• Yasalar

  Yayın Tarihi: 17-12-2011 19:15:00
  1. Kategoriler:
  2. Yasalar

  ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

  Kanun No. 6252 Kabul Tarihi: 30/11/2011
  ...
  Yayın Tarihi: 22-03-2011 18:32:00
  1. Kategoriler:
  2. Yasalar

  KANUNLAR
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ
  HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE KORUMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ
  ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
  BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
  Kanun No. 6173 Kabul Tarihi: 9/3/2011
  MADDE 1 (1) 23 Aralık 2009 tarihinde Şamda imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
  MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  21/3/2011
  —— • ——
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ
  HÜKÜMETİ ARASINDA HAYVAN SAĞLIĞI ALANINDA İŞBİRLİĞİ
  MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN
  BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
  Kanun No. 6174 ...
  Yayın Tarihi: 10-03-2011 19:03:00
  1. Kategoriler:
  2. Yasalar

  GÜNEYDOĞU AVRUPA (GDA) KÜLTÜR BAKANLARI KONSEYİ


  ŞARTNAMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
  DAİR KANUN
  Kanun No. 6115 Kabul Tarihi: 22/2/2011
  MADDE1 – (1) 31 Mart 2005 tarihinde Kopenhag’da imzalanan “Güneydoğu Avrupa (GDA) Kültür Bakanları Konseyi Şartnamesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.
  MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  9/3/2011
  —— • ——
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA İMAR VE KALKINMA
  BANKASI ARASINDA AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASININ
  TÜRKİYE CUMHURİYETİNDEKİ İŞBİRLİĞİ VE FAALİYETLERİ
  HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ
  UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
  Kanun No. 6116 Kabul Tarihi: 22/2/2011
  MADDE 1 – (1) 13 Mayıs 2010 tarihinde Zagreb’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasında ...
  Yayın Tarihi: 14-02-2011 21:04:00
  1. Kategoriler:
  2. Yasalar

  TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMAŞEKLİ HAKKINDA KANUN


  Kanun No. 6103

  Kabul Tarihi: 14/1/2011


  BİRİNCİ KISIM
  Genel Hükümler
  A) Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  B) Eski hukukun ve Türk Ticaret Kanununun uygulanacağı hâller
  MADDE 2 – (1) Bu Kanunda aksi öngörülmemiş veya farklı bir şekilde düzenlenmemişse:
  a) Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelen olayların hukukî sonuçlarına, bu olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişlerse, o kanun hükümleri uygulanır.
  b) Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşmiş hukukî fiiller, bağlayıcılıkları ve hukukî sonuçları itibarıyla, bu tarihten sonra dahi, gerçekleştikleri tarihte yürürlükte bulunan kanuna tâbidir.
  c) Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra meydana gelen olaylara Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
  (2) Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda, mahkeme herhangi bir sebeple 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununu uygulamışsa, kararında bunu ve gerekçesini açıkça belirtir. ...
  Yayın Tarihi: 14-02-2011 21:00:00
  1. Kategoriler:
  2. Yasalar

  BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN


  Kanun No. 6110

  Kabul Tarihi: 9/2/2011

  MADDE 1 – 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 13 üncü maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “1. Danıştay; ondördü dava, biri idari daire olmak üzere onbeş daireden oluşur.

  2. Her dairede bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Heyetler bir başkan ve dört üyenin katılmasıyla toplanır, salt çoğunluk ile karar verir. Üye sayısının yeterli olması halinde birden fazla heyet oluşturulabilir. Bu durumda, oluşturulan diğer heyetlere, heyette yer alan en kıdemli üye başkanlık eder. Müzakereler gizli yapılır.”

  MADDE 2 – 2575 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “1. İdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava dairelerinin başkanları ile üyelerinden; Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergi dava dairelerinin başkanları ile üyelerinden oluşur.”

  “3. Toplantı ve görüşme yeter sayısı İdari Dava Daireleri Kurulu için otuzbir, Vergi Dava Daireleri Kurulu için ise onüçtür. İdari dava daireleri ile vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararların temyiz veya itiraz yoluyla incelenmesinde ve iki dava dairesinin birlikte yapacağı toplantıda verilen kararların incelenmesinde, bu dairelerde karara katılmış olanlar idari ve vergi dava daireleri kurullarında bulunamazlar.”

  MADDE 3 – 2575 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “İdari uyuşmazlıklar ve davalar; İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu, Onbirinci, Onikinci, Onüçüncü, Ondördüncü ve Onbeşinci daireler ile idari ve vergi dava daireleri kurullarında incelenir ve karara bağlanır.”

  MADDE 4 – 2575 sayılı Kanunun 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Dava dairelerinin görevleri

  MADDE 27 – Dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu daireler vergi dava dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapar.

  İdari dava daireleri ile vergi dava daireleri kendi aralarında işbölümü esasına göre çalışır. Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, dava daireleri arasındaki işbölümü karar tasarısı aşağıdaki esaslar uyarınca, Başkanlık Kurulu tarafından hazırlanır. Hazırlanan işbölümü karar tasarısı, toplantı tarihinden yedi gün önce ilân edilmek kaydıyla Genel Kurulun onayına sunulur. Genel Kurul, işbölümü karar tasarısını aynen onaylayabileceği gibi üye
  ...
  Yayın Tarihi: 08-02-2011 20:18:00
  1. Kategoriler:
  2. Yasalar

  İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN

  Kanun No. 6107 Kabul Tarihi: 26/1/2011
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç ve Kuruluş
  Kuruluş
  MADDE 1 – (1) Bu Kanun ile düzenlenen hususlar dışında, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, anonim şirket statüsünde “İller Bankası Anonim Şirketi” unvanıyla bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmuştur. Bankanın kısaltılmış unvanı “İLBANK”tır ve merkezi Ankara’dadır. Bankanın ilgili olduğu Bakanlık, Bayındırlık ve İskân Bakanlığıdır.
  Tanımlar
  MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;
  a) ...
  Yayın Tarihi: 08-02-2011 20:16:00
  1. Kategoriler:
  2. Yasalar

  ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN

  Kanun No. 6109 ...
  1 / 2 Sayfa 12 SonSon
 • Hukuksal Koruma Sigortası


 • Arabuluculuk


 • Avukatlık ve Arabuluculuk2022 tarihli Hukuk Blog |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Site Ekleme |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Bayefendi |  Afternic Alanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2022 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı & Istemihan Mehmet Pazarbasi[İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2022 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.