme hakkını kullanan analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar.


 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Aug 2004
  Nerede
  ankara, çankaya, Türkiye.
  İletiler
  289
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  oturma izni almadan yapabileceğiniz bir şey yok.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Aug 2004
  Nerede
  ankara, çankaya, Türkiye.
  İletiler
  289
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  oturma izni almadan yapabileceğiniz bir şey yok.

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Alman vatandaşı anne Türk vatandaşı çocuğunu bildirmek zorunda mi?
  Merhaba. Alman vatandaşıyım. 2.5 senedir Türkiye de bir Türk vatandaşıyla evliyim. 1 yaşında oğlum var. Türkiye de yaşadığımız için şimdilik Türk...
  Yazan: sonnura Forum: Milletlerarası Özel Hukuk
  Yanıt: 1
  Son İleti: 02-11-2017, 12:05:27
 2. İngiltere vatandaşı ve orada evli aynı zamanda Türk vatandaşı olan bir Türk erkeğin Türkiye'deki akrabaları mirasından yararlanır mı?
  Merhabalar, İngiltere'de bir evlilik yapan bir tanıdığımız aşağıdaki soruları soruyor. Ingiltere'de edinmiş olduğu gayrımenkul veya menkul...
  Yazan: Muhammed Mustafa Forum: Miras Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 10-07-2011, 09:00:12
 3. Bulgaristan'da doğdum, Türk vatandaşı olmak istiyorum
  Mrb, ben 20 yasindayim ve Bulgaristan dogumluyum ama turk vatandasi olmak istiyorum ( cogu akrabalarim Turkiyede - teyzem, dayim halam .... Yardimci...
  Yazan: okilinho Forum: Vatandaşlık Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 22-07-2010, 18:32:14
 4. Yunan vatandaşı ile evlenen Türk vatandaşı
  Merhaba; Hukuk Fakültesi Mezunuyum ancak şu an hukukla yakından ilgilenemediğim için ban sorulan bir konuda yardıma ihtiyacım var. İlginize şimdiden...
  Yazan: comander Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 02-05-2010, 15:37:53
 5. Türk Vatandaşı Olmak
  Merhaba.Ben 1991'de Bulgaristanda doğmuş ve 2001 yılından beri Türkiye'de ikamet eden bir lise öğrencisiyim.(1994 yılından beri Türkiye'de...
  Yazan: Deliormanlı Forum: Vatandaşlık Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 26-09-2009, 06:25:54

Bu sayfada bulunan kavramlar:

yabanci özbekistan nasil turk vatandasi olabilir

özbekistan vatandaşı nasıl olunur

http:www.hukuki.netshowthread.php10270-Turk-vatandasi-olmak

özbek kadınları nasıl türk vatandaşı olabilir

özbekistan vatandaşlığı

özbek kadınları nasıldırUZBEK VATANDOSI TURKIYA VATANDOSHI OLISturk vatandasligi ozbekistan vatandasi nasil aliniryabanci esim nasil turk vatandasi olurevlilik sonucu ozbek vatandasi olan cocuk ayni zamanda turk vatandasi olabilir miozbekistan vatandasi turk vatandasi nasil olacak ana veya babalarina bagli olarak turk vatandasligini kaybeden kucukler resit olduktan sonra kac yil icerisinde turk vatandasligini secebilirleryabancilar nasil turk vatandasi olabilirturk damat cocugu ozbekistanda dogarsa turk vatandasi oluyormuozbek.vatandasi.nasil.turk.vatandasi.olurozbek vatandasliktan turkiyeozbekistanli birinin turk vatandasligiozbek nasil turk vatandasi olabilirozbekistan bayan turk vatandasligitürk vatandasi olmakturkiye vatandasi nasil olabilirizozbekistan t.c vatandasligiÖzbekistan vatandaşı Türkiye vatandaşı nasıl olur nasil gürk vatantaş olcakozbekistan.vatandasindan.satılık.araclar
Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2019 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2019 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2019 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.