Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN -3167 sayılı çek kanunu Mevzuat Listesi

          ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK
          HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Hukuki.net notu: 3167 sayılı çek kanunu 14.12.2009 tarihli 5941 sayılı yeni çek kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.

  Kanun Numarası    :3167
  Kabul Tarihi     :19/3/1985
  Yayımlandığı R. Gazete:Tarih:3/4/1985 Sayısı:18714
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip:5 Cilt:24 Sayfa:316
  Kapsam:

  Madde 1 - Bu Kanun çek kullanımı hakkındaki esasları, çek hamillerinin ko-
runmasına dair tedbirleri ve uygulanacak müeyyideleri düzenler.
  Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.
  

  Sorumluluk :

	Madde 2 - 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla değişik) 
Bankalar, çek hesabı açmak maksadıyla bu Kanunla kendilerine verilen görev
ve yükümlülükleri yerine getirirken, çek hesabı açtırmak isteyenin
yasaklılık ve engel durumu bulunup bulunmadığını Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasınca 9 uncu maddeye göre bankalara yapılan duyurular çerçevesinde her 
birinin kendi nezdinde oluşturduğu kayıtlardan araştırırlar; ayrıca bu kişinin
ekonomik ve sosyal durumu gibi hususların belirlenmesinde gerekli basiret ve
özeni gösterirler.


Çek defterleri :

Madde 3 – 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla değişik)

	Çek defterleri bankalarca bastırılır.

	Çek defterlerinin baskı şeklini belirleyen esaslar, Türkiye Bankalar
Birliğinin görüşü alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Resmî Gazetede
yayımlanacak bir tebliğle düzenlenir. Çek defterlerinin her yaprağına, çek
hesabının bulunduğu	şubenin adı, hesap numarası ve hesap sahibinin vergi kimlik
numarası yazılır; ancak, hesap sahibinin vergi kimlik numarası hariç olmak üzere
bunların yazılmamış olması veya	bankalarca baskı şekline ilişkin esaslara aykırı
davranılması çekin geçerliğini etkilemez.

	29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 692 nci maddesinde
belirtilen unsurları taşımayan senetler bu Kanun kapsamında kabul edilmez; ancak
aynı Kanunun 693 üncü maddesi hükmü saklıdır.

	Bankalar, çek hesabı açtıranların açık kimlik ve adreslerini saptamak için
fotoğraflı nüfus cüzdanı örnekleri ile yerleşim yeri belgelerini, tacir olanların
ayrıca ticaret sicili kayıtlarını almak, bunların açık kimliklerini, adreslerini, 
vergi kimlik numaralarını ve çek hesabının kapatılma hallerini onbeş gün içinde 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirmek ve bunlara ilişkin belgeleri hesapların
kapatılmalarını izleyen beşinci yılın sonuna kadar saklamak zorundadırlar. Çekin 
karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde hamilin talebi üzerine 
keşidecinin bankaca bilinen adresleri kendisine verilir.


  İbraz ve ödeme:

  Madde 4 - 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla değişik)

	Çek hesabı açılan bankaya muhatap banka denir.

	Koşullarına uygun ve karşılığı var olan çek, muhatap bankanın herhangi bir şubesine 
ibraz edildiğinde hamilin vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Ancak, çek
hesabı açılmış olan şube dışında herhangi bir şubeye ibraz edilen çek, o şubece karşılığı
sorulmak suretiyle ödenir.

	Çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde bankanın ödeme yükümlülüğü,
10 uncu maddede belirlenen sorumluluk miktarı saklı kalmak üzere, çek hesabında bulunan
miktarla sınırlıdır. 10 uncu maddede belirlenen miktar dahil olmak üzere kısmî ödeme
halinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek 
hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip 
usullerine başvurabileceği gibi; Cumhuriyet savcılığına şikâyette bulunurken dilekçesine
bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak
kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi halinde çekin aslı bu mercilere gönderilir.

		  
  Çek karşılığının ödenmemesi:

  Madde 5 - 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla değişik)
	Çekin ibrazında karşılığının tamamen ödenmemesi veya çek hamili tarafından kısmî
ödemenin kabul edilmemesi halinde, ibraz tarihi ile ödememe nedeni çekin üzerine yazılır
ve çek, üzerine imzası alınarak hamiline geri verilir; çekin ön ve arka yüzünün fotokopisi
banka tarafından saklanır.

  Hesaben tesviye:

  Madde 6 - T.C. Merkez Bankası, çeklerin banka şubeleri arasında hesaben
tesviyesini sağlayacak tüzelkişiliği haiz sistemi kurmaya ve gözetimi altında
yürütmeye yetkilidir. T.C. Merkez Bankası, şubesi bulunmayan yerlerde bu yetki-
sini uygun göreceği başka bir bankaya devredebilir.
  Hesaplaşma sisteminin kuruluş ve işleyişi, T. C. Merkez Bankasınca çıkarı-
lacak bir yönetmelikle düzenlenir.

	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla ek fıkra)
	Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde çeklerin fizikî olarak ibraz edilmeksizin
sadece çek bilgileri üzerinden bankalararası takas odaları aracılığı ile elektronik
ortamda muhatap bankaya gönderilerek işlem görmesi, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun
710 uncu maddesine göre takas odasına ibraz hükmündedir.

	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla ek fıkra)
	Takas odaları aracılığıyla ibraz edilmiş çekler için, 10 uncu maddede belirlenen 
sorumluluk miktarı dahil kısmî ödeme yapılmaz. Ancak, takas odaları aracılığıyla ibraz
edilen çekin, hesapta yeterli karşılığının olmadığının belirlenmesi halinde muhatap banka
tarafından, hesapta bulunan kısmî karşılık tutarı, çeki ibraz eden hamil lehine onbeş gün
süreyle bloke edilir.
						
  İhtar:

  Madde 7 - 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla değişik)
	Yeterli karşılığı bulunmadığı için çeki kısmen veya tamamen ödemeyen muhatap banka,
hesap sahibine, kendisine ait bütün çek defterlerini aldığı bankalara geri vermesini,
8 inci maddede öngörülen sürenin bitiminden itibaren on gün içinde iadeli taahhütlü
mektupla bildirir.
								
  Düzeltme hakkı:

  Madde 8 - 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla değişik)
	Çekte yazılı keşide gününe göre hesaplanacak ibraz süresinin bitim tarihinden
itibaren en geç on gün içinde çekin karşılıksız kalan kısmını yüzde on tazminatı ve 
ibraz tarihinden ödeme gününe kadar geçen süre için 16a maddesine göre hesaplanacak
gecikme faizi ile birlikte ödemek suretiyle düzeltme hakkını kullanan, çek keşide etmek
hakkını yeniden kazanır.


  Bildirme ve duyuru:

  Madde 9 - 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla değişik)
	Muhatap banka, yeterli karşılığı olmadığı için çekin ödenmediğini ve hesap sahibi
hakkında gereken bilgileri, ibraz tarihinden itibaren on gün içinde Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Bu bildirimden sonra çek tutarı ile 16c maddesinde
öngörülen tazminat ve gecikme faizinin hamile veya hamile ödenmek üzere muhatap bankaya
ödenmesi de, muhatap banka tarafından ödeme tarihinden itibaren on gün içinde Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bu 
bildirimleri en geç onbeş gün içinde bankalara duyurur.


	Bankanın sorumlu olduğu miktar : 

  Madde 10 - 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla değişik)

	Muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde 
her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya kadar ve kısmen karşılığının bulunması
halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya tamamlayacak biçimde
ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek
defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi
sözleşmesi hükmündedir.

	Yukarıda belirtilen sorumluluk miktarı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca
yayımlanan toptan eşya fiyatları yıllık endeksindeki değişmeler göz önünde tutularak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî
Gazetede yayımlanır.
						 

	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilân edilecek hususlar :

  Madde 11 - 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla değişik)
	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 16 ncı madde gereğince çek hesabı açtırmaktan
yasaklamaya ve 16c maddesinin dördüncü fıkrası gereğince yasaklama kararının ortadan
kaldırılmasına dair mahkeme kararlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına
bildirilmesine ilişkin esas ve usulleri Adalet Bakanlığının; bankalara duyurulmasına
ilişkin esas ve usulleri Türkiye Bankalar Birliğinin görüşünü alarak Resmî Gazetede
yayımlanacak bir tebliğle düzenler.

	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeterli karşılığı olmadığı için ödenmeyen ve
daha sonra ödenen karşılıksız çekler ile hesap sahibi hakkındaki bilgilerin bankalardan
toplanma ve bankalara duyurulma esas ve usullerini Türkiye Bankalar Birliğinin görüşünü
alarak belirler ve Resmî Gazetede yayımlar. Bankalar belirlenen esas ve usuller
çerçevesinde bu bilgileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderirler.	 

  Tebligat adresi:

  Madde 12 - Bu Kanun uyarınca yapılacak ihtarlar, herhangi bir adres deği-
şikliği bildiriminde bulunulmadığı müddetçe çek hesabı sahibinin hesabı açtı-
rırken bildirdiği adrese yapılmakla geçerli olur.

  İhtara ve yasaklamaya uymayanlar:

  Madde 13 - 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla değişik)
	7 nci madde gereğince banka tarafından yapılan ihtarı aldığı veya almış 
sayıldığı tarihten itibaren on gün içinde geçerli bir sebebe dayanmaksızın çek
defterlerini geri vermeyenlere, ilgili bankanın ihbarı üzerine üçyüzellimilyon
liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. İlgili banka bu ihbarı
yapmakla yükümlüdür.

	16 ncı madde gereğince hükmolunan yasaklama süresi içinde çek hesabı
açtıranlara bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Hakkında yasaklama
kararı verilmiş kişilere yasaklama süresi içinde çek hesabı açan bankalara birmilyar
liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir.					 

  Yetkili olmadığı halde çek defteri basanlar ve bastıranlar :

  Madde 14 - 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla değişik)
	Çek defteri basmaya veya bastırmaya kanunen yetkili kılınanlar dışında
çek defteri basanlara ve bastıranlara iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 
üçyüzellimilyon liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir.


  Bankalara uygulanacak cezalar:

  Madde 15 - 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla değişik)
	3, 4, 5, 7, 9 ve 11 inci maddeler ile 13 üncü maddenin birinci
 fıkrasında yazılı yükümlülükleri yerine getirmeyen bankalar hakkında 
 üçyüzellimilyon liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.
 Yargılamada bankayı şube müdürü temsil eder.
													  
  Karşılıksız çek:

  Madde 16 - 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla değişik)
	Üzerinde yazılı keşide tarihinden önce veya ibraz süresi içinde 4 üncü 
madde uyarınca ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması nedeniyle 
kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden hesap sahipleri veya yetkili 
temsilcileri, kanunların ayrıca suç saydığı haller saklı kalmak üzere, 
çek bedeli tutarı kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Ancak 
verilecek para cezası seksenmilyar liradan fazla olamaz. Bu miktar,
1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci maddesine
göre her yıl artırılır. Bu suçtan mükerrirlere, bir yıldan beş yıla kadar
hapis cezası verilir.

	Bu suçun, organ veya temsilcisi tarafından tüzelkişi yararına işlenmesi
halinde özel hukuk tüzelkişisi hakkında da birinci fıkra uyarınca para
cezasına hükmolunur. Ayrıca yetkili temsilci tarafından yararına çek keşide
edilen hesap sahibi gerçek kişi hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.

	Mahkeme, ayrıca işlenen suçun niteliğine göre bir yıl ile beş yıl
arasında belirleyeceği bir süre için hesap sahiplerinin ve yetkili
temsilcilerinin çek hesabı açtırmalarının yasaklanmasına karar verir.
Yasaklanma kararı bütün bankalara duyurulmak üzere Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasına bildirilir.

Kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan her çek yaprağı ayrı bir suç oluşturur.

	Karşılıksız çekte gecikme faizi :

  Madde 16a- 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla ek madde)
	Çekin karşılıksız kalan miktarı için gecikme faizi, ibraz tarihinden
itibaren, 4.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine
İlişkin Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanır.

	Soruşturma ve kovuşturma usulü, görevli ve yetkili mahkeme :

  Madde 16b- 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla ek madde)
	16 ncı maddede öngörülen suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma
yapılması, hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan
cirantanın veya kanunî veya akdî teminatı nedeniyle tam ödemede bulunan 
bankanın şikâyetine bağlıdır. Bu suçlara çekin ibraz edildiği ya da keşide
edildiği veya şikâyetçinin yerleşim yerinin bulunduğu yer asliye ceza 
mahkemesinde bakılır.

	Çekin karşılığının bulunmaması nedeniyle şikâyet hakkı, 8 inci maddede
belirtilen miktarın yatırılması için öngörülen sürenin dolduğu tarihte;
ihtiyatî tedbir kararı veya ödeme yasağı nedeniyle süresi içinde ibrazında
çek hakkında işlem yapılmaması halinde ise, ihtiyatî tedbir kararının veya
ödeme yasağının kalktığı tarihte doğar.

	Hükmün kesinleşmesinden sonra şikâyetten vazgeçildiğinde de, hüküm bütün
cezaî sonuçları ile ortadan kalkar.

	Bu suçlardan dolayı yapılan yargılamalarda 4.4.1929 tarihli ve 1412
sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 225 inci maddesi uygulanabilir.

	Şikâyetten vazgeçme nedeniyle davanın düşmesi halinde, müdahil,
ödeme nedeniyle davanın düşmesi veya cezanın ortadan kaldırılması halinde
sanık veya hükümlü, yargılama giderlerinden sorumlu olur.

	Davanın açılmasına engel olan, davayı düşüren ve cezayı ortadan kaldıran nedenler :

  Madde 16c- 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla ek madde)

	Aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi halinde ceza davası açılmaz :

a) 8 inci maddeye göre düzeltme hakkının kullanılması,

b) 8 inci maddede belirtilen süre geçtikten sonra ve henüz dava açılmadan önce çek
tutarı veya karşılıksız kalan kısmı ile çek tutarına veya karşılıksız kalan kısmına
ait yüzde oniki tazminatın ve çekin ibrazından ödeme tarihine kadar geçen süre içinde
16a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesi.

	Dava açıldıktan sonra hüküm verilinceye kadar geçen süre içinde, çek tutarı
veya karşılıksız kalan kısmı ile çek tutarına veya karşılıksız kalan kısmına ait
yüzde onbeş tazminatın ve çekin ibrazından ödeme tarihine kadar geçen süre içinde
16a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesi halinde ceza davası düşer.

	Hüküm verildikten sonra hüküm kesinleşinceye kadar geçen süre içinde, çek tutarı
veya karşılıksız kalan kısmı ile çek tutarına veya karşılıksız kalan kısmına ait yüzde
onsekiz tazminatın ve çekin ibrazından ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 16a
maddesine göre hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesi halinde ceza davası düşer.

	Hüküm kesinleştikten sonra çek tutarı veya karşılıksız kalan kısmı ile
çek tutarına veya karşılıksız kalan kısmına ait yüzde yirmi tazminatın ve çekin
ibrazından ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 16a maddesine göre hesaplanacak
gecikme faizinin ödenmesi halinde bütün cezaî sonuçları ile birlikte hüküm ortadan kalkar.

	Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ödemeler hamile veya hamile ödenmek üzere muhatap
bankaya yapılabilir.


   GEÇİCİ MADDE 1. - 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla ek geçici madde) 
	 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce karşılıksız çekler hakkında açılmış
bulunan davalarda, bu tarihten sonra yapılacak ilk duruşmada hazır bulunmayan 
şikâyetçiye, ilk duruşmada hazır bulunması veya bir vekil ile kendini temsil ettirmesi,
duruşmaya gelmediği veya vekil de göndermediği takdirde şikâyetten vazgeçmiş sayılacağı
hususunda davetiye çıkarılır. Bu davetiye, şikâyetçinin, mahkemeye bildirdiği;
mahkemede dinlenmemişse şikâyet dilekçesinde belirttiği adresine gönderilir. Davetiye
tebliğine veya tebliğ edilmiş sayılmasına rağmen üst üste iki duruşmaya gelmeyen veya
vekil de göndermeyen şikâyetçinin şikâyetinden vazgeçmiş sayılmasına karar verilir.
Şîkâyetçinin veya vekilinin haklı mazereti hâlinde bu hüküm uygulanmaz.

	Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen karşılıksız çek keşide
etme suçu hakkında, 3167 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen 16 ncı maddesinin
birinci fıkrasının son cümlesi uygulanmaz.

	Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin
kapsamına giren suç nedeniyle;

a) Hükümlü ve tutuklu bulunanların bu hallerinin derhal sona erdirilmesine ve 
tahliyelerine,

b) Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde bunların dosyalarının ele
alınarak hükümlüler hakkındaki hapis cezalarının çek bedeli tutarı kadar ağır para
cezasına dönüştürülmesine, tutuklular hakkında talep edilmiş olan hapis cezaları
yerine çek bedeli tutarı kadar ağır para cezasına hükmedilmesine,

Mahkemesince karar verilir.


GEÇİCİ MADDE 2. - 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla ek geçici madde)

	Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce karşılıksız çek keşide etmiş
bir kimsenin, bu tarihten sonraki üç ay içinde çek tutarını veya karşılıksız kalan 
kısmını yüzde on tazminatı ve 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte 
muhatap bankaya veya herhangi bir şubesine ödemesi veya 3167 sayılı Kanunun 8 inci
maddesine göre düzeltme hakkını kullanmak suretiyle hamilin zararını karşılamış 
olması halinde şikâyetten vazgeçme koşulu aranmaksızın,

a) Hazırlık soruşturmasında kovuşturmaya yer olmadığına,

b) Açılmış davaların düşürülmesine,

c) Kesinleşmiş mahkûmiyet hükümlerinin bütün cezaî sonuçları ile birlikte ortadan
kaldırılmasına,

Karar verilir.


GEÇİCİ MADDE 3. - 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla ek geçici madde)
	Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3167 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesinin ikinci fıkrası hükmüne aykırı fiilden dolayı yapılmakta olan hazırlık 
soruşturmasında kovuşturmaya yer olmadığına; görülmekte olan kamu davalarının ortadan
kaldırılmasına karar verilir.

	Bu suçtan dolayı verilen mahkûmiyet hükümleri bütün kanunî sonuçları ile
birlikte ortadan kalkar.


GEÇİCİ MADDE 4. - 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla ek geçici madde)
	Bu Kanunun 10 uncu maddesi ile değiştirilen 3167 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde
yer alan esas ve usuller belirleninceye kadar muhatap bankalarca yeterli karşılığı
olmadığı için ödenmeyen çekler ile sonraki ödemelere ilişkin bilgiler,
Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca da
bu bilgilerin bankalara duyurulmasına devam olunur.


GEÇİCİ MADDE 5. - 
	(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla ek geçici madde)
	Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bu Kanunun yayımını izleyen bir ay
içinde Resmî Gazetede yayımlanacak bir tebliğle belirlenecek esaslara uygun olarak yeni
çek defterleri bastırırlar.

	Bankalar, bu tebliğin yayımını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar müşterilerine
yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler.

	Bankaların, ikinci fıkrada yazılı sürenin sonuna kadar müşterilerine verdikleri
çek defterlerinden ötürü 3167 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca sorumlulukları 
her çek yaprağı için altmışmilyon liradır.

Yürürlük:

  Madde 17 - Bu Kanunun 1,2,4,5 ve 16 ncı maddeleri ile Geçici Maddesi Kanu-
nun yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer.
  Yürütme:

  Madde 18 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 * 3167 sk.nun 4814 sk.
ile değiştirilmeden önceki hali


       3167 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun                              Yürürlüğe
  No       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi
-----------  ------------------------------------------------- ---------------
 3863             ---------              26/1/1993
 4358             ---------               4/4/1998
4814             ---------               28/2/2003
                6636_2
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Trafik kazasında kusuru olmayan alkollü sürücüye kasko hasarı ödenir
Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.