Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

ORMAN KANUNU (1) Mevzuat Listesi

                 ORMAN KANUNU (1)
  Kanun Numarası    : 6831
  Kabul Tarihi     : 31/8/1956
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı: 9402
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457
                 *
                 * *
( 4999 sayılı ORMAN KANUNUNDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN ile Degisiklige ugramıştır.
Bu metne işlenmemiştir. Kabul Tarihi : 5.11.2003 - Değişiklikleri 
4999 sk. linkinden inceleyebilirsiniz.)

 Kabul Tarihi : 5.11.2003 
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", Cilt: 1 Sayfa: 477 Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelikler için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. * * * BİRİNCİ FASIL Ormanların Tarifi, Taksimi, İdare ve Murakabesi Madde 1 - Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık top- lulukları yerleriyle birlikte orman sayılır. Ancak: A) Sazlıklar; B) Step nebatlariyle örtülü yerler; C) Her çeşit dikenlikler; Ç) Parklar; D) (Değişik: 23/9/1983 - 2896/1 md.) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köy- lerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaç- lıklarla örtülü yerler, ------------------ (1) a - Bu Kanunda geçen "Ziraat Vekaleti" deyimi 20/6/1973 tarih ve 1744 sayı- lı Kanunun Ek 2 nci maddesiyle Orman Bakanlığı olarak;Orman Bakanlığı adı da 6/3/1985 tarih ve 3161 sayılı Kanunla "Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir. b - Bu Kanun ile orman hizmet ve konularına ilişkin diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerde ve bunların ek ve değişikliklerinde Tarım Bakanı`na veya Bakanlığına verilen, görev ve yetkilerin Orman Bakanı`na veya Ba- kanlığına intikal etmiş olduğu 26/6/1972 tarih ve 1595 sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 13. maddesinde hükme bağlanmıştır. c - Bu Kanun uyarınca yapılan tahsisler için 19/10/1989 gün ve 383 sayılı KHK`nin geçici 1 inci maddesine bakınız. KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5) E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmi- yen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler; F) (Değişik: 22/5/1987 - 3373/1 md.) Orman sınırları içinde veya bitişiğin- de tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya yer yer kü- me ve sıra halinde ki her nevi ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler, G) (Değişik: 22/5/1987 - 3373/1 md.) Orman sınırları dışında olup, yüzölçü- mü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler, H) Sahipli arazide ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştiri- lecek olan fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyvalı ağaç ve ağaççıklar; İ) (Değişik: 23/9/1983 - 2896/1 md.) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zey- tinliklerle, özel kanunu gereğince Devlet Ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 9/7/1956 tarih ve 6777 sayılı Kanunda tasrih edilen yabani veya aşılanmış fıs- tıklık, sakızlık ve harnupluklar. J) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımı- yan yerler, orman sayılmaz. Madde 2 - (Değişik: 5/6/1986 - 3302/1 md.) Orman sayılan yerlerden: A) Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleşti- rilmesi maksadıyla, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler, B) 31/12/1981 tarihinden önce bilim va fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları, Orman sınırları dışına çıkartılır. Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleş- tikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır. Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suretle daraltma yapılamaz. Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, milli park olarak ayrılan, izin ve ir- tifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlarda ve 3 üncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerin devamı süresince, yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde uygulanmaz. (Ek: 22/5/1987 - 3373/1 md.) Bu maddenin (B) bendi ile orman sınırları dı- şına çıkarılıp, 2924 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince fiili du- rumlarına göre ifraz edilerek bedeli karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri kullananlardan, satış işlemleri tamamlanıncaya kadar ecri misil alınmaz. Madde 3 - Bulundukları mevki, vaziyet, haiz oldukları hususiyet noktasın- dan memleketin ve halkın menfaat, sıhhat, selametine yarıyacak veya tarihi, be- dii veya turistik kıymeti bakımından muhafazası gereken, gerek Devletin ve ge- rek eşhasın hususi mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerle- rin orman rejimine alınmasına Ziraat veya Maarif Vekaletleri veya Turizm Umum Müdürlüğünün teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir. Madde 4 - Ormanlar mülkiyet ve idare bakımından: A) Devlet ormanları; B) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar; C) Hususi ormanlar; Vasıf ve karakter bakımından: A) Muhafaza ormanları; B) Milli parklar; C) İstihsal ormanları; olmak üzere ayrılır. Madde 5 - Hükmi şahsiyeti haiz olmıyan Devlet dairelerince hususi maksatla- ra göre tesis edilen ormanların bu daireler tarafından tesis gayelerine uygun surette idare ve intifaına Ziraat Vekaletince izin verilebilir. Madde 6 - (Değişik: 22/5/1987 - 3373/3 md.) Devlet ormanlarına ve Devlet ormanı sayılan yerlere ait her çeşit işler Or- man Genel Müdürlüğünce yapılır ve yaptırılır. Devletten başkasına ait olan bütün ormanlar, bu Kanunun hükümleri dairesin- de Orman Genel Müdürlüğünün murakabesine tabidir. İKİNCİ FASIL I Devlet Ormanları Orman kadastrosu Madde 7 - (Değişik: 5/6/1986 - 3302/2 md.) (Değişik: 22/5/1987-3373/4 md.) Devlet ormanlarının, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, hususi ormanların, orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayini ve tesbiti, orman kadastro komisyonları tarafından yapılır. Orman kadastro komisyonları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca atanacak bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisinin başkanlığında, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya bunların bulunmaması halinde orman teknikeri, bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi veya bunların bu- lunmaması halinde ziraat teknisyeni, mahalli ziraat odalarınca bildirilecek bir temsilci ile beldelerde belediye encümenince, köylerde köy muhtarlığınca bildi- rilecek bir temsilci olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. Komisyon başkan ve üyelerine ödenecek tazminat ve harcırah miktarları her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenir. Komisyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. Madde 8 - (Değişik: 5/6/1986 - 3302/3 md.) Orman kadastrosunun ve bu Kanunun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarma işlemlerinin yapılacağı il ve ilçeler Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir. Kadastro çalışmalarının yapılacağı yerler en az bir ay önce radyo ve diğer yayın araçları ile ilan olunur. Orman kadastrosu ve sınırları dışına çıkarma işlerine ait arazi çalışmala- rının başlama tarihi ise, orman kadastro komisyonu tarafından en az 15 gün ön- ceden çalışacak belde ve köylerle bunlara bitişik belde ve köylerin uygun yer- lerine asılarak ilan edilir. İlan işlemlerine ait usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Madde 9 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/5 md.) İlan işleri tamamlanan belde ve köylerde kadastrosu yapılacak ormanların sınırları komisyonlarca, arazi üzerinde belirlenir, ölçülür, varsa hava fotoğ- raflarına işaretlenir ve bu işlemler tutanakla tevsik edilir. Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mülkiyet ve diğer ayni hakları, sınırda bulunan taşınmaz malla- rın cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin ad ve soyadını, gösterilen veya verilen belgelerin tarih, numara ve nitelikleri ile ilgililer tarafından yapı- lan itirazları kapsayacak şekilde düzenlenir. (Değişik üçüncü fıkra: 5/6/1986-3302/4 md.) Tutanaklar, orman kadastrosu ve bu Kanunun 2 nci maddesinin (B) bendinin uygulamalarında her belde ve köy için, (A) bendinin uygulamasında ise bir veya birden fazla köy ve belde veya ilçe hu- dutları içinde kalan bütün köyler için tutulur ve tutanak defterine yazılır. Bu tutanaklar komisyon başkanı, üyeler, bilirkişiler ve hazır bulundukları takdir- de orman içinde veya bitişiğinde taşınmaz mal sahibi olanlar ile kullananlar veya kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından imza edilir. Kadastro ve diğer ormancılık hizmetleri için gerekli hava fotoğrafları, Ta- rım ve Orman Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır. Ölçme metodlarına ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belirtilir. Kadastrosu yapılan ormanların sınır noktaları sabit taş ve beton kazıklarla tespit edilir. Tespit edilen sınır noktalarının tahrip edilmesi veya yerlerinin değiştirilmesi yasaktır. Madde 10 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/6 md.) (Değişik: 5/6/1986 - 3302/5 md.) Sınırlaması ve bu Kanunun 2 nci maddesine göre, orman sınırları dışına çıkarma işlemleri bitirilen köy ve beldelere ait düzenlenen kadastro dosyaları Orman Cenel Müdürlüğüne gönderilir. Orman Genel Müdürlüğünce bulunan şekli ve hukuki noksanlıklar komisyonlarca düzeltildikten sonra Orman Cenel Müdürlüğünce ilgili valiliklere gönderilir. Kadastro işlemle- ri valinin onayı ile yürürlüğe girer. Kadastro tutanak suretleri haritaları ile birlikte orman kadastro komisyonlarınca ilgili köy ve beldelerin uygun yerle- rine asılmak suretiyle ilan edilir. Ayrıca, tutanak suretleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün mahalli kuruluşlarına intikal ettirilir. Asılma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar heyetle- rinin tasdik edecekleri belgelerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyala- rında saklanır. Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar komisyon başkanınca tasdik olunur. Madde 11 - (Değişik: 5/6/1986 - 3302/6 md.) (Değişik: 22/5/1987-3373/5 md.) Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanakların askı suretiyle ilanı, ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmünde- dir. Tutanak ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren altı ay içinde kadast- ro mahkemelerine, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bak- makla gö- revli mahkemeye müracaatla sınırlamaya ve bu Kanunun 2 nci maddesine göre or- man sınırları dışına çıkarma işlemlerine Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile hak sahibi gerçek ve tüzelkişiler itiraz edebilir. Bu müddet içinde itiraz ol- maz ise komisyon kararları kesinleşir. Bu süre hak düşürücü süredir.Ancak, tapu- lu gayrimenkullerde tapu sahiplerinin, 10 yıllık süre içerisinde dava açma hak- ları mahfuzdur. Sınırlamaya itiraz davaları her türlü harç ve resimden muaftır. Hak sahibi gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında hasım Orman Genel Müdürlüğü, bu Kanunun 2 nci maddesine göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında ise ha- sım Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüdür. Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait ormanlar, tapu dairelerince hiç- bir harç, vergi ve resim alınmaksızın hazine adına tapuya tescil olunur. Sınır noktalarındaki taş, beton, kazık ve diğer işaretler Orman Genel Mü- dürlüğünce korunur. Madde 12 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/8 md.; Orman kadastro komisyonları için lüzumlu taşıt araçları ve görevlilerin ka- nuni yollukları ile her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğünce sağlanır. (Ek: 22/5/1987-3373/6 md.;Değişik: 23/2/1995 - 4079/1 md.) Orman kadastro komisyonları ve amenajman heyetleri başkan ve üyeleriyle bu komisyon ve heyet- lerde görevli personele,arazide fiilen çalıştırılacak sürelere münhasır olmak üzere,657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan 1 inci derecenin son kade- mesi gösterge rakamının (Genel İdare Hizmetleri sınıfında olup kadrosuna tah- sisli ek gösterge bulunmayan ve 1 inci dereceden aylık alan yüksek öğrenimliler için öngörülen ek gösterge dahil) Bütçe Kanunlarında Devlet memurları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yarısını aşmamak üzere her yıl Orman Genel Müdürlüğünün teklifi ve Orman Bakanının onayı ile tespit edilecek miktarda aylık ödenek, Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye bütçesinden ayrıca ödenir. II. Orman köylülerinin kalkındırılması ve nakledilmesi: Madde 13 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/9 md.) Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunup, köylerde veya dağınık yerlerde oturanlardan: A) Bulundukları yerlerde kalkındırılmaları mümkün görülenler, bu Kanunun ek 3 üncü maddesinde belirtilen fondan öncelikle yararlandırılarak kalkınmalarına katkıda bulunulur. B) Yerinde kalkındırılmaları mümkün görülmeyen veya su ve toprak rejimi ba- kımından bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan bu köyler halkının kısmen veya tamamen öncelikle bu Kanunun 2 nci madde birinci fıkra (A) bendinde belirtilen orman sınırları dışına çıkarılan yerlere, bu müm- kün olmadığı takdirde diğer yerlere nakil ve yerleştirilmelerine, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının görüşü de alınarak Tarım ve Orman Bakanlığının tek- lifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. III. Ormanların muhafazası: Madde 14 - Devlet ormanlarında: A) Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama çıkarmak; B) Dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya bunlardan kabuk veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek, kömür yapmak; C) (Değişik: 3/11/1988 - 3493/1 md) Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit or- man örtüsü, mazı kozalağı tıbbi ve sınai nebatları veya orman tohumlarını top- layıp götürmek; D) (Ek: 3/11/1988 - 3493/1 md.) Ormanlardaki göl, gölet, baraj ve derelerde dinamit atmak veya zehir bırakmak suretiyle avlanmak; E) (Ek: 3/11/1988 - 3493/1 md) Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak; Yasaktır. Madde 15 - Ormanın gelişmesi için idarenin fenni maksatlarla yapacağı ame- liyat dışında; 14 üncü maddenin (A) bendinde yazılı fiillerden fidan sökmek ve- ya dal kesmek ile orman hasılatı elde etmek üzere aynı maddenin (B) bendinde ve muhtelif faydalar sağlamak için (C) bendinde yazılı fiil ve hareketleri yapmak, orman idaresinin izin ve müsaadesine bağlıdır. Madde 16 - Devlet ormanlarının hudutları içinde, mevzu hükümlere göre maden ocakları araştırma veya işletme ruhsatnamesi ve imtiyazı verilebilmesi için Ziraat Vekaletinin muvafakatini almak şarttır. Ruhsatname veya imtiyaz almış olanlarla, ruhsatname veya imtiyaz alacaklar, işe başlamadan evvel çalışma sahalarını orman idaresine haber vermeye ve ormana zarar gelebilecek hallerde, orman idaresinin göstereceği tedbirleri almaya ve yapmaya mecburdurlar. Madde 17 - Devlet ormanları içinde bu ormanların korunması, istihsal ve imarı ile alakalı olarak yapılacak her nevi bina ve tesisler müstesna olmak üzere; her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvanların barınmasına mahsus yerler yapılması ve tarla açılması, işlenmesi, ekilmesi ve orman içinde yerleşilmesi yasaktır. Devlet ormanlarının herhangi bir suretle yanmasından veya açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma veya herhangi şekilde olursa olsun kesme, sökme, bu- dama veya boğma yollariyle elde edilecek yerlerle buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler, şahıslar adına tapuya tescil olunamaz. Buralara doğrudan doğ- ruya orman idaresince el konulur. Yanan yerlerde husule gelen enkaz hiçbir su- retle eşhasa satılamaz. Bunlar resmi daire ve müesseseler ihtiyacına tahsis olunur. (Değişik: 22/5/1987 - 3373/7 md.) Turizm alan ve merkezleri dışında kalan Devlet ormanlarında kamu yararına olan her türlü bina ve tesisler için gerçek ve tüzelkişilere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca bedeli karşılığı izin verilebilir. Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Devletçe yapılan tesizler dışında kalan her türlü bina ve tesisler izin süresi sonunda eksiksiz ve bedel- siz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Ancak işletmenin maksa- dına uygun faaliyet gösterdiği Orman Genel Müdürlüğünce belgelenen hak sahiple- rinin kullanma hakları yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirle- necek yıllık bedelle doksandokuz seneye kadar uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri bu uzatma sonunda yapılır. Turizm amaçlı tesisler için hak sahipleri adına tapuda irtifak hakkı tesis edilir. İzin ve irtifak hakları amaç dışı kul- lanılamaz. (Ek: 23/9/1983 - 2896/10 md.) Yukarıdaki fıkrada belirtilen bina ve tesis- lerin, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya hususi or- manlarda yapılmak istenmesi halinde, Maliye Bakanlığının görüşü alınmaksızın Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu takdirde, kullanım bedeli, sü- resi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel hükümlere uygun ola- rak taraflarca tespit olunur. Madde 18 - (Degişik: 23/9/1983 - 2896/11 md.) Orman ürünlerini işleyecek her çeşit fabrika kurulması Tarım ve Orman Ba- kanlığının; Devlet ormanları hudutları içinde veya bu orman sınırlarına bir ki- lometreye kadar olan yerlerde taş, kum ve toprak, dört kilometreye kadar olan yerlerde ise hızar, şerit kurulması ve kireç, kömur, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılması ve balık üretmek üzere tesis kurulması Orman Genel Müdürlüğünün iznine bağlı olup, ruh- satname alınması ve rüsum hakkındaki hükümler saklıdır. Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan saha- larda ve baraj havzalarında birinci fıkradaki faaliyetlere hiçbir surette izin verilemez. Madde 19 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/12 md.) Ormanlara hertürlü hayvan sokulması yasaktır. Ancak, kuraklık gibi fevkala- de haller nedeniyle hayvanlarının beslenmesinde güçlük çekildiği tespit edilen bölgeler halkına ait hayvanlar ile orman sınırları içerisinde bulunan köyler ve mülki hudutlarında Devlet ormanı bulunan köyler halkına ait hayvanların orman idaresince belirlenecek türlerine, tayin edilecek saha ve süreler dahilinde, ormanlara zarar vermeyecek şekilde otlatılmasına izin verilir. Hayvan otlatılmasına izin verilecek sahaların ve hayvan türlerinin belir- lenmesi ile otlatma zamanı ve süresinin tayinine ve ilgililere duyurulmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir. Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılmış sa- halarda hiç bir surette hayvan otlatılamaz. IV. Otlak ve mera işleri: Madde 20 - Devlet ormanları içinde bulunan yaylak, kışlak ve otlaklarla su- lama yerlerinde hakları olanlardan buralara hayvanlariyle yahut hayvansız ola- rak girip çıkmak istiyenler; bu yerlere orman idaresinin göstereceği yollardan geçmeye ve ormanlara zarar vermemeye matuf tedbirlere riayete mecburdurlar. Madde 21 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/13 md.) Devlet ormanlarındaki otlaklara dışardan toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulup otlatılması, tanzim olunacak planlara göre orman idaresinin iz- nine bağlıdır. Planlar otlak zamanından evvel tanzim ve orman işletme müdürlüklerince tas- dik olunur. Madde 22 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/14 md.) Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet ormanları içindeki ağaçsız otlak, yaylak ve kışlakların tanzim ve ıslahı hususunda gerekli tedbirleri alır. V. Muhafaza ormanları: Madde 23 - Arazi kayması ve yağmurlarla yıkanması tehlikesine maruz olan yerlerdeki ormanlarla, meskün mahallerin havasını, şose ve demiryollarını, toz ve kum fırtınalarına karşı muhafaza eden ve nehir yataklarının dolmasının önüne geçen veya memleket müdafası için muhafazası zaruri görülen Devlet ormanları veya maki veya fundalarla örtülü yerler daimi olarak; tahrip edilmiş veya yan- gın görmüş Devlet ormanları da istihsal ormanı haline gelinceye kadar Ziraat Vekaletince muhafaza ormanı olarak ayrılabilirler. Muhafazaya ayrılan ormanların hudutları belli edilerek civar köy ve kasaba- larda ilan olunur. Bu gibi ormanların ayrılma şart ve esasları müddetleriyle sureti idare, imar ve ıslahı ve bunlardan faydalanma şekilleri Ziraat Vekale- tince tesbit olunur. Madde 24 - Muhafaza ormanı olarak ayrılması icabeden ve mülkiyeti Devletten başkasına ait bulunan ormanlarla alelümum muhafaza ormanlarının tamamlanması için bunlara eklenmesi lazım gelen sahipli yerler, İcra Vekilleri Heyeti kara- riyle muhafaza ormanı olarak ayrılır. Sahipleri muvafakat etmedikleri takdirde bu yerler umumi hükümlere göre istimlak edilir. VI. Milli parklar: Madde 25 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/15 md.) Orman Genel Müdürlüğü; mevkii ve özelliği dolayısıyla lüzum göreceği orman- ları ve orman rejimine giren sahaları; bilim ve fennin istifadesine tahsis et- mek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini sağlamak, toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere imkan vermek maksa- dıyla, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma sahaları ve orman mesire yerleri olarak ayırır, düzenler, yönetir ve gerektiğinde işle- tir veya işlettirir. VII. İstihsal ve satış işleri: Madde 26 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/16 md.) Orman insan ilişkilerinde, ormanın korunması, kullanma değerlerinin esas tutulması, ormancılıkta ve amenajman planlarında çok taraflı faydalanma esasla- rını getirmek maksadıyla; Devlet ormanlarından yapılacak istihsal, Tarım ve Or- man Bakanlığınca tespit olunacak esaslar dairesinde ve amenajman planlarına gö- re Devlet tarafından yapılır veya 40 ıncı madde hükümleri dairesinde yaptırıla- bilir. Madde 27 - (Değişik birinci fıkra: 23/9/1983 - 2896/17 md.) Devlet ormanla- rından kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçlardan, hangilerinin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin kimler tarafından numaralanıp damgalanacağına, orman mahsullerinin kesim, imal, toplama, koruma ve satış icaplarına göre nakil, istif ve ölçme işlerine, nakliye tezkerelerinin tanzim ve kullanılmasına ait şekil ve esaslar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur. Damga çekiçleri dört çeşit olup şekilleri, bu kanuna bağlı levhada tesbit edilmiştir. Bu çekiçlerin salahiyetli memurlardan başkası tarafından kullanıl- ması yasaktır. Damgasız ve nakliyesiz orman mahsulleri kaçak sayılır. Madde 28 - Ormancılık tekniği ve kıymetlendirme icapları zaruri kılmadıkça Orman Umum Müdürlüğünce hiçbir nevi mamul ve yarı mamul yapılamıyacağı gibi or- man dışında şehir ve kasabalarda fabrika, depo ve satış yerleri de tesis oluna- maz. İcabında Orman Umum Müdürlüğünce fabrika tesis ve işletilmesi İcra Vekil- leri Heyeti kararına bağlıdır. Madde 29 - Devlet ormanlarından elde edilecek orman mahsullerinin tarife bedelleri, mıntakalar itibariyle ve piyasa icaplarına göre Orman Umum Müdürlüğü tarafından tanzim ve Ziraat Vekaletince tasdik olunur. Madde 30 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/18 md.) Devlet ormanlarından elde edilen ürünlerin piyasa satışlarında açık artırma esastır. Açık artırmaya arz edilen orman ürünlerinin miktar ve vasıf itibariyle mahalli ihtiyaçlara ve satış icaplarına uygun partiler halinde ayarlanması zo- runludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya acele olarak satış yapılmasını gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü piya- sa fiyatı üzerinden tahsisen satılabilir. Bu maddede yazılı satışların usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit olunur. Madde 31 - (Değişik: 22/5/1987 - 3373/8 md.) Mülki hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reislerine, köyde barınma- ları için yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ile köy halkının müş- terek ihtiyacı olan okul, cami, sağlıkevi, köyyolu köprüsü ve köykonağı ihti- yaçları için yapacak emval bu ormanlar civarındaki istif veya satış istif yer- lerinden tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları alınmak sure- tiyle bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Bu maddeye giren inşaatlar için hak sahiplerinin talebi halinde bu yapacak emval yerine, karşılığı idarece na- kit olarak ödenir. Tamiratlar için ise, en yakın istif veya satış istif yerle- rinden maliyet bedelinin üçte biri üzerinden emval verilir veya karşılığı nakit olarak idarece ödenir. Nakit ödeme hallerinde işletmesindeki kerestelik emvalin son üç aylık açık artırmalı satış fiyatı ortalamasından, yeni inşaatlarda tarife bedeli ve fiili masraflar, tamiratlarda ise maliyet bedelinin üçte biri düşülür. Bu şekilde he- saplanan meblağın yüzde doksanı (% 90) ödenir. Tamir için tamir ihiyacının verildiği tarihten itibaren en az beş yıl geç- medikçe, ev, ahır, ambar, samanlık ve kümesin yeni olarak yapıldığı tarihten itibaren ise en az on yıl geçmedikçe tekrar ihtiyaç verilmez. Tamir için veri- len miktar, yeni olarak yapılan ev, ahır, ambar, samanlık ve kümes için veri- len ihtiyacın dörtte birini geçemez. Emval yerine, nakit ödeme esas ve usulleri Tarım Orman ve Köyişleri Bakan- lığınca tespit edilir. Bu yerler halkının yakacak ihtiyaçları tarife bedeli ile karşılanır. Satış istif yerlerinden karşılanması halinde ise kesme, taşıma ve istif masrafları ayrıca alınır. Bu maddeye göre verilen yapacak emvalin gayesi dışında kullanılması ve baş- ka bir yere taşınması yasaktır. Ancak, hak sahiplerinin ev ve müştemilatının tabii afete maruz bulunması, baraj veya gölet alanı içinde kalması veya hak sa- hibinin iskana tabi olması hallerinde yapacak emvalin ve enkazın nakline veya satışına müsaade edilebilir. Bu ihtiyaçların aynı köy halkı arasında devrine idarece izin verilebilir. Köyden kesin olarak ilişkisini keseceklere ait sahipli yapıların enkazı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının tespit edeceği esaslara göre nakledilebi- lir veya satılabilir. Bu madde hükümlerine göre verilen yapacak ile bunların enkazı ve yakacak odun haczedilemez. Nakit verilmesi halinde, nakit ödeme amacı ile ilgili inşaat ve tamiratın yapılması zorunludur. Aksi halde 98 inci madde hükümleri uygulanır. Madde 32 - (Değişik: 22/5/1987 - 3373/9 md.) Mülki hudutları içinde verimsiz devlet ormanı bulunan köylerde, köy nüfusu- na kayıtlı ve köyde devamlı oturan hane reisleri ile, hudutları içinde verimli devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2500`den aşağı olan kasabaların muhtaç halkına kendi ihtiyaçlarına sarfetmeleri şartıyla yapacakları, ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları için bir defaya mahsus; okul, cami, köyyolu köprüsü ve köyko- nağı gibi köy müşterek ihtiyaçları için de ihtiyaç hallerinde olmak üzere, en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri karşılığı yapacak em- val verilir. Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her yıl en yakın istif yerle- rinden maliyet bedelinin üçte biri ile karşılanır. Birinci fıkrada belirtilen köy ve kasaba hudutları dahilindeki ormanlardan ağaçlandırma, imar ve bakım gayesi ile yapılan kesimlerle elde edilen yakacak odunlar tarife bedeli ile bu köy ve kasaba halkına, ihtiyaçları için verilir. 31 inci maddenin yasaklarla ilgili hükümleri bu madde için de geçerlidir. Madde 33 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/21 md.) Hariçten gelecek ve Hükümetçe iskana tabi tutulacak göçmenlerle, Hükümetçe memleket içinde bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve topluca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek olanlara ve köy hudutları içinde yapılacak düzen- leme ve toplulaştırmaya tabi tutulacaklara, yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel ve çığ yüzünden felakete uğrayan köylerde bu yüzden zarar gören muhtaç köy- lülere; yapacakları ev, ahır, samanlık ve ambar için bir defaya mahsus olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca en yakın istif veya satış istif yerlerinden kesme, taşıma ve istif masrafları karşılığında yapacak emval verilebilir. 31 inci maddenin 4, 5 ve 6 ncı fıkralarındaki hükümler, bu madde hakkında da tatbik olunur. Madde 34 - (Değişik:25/5/2000-4570/1 md.) Üretimin Orman İdaresi tarafından yapılması halinde, sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek kişilerin veya sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabaların her birinde hane ade- dinin çoğunluğu tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin baltalık ormanlarından birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odunların yüzde yüzüne kadarı idarece tayin edilecek süre içinde, istedikleri takdirde kendilerine maliyet bedeli üzerinden verilir. Ağaçlandırılacak, imar ve ihya edilecek sahalarda da baltalık ormanlarda yapılan çalışmalara ait hükümler aynen uygulanır. Hane adedinin en az yüzde ellibiri tarafından kurulan orman köylerini kalkındır- ma kooperatiflerinin, birim fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları keres- telik, soymalık ve kesme kaplamalık tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine kadarı, istedikleri takdirde satış istif yerlerinden, Orman Bölge Müdürlüklerinin son açık artırmalı satış ortalaması fiyatlarından yüzde yirmi düşü- lerek tespit edilecek bedelle, kendilerine satılır. Ancak, hakkını mal olarak al- mak istemeyen orman köyleri kalkındırma kooperatiflerine, birim fiyat usulü ile ke- sip, satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik, soymalık, kesme kaplamalık tom- ruk ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine kadarı için, ilgili or- man işletmesince istihsal edilen emvalden, aynı yıl içinde açık artırmalı ola- rak satılan miktarın genel satış ortalaması ile maliyet bedeli genel ortalama- sı arasındaki bedel farkı, bilançonun çıkarılmasını müteakip nakden ödenir. Ancak, Orman Bölge Müdürlüklerinin son açık artırmalı satış ortalaması fiyatların- dan yüzde yirmi düşülerek tespit edilecek bedel, maliyet bedelinin üstünde ise orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin hak ettikleri yüzde yirmibeş ürünler kendilerine maliyet bedeli satılır. Devlet ormanlarında istihsalde çalışan gerçek ve tüzel kişilerin, kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yapacak ve yakacak emvale ait isitihkak tutarları ayrıca yüzde on fazlası ile kendilerine ödenir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yararlanabilmek için kesme ve taşıma işinin birim fiyat (vahidi fiyat) kararı ve şartnamelerdeki sürelerle ve esaslara uygun olarak yapılması şarttır. Bu madde kapsamındaki kooperatiflerden veya üst kuruluşlardan yaptıkları işin mahiyeti ve hacmine göre orman mühendisi veya orman teknikeri çalıştırmaları istenebilir. Orman Kanununda değişiklik yapan 23.9.1983 tarihli ve 2896 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümlerinden evvelce yararlanmakta olan orman köylülerine de bu maddedeki bedel ve satış esasları uygulanır. Bu madde hükümlerinin uygulanması ile ilgili esas ve usuller Orman Genel Müdür- lüğünce belirlenir. Devlet ormanlarında istihsalde çalışan gerçek ve tüzelkişilerin kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yapacak ve yakacak emvale ait istihkak tutarları ayrıca yüzde on (% 10) fazlasıyla kendilerine ödenir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yararlanabilmek için kesme ve taşıma işinin birim fiyat (vahidi fiyat) kararı ve şartnamedeki sürelere ve esaslara uygun olarak yapılması şarttır. Madde 35 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/23 md.) 31 inci, 32 nci ve 33 üncü maddelere göre yeni ev, ahır, ambar ve samanlık yapmak için yapacak orman emvali alanların, bu hususta tespit olunan, yapı sis- temlerine uygun inşaat yapmaları zorunludur. Yapı sistemlerinin tespitine ilişkin yönetmelik; İmar ve İskan Bakanlığı, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri de alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanır, Bakanlar Kurulun- ca yürürlüğe konulur. Madde 36 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/24 md.) Tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları ve maliyet bedeli kar- şılığında zati yapacak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçları ve bunlardan muhtaçlık durumu arananlar için Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslara göre muhtaçlık durumları, her sene orman bölge şefinin iştirakiyle köy ihtiyar heyetince ormanın verimi ve isteklilerin ihtiyacı göz önünde tutularak mahal- linde tespit edilir. Köyün müşterek ihtiyaçlarına öncelik tanınır. Yakacak ihtiyaçları, mevcut hane ve nüfus sayısı esas tutularak verimin da- ğıtılması suretiyle karşılanır. Hane sayısındaki eksilmeler ve nüfus sayısındaki değişiklikler köy ihtiyar heyetince orman idaresine bildirilir. Maliyet bedeli ile zatı yakacak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçları da aynı heyet tarafından mahallinde tespit edilir. Köy muhtarı, verilen yapacak ve yakacak ihtiyaçlarını yerinde kullanmayıp her ne suretle olursa olsun elden çıkaranları orman idaresine bildirmekle yü- kümlüdür. Madde 37 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/25 md.) Devlet ormanlarından çıkarılacak tomruk, tel direk, maden direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, lif - yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun, reçine, sığla yağı, çıra ve şimşir gibi yıllık üretim programına alınmış orman ürünle- rinin dışındaki her nevi orman ürün ve artıklarını, tayin olunacak mıntıka ve süreler içinde toplayıp çıkarmaları için, öncelik sırasına göre 40 ıncı maddede belirlenen orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine veya işyerindeki veya civarındaki köylülere ilanen duyurulmak suretiyle ve tarife bedelini ödemeleri şartıyla izin verilir. Bu yerlerdeki halkın veya kooperatiflerin bu işe istekli olmadıklarının ve- ya iş güçlerinin yeterli bulunmamasının tespit ve tevsiki halinde, bu ürün ve artıkların diğer isteklilerce toplanıp çıkarılmasına aynı şartlarla izin veri- lebilir veya orman idaresince istihsal olunup satılabilir. Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek ormana zararlı ağaçcıklar ve kökler ile diğer orman zararlılarının, orman idaresince tespit edilecek şartlarla ke- si- lerek, köklenerek, sökülerek veya toplanarak ormandan çıkarılması için istekli- lere izin verilebilir. Bunları kesen, kökleyen, söken veya toplayan kişilerden para alınmaz. Madde 38 - (Mülga 23/9/1983 - 2896/61 md.) Madde 39 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/26 md.) Devlet ormanlarından yapılacak istihsalden, 31 inci, 32 nci ve 33 üncü mad- delerden istifade edenlerin ihtiyaçları öncelikle karşılanır. Madde 40 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/27 md.) Devlet ormanlarında ağaçlama, bakım, imar, yol yapımı, kesme, toplama, ta- şıma, imal gibi orman işleri; işyerinin ve işyerinde çalışacakların hangi mülki hudut ve orman teşkilatı hudutları içerisinde kaldığına bakılmaksızın, öncelik- le işyerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve işyerindeki köylülere veya işyeri civarındaki orman işlerinde çalışan köylüle- re, işyerine olan mesafeleri ile iş güçleri dikkate alınarak gördürülür. Yapılacak işe yukarıda belirtilen kooperatiflerin ve köylülerin iş güçleri- nin yeterli bulunmaması veya işe ehil olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri veya işin dağıtımı veya yapılması ile ilgili konularda çözülmesi mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hallerde, bu işler; işyerine civar olmayan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine veya köylülere yaptırılabileceği gibi taahhüt yolu ile de yaptırılabilir. Bu işleri yapacak müteahhitlerden, işin mahiyet ve hacmine göre ormancı teknik eleman çalıştırmaları istenilir. Ayrıca bu taahhüde gireceklerden mali yeterlilik belgesi istenir. Madde 41 - Her hangi bir suretle satışı yapılmış orman emvalinin bedeli ödenmeden veya karşılığı banka mektubu, Devlet ve Ziraat Bankası tahvilleriyle temin edilmeden ve damgaya tabi olanlar damgalanmadan ve nakliye tezkeresi alınmadan nakliyat yapılamaz. Nakliye tezkereleri mal sahibinin istediği yere ve taşıyıcının taşıma im- kanlarına göre müddetli olarak verilir. Malın ilk götürüldüğü yerlerden başka yerlere taşınmasında, taşıyanın eski nakliyeyi mal mevcuduna göre yeniletmesi lazımdır. Orman malları, sayısı, cinsi, nevi, ebadı ve vasıfları itibariyle ibraz olunan nakliye tezkeresine uyduğu ve damgalı bulunduğu takdirde hepsi üzerinden hacmen yüzde on ve veznen yüzde on beşine kadar çıkacak fazlalık için nakliye tezkeresinde yazılı satış bedeli üzerinden tutarı alınarak serbest bırakılır. Yukardaki hadleri aşan miktar, bütün fazlalığa şamil olmak üzere kaçak sa- yılarak idarece müsadere olunur. Madde 42 - Orman içinde yapılacak nakliyat orman idaresinin göstereceği yollardan yapılır. Nakliye tezkereleri daima taşıyanların üzerinde bulunup ala- kalı memurlar tarafından istenildikçe gösterilir. Şehir ve kasabalardaki tica- rethane ve fabrikalardan ticaret kasdı olmaksızın orman mahsulü alıp nakledecek- lerden nakliye tezkeresi aranmaz. Bu ticarethane ve fabrikalar damgalı olmak kaydiyle bu gibi mallar için fa- tura tanzimine mecburdurlar. Resmi daire ve müesseseler kendi ihtiyaçları için kullanmak üzere kendi stok mahallerinden veya fabrikalarından iş yerlerine nakledecekleri keresteleri damgalı olmak şartiyle kendilerince mütat ve muteber olan vesikalariyle sevk edebilirler. Madde 43 - İstihsal edilmiş veya edilecek emvale ait açılacak istihkak da- valarının kati hükme bağlanmasına kadar mahkemelerce verilecek ihtiyati tedbir kararları ya kesimin durdurulmasına veya kesilmiş emvalin muhafazasına veyahut bu emvalin tarafların kabul edeceği ve malın tam değerlendirilebileceği şartlar dairesinde satılıp bedelinin bankaya yatırılmasına mütedair olabilir. Madde 44 - Ormanlardan verilen müşterek ve zati ihtiyaçlarla sair mahsulatı tayin edilen müddetler içerisinde mazereti olmaksızın çıkarmıyanların izinleri iptal olunur. Bu emval başka hak sahiplerinin ihtiyaçlarına tahsis edilebilir. ÜÇÜNCÜ FASIL Hükmi şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar I. İşletme ve imar: Madde 45 - Amme müesseselerine ait ormanların tahdit işini de 7 nci maddede yazılı orman kadastro komisyonları yapar. Bu suretle tesbit olunacak hudutları, tahdit tarihinden itibaren iki sene içinde beton veya yontma taşlar dikmek ve sabit kayalar üzerine işaretler hakketmek suretiyle sahipleri belli etmeye mec- burdurlar. Komisyonların masrafları Devlete tahdit işlerine ait diğer masraflar alakalılara aittir. (1) Madde 46 - Amme müesseselerine ait ormanları ya sahipleri işletir veya iş- letmeyi başkasına verebilir. Ancak bunlar orman idaresi tarafından parasız ola- rak tanzim edilecek harita ve amenajman planlarına göre işletilir ve idare olu- nur. Bu planlara riayeti orman idaresi kontrol eder. Sahiplerinin orman idaresine müracaat tarihini takibeden ilk iş mevsiminde işe başlamak suretiyle en kısa zamanda planların ikmali mecburidir. Madde 47 - Amme müesseselerine ait ormanlar parçalanarak, şahıslara veya müesseselere toprağı ile birlikte devir ve temlik edilemez. II. İdare ve muhafaza: Madde 48 - Amme müesseselerine ait ormanların idaresi ve muhafazası devle- tin kontrol ve murakabesi altında bu kanun hükümlerine göre sahiplerine aittir. Madde 49 - Devlet ormanlarına ait 14, 17, 18, 19, 20, 21, 41, 42 nci madde- lerin hükümleri, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar hakkında da tatbik olunur. DÜRDÜNCÜ FASIL Hususi Ormanlar I. Tahdit, harita, işletme ve imar: Madde 50 - Hususi orman sahipleri, bu kanunun 7 nci maddesi hükümlerine gö- re tayin olunan orman hudutlarına Ziraat Vekaletince tesbit edilecek işaretleri koymaya mecburdurlar. Madde 51 - Hususi ormanlar, sahipleri tarafından yaptırılıp orman idaresin- ce tasdik olunacak harita ve amenajman planlarına göre işletilir ve idare olu- nur. Bu plana riayeti orman idaresi kontrol eder. Tayin olunacak müddet içinde bu planları yaptırıp tasdik ettirmiyenlerin harita ve amenajman planları orman idaresince yapılır ve masrafı iki yılda ve dört müsavi taksitte kendilerinden alınır. ------------------------ (1) Maddede geçen "tahdit komisyonları" 20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesi ile "Orman Kadastro Komisyonları" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Madde 52 - (Degişik: 22/5/1987 - 3373/11 md.) Ekim ve dikim suretiyle meydana getirilen hususi ormanlar hariç, hususi or- manlar 500 hektardan küçük parçalar teşkil edecek şekilde parçalanıp başkaları- na temlik ve mirascılar arasında ifrazen taksim edilemez. Ancak, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki hususi orman alanlarında bu Kanunun 17 nci maddesine göre izin almak ve yatay alanın yüzde altısını (% 6) geçmemek üzere imar planlamasına uygun inşaat yapı- labilir. İnşaatların yapılmasında orman alanlarının tabii vasıflarının korunma- sına özen gösterilir. Hususi ormanlar orman idaresince mahalli tapu idaresine bildirilir. Madde 53 - Hususi ormanların sahipleri mütaaddit olursa bunlar içlerinden birini veya bir başkasını orman idaresine karşı mesul müdür olarak göstermek mecburiyetindedirler. Üç ay zarfında göstermedikleri takdirde, orman idaresi o yer sulh hukuk mahkemesinden bir mesul müdür seçilmesini talebeder. Madde 54 - Hususi ormanlarda yapılacak plan, damga, istihsal ve murakabe işlerinde çalışan orman memurlarının kanuni harcırah ve masrafları hususi orman sahipleri tarafından ödenir. Bu harcırah ve masrafların karşılığı, bilahara mahsubu yapılmak üzere ve avans olarak orman veznesine peşinen yatırılır. II. İdare ve muhafaza: Madde 55 - Hususi ormanların idare ve muhafazaları, Devletin kontrol ve mu- rakabesi altında olmak üzere bu kanun hükümlerine göre sahiplerine aittir. Madde 56 - Bu kanunun Devlet ormanları hakkındaki 14,15,17,19 uncu maddele- riyle "Orman emvalinin bedeli ödenmeden veya karşılığı banka mektubu, Devlet ve Ziraat Bankası tahvileriyle temin edilmeden" kaydı müstesna olmak üzere 41, 42 nci maddeleri hükümleri hususi ormanlarda da tatbik olunur. Tohum ve fidandan yetiştirilecek hususi orman sahipleri bu kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerinde yazılı hükümlerden müstesnadır. Bu ormanlarda avlanma, otlatma ve meyvaların toplanması bu kanun hükümleri dahilinde sahiplerinin iznine bağlıdır. BEŞİNCİ FASIL Müşterek Hükümler I. Ağaçlandırma ve imar işleri: Madde 57 - (Değişik: 5/6/1986 - 3302/8 md.) Orman sahasını artırmak maksadıyla, orman sınırları içinde yangın ve çeşit- li sebeplerle meydana gelmiş açıklıklarda, verimsiz, vasıfları bozulmuş ve ame- najman planlarında toprak muhafaza karekteri taşımadığı halde muhafazaya ayrıl- mış orman alanları ile, Devlete ait olup orman yetişme muhiti şartları bakımın- dan elverişli olan yerlerde; köy tüzelkişilikleri ve diğer gerçek ve tüzelkişi- ler tarafından Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülecek planlara göre ağaçlan- dırma yapılabilir. Köy, kasaba ve şehirler civarında Devlete veya diğer kamu tüzelkişilerine ait arazilerle de gerekli şartlar bulunduğu ve ilgili kuruluşların talebi oldu- ğu veya muvafakatları alındığı takdirde bu kuruluşlarca tesis edilmek ve bakıl- mak şartıyla orman idaresince ağaçlandırmalar yapılabilir. Bu yerler için lüzumlu fidan ile ağaçlandırma planları ve ağaçlandırma ile ilgili yardımlar bedelsiz sağlanabilir. Ağaçlandırılan sahayı orman halinde ko- ruyup idame ettirmeyenlerden izin hakları geri alınır. İmar ihya çalışması yapı- lacak bozuk koru ve bozuk baltalık ormanların da bu fıkra hükümleri uygulanır. Mülkiyeti hazinede kalmak üzere bu ağaçlandırma sonucu meydana gelecek ormandan faydalanma usulü, bu Kanunda yer alan hususi ormanlara ait hükümler göre yürütü- lür. Bozuk ormanlardan çıkacak her nevi orman emvali, üretim, taşıma ve diğer giderler kendilerine ait olmak üzere bu sahaları boşaltıp ağaçlandıracaklara ta- rife bedeli üzerinden pazar satışı olarak verilir. Uygulama usul ve esasları Ta- rım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. Madde 58 - Devlet ormanlarının hudutları içindeki ırmak ve çay kenarlarını ve bunların kaynaklarını tanzim edecek, sellerin husulüne ve yer kaymalarına ve toprak aşınma ve taşınmalarına mani olacak her türlü ağaçlamalar ve teknik ted- birler orman idaresince yapılır. Ancak Devlet ormanı içinden geçen demiryolu ve şoselerin ve her nevi tesisatın tankimi ve tamiri orman idaresine malümat veri- lerek alakalılar tarafından yapılır. Madde 59 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/29 md.) 57 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerdeki ağaçlandırılmış sahalar, ilgili kamu kuruluşuna teslim edilir ve bunlar hakkında bu Kanunun hükmi şahsi- yeti haiz amme müesseselerine ait ormanlara ilişkin hükümleri uygulanır. Kendi arazilerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişilere, sahipleri tarafından talep edildiği takdirde; plan ve proje yapı- mında ve bunların uygulamalarında, orman idaresince teknik yardım yapılabilir, plan ve projeleri Orman Genel Müdürlüğünce tasdik edilmiş sahaların fidan ihti- yaçları parasız karşılanır. Bunlar hakkında hususi ormanlara ilişkin hükümler uygulanır. Madde 60 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/30 md.) Orman idaresi ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzelkişi- lerin orman ağacı ve ağaçcığı fidan ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun görülen yerlerde, her yıl ağaçlandırılacak sahaya yetecek miktarda fidan üretecek geniş- likte fidanlıklar tesis edilir. Madde 61 - Orman hudutları dışında olup da ağaçlandırılması zaruri görülen yerlerde Orman Umum Müdürlüğünce hazırlanacak plan dairesinde ağaçlandırma yapı- lır. Madde 62 - (Değişik: 5/6/1986 - 3302/9 md.) Ağaç sevgisinin yayılmasını ve kökleşmesini teminen Orman genel Müdürlüğü gerekli yayın ve propagandayı yapar. Öğrencilerin ve askerlerin ağaç dikimi ve bakımında görevlendirilmesi ve ağaçların faydaları hakkında dersler okutulmasıyla ilgili esaslar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmeliklerde düzenlenir. Madde 63 - En ufak parçası yarım hektardan ve parçalar yekünu bir hektardan aşağı olmamak şartiyle kavak, okaliptüs ve kızılağaç dahil olmak üzere yeni ağaçlandırılan arazinin sahibi, ağaçlandırmadan itibaren elli sene için ağaçlan- dırdığı sahalara ait arazı ve bina vergilerinden muaf tutulur. Bu sahaları orman halinde muhafaza etmiyenlerden vergi muafiyeti kaldırılır. * Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazide ağaçlandırma yapmak is- tiyenler vali veya kaymakama müracaat ederler. Bu yerlerin bu durumda oldugu tesbit olunduktan sonra, orman idaresi tarafından yapılacak agaçlandırma planına göre, ağaçlandırma işine Ziraat Vekaletince izin verilir. Ağaçlandırma planları ve agaçlama bilgisine ait türlü yardımlar, orman ida- resince parasız yapılır. Plana göre ve müddeti içinde ağaçlandırılan sahalar ağaçlamaya başlanan yıldan itibaren beş yıl sonunda bu ağaçlamayı yapana parasız temlik olunur. Ağaçlanan sahayı; orman halinde koruyup idame ettirmiyenlerden temlik edilen yer geri alınır. Bu şartlara göre kurulan ve idame ettirilen ormanlar Devlet or- manlarına katılmak üzere istimlak edilmez. Madde 64 - (Değişik: 22/5/1987 - 3373/12 md.; mülga:21/2/2001-4269/1 md.) Madde 65 - Orman veya ağaç yetiştireceklere ve kültür arazisi kenarlarında çit yapacaklara orman fidanlıklarından ambalajlı olarak Orman Umum Müdürlüğünce fidanların yaşına, cins ve nevine göre tesbit edilen bedeli mukabilinde fidan ve tohum verilebilir. Resmi daire ve müesseselerin fidan ihtiyaçları da ambalaj ve nakil masrafları kendilerine ait olmak üzere bedelsiz sağlanabilir. Madde 66 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/32 md.) Orman yetiştirecek orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine lüzumlu fi- danlar, orman idaresi tarafından bedelsiz verilebilir. Dikim işi ilgili orman memurlarının gözetimi altında yaptırılır. Bu ağaçlama sahaları orman idaresinin devamlı gözetim ve kontrolü altında bulundurularak gelişip yetişmesi için lüzum- lu tedbirlerin alınması sağlanır. Madde 67 - Devlete ait fidanlıklarla diğer fidanlıklarda kullanılacak veya orman yetiştirmek maksadiyle ekilecek orman ağacı tohumlarının, orman idaresi- nin kontrolu altında toplanmış, muayene edilmiş ve menşe şahadetnamesi (Serti- fika) verilmiş tohumlardan olması şarttır. Orman fidanlıklarından yurt dışına sevk edilecek fidanlarla, orman ağacı tohumlarına orman idaresince bir menşe şahadetnamesi (Sertifika) verilir.Yaban- cı memleketlerden ithal edilecek orman ağacı fidanları ile tohumlarının cins, nevi ve sair hususlarını belirten menşe şahadetnameleri (Sertifika) alakalı or- man idaresince incelendikten sonra giriş izni verilir. Orman fidanlığı kuracak hususi müteşebbislere Orman Umum Müdürlüğünce para- sız tohum verilebilir. II. Orman yangınlarının söndürülmesi: Madde 68 - Ormanların içinde veya yakınında ateş ve yangın belirtisi gören- ler bunu derhal orman idaresine veya en yakın muhtarlığa, jandarma dairelerine veya mülkiye amirlerine haber vermeye mecburdurlar. Yangın ihbarında Devlete ait her türlü askeri ve mülki haberleşme vasıtala- rından derhal ve parasız olarak faydalanılır. PTT merkezleriyle, demiryolları istasyonlarından çekilen yangın ihbarına ait telgraflarla yangının seyrini bildiren ve yangın hakkındaki yardım talep- lerini ve söndürülmesine ait direktifleri ihtiva eden telgraflardan ve aynı hu- suslara taallük eden telefon muhaberatından ücret alınmaz. Yangın haberleşmesini en seri şekilde sağlamak üzere ormanlardaki yangın gözetleme kule ve kulübeleriyle bakım merkezi ve orman teşkilatının kuruluş merkezleri arasında orman idaresince gerektiği yerlerde telefon devreleri ve İcra Vekilleri Heyeti karariyle ruhsat almak suretiyle telsiz alıcı ve verici istasyonları tesis olunur. Telefon devreleri PTT İdaresi santrallerine ve PTT İdaresinin santrali ol- mıyan yerlerde jandarma santrallerine bağlanabilir. PTT santrallerine bağlı olanlar hariç olmak üzere hususi telefon hatları için hiçbir ücret, resim, vergi ve ruhsat parası verilmez. Madde 69 - Orman yangınlarında yangına civar köy ve kasabaların 18 yaşını bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün erkek nüfusu beraberinde mevcut balta, kü- rek, kazma, destere gibi yangın söndürmeye yarıyacak aletleriyle yangın yerine gitmeye ve yangını söndürmeye mecburdurlar. Söndürme işine gelenler yangını söndürmeye kafi gelmezse daha ilerdeki köy ve kasaba halkından mükellef olanlar da yangın yerine gönderilirler.Aynı şekil- de, vali, kaymakam, nahiye müdürü ve köy muhtarları ve civardaki asker ve jan- darma birlik kumandanları bölgedeki orman başmüdürü ve onun lüzum göstereceği orman memurları yangın mahalline yardımcı göndermeye ve bizzat gitmeye mecbur- durlar. Yangın söndürülmesinde çalışanların bu yüzden hasara uğrıyan zati eşya ve teçhizatını Devlet ormanlarında orman idaresi, diğer ormanlarda alakalıları tazmine mecburdurlar. Bu maddenin tatbikatı hakkında Milli Müdafaa, Dahiliye ve Ziraat Vekalet- lerince bu kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay zarfında bir talimatname hazırlanır. Madde 70 - Ormanlarda yangın söndürülmesi için gideceklerin muayyen tarife- li vasıta ile hareket ettikleri takdirde gidiş ve dönüş ücretleri orman idaresi arafından ödeneceği gibi müstacel zamanlarda salahiyetli memurların görecek- leri lüzum üzerine bunlar kamyon, araba gibi diğer vasıtalarla da götürülüp ge- tirilebilirler. Bunların ücreti de orman idaresi tarafından ödenir. Bunlara söndürme işinde çalıştıkları müddetçe Devlet ormanlarında orman idaresi,diğer ormanlarda alaka- lılar tarafından parasız ekmek,katık ve sigara verilir. Başkaca ücret verilmez. Mahallin en yüksek mülkiye amiri tarafından lüzum görülecek miktarda askeri nakil vasıtaları ile diğer daire ve İktisadi Devlet Teşekküllerine,belediyelere ait nakil vasıtalarının, sadece akaryakıt bedelleri Orman Umum Müdürlüğünce ödenmek kaydiyle ücretsiz olarak orman yangınlarının söndürülmesine mütaallik işlerde kullanılmasına emir verilebilir. Madde 71 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/33 md.) (Değişik: 22/5/1987 - 3373/13 md.) Genel hükümlere göre tazminat talebi ile mahkemeye müracaat hakları mahfuz kalmak üzere,yangın söndürülürken sakatlanan- lara sakatlık derecelerine göre, Orman Genel Müdürlüğünce olay tarihindeki dev- let memuru 1 inci derece son kademe brüt aylığının üç misline kadar, ölenlerin kanuni mirasçılarına ise bu miktarın beş misli para tazminat olarak verilir. Devlet memuru olup da sakatlanan veya ölenler hakkında genel hükümler tat- bik olunur. Ayrıca bu memurlar birinci fıkra hükmünden de yararlanırlar. Yukarıda belirtilen ödemeler, mahkemeler tarafından hükmolunacak tazminata mahsup edilmez. Yaralanan ve hastalananların hastanelere nakli ve tedavi masrafları orman idaresine aittir. Bunlar Devlet ve kamu kuruluşlarına ait hastanelerde parasız tedavi edilir. Madde 72 - Orman yangınları için çekilen bilümum telgrafları telgrafhane ve demiryolu istasyon memurları derhal çekmeye ve telgrafı alan memurlar da bunu hemen mahalline göndermeye mecburdurlar. Madde 73 - Mahalli Hükümetin veya orman memurlarının sevk kağıdı üzerine istasyon memurları yangını söndürmek üzere gidecek olanları asker tarifesiyle ve mahsubu bilahara yapılmak üzere yangına civar olan mahalde indirmek şartiyle yolcu veya marşandiz katariyle ve mümkün olan yerlerde hususi katarla götürüp getirmeye mecburdurlar. Madde 74 - Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler. Madde 75 - Orman idaresi yangınları önlemek maksadiyle en çok beş yılda ta- hakkuk ettirilecek bir plan ve program dahilinde yangın emniyet yolları ve yan- gın kule ve kulübeleri yapmak ve bunları idare merkezlerine telli ve telsiz telefonla bağlamakla mükellef olduğu gibi yangın tehlikesinin fazla olduğu mın- takalarda yangın mevsimine munhasır olmak üzere lüzum gördüğü yerlerde ve yeter miktarda yangın söndürme alet ve malzemesini havi motorlu vasıtalarla teçhiz ve takviye edilmiş yangın ekipleri bulundurur. (Ek: 24/5/2000 - 4569/1 md.) Orman yangınlarını önleme ve orman yangınlarıyla mü- cadele harcamaları için Orman Genel Müdürlüğü katma Bütçesine yeterli miktarda ödenek konulur. Madde 76 - (Değişik: 4/7/1995 - 4114/1 md.) a) Devlet ormanlarında; Orman İdaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde gecelemek, b) Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terketmek, c) Ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak, d) Ormanlara dört kilometre mesafede veya bu Kanunun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak, Yasaktır. III. Orman memurlarının silah taşıma ve kullanma hak ve salatiyetleri. Madde 77 - Orman teşkilatında her sınıf, derece ve vazifede çalışan memur- lardan, Orman Umum Müdürlüğünce lüzum görülecek olanlar, İcra Vekilleri Heyetin- ce seçilecek silahla teçhiz olunurlar. Bu silahlar memurlara orman idaresince demirbaş olarak verilir. Devlet ormanlarından gayrı ormanlarda çalışan orman bekçilerine de umumi hü- kümler dairesinde silah taşıma izni verilebilir. Madde 78 - 77 nci madde mucibince silah taşımaya salahiyetli olanlar vazif- lerini ifa sırasında aşağıda yazılı hallerde silahlarını kullanabilirler: A) Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinde yazılı hususlarda; B) Tecavüz veya taarruza yarıyan alet ve silahları taşıyanlala alet veya si- lahların derhal teslimi emredildiği halde bu emre riayet edilmiyerek fiilen te- cavüz ve taarruzda bulunulması ve bu tecavüz ve taarruzun da başka şekilde def`ine imkan olmaması; C) (B) bendi gereğince teslim edilen alet ve silahları veya elkonan müsa- dereye tabi nakil vasıtaları ile orman emvalini veya memurun siahını almak veya orman bölge ve muhafaza binalarına zorla girmek maksadiyle vakı tecavüz ve taar- ruzun başka şekilde def`ine imkan bulunamaması. IV. Suçların takibi: Madde 79 - (Değişik birinci fıkra: 23/9/1983 - 2896/34 md.) Orman memurlar orman suçlarına ilişkin delilleri bir zabıt ile tespit ve nakil vasıtaları ile suç aletleri ve suç mahsulü malları zapt ve icabında suç işleyenleri yakalamak selahiyetini haizdirler. Sahipleri tarafından tohum ve fidandan yetiştirilen hu- susi ormanlarda da bu madde hükümleri uygulanır. Talep vukuunda polis, jandarma, köy muhtar ve bekçileri orman memurlarına yardıma mecburdurlar. Madde 80 - Orman memurları, av tezkeresi olmıyanların ve orman idaresinden izin almamış olanların ormanlarda ve orman göl ve derelerinde 14 üncü maddenin (C) fıkrası hilafına avlanmalarını men`e, avlarını ve vasıtalarını zaptetmeye salahiyetlidir. Madde 81 - Orman içinde veya civarında bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi kendi köy hudutları içinde bulunan Devlet ormanlarının muhafazasında orman teşkilatı ile iş birliği yapmakla vazifelidir. Bu maksatla suçların takibi faslında yazılı salahiyetleri, orman teşkilatı mensupları ile birlikte veya Ziraat Vekaletince belirtilecek esaslar dahilinde ayrı olarak kullanırlar. Madde 82 - Orman memurları, bu kanun hükümlerine muhalif hareket edenlerin hüviyetlerini, ikametgahlarını ve suçlarının mahiyetini tesbit ile kendileri, suçlu ve varsa hazır bulunanlardan en az iki kimseye imzalattıracakları bir za- bıt tanzim ederler. Hüviyeti tesbit edilemiyen suçlular vakit geçirilmeksizin hüviyeti tesbit edilebilecek en yakın köyün muhtar veya ihtiyar heyetine ve bunlarla da tesbiti mümkün olmazsa en yakın zabıta merkezine götürülürler. Memurlar, vakit geçirmeksizin bu zabıtları bağlı bulundukları amirlerine gönderirler. Amirlerce tetkik edilerek en kısa bir zamanda mahalli cumhuriyet müddeiumumiliğine verilir. Bu zabıtlar, hilafı ispat olununcaya kadar muteberdir. Zabıt varakasının hilafına iddia halinde, maznun, mahkemeye bu iddiası hak- kında kanaat verecek deliller gösterir ve mahkeme bu müdafaayı tamike şayan gö- türse delillerini istima ve tetkik eder. Neticede maznunun iddiasını haklı gös- terecek bazı sebepler karşısında kalırsa ancak o takdirde, zabıt varakasını imza etmiş olan memurları çağırıp dinledikten ve başka deliller varsa inceledikten sonra hasıl edeceği kanaate göre davayı intaceder. Madde 83 - (Değişik birinci fıkra: 4/7/1995 - 4114/2 md.) 110 uncu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen suçlara müteallik davalar asliye ceza mahkemele- rinde, üçüncü fıkrasında gösterilen suçlara müteallik davalar ağır ceza mahke- melerinde, bu suçların dışında kalan ve bu Kanunda cezaları tayin edilen orman suçlarına müteallik davalar sulh ceza mahkemelerinde görülür. Orman suçlarına ait davalar mahkemelerce acele mevaddan sayılır. Madde 84 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/35 md.) Orman suçlarından dolayı zaptolunan ağaç, tomruk, kereste, yakacak ve sair mahsuller ile suçta kullanılan aletler, vazifeli orman memurları tarafından mu- hafaza edilmek üzere orman depolarına, orman deposu yoksa ve suç mahalli bele- diye hudutlarında ise o yer belediyesine, köy hudutları içinde ise o köy muhta- rına, yokluğunda vekiline, onun da yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine yediemin senedi mukabilinde teslim olunur. Belediye veya köy yetkililerine tes- lim edilen bu mallar en kısa zamanda orman depolarına idarece nakledilir. Bun- lardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla muhafazası müşkül ve masraflı bulunan- lar, Cumhuriyet savcılığına yazılı bilgi verilip onbeş gün beklendikten sonra herhangi bir mahkame kararına gerek olmaksızın orman işletme müdürlüklerinin mü- sadereli mallar satış komisyonlarınca, mahallinde veya pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle derhal satılır. (Ek: 22/5/1987 - 3373/14 md.) Ancak, sahiplerinin talepleri üzerine suç aletleri yukarıda belirtilen satış komisyonlarınca takdir ve tespit edilecek ra- yiç değerleri karşılığında, kanunen muteber teminat veya muteber müteselsil ke- fil göstermeleri ve dava neticesinde müsaderesine karar verildiği takdirde aynen iade şartıyla sahiplerine teslim edilir. Zaptolunan nakil vasıtaları orman idaresinde veya yedieminde bekletilemez. Bu vasıtaların kayıtlı olduğu trafik bürosuna derhal durum bildirilir ve trafik görevlilerince de, trafik siciline ve ruhsatnamesine orman suçundan zaptedilmiş olduğu hususunda açıklama konulur. Trafik sicili ve ruhsatnamesinde bu açıklama- yı taşıyan nakil vasıtasını satın alan üçüncü şahısların iyi niyet iddiaları dikkate alınmaz. Bu nakil vasıtaları; sahiplerinin talepleri üzerine birinci fıkrada belirtilen satış komisyonlarınca takdir ve tespit edilecek rayiç değer- leri karşılığında, kanunen muteber teminat veya muteber müteselsil kefil göster- meleri ve dava neticesinde müsaderesine karar verildiği takdirde aynen iade şar- tıyla, sahiplerine teslim edilir. Zaptolunan nakil vasıtası ile yeniden orman suçu işlendiği takdirde vasıta- nın sahibine iade olunabilmesi için nakit veya Devlet tahvili veya banka temina- tı verilmesi zorunludur. Suçta kullanılan nakil vasıtaları kesin bir zaruret olmadıkça yediemine tes- lim edilemez. Sahibi tarafından belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan veya istenmeyen veya sahibi bulunmayan canlı nakil vasıtaları beş gün, diğer nakil vasıtaları ise en çok bir ay beklendikten sonra birinci fıkrada belirtilen satış komisyonunca mahallinde veya pazar yerlerinde,bu yerlerde alıcı bulunmadığı veya uygun fiyat teşekkül etmediği takdirde, idarece uygun görülecek herhanği bir yerde, ilan edilmek suretiyle satılır. Müsaderesine karar verilmeden yukarıda gösterildiği şekilde satışları yapı- lan orman emvali,sair mahsuller, suçta kullanılan aletler ve nakil vasıtalarının bedelleri, yapılan her türlü masraflar düşüldükten sonra emanet olarak bankaya veya orman idaresi veznesine yatırılır. Durum ilgili mahkemeye bildirilir. Orman suçu sebebiyle bu vasıtalar idarece zaptedildikten sonra kaçırılmış veya çalınmış veya mahkemelerce verilen müsadere hükümlerinin kesinleşmiş olma- sı hallerinde, orman idaresince satışı yapılacak nakil vasıtalarının, orman idaresinin yazılı talebi üzerine orman memurları, polis, jandarma,trafik görev- lileri ve belediye zabıtası,bu vasıtaları kimin elinde olursa olsun yakalayarak en yakın orman idaresine teslim ile görevli ve yükümlüdürler. Müsaderesine karar verilen emval,nakil vasıtaları ve suçta kullanılan alet- ler satılmamış ise satılır. Sanık lehine karar verilmesi halinde zaptedilmiş emval veya nakil vasıtası mevcut ise derhal, satılmış ise bedeli aynen iade olunur. Müsaderesine hükmolunup satışı yapılan nakil vasıtasının satış bedeli suç tarihinde idarece tespit edilerek teminata bağlanmış değerinden düşük olduğu takdirde aradaki fark, alınmış teminattan mahsup edilir veya sahibinden yahut kefillerinden tahsil edilir. Müsaderesine karar verilen nakil vasıtası hakkında verilmiş başka bir müsa- dere kararı sebebiyle satışın mümkün olamaması halinde alınmış teminat orman idaresince irat kaydedilir veya zabt sırasında tespit edilmiş değeri sahibinden veya kefilinden tahsil edilir. Hüküm kesinleştikten sonra,evvelce satılıp parası emanete alınan veya bila- hara satılan nakil vasıtası ve suç aletlerinin satış bedelinin yüzde yirmisi (% 20`si) kaçağı haber verenlere, yüzde otuzu (% 30`u) ise yakalayıp zapteden- lere ikramiye olarak verilir. Polis, jandarma, köy muhtarı, ihtiyar heyeti üyelerinin suç aletleri ve na- kil vasıtasını yakalamaları ve orman idaresine teslim etmeleri halinde, bunlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Nakil vasıtası ve suç aletleri satış bedelinin yüzde ellisi (% 50`si),orman emvalinin satış bedelinin ise tamamı Orman Genel Müdürlüğü hesabına irat kayde- dilir. Madde 85 - Orman içinde kimin tarafından kesildiği veya hazırlandığı belli olmıyan veya suçlunun kaçması sebebiyle faili tesbit olunamıyan orman mahsul- leri ve cürüm aletleri,orman idaresinin satış usullerine göre satılır ve bedel- leri irat kaydolunur. Bu mallarla beraber bulunan nakil vasıtalarının bulunamıyan sahipleri on beş gün müddetle yapılacak ilanla araştırılır. İlan sonunda sahibi meydana çık- mıyan vasıtalar hakkında birinci fıkra hükmü tatbik olunur. Madde 86 - İzin almadığı veya orman içinde bir hizmeti bulunmadığı halde ağaç kesecek veya nakledecek vasıtalarla orman içinde görülen veya halinden şüphe edilen kimseleri orman dışına çıkarmaya orman memurları salahiyetlidir- ler. Madde 87 - Otlatma izni verilmiyen ormanlarda başıboş görülen hayvanlar en yakın köy muhtarlarına veya belediyelere makbuz karşılığı teslim olunur. Hayvan sahibi zuhur edip zabıt varakasını imza ederse hayvan kendisine verilir. Muhtara veya belediyeye teslimden itibaren ilan edilen on beş gün içinde sahibi bulunmıyan hayvanlar idarece usulen satılarak bedeli bankaya veya orman idaresi veznesine yatırılır. Bankaya veya orman idaresi veznesine yatırıldıktan sonra bir sene içinde sahibi zuhur etmezse bu bedel orman idaresince irat kaydolunur. Hayvan sahipleri bakma masraflarını ödemeye mecburdurlar. KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3) Madde 88 - Orman suçlarından mütevellit aramayı icabettiren haller, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 97 nci maddesinde yazılı,tehirinde mazarrat umulan hallerden sayılır ve bu aramaları orman memurları aynı madde hükmüne tevfikan yaparlar. Arama sırasında zaptolunan kaçak orman emvali hakkında bu kanunun 84 üncü maddesi hükmü tatbik olunur. Madde 89 - Bu kanunun tatbikı bakımından imalat ve fabrikasyonun kontrolüne Orman Umum Müdürlüğü salahiyetlidir. Bu kontrolün ve umumiyetle nakliye tezke- releri yoklamasının nasıl yapılacağı Orman Umum Müdürlüğünce tesbit olunur. Madde 90 - Bakım kuruluşunun tamamlandığı mıntakalardaki vilayet ve kaza merkezlerinde bir ihbar vakı olmadıkça veya takip sebebine uymadıkça orman mah- sulleri ve bunlara ait nakliye ve tezkere kontrolü yapılmaz. Orman idaresi bu kanunun mer`iyete girdiği tarihten itibaren en çok beş sene içinde ormanların bakım kuruluşlarını tamamlar. V. Ceza Hükümleri: Madde 91 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/36 md.) 14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen fiillerden yapacak em- val veren ağaçları kesenler iki aydan bir seneye kadar hapis ve yapacak emvalin beher metre küpü için beşbin liradan yirmibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ancak yirmi santimetre kutrundan aşağı olanlar için bu cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen fiillerden yapacak em- val veren ağaçları keserek odun veya kömür yapanlar bir aydan altı aya kadar hapis ve odunun beher kentali için bin lira, kömürün beher kentali için de beş- bin lira ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu suretle verilecek para cezası üçbin liradan aşağı olamaz. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ağaç kesme motorlu araç ve gereçler kulla- nılarak yapılmış ise asıl cezaları bir misli artırılarak hükmolunur. 14 üncü maddenin (A) bendinde yazılı yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, ağaçları boğmak, bunlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkarmak fiilleri için verilecek cezalar beş misli artırılarak hükmolunur. Bu maddenin uygulanmasında fidandan maksat sekiz santimetreden daha az orta kuturlu ağaç ve ağaçcıkların fidelik, çırpılık, çubukluk safhalarındaki halidir. 14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki fıkra- larda yazılı bulunmayan fiilleri işleyenler bir aydan üç aya kadar hapis ve beşbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. (Değişik: 3/11/1988 - 3493/2 md.) 14 üncü maddenin (C) bendinde yazılı fi- illeri işleyenlere onbin lira, (D) bendinde yazılı fiilleri işleyenlere yüzbin lira para cezası verilir. Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine muhalif hareket edenler orman sahipleri ise yapılan zarar miktarına göre bir aydan bir seneye kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır. Ancak kendi arazisi üzerinde tohum ekmek veya fidan dikmek suretiyle yetiş- tirilecek ormanların sahipleri yukarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir. 14 üncü maddedeki suçları hayvan beslemek için işleyenler hakkında yukarı- daki cezalar bir misli artırılır. 14 üncü maddedeki suçları, suçun işlendiği orman içi köy nüfusuna kayıtlı ve fiilen bu köyde oturanlar dışındakilerin işlemesi halinde yukarıdaki cezalar iki misli artırılır. Madde 92 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/37 md.) (Değişik: 3/11/1988 - 3493/3 md.) Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince or- manlardan izin almadan açılan maden ocakları idarece kapatılır. Çıkarılan ma- denler ve her türlü tesisler ile alet, edevat ve nakil vasıtalarına el konulur. El konulan malların mahkemece müsaderesine karar verilir. El konulan ve müsade- resine karar verilen mallar hakkında bu Kanunun 84 üncü maddesi uygulanır. (Değişik: 3/11/1988 - 3493/3 md.) Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince izin- siz maden ocağı açanlara beşyüzbin lira para cezası verilir. Başkaca zarar husule gelmiş ise ayrıca tazmin ettirilir. İzin alarak bu nevi ocakları açanlar idarece kendilerine veya temsilcilerine teblig edilecek tedbirlere riayet etmezler ise bu cezanın yarısına hükmolunur. Bu tedbirlere riayet edilinceye kadar ocaklar orman idaresince işletilmekten men edilir. Madde 93 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/38 md.) Bu Kanunun 17 nci maddesinde yasak edilen fiilleri işleyenler veya izne bağlı işleri izinsiz yapanlar, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile ceza- landırılırlar. İşgal ve faydalanma yeniden tarla açmak suretiyle vaki olduğu veya yanmış orman sahalarına ilişkin bulunduğu veya kesinleşmiş orman kadastrosu sınırları içerisinde işlendiği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmo- lunur. Birinci ve ikinci fıkralarda değinilen işgal ve faydalanılan alanın ve yeniden açılan tarlanın yüzölçümünün beş dekardan fazla olması halinde, bu fık- ralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılır. Her türlü mahsul ve tesislerin müsaderesine hükmolunur. Müsadere olunan mahsuller satılarak bedeli Orman Genel Müdürlüğünce irad kaydolunur. Müsadere olunan tesisler ise Orman Genel Müdürlüğünce ihtiyaç görüldüğü takdirde orman- cılık veya diğer kamu hizmetlerinde kullanılabilir. Aksi takdirde ilgili orman idaresince, yıkılmak suretiyle karar infaz olunur. İdarenin bu husustaki talebi halinde genel zabıta kuvvetleri idareye yardım etmekle mükelleftir. 17 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yerleri amaç dışı kullananlar ve amaç dışı kullanılmasına izin verenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Madde 94 - (Değişik: 3/11/1988 - 3493/4 md.) Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ve yapılması izne bağlı fabrika, hızar ve şeritlerle, kireç, kömür, terebentin, katran, sakız, taş, kum, toprak ve buna benzer ocaklar ile balık üretme tesislerini izinsiz kuranlara yüzbin lira para cezası verilir. Bunların işletilmesi men edilir. Bu tesisler Devlet ormanları içinde kurulmuş ise el konulur. El konulan malların mahkemece müsa- deresine karar verilir. El konulan ve müsaderesine karar verilen mallar hakkın- da bu Kanunun 84 üncü maddesi hükmü uygulanır. Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (E) bendinde yazılı fiilleri işleyenlere onbin lira para cezası verilir. Madde 95 - (Değişik: birinci fıkra: 3/11/1988 - 3493/5 md.) Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine aykırı olarak ormanlara izinsiz hayvan sokanlarla, ormana başı boş hayvan girmesine sebep olanlara beher kıl keçi ve deve için beşyüz lira, diğer büyükbaş hayvanların beheri için ikiyüz lira, küçükbaş hay- vanların beheri için yüz lira para cezası verilir. (Değişik: 23/9/1983 - 2896/40 md.) Bu suretle verilecek para cezası binbeş- yüz liradan aşağı olamaz. KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3) (Ek: 23/9/1983 - 2896/40 md.) Ormanlara izinsiz hayvan sokma suçunu, suçun işlendiği orman içi köy nüfusuna kayıtlı ve fiilen bu köyde oturanlar dışında- kilerin işlemesi halinde, yukarıdaki cezalar iki misli artırılır. (Dördüncü fıkra mülga: 3/11/1988 - 3493/5 md.) Yanmış orman sahaları ile alelümum gençleştirme sahalarına, gençleştirmeye tefriki tarihinden itibaren 15 sene içinde hayvan sokulması veya başıboş bıra- kılmak yüzünden girmesi halinde yukarda yazılı cezalar iki misli tatbik olunur. Madde 96 - (Değişik: 3/11/1988 - 3493/6 md.) Bu Kanunun 20 nci ve 21 inci maddelerinde yazılı hükümlere aykırı hareket edenlere onbin lira para cezası verilir. Madde 97 - (Değişik birinci fıkra: 3/11/1988 - 3493/7 md.) Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı orman idaresince tespit edilen şe- kilde dip kütükte bırakmayanlarla damgalı ağaçları tespit edilen hadde nazaran daha yüksekten kesenlere kesilen her ağaç için beşbin lira para cezası verilir. Bu kanunun 27 nci maddesinde yazılı damga çekiçlerini taklit edenler veya taklit fiiline iştirak etmeksizin kullananlar Türk Ceza Kanununun 333 üncü mad- desinin 2 nci fıkrasına göre cezalandırılırlar. Madde 98 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/43 md.) 31 inci, 32 nci ve 33 üncü madde hükümlerine göre, köylülere zati ihtiyaç- ları ile köy müşterek ihtiyaçları için verilen orman emvalini; yerinde kullan- mayıp her ne surette olursa olsun elden çıkaranlar, bunları veriliş gayesine uygun kullanmayanlar, yapacak emvalin vasfının bozulması nedeniyle izin almadan yakanlar orman idaresinden izin almadan imal edilmek gayesiyle de olsa başka yere götürenler, kullandıktan sonra sökerek veya yıkarak enkaz halinde bulun- duğu köy hududları dışına çıkaranlar veya yapacak emvali aldığından itibaren bir yıl içerisinde 35 inci maddede belirtilen yapı sistemine uygun inşaat yap- mayarak bu emvali elden çıkaranlar ile bu maddede belirtilen her türlü emval her ne surette olursa olsun alan veya kabul edenler, iki aydan bir seneye kadar hapis ve onbeşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırı- lırlar. Yukarıdaki fıkrada yazılı eylemleri işleyenlerin her birinden ayrı ayrı,suç konusu emvalin rayiç değerinin iki misli tazminat olarak alınır. Madde 99 - (Değişik: 3/11/1988 - 3493/8 md.) 37 nci madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve şartlara riayet etmeyenlere beşbin lira para cezası verilir. Madde 100 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/45 md.) 41 inci maddeye aykırı olarak her çeşit orman mallarını nakliyesiz veya damgasız nakledenler, 108 inci madde gereğince cezalandırılır. Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç,odun,kömür ve diğer orman mahsul- lerini taşıyanların malları, kaçak olup olmadığının incelenmesi için 84 üncü maddede gösterilen şekilde alıkonulur. Kaçak olmadığı ve nakliyesinin yenilen- mediği tahakkuk ederse, alıkonulan mallar derhal taşıyana teslim edilerek nak- liyesi verilir. Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 108 inci madde hükmü tatbik olunur. (Değişik: 3/11/1988 - 3493/9 md.) Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakli- yat yapanlara yüzbin lira para cezası verilir. Ormandan kesilen ağaçlardan dam- gaya tabi orman emvalini damgasız olarak orman idaresinin istif yerlerine götü- renlere ellibin lira para cezası verilir. Madde 101 - (Değişik birinci fıkra: 3/11/1988 - 3493/10 md.) Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren iki yıl içinde 50 nci maddede yazılı işaretlerle ormanların hudutlarını belli etmeyen hususi orman sahiplerine beşyüzbin lira para cezası verilir. (Değişik: 3/11/1988 - 3493/10 md.) Orman sahipleri bu cezanın kesinleşmesin- den sonra bir yıl içinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezler ise bunlara birmil- yon lira para cezası verilir. Son hükmün infazından itibaren 1 yıl içinde tahdit muamelesi yine yapılma- dığı takdirde masrafı bilahara orman sahibinden alınmak üzere bu muamele orman, idaresi tarafından yapılabilir. Madde 102 - (Değişik birinci fıkra: 3/11/1988 - 3493/11 md.) 51 inci madde gereğince tanzim, kabul ve tasdik olunan orman amenajman planlarında ormanın imarı, geliştirilmesi, ağaçlandırma yapılması, hastalık ve haşerelerle mücadele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösterilen işleri plan dairesinde ve verilen müddet içinde yapmayan ve gerekli tedbirleri almayan orman sahiplerine beşyüz- bin lira para cezası verilir. Bu cezanın infazından sonra, orman sahipleri kendilerine verilecek mühlet içinde bu işleri yapmazlar veya lüzumlu tedbirleri almazlarsa bunlar orman ida- resi tarafından yapılır ve masrafları tamamen kendilerinden alınır. Madde 103 - (Değişik: 3/11/1988 - 3493/12 md.) 67 nci madde hükümlerine aykırı hareket edenlere yüzbin lira para cezası verilir. Devlet veya her kime ait olursa olsun yeniden orman yetiştirme veya orman boşluğu ile göçük, devrik ve heyelan gibi hallerle meydana gelen açıklık- ları doldurmak veya satış maksadıyla işlenen sahalarda geçici olmak kaydıyla yapılan tohumlama alanlarıyla fideliklere herhangi bir şekilde veya hayvan so- kulması veya girmesi suretiyle orman yetiştirme alanlarında zarara sebebiyet verenlere üçyüzbin, diğer alanlarda zarara sebebiyet verenlere yüzbin lira para cezası verilir. Madde 104 - (Değişik birinci fıkra: 23/9/1983 - 2896/49 md.) 68 inci madde- deki mecburiyete riayet etmeyenler bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Orman idaresine ait telefon şebekesi ve tesislerine her türlü alet ve mal- zemesine zarar verenler Türk Ceza Kanununun 391 inci maddesi gereğince cezalan- dırılırlar. Bu suç Haziran ayı başından Ekim ayı sonuna kadar devam eder, yangın mevsi- minde işlenirse ceza iki misline çıkarılır. Madde 105 - (Değişik birinci fıkra: 4/7/1995 - 4114/3 md.) 69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için yetkili memurlar ve or- man teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahalli mutat vasıtalarla ilan edilmesine rağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yapmayanlar hakkında mahallin en büyük mülki amiri tarafından beşmilyon lira para cezası uygulanır. Bu miktar Bakanlar Kurulunca üç misline kadar artırılabilir. (Değişik: 23/9/1983 - 2896/50 md.) Ancak bu cezaya tebliğ tarihinden itiba- ren onbeş gün içinde ilgililer mahalli sulh ceza mahkemesine itirazda bulunabi- lir. Bu itiraz evrak üzerinde incelenir, bu konuda verilen kararlar kesindir. Bu maddede yazılı memurlarla orman teşkilatında vazifeli olanlardan yangın yerine yardım göndermiyenlerle alaka göstermiyenler Türk Ceza Kanununun 230 un- cu maddesinin 2 nci fıkrasına göre cezalandırılırlar. Madde 106 - Bu kanunun 72 ve 73 üncü maddelerine muhalif hareket eden veya ettirenler Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince ce- zalandırılırlar. Madde 107 - (Değişik: 3/11/1988 - 3493/13 md.) 74 üncü maddede gösterilen tedbirlere riayet etmeyenlere mahallin en büyük mülki amiri tarafından yirmibin lira para cezası verilir. Madde 108 - (Değişik birinci fıkra: 23/9/1983 - 2896/52 md.) Orman mallarının bu Kanun hükümlerine aykırı olarak kesildiğini,taşındığını veya top- landığını bildiği halde; taşıyanlar, biçenler, işleyenler, kabul edenler,kulla- nanlar,atanlar,satın alanlar veya bulunduranlar bir aydan bir seneye kadar ha- pis ve beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. (Değişik: 23/9/1983 - 2896/52 md.) Birinci fıkrada yazılı fiillerin,ticaret- hane sahibi olsun olmasın her türlü orman ürünü ticareti ile uğraşanlarla, kar maksadıyla aldıkları orman mallarını işleyerek her ne şekilde olursa olsun alet ve eşya haline dönüştürdükten sonra satanlar tarafından işlenmesi halinde, bir seneden beş seneye kadar hapis ve yüzellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. Suç mevzuu kaçak orman mahsulünün kıymeti hafif ise, 2 nci fıkradaki ceza- lar yarısına indirilerek, fahiş ise bir misline çıkarılarak hükmolunur. Kaçak orman mallarının taşınmasında kullanılan canlı ve cansız bütün nakil vasıtaları kime ait olursa olsun idarece zapt ve mahkemelerce müsaderesine hükmolunur. (Beş, altı ve yedinci fıkralar iptal: Anayasa Mahkemesinin 19/4/1966 tarih, E. 1966/1 K. 1966/21 Kararı ile) Madde 109 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/53 md.) Ağaçlarda bulunan resmi damga ve numaraları bozanlar ve orman hudutlarında- ki taksimata mahsus işaretleri ve levhaları ve orman kadastrosunda sınır nokta- larını gösteren sabit taş veya beton kazıkları, ormanlardaki otlak, yaylak ve kışlakların sınır işaretlerini kıranlar, kaldıranlar, belirsiz hale getirenler, yerlerini değiştirenler bir aydan bir seneye kadar hafif hapis ve binbeşyüz li- radan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. Madde 110 - (Değişik: 4/7/1995 - 4114/4 md.) 76 ncı maddenin; a) (a) bendinde belirtilen fiili işleyenler birmilyon lira para cezası ile, b) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiilleri işleyenler bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve onmilyon liradan ellimilyon liraya kadar ağır para cezası ile, c) (d) bendinde belirtilen fiili işleyenler bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve ellimilyon liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile, Cezalandırılır. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile orman yangınına sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve ikiyüzmilyon liradan beşyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Orman alanında yangın sonucu hasıl olan zarar fahiş ise mahkeme suça mahsus cezayı yarısına kadar artırır. Hafif ise yarısına ve eğer pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir. Yangın, bir şahsın hayatını tehlikeye koymuş olduğu takdirde ceza dörtte bir oranında, ölüm meydana gelmiş ise ayrıca yarı nisbe- tinde arttırılır. Kasden orman yakanlar on yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis ve beşyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezasına mahkum edilir. Bu fıkradaki suçun işlenmesi nedeniyle yanan orman alanı üç hektardan fazla olduğu takdirde verilecek ceza bir kat arttırılır ve yangın bir şahsın hayatını tehlikeye koymuş olduğu takdirde verilecek ceza ayrıca bir kat daha arttırılır. Ölüm mey- dana gelirse müebbet ağır hapis cezasına hükmedilir. Terör amacı ile bir örgüte mensup kişi veya kişilerce Devlet ormanlarını yakanlar yirmidört yıldan otuz yıla kadar ağır hapis, beşmilyar liradan onmil- yar liraya kadar ağır para cezasına mahkum edilir. Yanan orman alanı bir hek- tardan fazla olduğu veya bir şahsın hayatını tehlikeye 3096-1 oyduğu takdirde müebbet ağır hapis cezasına hükmedilir. Yangın sebebiyle ölüm meydana gelirse fiili işleyen veya işleyenlere ölüm cezası verilir. Terör amacı ile bu suçu işleyenler hakkındaki davalara 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun gere- ğince Devlet Güvenlik Mahkemelerince bakılır. Bu maddede gösterilen cezalar için 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında kanunun 4 üncü madde hükmü uygulanmaz. Madde 111 - Bu kanunun 3 üncü maddesiyle orman rejimi altına alınan yerler- de ve 23, 24, 25 inci maddeler gereğince muhafaza ormanı ve milli park olarak ayrılmış ormanlarda, ormanlara mütaallik suçları işliyenlerin müstahak olacak- ları ceza iki misli olarak hükmolunur. Madde 111/a - (Ek: 3/11/1988 - 3493/15 md.) Bu Kanunda mercii belirtilmemiş idari para cezaları, orman işletme şefleri tarafından verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlan- dırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacakla- rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre orman idaresince tahsil olu- nur. Madde 112 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/54 md.) Bu Kanunla yasaklanan; dikiliden ağaç kesilmesi dışındaki fiillerin işlen- mesi nedeniyle meydana gelen zarar için istek halinde ayrıca gerçek zarar üze- rinden tazminata hükmolunur. Gerçek zarar; A) Suç konusu orman emvali ağaçtan elde edilmiş ise; Suçun işlendiği yere en yakın orman idaresi satış yerinde suç konusu orman emvalinin bir evvelki yı- la ait bilanço döneminde yapılan açık artırmalı satışlarda, aynı cins ve türde- ki emval için beliren satışlar ortalamasından, bu tür emvale ait o dönemde ya- pılmış kesim, taşıma ve istif giderlerinin çıkarılmasıyla elde olunacak birim fiyat üzerinden hesap edilir. (Devamı: 3097 inci sayfadadır.) 3096-2 B) Suç konusu fidan ise; suçun işlendiği yıl, aynı fidanların her birisinin dikimi ve arazi hazırlanması için hesaplanacak gerçek masraflar ile o yıla ka- dar kesilen fidanlar için yapılmış bakım giderleri toplamı bir misli fazlasıyla tazmin ettirilir. C) Ormanlardan temin olunan ve değeri para ile ölçülebilecek diğer her tür- lü orman emvalinin gerçek zarar birim fiyatı ise (A) bendi hükmüne kıyasen hesaplanır. Orman işletme müdürlükleri, görev alanları içerisinde bulunan her ilçe mer- kezi için ayrı olmak üzere, bu madde hükümlerine göre ormanlardan elde edilebi- lecek her türlü emval için tazminata esas olacak birim değerlerini, her yılın ikinci ayının yirminci gününe kadar bir cetvel halinde tespit ve tanzim edip bağlı bulunduğu orman bölge başmüdürlüğüne tasdik ettirerek bu cetvelleri ilgi- li bulundukları ilçelerde belediyeler vasıtasıyla ilan ettirip, derhal birer nüshalarını mıntıkasındaki Cumhuriyet savcılıklarıyla ceza ve hukuk mahkeme- lerine ve bu davaların takip olunacağı kendi birimlerine gönderir. Bu cetveller ertesi yılın ikinci ayının son günü akşamına kadar geçerli sayılır.Yargı organ- ları, bu cetvellere göre tazminata hükmederler. Madde 113 - (Değişik: 23/9/1983 - 2896/55 md.) Bu Kanunla yasaklanan fiilin dikiliden ağaç kesilmesine taalluku halinde ağaç müsadere edilmiş olsa dahi talep halinde hükmolunacak tazminat mahalli rayice göre hesaplanır. Mahalli rayiç; suçun işlendiği yere en yakın orman satış istif yerinde,suç konusu orman mahsulü emvalin bir evvelki yıla ait bilanço döneminde yapılan açık artırmalı satışlarda aynı cins ve türdeki emval için beliren satışlar or- talamasıdır. 112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde için de geçerlidir. Madde 114 - (Değişik: 23/9/1986 - 2896/56 md.) Her türlü orman suçları ile tahrip olunan veya yakılan sahalar için, bu Kanunda yazılı tazminattan başka ayrıca, ağaç cinsine göre cari yıl içindeki mahalli birim saha ağaçlandırma gideri esas tutularak ağaçlandırma masrafına da hükmolunur. 112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde için de aynen uygulanır. ALTINCI FASIL Müteferrik Hükümler Madde 115 - (Değişik: 23/9/1986 - 2896/57 md.) Devlet ormanları üzerinde kamu yararına yapılacak her türlü yapı ve tesis- ler için herhangi bir şekilde irtifak hakkı tesisi Maliye ve Tarım ve Orman Bakanlıklarının iznine bağlıdır. Madde 116 - (Değişik: 23/9/1986 - 2896/58 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaçcıklardan, sahipleri aşağıda yazılı şekillerde faydalanırlar: A) (Ç) ve (E) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendindeki şehir mezarlık- larından ve (H) bendindeki her nevi meyvalı ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler- den (fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri hariç), sahipleri her türlü zati ihtiyaçları ve pazar satışları için hiç bir kayıt ve şarta tabi olmadan kesim ve taşıma yapabilirler. (Ek: 22/5/1987 - 3373/15 md.) Kesilen ağaçların Devlet Ormanlarında bulunan ağaç nevilerinden olması halinde bu ağaçlar için bir tutanak düzenlenir, ayrıca damga ve nakliye tezkeresi aranmaz. B) (Değişik: 22/5/1987 - 3373/15 md.) (F) ve (G) bentlerinde yazılı yerler- den, (D) bendinde belirtilen kasaba ve köy hudutları içerisindeki mezarlıklar- dan, (H) bendindeki fıstık çamlıkları, palamut meşeliklerinden sahiplerinin her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçları mahalli orman idaresine haber vermek ve bir tutanakla tevsik edilmek suretiyle karşılanabilir. Bu durumda damga ve nak- liye tezkeresi aranmaz. Bu yerlerden sahiplerinin pazar satışları için yapacak- ları her türlü kesimler, keşif, damga ve nakliye işlemlerine tabidir. Orman idaresinin yapacağı masraflar arazi sahiplerinden peşin olarak tahsil edilir. Bu hükme aykırı hareket edenler, bu Kanunun 109 uncu maddesine göre cezalan- dırılmakla beraber emval müsadere olunur. Madde 117 - 8/2/1937 tarihli ve 3116 sayılı, 24/3/1950 tarihli ve 5653 sa- yılı kanunlar meri`yetten kaldırılmıştır. Ek Madde 1 - (Ek: 19/7/1971 - 1444/1 md.; Mülga: 23/9/1983 - 2896/61 md.) Ek Madde 2 - (Ek: 20/6/1973 - 1744/2 md.) 6831 sayılı Kanunda geçen Ziraat Vekaleti deyimi, Orman Bakanlığı olarak ve aynı Kanunun 45 inci maddesinde geçen "Tahdit Komisyonları" deyimi, "Orman Kadastro Komisyonları" olarak değiştirilmiştir. Ek Madde 3 - (Ek: 20/6/1973 - 1744/2 md.; mülga:21/2/2001-4629/1 md.) Ek Madde 4 - (Ek: 20/6/1973 - 1744/2 md.) 6831 sayılı Orman Kanununun 3 üncü ve 24 üncü maddelerine göre orman reji- mine alınan sahalar ile Orman yetiştirilmek üzere sınırlanan bölgeler içinde şahısların özel mülkiyetinde olup da Orman bütünlüğünün korunması için devlet ormanlarına katılmasında zaruret bulunan tarım arazisinin satın alınması maksa- dı ile Orman Bakanlığı bütçesine her yıl on milyon liradan az olmamak üzere gerekli ödenek konur. Ek Madde 5 - (Ek: 23/9/1983 - 2896/60 md.) Bu Kanunun 2, 7, 8, 9, 10, 11, l2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 40, 57, 63, 84, 112, 113, 114, 115, 116 ncı maddeleri- nin uygulanmasıyla ilgili şekil, şart ve esaslar ile orman alanlarından her türlü yararlanma karşılığı alınacak bedel miktarlarının tespiti ve tahsiline ilişkin hususlar için Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikler, Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe konulur. Ek Madde 6 - (Ek: 24/5/2000 - 4569/2 md.) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun ek 9 uncu maddesi hükümleri Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermaye işletmeleri hakkında uygulanmaz. Şu kadar ki, bu döner sermayelerin konsolide bilançolarının kârla ka- panması halinde tahakkuk eden kurumlar vergisinin mahsubundan sonraki kârı üzerinden her yılın mayıs ayının sonuna kadar % 10 oranında Hazine hissesi Genel Bütçeye irat kaydedilir. YEDİNCİ FASIL Muvakkat Hükümler Muvakkat Madde 1 - (Mülga: 23/9/1984 - 2896/61 md.) Muvakkat Madde 2 - (Değişik: 5/6/1986 - 3302/10 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmasına başlanmış, ancak ta- mamlanamamış orman sınırlama ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri, bu Kanunla değiştirilen ilgili madde hükümlerine göre orman kadastro komisyonla- rınca tamamlanır. Tamamlama çalışmalarının usul ve esasları Tarım Orman ve Köyişleri Bakan- lığınca belirlenir. Muvakkat Madde 3 - Mülga 3116 sayılı kanunun 7 nci maddesinde yazılı üç ay- lık itiraz müddetini geçirenler bu Kanunun mer`iyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaatla itirazda bulunabilir. Muvakkat Madde 4 - Bu Kanunun 30 uncu maddesinin orman mahsullerinin sa- tışlarına mütaallik hükümlerinin tatbikatında, 6809 sayılı kanun hükümleri mahfuz- dur. Muvakkat Madde 5 - 1 Mart 1954 tarihinden itibaren 15 Ağustos 1956 tarihine kadar 3116 sayılı Orman Kanununun 5653 sayılı kanun ile değiştirilen 114, 115, 116 ncı ve mezkür Orman Kanununun 122, 123, 124 üncü maddelerinde yazılı suç- ları ve mevzuu 20 kentali geçmiyen (20 dahil) odun, 10 kentali geçmiyen (10 dahil) kömür, 5 metre mikabı geçmiyen (5 dahil) ağaç veya tomruk, 3 metre mikabı geçmiyen (3 dahil) ve balta, bıçkı, destere gibi vasıta ve aletler ile kaba şekilde yarı mamul hale getirilmiş olan kereste, yırtma, kapak, pedavra gibi emvale taallük eden tahkik veya takip safhasında bulunan orman suçlarını işliyenler haklarında takibat yapılmaz ve verilen cezalar infaz olunmaz. Yukarıki fıkrada zikredilen suç mevzularına murtabit bulunan orman idaresi- nin şahsi hakları da düşer ve orman idaresi tarafından kayıtları terkin olunur. Geçici Madde 6 - (Ek:20/6/1973 - 1744/3 md.;Mülga: 23/9/1983 - 2896/61 md.) Geçici Madde 7 - (Ek:24/5/2000 - 4569/3 md.) Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye işletmeleri bünyesinde bulunan ve bir yıl içinde beş ayı geçmemek üzere münhasıran yangınla mücadele hizmetlerinde çalıştırılacak geçici işçiler için, Orman Genel Müdürlüğü 2000 yılı katma bütçesinde yeni tertip açılır. Şu kadar ki, bu tertibe yedek ödenekten aktarılacak tutar, vize edilen toplam 45 000 adam/ay kullanımı kapsamındaki yangın işçilerinin ücret ve ikramiye harcamalarının gerektirdiği miktarı geçemez. Madde 118 - Bu kanun neşri tarihinde mer`iyete girer. Madde 119 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. * * * 31/8/1956 TARİHLİ VE 6831 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER: 1. 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı Kanunun geçici maddeleri: Geçici Madde 1 - Yürürlükten kaldırılan 38 inci madde hükümlerinden bu Ka- nunun yayımı tarihine kadar yararlanmış bulunanların hakları saklıdır, Ancak, köy tüzelkişiliği tarafından bu ormanların korunmasına devam olunmadığı veya amenajman planları esaslarına ve izin şartlarına riayet edilmediği anlaşıldığı takdirde Tarım ve Orman Bakanlığınca tahsisten vazgeçilebilir. Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmasına başlanmış, ancak tamamlanamamış orman kadastrosu ve orman sınırları dışına çı- karma işlemleri, bu Kanunla değiştirilen ilgili madde hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tamamlanır. Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş orman ürünü işleyen fabrikalar, hızar ve şeritler ile açılmış ocakların, 6831 sayılı Orman Kanununun bu Kanunla değiştirilen 18 inci maddede belirlenen yeni mesafe- lere uygunlukları aranmaz. Ancak, bu fabrikalar, hızar ve şeritler ile ocakla- rın sahipleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde açık adresi, yeri ve faaliyetlerini yazılı olarak, bölgelerindeki en ya- kın orman idaresine bildirmekle zorunludur. Geçici Madde 4 - Bu Kanunun 60 ıncı maddesiyle eklenen ek madde 5 gereğince hazırlanacak yönetmelikler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren do- kuz ay içinde yayımlanır. Geçici Madde 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831 sayılı Or- man Kanununun 17 nci ve 115 inci maddelerine istinaden 99 yıl süreyle verilmiş bulunan izin ve irtifak haklarındaki süreye ilişkin haklar saklı olup, bunlar hakkında bu Kanunla değiştirilen 17 nci maddenin 3 üncü fıkrasındaki 49 yıl so- nundaki süre uzatımıyla ilgili hüküm uygulanmaz ve yapılmış her türlü bina ve tesislerin bedelsiz ve eksiksiz hazineye devri işlemi bu 99 yıllık süre sonunda yapılır. 2. 3/11/1988 tarih ve 3493 sayılı Kanunun geçici maddesi: Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926 sayılı Kanun hükümlerine muhalefetten açılan ve devam eden davalardan, kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıka- rılan suçlarla ilgili olanlar hakkında görevsizlik kararı verilir, varsa tutuk- lular derhal tahliye edilir. Kararın bir örneği ve tutanak ilgisine göre mahal- lin en büyük mülki amirine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürü- ne, Bağ-Kur İl Müdürüne, İl Emniyet Müdürlüğüne veya ilçe emniyet amirliğine veya orman bölge şefliğine gönderilir. Bu makamlar, evrakın ilgilileri hakkında tutanaklarında yazılı suçlarının Kanunun değişikliğinden önceki cezalarından sadece para cezasının asgari haddini uygulamak suretiyle karar verirler. Veri- lecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu kılınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde kabahatler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir. Para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarırın Tahsil Usulü Hakkında Ka- nun hükümlerine göre tahsil olunur. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831,1475,2918 ve 2926 sayılı Kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıka- rılan suçlardan dolayı kesinleşmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkümiyet ka- rarlarının sadece para cezasına ilişkin kısımları infaz olunur ve hükümlü olan- lar ise derhal tahliye edilir. İnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan do- layı tutuklu ve hükümlü kalınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde kabahatler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir. KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3) 6831 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın Yürürlükten Kaldırılan ------------------------------ Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi ---------------------------------------- --------------------------------- 6831 sayılı Orman Kanununun: 38 inci Md., Ek madde 1, muvakkat madde 1 geçici madde 6 23/9/1983 2896 61 2918 sayılı Trafik Kanununun 113 üncü Maddesi ile 116 ncı Maddesinin Son Fıkrası 3/11/1988 3493 53 6831 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE Kanun Yürürlüğe No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi ----------- ------------------------------------------- -------------- 7395 - 15/12/1959 1056 - 17/ 7/1968 1444 - 25/ 7/1971 1744 - 4/ 7/1973 1906 - 14/ 6/1975 2655 - 20/ 4/1982 2896 54, 55, 56 ncı maddeleri 1/ 3/1984 Diğer maddeler 1/ 1/1984 3302 - 19/ 6/1986 3373 8, 9 ve 10 uncu maddeleri 1/ 1/1987 Diğer maddeler 28/ 5/1987 3493 - 11/11/1988 4079 - 8/3/1995 4114 - 8/7/1995 4569 - 30/5/2000 4570 - 30/5/2000 4629 - 1/1/2002 4999 - 5/11/2003
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Trafik kazasında kusuru olmayan alkollü sürücüye kasko hasarı ödenir
Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.