Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU Mevzuat Listesi

           GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU
  Kanun Numarası      : 2955
  Kabul Tarihi       : 17/11/1983
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 19/11/1983 Sayı: 18226
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 948
                 BİRİNCİ BÖLÜM
             Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar
   Amaç:

   Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki yükseköğre-
timle ilgili ilkeleri belirlemek, bu Akademinin ve bünyesindeki kurumların ve
organların teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarını; eğitim ve
öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları,
bir bütünlük içinde düzenlemektir.
   Kapsam:

   Madde 2 -(Değişik: 6/7/2000-KHK-604/1 md.)
   Bu Kanun; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığını, bu Komutanlığa bağlı
eğitim ve öğretim kurumlarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.
   Tanımlar:

   Madde 3 - Bu Kanunda geçen kavram ve terimler şunlardır:
   a) Gülhane Askeri Tıp Akademisi: Genelkurmay Başkanlığının kuruluşunda, bi-
limsel özerkliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, milli şuur ve disiplini görev
bilen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık bilimleri alanında en yüksek danışma
organı olan; lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma
ve yayım yapan, Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf askeri tabip ve gerektiğinde
diğer sağlık bilimleri alanında askeri personel yetiştiren; kendisine ve bünye-
sindeki Askeri Tıp Fakültesine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar, eğitim
hastaneleri ile diğer eğitim ve öğretim kurumları bağlanabilen ve Genelkurmay
Başkanlığının gerek gördüğü sağlıkla ilgili eğitim ve öğretimi de yaptıran bir
yükseköğretim kurumudur.
   b) (Mülga: 13/5/1986 - 3287/4 md.)
   c) Askeri Eğitim Hastanesi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının
önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile vazifelendirilen, 211 sayılı TÜrk
Silahlı Kuvvetleri İç hizmet Kanununun ve Yönetmeliğinin öngördüğü personelin
muayene ve tedavilerinin, tıpta uzmanlık öğreniminde bulunan askeri tabipler ile
diğer sağlık personelinin eğitimlerinin ve bu eğitim ile ilgili klinik ve labo-
ratuvar çalışmalarının yapıldığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Kuruluş ve kadroların-
da gösterilen hastanelerdir.
-----------------------
(1) Bu Kanunda geçen "Başasistan" ve "Başasistanlar" deyimleri; 13/5/1986 tarih
  ve 3287 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ve bu se-
  beple metinden çıkarılmışlardır.
  d) (Ek:6/7/2000-KHK-604/2 md.) Komutan İdari Yardımcısı: Gülhane Askeri Tıp
Akademisinin idari faaliyetlerinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanına yardımcı
olan, harp akademisi mezunu general ve amiraldir.
  e)  (Ek:6/7/2000-KHK-604/2 md.) Yüksek Bilim Konseyi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Komutanı ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi dekanı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinde
görevli ana bilim ve bilim dalı başkanlığı ile servis ve kısım şefliği görev süresini tamam-
layan öğretim üyeleri ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından bir yıl için
görevlendirilecek üç ana bilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşan ve bu Kanunla
kendisine verilen görevleri yerine getiren konseydir.
  f) Diğer kavram ve terimler : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, değişik 3 üncü
maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve
terimlerdir. (1)
                 İKİNCİ BÖLÜM
                 Genel Hükümler
   Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki eğitim ve ögretimin amacı:

   Madde 4 - Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki eğitim ve öğretimin amacı şun-
lardır:
   a) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde lisans ve lisanüstü düzeyde eğitim ve
öğretim gören öğrencileri;
   (1) Atatürkçülüğü bilen ve benimseyen,
   (2) Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini
taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,
   (3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet
sevgisiyle dolu,
   (4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve
bunları davranış haline getiren,
   (5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan
haklarına saygılı,
   (6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekil-
de gelişmiş,
   (7) İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap
verecek, aynı zamanda sağlık bilimi alanında mesleğinin bilgi, beceri, davranış
ve genel kültürüne sahip,
   (8) Askerliğin temeli olan disiplin ruhuyla yetişmiş, itaatkar, aldığı emri
can ve kanı pahasına zamanında yapmaya hazır olduğunu gösterecek davranışı kaza-
nan,
   (9) Silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sarsılmaz bir bağla
bağlı,
   (10) Vazife ve mesuliyet duyguları gelişmiş, insiyatif sahibi, fedakar ve
doğruluktan sapmayacak karakterde,
   (11) Askerlik şeref ve haysiyetini herşeyden üstün tutan,
   (12) Mesleğinin çetin koşullarında soğukkanlılığını muhafaza edecek bir
iradeye, dayanıklı bir fiziki yeteneğe sahip,
   Elemanlar olarak yetiştirmek.
   b) Sağlık bilimleri alanında yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma
yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda sağ-
lık hizmetlerinin gelişmesine destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla iş-
birliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin üyesi haline gelmek, evrensel
ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak.
   Ana ilkeler:

   Madde 5 - Gülhane Askeri Tıp Akademisinde lisans ve lisansüstü düzeydeki
eğitim ve öğretimin planlanmasında programlanmasında ve düzenlenmesinde aşağıda-
ki ana ilkeler gözönünde bulundurulur.
   a) Öğrencilere ATATÜRK inkilapları ve ilkeleri doğrultusunda, ATATÜRK mil-
liyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır.
---------------------
(1) 6/7/2000 tarih ve 604 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesiyle, bu
   Kanunun 3 üncü maddesine (d) ve (e) bentleri eklenmiş ve mevcut (d) bendi (f) bendi
   olarak teselsül ettirilmiştir.
  b) Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı kendimize has şekil ve özel-
likleri korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuv-
vetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.
  c) Eğitim ve öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara,
ülke ve silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazır-
lanır ve Genelkurmay Başkanlığınca sürekli olarak geliştirilir.
  d) Sağlık bilimleri alanında bir mesleğe yönelik eğitim ve öğretim yapacak
yüksekokullar, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kara-
rıyla, fakülte ve enstitüler ise kanunla kurulur. Gerektiğinde, Genelkurmay Baş-
kanlığınca, uygulama ve araştırma merkezleri de kurulabilir.
  e) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin geliştirilmesi, verim-
lerinin artırılması, genişletilmesi ve amacına yönelik olarak yenilerinin açıl-
ması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmesi ve görevlendi-
rilmeleri, bu amaçlarla ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve öğretim ilke ve hedefleri doğrultusunda Genel-
kurmay Başkanlığınca planlanır ve gerçekleştirilir.
  f) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde, lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim sü-
resince Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil, beden eğitimi ve
askeri eğitim zorunlu derslerdendir.
  Kuruluş:

  Madde 6 - Gülhane Askeri Tıp Akademisi; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Askeri
Tıp Fakültesi, eğitim hastaneleri ve gerektiğinde kurulacak olan sağlık bilimle-
ri ile ilgili diğer eğitim ve öğretim kurumlarından oluşur. Gülhane Askeri Tıp
Akademisi ve bağlı birimlerinin teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve
kadrolarında gösterilir.
  Görevler:

  Madde 7 - Bu Kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak, çağdaş uygarlık,
eğitim ve öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, Türk Silahlı Kuvvetleri-
nin personel temin ve yetiştirme planları doğrultusunda, Gülhane Askeri Tıp Aka-
demisinin görevleri şunlardır:
  a) Muvazzaf askeri tabip yetiştirmek,
  b) Muvazzaf askeri tabip, diş tabibi ve eczacıların staj süresi devamında
askeri ve uygulamalı eğitim ve öğretim yaparak tekamüllerini sağlamak,
  c) Yedek askeri tabip, diş tabibi ve eczacıların askeri tababet yönünden ge-
rekli eğitim ve öğretimini sağlamak,
  d)(Değişik:6/7/2000-KHK-604/3 md.) Sağlık astsubay sınıfının ve Türk Silah-
lı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu diğer sağlık personelinin eğitim ve öğretimleri-
ni sağlamak,
  e) Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu tabip, diş tabibi, eczacı ve veteri-
ner hekimlerin uzmanlık ve lisansüstü eğitim ve öğretimini yapmak. Ayrıca Taba-
bet Uzmanlık Tüzüğünde öngörülen diğer branşlarda uzman yetiştirmek,
  f) Silahlı Kuvvetler sağlık personelinin mesleki bilgilerini artırmak, barış
ve savaşta askeri sağlık vazifeleri bakımından tekamüllerini sağlamak amacıyla
gerekli eğitim ve öğretimi yaptırmak,
  g) Askeri ve genel tababet alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, yayımda
bulunmak, memleketin epidemiyolojik durumunu incelemek, Türk Silahlı Kuvvetle-
rinde ortaya çıkacak salgınlarla mücadele etmek ve korunma için gerekli
önlemlerin alınması maksadıyla öneride bulunmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağ-
lığını ilgilendiren hertürlü sorunlarda danışmanlık ve hakem vazifelerini gör-
mek,
  h) Eğitim ve öğretim ile ilgili klinik ve laboratuvar çalışmaları yapmak,
Askeri Tıp Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimi ile yüksek lisans, dokto-
ra veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören elemanların ve diğer sağlık personelinin
eğitimini ve her yönden tekamüllerini sağlamak,
  i) Silahlı Kuvvetler mensuplarıyla 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç
Hizmet Kanununda ve diğer kanunlarda askeri kurumlarda tedavileri öngörülen ki-
şilerin hertürlü muayene ve tedavilerini yapmak,
  j) Yüzde beşi geçmemek üzere yönetmelikte belirlenecek oranda ve esaslar
çerçevesinde sivil kişilerin muayene ve tedavilerini ayakta veya yatırarak yap-
mak.
  k)(Ek:6/7/2000-KHK-604/3 md.) Diğer askeri hastahanelerin bilimsel yönden
gelişmesine katkıda bulunmak,
  l)(Ek:6/7/2000-KHK-604/3 md.) Diğer askeri hastahanelerin uzmanlık dallarındaki
 tabip ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla, geçici görev veya rotasyon usulü ile
öğretim üyesi görevlendirmek,
  m)(Ek:6/7/2000-KHK-604/3 md.) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı,
kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığının sağlık hizmetlerinin yöne-
timi ve planlanması ile ilgili kararğah çalışmalarına katılmak ve bu konuda personel
görevlendirmek.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisine, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve
savaş hallerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre Genelkurmay Baş-
kanlığınca görev verilir. Bu amaçla Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birim-
lerinin görevleri, teşkilatı ve personelinin Silahlı Kuvvetlerde kullanılan yer-
leri ile planları Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir.
  (Ek: 28/6/2001-4700/1 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi
Başkanlığına yurt içinden veya yurt dışından kabul edilecek hastalar bakımından,
birinci fıkranın (j) bendinde belirtilen oran veya hasta sayısı Genelkurmay Başkanlığınca
belirlenir.
                           ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                         Organlar ve Görevleri
  Gülhane Askeri Tıp Akademisinin organları:

  Madde 8 -(Değişik:6/7/2000-KHK-604/4 md.)
  Gülhane Askeri Tıp Akademisinin eğitim, öğretim ve yönetim işleri
  a) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı,
  b) Akademi Kurulu,
  c) Yönetim Kurulu,
  d)Komutan Bilimsel Yardımcısı (Dekan),
   e)Komutan İdari Yardımcısı,
   f)Yüksek Bilim Konseyi,
  Tarafından yürütülür.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı:

  Madde 9 - (Değişik:6/7/2000-KHK-604/5 md.)
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Konutanı: harp akademisi mezunu bir korgeneral veya
koramiral olup, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usul ve
esaslara göre atanır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı; Gülhane Askeri Tıp
Akademisinin amiri ve Akademi Kurulunun, Yönetim Kurulunun, Yüksek Disiplin
Kurulunun başkanıdır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı, akademinin bütün
idari faaliyetlerinin yürütülmesinden ve bilimsel faaliyetlerin koordinasyonundan
sorumludur. Ayrıca, Genelkurmay Başkanlığınca kendisine verilen görevleri yerine
getirir.
  Akademi Kurulu:

  Madde 10 - (Değişik birinci fıkra.6/7/2000-KHK-604/6 md.) Akademi Kurulu; Gülhane
Askeri Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında, dekan, dekan yardımcıları, bö-
lüm başkanları, ana bilim dalı başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile Gülhane
Askeri Tıp Akademisi Komutanının Yüksek Bilim Konseyi üyeleri arasından bir
yıl süreyle görevlendireceği en fazla 10 öğretim üyesinden oluşur. Gülhane Askeri
tıp Akademisi Komutanının bulunmadığı hallerde, Dekan Kurula başkanlık eder.
  Akademi Kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere
yılda en az iki defa toplanır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı gerekli gör-
düğü hallerde Akademi Kurulunu toplantıya çağırır.
  Akademi Kurulunun görevleri şunlardır:
  a)Eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında
karar almak,
  b) Gülhane Askeri Tıp Akademisinin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik
taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  c) Bölüm, anabilim dalı ve bilim dallarının kurulması, kaldırılması veya
birleştirilmesi ile ilgili olarak öneride bulunmak,
  d) (Değişik: 6/7/2000-KHK-604/6 md.) Kuruluş ve görevleri yönetmelikte belirtilen
"Profesörler Sağlık Kurulu"nun üyelerini seçmek,
  e) Yurt dışına gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık personelinin sı-
navlarını yaptırmak,
  f) Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
  Yönetim Kurulu:

  Madde 11 - (Değişik birinci fıkra: 6/7/2000-KHK-604/7 md.) Gülhane Askeri
Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında, Dekan, Komutan İdari Yardımcısı, Komutanlık bünyesindeki enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşların müdür ve-
ya komutanları, eğitim hastahanelerinin komutanları, Türk Silahlı Kuvvetleri
Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanı ile Akademi Kurulu tarafından
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli profesörler arasından üç yıl için
seçilecek üç profesör ile bölüm başkanlarından oluşur.
  Yönetim kurulu Gülhane Askeri Tıp Akademisinin yönetimi ile ilgili hususlarda
Komutana yardım eder. Akademi Kurulu kararlarının, tavsiyelerinin ve yönet-
melik hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak karar ve önlemleri alır.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı (Dekan): (1)

   Madde 12 - (Değişik: 6/7/2000-KHK-604/8 md.)
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı tabip, tümgeneral ve-
ya tümamiral olup, Askeri Tıp Fakültesi ile eğitim hastahanelerinde ve Sağlık Bi
limleri Enstitüsünde bilfiil görev yapan askeri tabip profesörler arasından, 926
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usul ve esaslara göre atanır.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı, aynı zamanda Askeri
Tıp Fakültesi dekanı ve Tıp Fakültesi Eğitim Hastahanesinin baştabibi olup, Gülhane
Askeri Tıp Akademisi Komutanına bilimsel faaliyetlerde yardım eder ve bu faaliyetlerin
koordineli bir şekilde yürütülmesinden Gülhane Askeri tıp Akademisi Komutanına karşı
sorumludur. Dekan, Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasını, program-
lanmasını ve uygulanmasını sağlar. Dekana çalışmalarında yardımcı olmak üzere;
Dekanın önerisi alınarak, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının teklif edeceği
4 öğretim üyesi arasından en çok 2 dekan yardımcısı Genelkurmay Başkanlığınca ata-
nır. Dekan yardımcılarından birisi, baştabip yardımcılığı görevini de yürütür.
  Dekanın görevleri şunlardır:
  a) Fakülte kuruluna başkanlık etmek, fakülte kurulunun kararlarını uygulamak ve fa-
kültenin bilimsel faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek, birimleri arasında düzenli
çalışmayı sağlamak.
  b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hak-
kında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanına bilgi vermek.
  c) Fakültenin birimleri ile kadro ve kuruluşundaki personel üzerinde genel gözetim ve
denetim görevini yapmak.
  d) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının katılmadığı toplantılarda, Yüksek Bi-
lim Konseyi başkanlığı görevini yürütmek.
  e) Üniversitelerarası Kurul üyeliği yapmak.
  f) Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
  Fakülte kurulu:

  Madde 13 - Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında dekan yardımcılarından, bö-
lüm başkanlarından ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından
seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçent-
lerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.
  Fakülte kurulu her yarı yılın başında ve sonunda olmak üzere en az dört defa
ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı veya Dekan tarafından uygun görülecek
diğer zamanlarda toplanır.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının göreceği lüzum üzerine Fakülte ku-
rulu, Akademi Kurulu ile müşterek toplantılar yapar.
    (Değişik: 6/7/2000-KHK-604/9 md.) Fakülte kurulu, akademik bir organ olup görevleri
şunlardır:
  a) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca verilecek direktiflere göre, eğitim
ve öğretim, bilimsel araştırma ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve
öğretim takvimini hazırlamak.
  b) Dekanın eğitim ve öğretim ile ilgili Fakülte kuruluna getireceği konularda kararlar
almak.
--------------------------
(1) Bu maddenin başlığı "Dekan" iken 6/7/2000 tarih ve 604 sayılı KHK`nin 8 inci
   maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
    c) Öğrencilerin ders intibakları ile eğitim, öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında
karar vermek, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları
hakkında Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak.
  d) bilimsel gelişmelere paralel olarak, Gülhane Askeri Tıp Akademesinin veya Askeri
Tıp Fakültesinin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik değişiklikleri hakkında, Aka-
demi Kuruluna önerilerde bulunmak.
  e) Fakültedeki bölüm, ana bilim dalları ve bilim dallarının kurulması, kaldırılması veya
birleştirilmesi ile ilgili olarak Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak.
  f) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak."
  Enstitü:

  Madde 14 - Enstitünün organları, enstitü müdürü ve enstitü kuruludur.
  Enstitü müdürü ve enstitü müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir
enstitü müdür yardımcısı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeleri arasın-
dan, Genelkurmay Başkanlığınca atanır.
  (Değişik: 6/7/2000-KHK-604/10 md.) Enstitü müdürü ve bir enstitü müdür yardımcısı,
Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeleri arasından Genelkurmay Başkanlığınca
atanır. Enstitü müdürünün görev süresi 4 yıldır. General ve amiraller hariç, bu süre
Yüksek Askeri Şura kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatıla-
bilir. Enstitü müdürünün görev süresi toplam 8 yılı geçemez. Görev süresi biten-
ler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General veya Amiral rütbesin
deki Enstitü müdürleri rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genel-
kurmay Başkanının Teklifi, Yüksek Askeri Şüranın üçte iki çoğunluğunun kararı
ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hiz-
mete devam ettirilebilirler.
  Enstitü kurulu, enstitünün müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcısı ve
enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.
  (Değişik: 6/7/2000-KHK-604/10 md.) Enstitü Kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında,
enstitü müdür yardımcısı ve enstitüyü oluşturan merkez başkanları ile ana bilim dalı
başkanlarından oluşur.
  Yüksekokul:

  Madde 15 - Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü ve yüksekokul kuru-
ludur.
    (Değişik: 6/7/2000-KHK-604/11 md.) Yüksekokul müdürü, öncelikle yüksekokul
kadrolarında görevli öğretim üyeleri arasından, yüksekokul kadrolarında görevli
öğretim üyesi bulunmadığı takdirde Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim
üyelerinden Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından teklif edilecek 4 öğretim
üyesi arasından Genelkurmay Başkanlığınca 4 yıl için atanır. Görev süresi bitimini müte-
akip Yüksek Askeri Şüra tarafından yapılacak değerlendirmelere göre birer yıllık süre-
ler halinde en fazla 4 defa uzatılabilir. Yüksekokul müdürünün görev süresi 8 yılı geçe-
mez. Yüksekokul müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir yüksekokul müdür
yardımcısı da, aynı usul ve esaslara göre seçilir ve atanır.
  Yüksekokul müdürü bu Kanun ile dekana verilmiş olan görevleri yüksekokul
için yerine getirir.
  Yüksekokul kurulu, yüksekokul müdürünün başkanlığında, yüksekokul müdür yar-
dımcısı, yüksekokulu oluşturan bölüm veya anabilim dalı başkanlarından oluşur.
  Yüksekokul kurulu, yüksekokulun eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve ya-
yım faaliyetleri ile ilgili esasları önermekten ve öğrencilerin yetiştirilmesi
için bütün tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, bu Kanunla fakülte kuruluna
verilmiş görevleri yüksekokul bünyesinde yerine getirir.
  Bölüm:

  Madde 16 - Bir fakülte veya yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eği-
tim - öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölümler ve anabilim dalları
ilgili kurulların kararı ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının önerisi
üzerine, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak, Genelkurmay Başkanlığınca ku-
rulur.
  (Değişik: 6/7/2000-KHK-604/12 md.) Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm
başkanı yönetmelikte gösterilecek esaslar dikkate alınarak; fakültede dekanın, ensti-
tüde enstitü müdürünün, yüksekokulda yüksekokul müdürünün ve eğitim hastahane-
sinde hastahane komutanının teklifi üzerine Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı
tarafından görevlendirilir.
  Bölüm başkanı, görevi başında bulunmadığı hallerde, kendinden sonra bölümde,
akademik unvan yönünden en kıdemli olan öğretim elemanı, bölüm başkanlığına ve-
kalet eder.
  (Değişik: 6/7/2000-KHK-604/12 md.) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim, öğ-
retim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde
yürütülmesinden ve öğretim üyelerinin bilimsel gelişmesinden sorumludur.
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
                 Öğretim Elemanları
  Öğretim elemanları:

  Madde 17 - Öğretim elemanları, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğre-
tim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.
  Öğretim üyeleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinde görevli
profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.
  Öğretim görevlisi, ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim
elemanıdır.
  Okutman, eğitim ve öğretim süresince, çeşitli öğretim programlarında ortak
zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanı-
dır.
  Öğretim yardımcıları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinde,
belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar ve çeviri-
cilerdir.
  Öğretim üyelerinin görevleri:

  Madde 18 - Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:
  a) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde bu Kanundaki amaç ve ilkelere uygun bi-
çimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim; öğretim ve uygulamalı
çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,
  b) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,
  c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde
öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu Kanundaki
amaç ve anailkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
  d) Gerektiğinde hastaları muayene ve tedavi etmek,
  e) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,
  f) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.
  g) (Ek: 13/5/1986 - 3287/1 md.) Yardımcı doçentler ayrıca yönetmelikte tes-
pit edilecek diğer görevleri yaparlar.
  Yardımcı doçentliğe atama:

  Madde 19 - (Değişik: 6/7/2000-KHK-604/13 md.)
  Gülhane Askeri Tıp Akademisinde açık bulunan yardımcı doçentlik kadroları,
isteklilerin başvurması için, Genelkurmay Başkanlığınca ilan edilir.Müracaat eden
adayların durumları; Genelkurmay Başkanlığınca şahsi kayıtları, görevin icapları,
istihbari bilgi, belge ve kayıtlar ile temin ve yetiştirme planlarına uygunluk bakımından
değerlendirilerek, uygun görülenler sınavlarının yapılması için Gülhane Askeri Tıp
Akademisi Komutanlığına bildirilir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı; fakültede
fakülte dekanı, eğitim hastahanesinde eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokulda
yüksekokul müdürü ve enstitüde enstitü müdürünün de görüşlerini alarak biri o birimin
yöneticisi, diğerleri o birimin dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit
ederek bunlardan, adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Gülhane Askeri Tıp
Akademisi komutanı; fakülte dekanı, eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokul ve
enstitü müdürünün görüşlerini de alarak atamanın yapılması için genelkurmay Başkan-
lığına öneride bulunur. Önerilenlerden, kadro miktarı kadarının yardımcısı doçentliğe
atanmaları Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.
  Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada askeri personele öncelik verilir. Yar-
dımcı doçentler her seferinde üç yıllık bir dönem için olmak üzere en çok iki defa atana-
bilirler. Genelkurmay Başkanlığınca, yan dal uzmanlık eğitimine müsaade edilen yar-
dımcı doçentlerin, bu eğitimde geçen süreleri yardımcı doçentlikten sayılmaz. Yan dal
uzmanlık eğitimi süresince öğretim üyeliği özlük haklarından yararlanılmaz.
  Yardımcı doçentlikte ilk üç yıllık görev süresini tamamlamadan yurt dışı daimi göreve
seçilenlerin dönüşlerinde kalan sürelerini tamamlama hakları saklıdır. Bu personelin
yurda dönüşlerinde boş kadrolardan hangisine atanacakları yönetmelikle düzenlenir.
  Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır:
  a) Doktora yapmış veya tıpta uzmanlık unvanını almış olmak.
  b) Askeri personel için doktora veya tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra fiilen en az
iki yıl kıt`a hizmeti yapmış olmak.
  c) Merkezi sistemle yapılacak yabancı dil sınavında yüzde altmış veya daha yuka-
rısında not almış olmak.
  d) Deneme dersinde başarılı olmak.
  e) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri
benimsememiş, bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak.
  f) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen
Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı köyüte kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin,
suç tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri
tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysileti kırıcı suçlar ile
kaçakçılık, resmi alım-satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden hükümlü
olmamak.
  g) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz,
fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı
suçlardan biriyle hükümlü olmamak.
  h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere yukarıdaki bentlerde sayılanların dışındaki
suçlardan mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya birden fazla disiplin amirince toplam
olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile hükümlü olmamak veya
cezalandırılmamak.
  Yardımcı doçentliğe müracaat eden personelden yukarıda sayılan suçlardan almış
oldukları cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af yasaları
kapsamına girmiş, adli sicilden hükümlülükleri çıkarılmış olanlar da yardımcı doçent-
liğe kabul edilmezler.
  Yardımcı doçentler, ilk üç yıllık dönem sonunda başvurularda aranacak şartları
yitirmemiş olmaları halinde Akademi Kurulunun kararı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Komutanının önerisi üzerine, Genelkurmay Başkanlığınca ikinci üç yıllık dönem için
atanabilirler.
  Doçentlik sınavı:

  Madde 20 - Doçentlik sınavına katılmak isteyenlerin başvuruları, silsileler
yoluyla Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. Genelkurmay Başkanlığınca uygun gö-
rülenlerin doçentlik sınavı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü madde-
sine göre yapılır.
  Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülenlerin doçentlik sınavına katılabilme-
leri için;
  a) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora veya tıpta uzmanlık unvanını
kazanmış,
  b) Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış,
  c) Üniversitelerarası Kurulca merkezi sistemle hazırlanacak bir yabancı dil
imtihanını başarmış,
  d) (Ek: 6/7/2000-KHK-604/14 md.) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkra-
sının (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yazılı olan nitelikleri haiz.
  Olmaları gerekir.
  (Ek: 6/7/2000-KHK-604/14 md.) Gülhane Askeri Tıp Akademisi haricindeki
yükseköğretim kurumları tarafından açılacak doçentlik sınavına katılmak isteyenler,
Genelkurmay Başkanlığından izin almak zorundadırlar. Diğer yükseköğretim kurumla-
rı da, Genelkurmay Başkanlığından izin almamış olanların müracaatlarını kabul edemez
ve doçentlik sınavlarını yapamaz. Buna rağmen doçentlik unvanı alanların doçent
kadrolarına atanması yapılmaz.

  Madde 21 - (Değişik: 6/7/2000-KHK-604/15 md.)
  Gülhane Askeri Tıp Akademisinde açık bulunan doçentlik kadroları; isteklilerin baş-
vurması için Genelkurmay Başkanlığınca ilan edilir. Genelkurmay Başkanlığı, biri
Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki doçentlik kadrolarının boş olduğu birimin yöneti-
cisi, diğerleri o birimin dışından olmak üzere, üç profesör tespit ederek bunlardan,
adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı,
profesörlerin adaylar hakkında mütalaalarına fakülte dekanı, eğitim hastahanesi ko-
mutanı, yüksekokul müdürü ve enstitü müdürünün adaylar hakkındaki görüşlerini alarak
hazırlayacağı kendi mütalaasını da ekleyerek, önerilen kadro miktarı kadarının atan-
ması için Genelkurmay Başkanlığına teklifte bulunur. Genelkurmay Başkanlığı, yapaca-
ğı değerlendirmeyi müteakip, uygun olanları boş doçentlik kadrolarına atar. Doçent
kadrosuna atamada askeri personele öncelik verilir.
  Doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır:
  a) Doçentlik unvanını almış olmak,
  b) En az üç yıl yardımcı doçentlik kadrosunda çalışmış olmak,
  c) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde
yazılı olan nitelikleri haiz olmak.

  Madde 22 - (Değişik: 6/7/2000-KHK-604/16 md.)
  Profesörlüğe yükselme ve atamada aranacak şartlar şunlardır;
  a) Profesörlüğe yükselebilmek için;
  (1) doçentlik unvanını aldıktan sonra en az iki yılı Gülhane askeri Tıp Akademisinde
olmak üzere beş yıl ilgili bilim alanında çalışmış olmak,
  (2) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde
yazılı olan nitelikleri haiz olmak,
  (3) Birisi başlıca araştırma eseri olarak belirtilmiş olmak kaydıyla, ilgili bilim alanında
uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yapmış olmak,
  gerekir.
  Profesörlük kadrosuna atama yapılmadan profesörlüğe yükseltilme yapılmış sayı-
lamaz.
  b) Profesörlük kadrosuna atama ile ilgili usul ve esaslar şunlardır:
  (1) Gülhane Askeri Tıp Akademisi profesörlük kadrosu boşaldığında Genelkurmay
Başkanlığı; boş kadroları, bilim dallarını ve adaylarda aranan nitelikleri ilan eder.
  (2) Birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen şartları haiz adaylar Genelkurmay Başkan-
lığına başvurur.
  (3) Genelkurmay başkanlığı, müracaat eden doçentlerin bilimsel çalışmalarının;
Gülhane Askeri Tıp akademisi Komutanı, biri Dekan ve biri de ilgili bölüm başkanı tara-
fından seçilecek üç profesörden oluşan ve çalışma esasları yönetmelikte belirtilecek
olan Ön Değerlendirme Komitesi tarafından incelenmesini Gülhane Askeri Tıp Akade-
  (4)Ön Değerlendirme Komitesi; adayın müracaat ettiği kadroya asgari uygunluğunu,
araştırma yönünü, ders verme deneyimini ve başarısını, akademik, idari ve mesleki
hizmetleri konularındaki yeterliliğini değerlendirerek ayrıntılı bir rapor hazırlar. Fakül-
te Dekanı, eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokul müdürü ve enstiti müdürü Komi-
te raporuna kendi görüşünü de ekleyerek Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı-
na gönderir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı; bu görüşleri dikkate alarak
kendi mütalaasını hazırlar ve bu mütalaası ile birlikte Komite raporunu Genelkurmay
Başkanlığına gönderir.
  (5)Genelkurmay Başkanlığı; başvuruda bulunan doçentlerin durumlarını incelemek
üzere, biri profesör kadrosunun açık olduğu birimden, biri o birimin dışından, üçü de
Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek beş profesörü tespit eder ve adayların
bilimsel araştırmalarını içeren dosyalarını göndererek yazılı mütalaa ister. Bu profe-
sörler adayların eserlerini bilimsel açıdan inceleyerek rapor yazar ve kadroya ata-
nacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler.
  (6)Genelkurmay Başkanlığı, bu profesörlerin adaylar hakkındaki mütalaalarını
ve adayın bilimsel araştırmalarını içeren diğer dosyasını Yükseköğretim Kuruluna
gönderir. Yükseköğretim kurulunun olumlu görüşü üzerine atamayı yapar. Profe-
sör kadrosuna atamada asker doçentlere öncelik verilir.
  (7)Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerindeki boş profesörlük kadro-
larına, yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde, sivil profesörler de atanabilir.
  Yabancı ülkelerde alınan doçentlik unvanı:

  Madde 23 - Yabancı ülkelerde alınan doçentlik unvanının kabul edilmesi 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 27 nci maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul
tarafından kararlaştırılır.
  Yabancı ülkelerde alınan profesörlük unvanı:

  Madde 24 - Yabancı ülkelerde alınan profesörlük unvanının kabul edilmesi
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Üniversitelerarası
kurulca karara bağlanır.
  Unvanların korunması:

  Madde 25 - Öğretim üyeleri, bu Kanunda yazılı hükümler dışında, kazanmış
oldukları akademik unvanlarından yoksun bırakılamazlar.
  Başka bir göreve atanmak, emekli olmak veya istifa etmek veya müstafi sa-
yılmak suretiyle öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabi-
lirler, Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlırını kaza-
nanlar her unvan dönemi içinde Gülhane Askeri Tıp Akademisinde veya askeri eği-
tim hastanelerinde fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde Gülhane Askeri
Tıp Akdemisi veya yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanları
kullanamazlar.
  Emeklilik yaş haddi:

  Madde 26 - (Değişik :24/5/1989 - 3564/1 md.)
  Asker öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi; 5434 sayılı Türkiye Cumhuri-
yeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde gösterilen rütbelerinin yaş
haddidir. General - amiral öğretim üyeleri hariç, diğer öğretim üyeleri hakkında
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun kadrosuzluk sebebi ile
emeklilik hükümleri uygulanmaz.
  General-amiral öğretim üyelerinden rütbe bekleme süresini tamamlamış olan-
lar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü madde hükmüne
göre değerlendirilirler. Bunlardan hizmet ihtiyacı kadarı, Genelkurmay Başkanı-
nın teklifi, Yüksek Askeri Şüra`nın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl da-
ha aynı rütbede hizmete devam ettirilirler. Bu şekilde görev süresi uzatılanlar,
aynı esaslara göre her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş
haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler. (Ek cümle:6/7/2000-KHK-604/17 md.)
Ancak albay rütbesinde, ana bilim dalı başkanı, bilim dalı başkanı, servis şefi
veya kısım şefi olarak geçecek süre toplam 8 yılı geçemez. Kadrosuzluk sebebiyle
emekliye sevk edilen general-amiraller hakkında, 926 sayılı türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun 49 uncu maddesinin (f) bendi hükümleri uygulanır.
.
  Öğretim görevlileri:

  Madde 27 - Gülhane Askeri Tıp Akademisinde, bu Kanun uyarınca atanmış öğre-
tim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık is-
teyen konularının eğitim, öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanların-
daki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişiler süreli, sürekli veya ders saati üc-
reti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, kendi ilgili kurullarının
görüşü alınarak, Gühhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının önerisi, Genelkurmay
Başkanlığının onayı ile boş öğretim üyesi veya öğretim görevlisi kadrolarına
atanabilirler veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.
  Okutmanlar:

  Madde 28 - Okutmanlar, kendi ilgili kurullarının görüşleri alınarak Gülhane
Askeri Tıp Akademisi Komutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlğının onayı ile
süreli veya sürekli olarak atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendili-
ğinden sona erer. Bunlar, aynı usulle yeniden atanabilirler.
  Öğretim yardımcıları:

  Madde 29 - Öğretim yardımcıları; araştırma görevlileri, uzmanlar ve çeviri-
cileri kapsar.
  a) (Mülga: 13/5/1986-3287/4 md.)
  b) Araştırma görevlileri; Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerin-
de yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca
verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar, kendi ilgili ku-
rullarının görüşü alınarak, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının önerisi ve
Genelkurmay Başkanlığının onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok iki
yıl süre ile atanırlar. Atama süreleri sonunda görevleri kendiliğinden sona
erer, bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.
  c) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolayısıyla, ilgili olan özel
bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda
ve atölyelerde belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.
  d) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için ça-
lıştırılan öğretim yardımcılarıdır.
  Uzman ve çeviricilerin atanmaları veya sözleşme ile görevlendirilmeleri,
kendi ilgili kurullarının görüşleri alınarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komu-
tanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile en çok iki yıl için yapı-
lır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar, aynı usulle
yeniden atanabilirler.
  Yabancı uyruklu öğretim elemanları:

  Madde 30 - Gülhane Askeri Tıp Akademisinde sözleşme ile görevlendirilecek
yabancı uyruklu öğretim elemanları, kendi ilgili kurullarının görüşü alınarak
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının önerisi üzerine ve Genelkurmay Başkan-
lığının onayı ile görevlendirilirler. Bunlar, öğretim görevleri bakımından bu
Kanundaki hükümlere tabidirler.
  (Değişik: 13/5/1986-3287/3 md.) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarına, 2914
sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesine göre ücret ödenir.
  Öğretim elemanı yetiştirme:

  Madde 31 - Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimleriyle yeni kurulacak
birimlerinin ihtiyacı için yurt içinde ve dışında Genelkurmay Başkanlığının be-
lirleyeceği esaslara göre öğretim elemanı yetiştirilir.
                 BEŞİNCİ BÖLÜM
                Çalışma ve Denetim
  Çalışma esasları:

  Madde 32 - Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki öğretim elemanlarının haftalık
çalışma süresi 40 saattir. Öğretim elemanları, mesailerini kurumlarındaki çalış-
malara hasrederler. Yetkili olan öğretim elemanları, gerektiğinde hasta muayene-
si ve tedavisi de yaparlar. Ancak, profesör ve doçentler çalışma saatleri dışın-
da meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edebilirler.
  Askeri eğitim hastanelerindeki sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebil-
mesi için, mesai saatleri dışındaki çalışmalar ve nöbet hizmetleriyle ilgili
usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
  Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az on saattir. Öğretim üyelerinin
yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve doktora çalışmala-
rının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı yönetmelikte gösterilir.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki kadrolu öğretim görevlileriyle okutman-
lar için haftalık ders yükü, oniki saatten az olmamak üzere yönetmelikte belir-
tilir.
  Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu
aranmaz. Bunların yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü yu-
karıda belirtilen sürenin yarısı kadardır.
  Kamu kuruluşlarında görevlendirme:

  Madde 33 - İlgili kurumların isteği, Akademi Kurulunun kararı ve Genelkur-
may Başkanlığının uygun görmesiyle ihtiyaç duyulan konularda öğretim elemanları
diğer yükseköğretim kurumlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak
görevlendirilebilirler. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun
124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.
  Ayrıca ilgili adli mercilerin talebi ile, adli tıp mevzuatı çerçevesinde,
adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda resmi bilirkişi olarak Genelkurmay
Başkanlığının izniyle görevlendirilebilirler.
  Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme:

  Madde 34 - (Değişik birinci fıkra:6/7/2000-KHK-604/18 md.) Gülhane Askeri Tıp
Akademisinde görevli öğretim elemanları, Genelkurmay Başkanlığınca, görev unvan-
larına bakılmaksızın;
  a)Eğitim maksadıyla, diğer eğitim hastahanelerinin kadrolarına,
  b)Askeri hastahanelerin bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla, bir yılı
geçmemek üzere diğer hastahanelerin uzmanlık kadrolarına,
  c)Sağlık hizmetlerinin yönetimi ve planlanması maksadıyla; Genelkurmay Başkan-
lığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutan-
lığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarına,
  d)Disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk ile diğer askeri ihtiyaçlar nedeniyle;
Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki başka bir göreve ya da Gülhane Askeri
Tıp Akademisi dışındaki karargah ve kurumlara, atanabilir veya buralar-
da görevlendirilebilirler.
  Öğretim elemanlarının yollukla veya yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre,
konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili
diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme gezileri yapmaları, araştırma
ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmaları. Gülhane Askeri Tıp Akademisi
ilgili kurullarının kararı ve Genelkurmay Başkanlığının onayına tabidir. Acil hallerde
yurt içinde yapılan bu gibi bilimsel toplantılara katılmaya Genelkurmay Başkanlığına
bilgi verilmek suretiyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca da izin verilebilir.
  (Ek:6/7/2000-KHK-604/18 md.) Yüksek Bilim Konseyinde görevli öğretim üyeleri,
özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık ihtiyaçları nedeniy-
le diğer askeri hastahanelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı,
Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü
veya daire başkanlığı kadrolarında görevlendirilebilirler. Bu personelin Gülhane
Askeri Tıp Akademisinde verecekleri derslerin toplam süresi, diğer öğretim üyelerinin
haftalık ders süresi kadardır..
  Yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol
masrafları ve gündelikler, genel hükümler çerçevesinde ödenir.
  Yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurt dışı kuruluşlardan
burs veya ücret sağlanmışsa, bunlar görev yapacakları sürece, maaşlı izinli sa-
yılırlar.
  Dış ülkelerde kalınacak sürenin uzatılması Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ku-
rulunun kararı ve Genelkurmay Başkanlığının onayına bağlıdır.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanları olağanüstü hal,
sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Genelkurmay Başkanlığınca, özlük
hakları saklı kalmak kaydıyla, Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışında da görevlen-
dirilebilirler.
  Kurumlar arası yardımlaşma:

  Madde 35 - Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyeleri ile
ders vermekle yükümlü öğretim görevlileri ve okutmanlar bağlı bulundukları
fakülte, enstitü veya yüksekokulda haftalık ders yükünü doldurmadıkları
takdirde, diğer yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere Aka-
demi Kurulunun kararı ile Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilebilirler.
Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez. Haftalık
ders yükünün üstünde başka bir yükseköğretim kurumunda aynı usulle görevlendi-
rilen öğretim elemanlarına görev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti öde-
nir.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim elemanları, ihtiyacı olan üniversitenin
isteği üzerine, kendi arzuları ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinin ihtiyaçları
dikkate alınarak, Akademi Kurulunun olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığının
onayı ile ilgili üniversitenin birimlerinde, özlük haklarını Gülhane Askeri Tıp
Akademisinden almak kaydıyla, bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere
görevlendirilebilirler.
  Öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması:

  Madde 36 - Gerektiğinde, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin öğretim elemanı
ihtiyacı için kadrolu, sözleşmeli veya ek görevle diğer yükseköğretim kurumla-
rından öğretim üyesi ve yardımcıları alınarak, beliren ihtiyaç karşılanır.
  (Değişik:6/7/2000-KHK-604/19 md.) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı,
Gülhane Askeri Tıp Akademisinin bir sonraki eğitim ve öğretim yılı için çeşitli dallar-
dan ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi miktarını tespit eder ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim
Kanunu hükümlerine göre görevlendirilecek öğretim elemanlarını, içinde bulunduğu
eğitim ve öğretim yılının nisan ayı sonuna kadar Genelkurmay Başkanlığı ile
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutan-
lığı, ihtiyacın karşılanabilme şeklini tespit eder. Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği
yaparak, gerekli tedbirleri alır. Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilen öğretim
elemanları ile ilgili esaslar, bu Kanun ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hüküm-
lerine göre yürütür.
  Denetim:

  Madde 37 - Gülhane Askeri Tıp Akademisinin idari denetimi Genelkurmay Baş-
kanlığınca yapılır.
  (Değişik:6/7/2000-KHK-604/20 md.) Genelkurmay Başkanlığı ayrıca eğitim,öğretim
ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaca ve ana ilkelere uygunluğunu,
Gülhane Askeri Tıp Akademisi yüksek Bilim Konseyinden yeteri kadar üye almak
suretiyle de denetler.
  (Değişik:6/7/2000-KHK-604/20 md.) Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları
bölüm başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, eğitim hastahaneleri komutanları,
Dekan ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından izlenir ve denetlenir.

  Madde 38-(Değişik:6/7/2000-KHK-604/21 md.)
  Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Yüksek Bilim Konseyi tarafından, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer,
klinik ve uygulama faaliyetleri ile diğer hususlar üzerinden yapılır.
  Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölümündeki öğretim üyelerinin bilimsel
gelişmelerini, bölümün geçmiş yıldaki eğitim, öğretim ve araştırma faaliyeti ile, ge-
lecek yıldaki çalışma planını belirten raporu bağlı bulunduğu dekana, enstitü müdürüne,
yüksekokul müdürüne veya eğitim hastahanesi komutanına sunar. Bunlar da raporla-
rını Gülhane Askeri Tıp Akademisi komutanına gönderirler. Gülhane Askeri Tıp
Akademisi Komutanı, bu rapora kendi kanaatine de ekleyerek Genelkurmay
Başkanlığına sunar.
  Her öğretim elemanı; bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve girdiği dersler ile
yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve yurt dışında yapılan
bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer örneğini bağlı bulunduğu yüksekokul müdürü,
enstitü müdürü, fakülte dekanı ve eğitim hastahanesi komutanı aracılığı ile Gülhane
Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına sunmak zorundadır. Yayınlanmayan eserlerin
birer kopyası verilir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun eser sahibine tanı-
dığı haklar saklıdır.
  Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için Gülhane Askeri Tıp Akademisinde
özel arşiv tutulur.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyi ve bölüm başkanlarının denet-
lemeler sonunda hazırlayacakları raporlar, ilgili öğretim üyesinden müteakip yıllarda
yararlanma konusundaki değerlendirme çalışmalarında kullanılır.
               ALTINCI BÖLÜM
             Öğretim ve Öğrenciler
  Lisans düzeyinde öğretim:

  Madde 39 - Gülhane Askeri Tıp Akademisinde öğretim parasız yatılıdır. Öğ-
rencilerin yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları Devletçe karşılanır. Gülha-
ne Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerindeki yükseköğretim, bu Kanunda belir-
lenen amaç ve anailkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir.
  a) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde kuruluş özelliklerine ve ihtiyaçlarına
göre yapılan eğitim, öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili
esaslar, yönetmelikte gösterilir.
  b) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin aynı meslek ve bilim
dallarında eğitim ve öğretim yapan diğer sivil yükseköğretim kurumları ile eşde-
ğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların
eşdeğer sayılması hususu, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Askeri Tıp Fa-
kültesinden mezun olanlar, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanunda belirtilen hak ve yetkilere sahip olurlar.
  c) Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı Askeri Tıp Fakültesi ile lisans dü-
zeyindeki diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, 926 sayılı Türk Si-
lahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf teğmen nasbedilirler.
  Öğretim süresi:

  Madde 40 - Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde öğretim ve eğitim süresi diğer
tıp fakülteleri öğretim ve eğitim süresi kadardır.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisinin kuruluşundaki yükseköğretim kurumlarının
lisans ve lisansüstü düzeydeki azami öğretim süresi 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 44 üncü maddesine göre, benzer fakülte, enstitü ve yüksekokulların
eğitim ve öğretim süreleri dikkate alınarak bu Kanundaki esaslara göre çıkarı-
lacak yönetmeliklerde belirtilir.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisinde, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gö-
ren öğrenciler, derslere devam etmek zorundadırlar. İki yarı yılda mazeretsiz
toplam otuz günden fazla eğitim ve öğretime veya tatbiki eğitim döneminin üçte
birine mazeretsiz katılamayan öğrenciler, o öğretim ve eğitim yılını kaybeder-
ler. Sağlık yönünden mazeretleri nedeniyle eğitim ve öğretime katılamayanlara
yapılacak işlem yönetmelikte belirlenir.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki eğitim ve öğretim süresiyle sınav, değer-
lendirme ve sınıf geçme esaslarına ilişkin ilkeler, bu Kanun esasları dahilinde
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
KANUNLAR,ŞUBAT 1994 (EK - 19)
  Seferberlik ve savaş hallerinde Genelkurmay Başkanlığınca eğitim ve öğreti-
me ara verilebilir veya süresi kısaltılabilir. Gerektiğinde Genelkurmay Başkan-
lığının izniyle eğitim ve öğretimlerini diğer yükseköğretim kurumlarında sürdü-
recek öğrencilerin yatay veya dikey geçiş asasları ile eksik öğrenim görenlere
uygulanacak ilkeler, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisine giriş:

  Madde 41 - (Değişik birinci fıkra:27/12/1993-3955/2 md.)
  Gülhane Askeri Tıp Akademisinin önlisans ve lisans düzeyindeki öğretim prog-
ramlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesine göre yapılan
yükseköğretim kurumlarına giriş sınavını kazanan, askeri veya sivil liselerden
mezun öğrenciler alınır. Alınacak öğrencilerle ilgili diğer şartlar yönetmelikte
gösterilir.
  Yabancı uyruklu öğrenciler, Gülhane Askeri Tıp Akademisine, Genelkurmay Baş-
kanlığının muvafakatı ve Bakanlar Kurulu kararı üzerine yapılacak ikili anlaşma-
larla kabul edilirler. Anlaşma yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, Bakanlar
Kurulu kararı ile yetinilir.
  Diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş:

  Madde 42 - Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim kurumlarında
okuyan öğrencilerden evlenenler ile, yönetmelikte belirtilen disiplin nedenleri
ile ayrılanlar başka yükseköğretim kurumlarına yatay ve dikey geçiş yapamazlar.
Yukarda sayılan nedenler dışında ayrılan öğrencilerin başka yükseköğretim kurum-
larına yatay ve dikey geçişlerinin yapılmasına ait esaslar, Yükseköğretim Kurulu
tarafından düzenlenir.
  Ders kitapları ve teksirlerin basılması:

  Madde 43 - Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak
esaslar ve ödenecek telif hakları Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir.
  Lisansüstü öğretim:

  Madde 44 - Lisansüstü öğretimin usul ve şartları;
  a) Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde
yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenler, Üniversi-
telerarası Kurulca tespit edilecek esaslar dikkate alınarak hazırlanacak yönet-
melikte belirtilen ilkelere göre Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca
açılacak sınavla seçilirler.
  b) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde lisansüstü öğretime başlayan personelin
görevleri yönetmelikte gösterilir. Ancak, askeri personelin lisansüstü öğretime
başlayabilmesi için temel askeri eğitim ve öğretimi müteakip, fiilen en az iki
yıl kıta, kurum ve karargahlarda hizmet yapmış olmaları şartı aranır. Bu süre,
gerektiğinde Genelkurmay Başkanlığınca kısaltılabilir.
  c) Sivil tabipler, ilgili kanunlardaki şartlara uymaları ve eğitim ve öğre-
tim süresi kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinde mecburi hizmet yapmaları şartı ile
gerektiğinde, yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde Gülhane Askari Tıp
Akademisinde tıpta uzmanlık eğitim ve öğretimine tabi tutulabilirler.
              YEDİNCİ BÖLÜM
              Çeşitli Hükümler
  Disiplin hükümleri:

  Madde 45 - Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim kurumlarına
alınan her öğrenciye disiplin notu verilir. Hangi suç ve cezalar için disiplin
notundan ne miktar düşüleceği, yönetmelikle gösterilir.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci-
lerin okuldan çıkma ve çıkarılmaları, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso-
nel Kanunu hükümlerine göre yapılır.
  Ayrıca, intibak eğitimi başlangıcından itibaren bir ay içinde askeri öğrenci
niteliğini kazanamadıkları anlaşılanlar yönetmelikte belirlenecek esaslar dahi-
linde okuldan çıkarılırlar.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisinden disiplin yoluyla çıkarılan öğrencilerin
kimlikleri; ilgili yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kuruluna, emniyet
makamları ve kendi askerlik şubelerine alınan çıkarma kararı ile birlikte bil-
dirilir. Gülhane Askeri Tıp Akademisinden evlenme ve yönetmelikte belirtilen
disiplin nedenleri ile çıkarılan öğrenciler, diğer bir tıp fakültesine veya diş
hekimliği fakültelerine alınmazlar.
  Mali kolaylıklar:

  Madde 46 - Mali kolaylıklarla ilgili işlem ve usuller:
  a) Gülhane Askeri Tıp Akademisine yapılacak bağış, yardım ve vasiyetler, her
türlü vergi, resim, damga resmi ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin
kullanılmasında, bağış ve vasiyet yapanların koydukları ve kanunlara göre geçer-
li sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur.
  b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Gülhane Askeri Tıp
Akademisine makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar Ver-
gisi kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden
ve kurum kazancından indirilebilir.
  c) Gülhane Askeri Tıp Akademisi için eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla
ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar, yurt içinde bulun-
mama veya üretimi yapılmama kaydıyla veya bağış yoluyla gelen aynı cins malzeme-
ler, gümrük vergisi ve buna bağlı vergi, resim ve harçlar dahil olmak üzere, her
türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.
  Döner sermaye:

  Madde 47 - Genelkurmay Başkanlığınca Gülhane Askeri Tıp Akademisinde ve eği-
tim hastanelerinde döner sermaye işletmesi kurulabilir.
  (Değişik: 11/6/1997-4273/5 md.) 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun değişik 70 inci maddesinin birinci fıkrasında sa-
yılan hak sahiplerinin muayene ve tedavilerine ilişkin olarak T.C. Emekli Sandı-
ğı tarafından ödenecek karşılıklar, yapılacak bağış, yardım ve vasiyetler ile
muayene ve tedavi edilecek sivil kişilerden yönetmelikteki esaslara göre alına-
cak ücretler döner sermayeye gelir kaydedilir.
  Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, sermaye limitleri, sermaye
ile ilgili yönetim işlerinin yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri, Maliye
Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığının tespit
edeceği esaslara göre Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve eğitim hastanelerinin dö-
ner sermaye yönetmeliğinde belirtilir.
  Kurulacak döner sermaye işletmesi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa
tabi değildir. Döner sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan
gelir, ertesi yılın döner sermaye gelirine eklenir. Mali yılın bitiminden
başlanarak dört ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve
gider belgeleri denetim için Sayıştaya, birer örneği de aynı süre içinde Ma-
liye Bakanlığına verilir.
  Döner sermaye işletmelerinden toplanan döner sermaye geliri, Gülhane Askeri
Tıp Akademisinin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına sarfedilir.
  Oylama:

  Madde 48 - Bu Kanunda sözü geçen kurullarda, her üye oyunu kabul veya ret
yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kurulların toplantı nisa-
bı kurul üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır.
  Bütün kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamadığı hallerde dördüncü turda oy çokluğu
esası uygulanır. Oyların eşit olması halinde, başkanın katıldığı karar, kurul
kararı sayılır.
  Özlük hakları:

  Madde 49 - Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli askeri öğretim elemanla-
rının ve bu Akademide yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören
askeri personelin özlük haklarına ilişkin ödemelerde, 926 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır.
  (Değişik: 6/7/2000-KHK-604/22 md.) Uzmanlar hariç olmak üzere öğretim elemanları
ile Yüksek Bilim Konseyinden diğer askeri hastahanelerde, Genelkurmay Başkanlığı,
Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki
sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarında görevlendirilebilen öğretim
üyelerine, ayrıca, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine
göre üniversite ödeneği; idari görevleri bulunanlara da, aynı Kanunun 13 üncü madde-
sine göre idari görev ödeneği ödenir.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisinde uzman durumunda olanlarla Gülhane Askeri Tıp
Akademisi Komutanlığınca uzman olarak görevlendirilenlere ve bu Akademide yüksek
lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören kadrolu askeri personele ih-
tisasları süresince, almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 85`i eği-
tim ödeneği olarak ödenir. (1)
  (Değişik: 6/7/2000-KHK-604/22 md.) Yukarı fıkralardaki askeri personele, 926 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda öngörülen iş güçlüğü, iş riski, temininde
güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı ödenmez. Yan ödemeden faydalanmayan
bu statüdeki personelin çeşitli ödemelerle bir ayda aldıkları net tutarlar, bu maddede
sayılmayan ve yan ödemelerden yararlanan personele çeşitli ödemelerle bir ayda
verilen net tutarlardan az ise, aynı kıt`a ve karargahtaki aynı rütbe ve kıdemdekiler
arasında meydana gelen fark ayrıca tazminat olarak ödenir. Meslek ve sanatlarını
serbest olarak icra eden profesör ve doçentlere döner sermayeden pay almamak
kaydıyla üniversite ödeneği ödenir.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının
özlük haklarına ilişkin ödemeler, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunundaki
esaslara uygun olarak yapılır.
  Bu Kanunun 32 nci maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saa-
ti dışında, meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenler dahil Gülhane As-
keri Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanlarına, görev unvanlarına göre Ge-
nelkurmay Başkanlığınca belirlenecek esaslara bağlı olarak, haftada en çok 18
saate kadar verecekleri dersler için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu-
nun 11 inci maddesine uygun olarak, ek ders ücreti ödenir.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi gören sivil tabip-
lere yapılacak ödemelerde, aynı durumda bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
lığındaki emsali personele yapılan ödemeler esas alınır.
  Yönetmelik:

  Madde 50 - Aşağıdaki hususlar yönetmelikle düzenlenir ve Resmi Gazete`de
yayımlanarak yürürlüğe konur.
  a) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin ve organlarının gö-
rev, işleyiş, yetki ve sorumlulukları,
  b) Öğretim elemanlarının seçimi, atanması ve görevlendirilmesi, yetiştiril-
mesi, gerektiğinde akademik unvanlarından mahrum bırakılma esasları,
  c) Doçentlik sınavına başvuranlarda, bilimsel yeterlik dışında Genelkurmay
Başkanlığınca aranacak nitelikler, başvuru ile ilgili usul ve esaslar,
--------------
(1) Bu maddedeki oran % 80 iken, 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK`.nin 25
   inci maddesi ile % 85 olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  d) Çalışma esasları, günlük çalışma saatleri ve haftalık ders yükü, seminer
ve doktora çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı ve ek derslerle il-
gili hususlar,
  e) Ders kitaplarının ve teksirlerin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve
telif hakları ile ilgili hususlar,
  f) Yapılacak bilimsel ve teknik araştırma, inceleme ve yayımlarla, ilgili
usul ve esaslar,
  g) (Değişik:27/12/1993-3955/3 md.)Önlisans.lisans ve lisansüstü düzeydeki
eğitim ve öğretim, sınav, sınıf geçme ve değerlendirme esasları, diplomalarla
ilgili hususlar, öğrenci kaynakları, azami öğrenim süresi, öğrencilerde aranacak
nitelikler ile kayıt ve kabul şartları,
  h) Disiplin esasları ile öğrencilerin disiplin, başarısızlık, sağlık ve di-
ğer nedenlerle okuldan çıkmasında veya çıkarılmasında uygulanacak usul ve esas-
lar,
  i) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin olağanüstü hal, sıkı-
yönetim, seferberlik ve savaş hallerindeki görevleri; seferberlik ve savaş hal-
lerinde öğrenime ara verilmesinden dolayı öğrencilerin eksik öğrenimlerini ta-
mamlamaları, gerektiğinde eğitim ve öğrenimlerini diğer yükseköğretim kurumla-
rında sürdürmeleriyle ilgili usul ve esaslar,
  j) Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Genelkurmay Başkanlığınca denetlenmesine
ilişkin usul ve esaslar,
  k) (Değişik: 6/7/2000-KHK-604/23 md.) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yüksek Bilim
Konseyinin kuruluşu ve işleyişi ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve
usuller,
  l) Döner sermaye işletmelerinin kurulması, işleyişi ve muhasebe usulleriyle
ilgili esaslar,
  m) Sivil kişilerin muayene ve tedavileri ve bunlardan alınacak ücretlerle
ilgili esaslar,
  n) Yabancı öğrencilerin tabi olacağı hususlar,
  o) Öğrencilerin Devletçe karşılanacak ihtiyaçları,
  p) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar.
  Yürürlükten kaldırılan kanun:

  Madde 51 - 7/11/1980 tarihli ve 2336 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
  Gülhane Askeri Tıp akademisi Komutanı idari Yardımcısı:

  Ek Madde 1 - (Ek:6/7/2000-KHK-604/24 md.)
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı İdari Yardımcısı, harp akademisi mezunu
bir general veya amiral olup, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının atandığı
usullere göre atanır. Komutan idari Yardımcısı, her türlü idari faaliyette Gülhane Askeri
Tıp Akademisi komutanına yardım eder.
  Yüksek Bilim Konseyi:

  Ek Madde 2 - (Ek: 6/7/2000-KHK-604/24 md.)
  Yüksek Bilim Konseyi; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı
(Dekan), Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki ana bilim dalı ve bilim dalı başkanlığı
ile servis ve kısım şefliği görev sürelerini tamamlayan öğretim üyeleri ve Gülhane
Askeri Tıp Akademisi komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek 3 ana bilim
dalı ve 2 bilim dalı başkanından oluşur.
  Bu öğretim üyeleri daha önce görev yaptıkları ana bilim dalı, bilim dalı ile servis ve
kısımlarda bilimsel faaliyetlerine devam ederler.
  Yüksek Bilim Konseyinin kadroları her yıl yeniden düzenlenir ve Türk Silahlı Kuvvet-
leri teşkilat ve kadrolarında gösterilir.
  Bu Konseyin kadroları içinde, yurt dışı sürekli göreve atanan öğetim üyesi sayısı
kadar kadro ayrıca gösterilir.
  Yüksek Bilim Konseyi Dekan`ın başkanlığında toplanır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Türk Silahlı kuvvetlerinin genel sağlık politikaları ile ilgili konularda Yüksek Bilim Konseyi toplantılarına katılır ve toplantıyı yönetir.
  Yüksek Bilim Konseyinin ve Konseyi oluşturan öğretim üyelerinin görevleri şunlardır;
  a) Gülhane Askeri Tıp Akademisinin eğitim ve öğretim plan ve programlarının
çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olması için araştırmalar yapmak.
  b) Gülhane Askeri Tıp Akademisini ilgilendiren kanun ve yönetmeliklerin taslaklarını
hazırlamak, önerilerde bulunmak ve görüş bildirmek.
  c) Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin fizik ve moral gücünü en üst düzeyde muhafaza
etmek üzere bedensel ve ruhsal gelişimi sağlayacak sportif faaliyetlerin bilimsel veri-
lerini araştırmak, tespit etmek ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunmak.
  d) Türk Silahlı Kuvvetlerinde ortaya çıkacak salgın hastalıklarla mücadele etmek ve
koruyucu önlemler alınmasını sağlamak maksadıyla önerilerde bulunmak.
  e) Sağlık bilimleri alanında, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak.
  f) Ulusal ve uluslararası kurumlarla bilimsel işbirliği yaparak, Gülhane Askeri Tıp
Akademisinin bilimsel gelişimine ve verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin
artırılmasına katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak.
  g) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilecek en fazla
10 öğretim üyesi ile Akademi Kuruluna iştirak etmek.
  h) Genelkurmay Başkanlığının direktiflerine uygun olarak, Gülhane Askeri Tıp Akade-
misinin bilimsel denetimini yapmak.
  ı) Mesleki ve bilimsel yayın yapmak.
  j) Eğitim ile ilgili klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmaları yapmak.
  k) Diğer askeri hastahanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda bulunmak.
  l) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet komutanlıkları ve
Jandarma Genel Komutanlığı karargahlarında yürütülen sağlıkla ilgili planlama ve
çalışmalara iştirak etmek.
  m) Adli tıp olaylarında görevlendirilmeleri halinde, bilirkişi olarak görev yapmak.
  n) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca yapılacak ulusal ve uluslararası
kongre ve toplantıların tıbbi ve idari sekreterliğini yürütmek.
   o) bu Kanunla, Yüksek bilim Konseyine ve öğretim üyelerine verilen diğer görevleri
yapmak.
  Ana bilim dalı ve ana bilim dalı başkanı:

  Ek Madde 3 - (Ek: 6/7/2000-KHK-604/24 md.)
  Ana bilim dalı, en az bir bilim dalını kapsayan eğitim, uygulama ve araştırma faaliyet-
lerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. Ana bilim dalları Gülhane Askeri Tıp Akade-
misi Komutanlığınca Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş, Akademi Kurulunun
kararı ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının önerisi üzerine Genelkurmay
Başkanlığınca kurulur.
  Ana bilim dalı başkanı; ana bilim dalı içindeki en kıdemli asker profesör olup fakül-
tede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda yüksekokul müdürünün
görüşü alınarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay
Başkanlığınca atanır.
  Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan ana bilim dallarının
başkanları, Askeri Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri arasından Dekanın görüşü
de alınarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir. Bu
şekilde yapılan görevlendirilmelerde geçen süre ana bilim dalı başkanlığı görev
süresinden sayılmaz.
  Ana bilim dalı başkanlığı görev süresi 4 yıldır. General ve amiraller hariç bu süre
Yüksek Askeri Şüra kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir.
Ana bilim dalı başkanlığı görev süresi toplam 8 yılı geçemez. Görev süresi bitenler
Yüksek Bilim konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki ana
bilim dalı başkanları rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay
Başkanının teklifi, Yüksek Askeri Şüranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl
yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam
ettirilebilirler.
  Profesör bulunmayan ana bilim dallarında başkanlık görevini, doçentler vekaleten
yürütürler. Ancak bu süreler görev süresinden sayılmaz.
  Ana bilim dalı başkanının görevi başında bulunmadığı hallerde, ana bilim dalı içindeki
akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe ve kıdemce en büyük
öğretim üyesi ana bilim dalı başkanlığına vekalet eder. Vekil tayini, bölüm başkanının
da onayı alınarak ana bilim dalı başkanı tarafından yapılır.
  Ana bilim dalı için düzenlenen bu hususlar, eğitim hastahanelerindeki servisleri de
kapsar.
  Bilim dalı ve bilim dalı başkanı;

  Ek Madde 4 - (Ek: 6/7/2000-KHK-604/24 md.)
  Bilim dalı, ana bilim dalı içinde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama yapan
akademik bir birimdir.
  Bilim dalı, ana bilim dalına bağlı olarak ilgili ana bilim dalı başkanı ve bölüm başka-
nının ortak önerileri, Akademi Kurulunun kararı ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Komutanının teklifi üzerine, Genelkurmay Başkanlığınca kurulur ve Yükseköğretim
Kuruluna bilgi verilir.
                              6296-1
  Bilim dalı başkanı; bilim dalı içindeki en kıdemli asker profesör olup fakültede
dekanın, Enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda yüksekokul müdürünün
görüşü alınarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay
Başkanlığınca atanır.
  Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan bilim dallarının başkanları
Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından Dekanın görüşü de alınarak Gülhane
Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir. Bu Şekilde yapılan
görevlendirmelerde geçen Süre bilim dalı başkanlığı görev süresinden sayılmaz.
  Bilim dalı başkanlığı görev süresi 4 yıldır. General ve amiraller hariç bu süre Yüksek
Askeri Şüra kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Bilim dalı
başkanlığı görev Süresi toplam 8 yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim
Konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki bilim dalı başkanları
rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine
Yüksek Askeri Şüranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek
kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.
  Profesör bulunmayan bilim dallarında başkanlık görevini doçentler, doçent de yoksa
yardımcı Doçentler vekaleten yürütürler. Ancak bu süreler görev süresinden sayılmaz.
  Bilim dalı başkanının görevinin başında bulunmadığı hallerde, bilim dalı içindeki
akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe ve kıdemce en büyük
öğretim üyesi, bilim dalı başkanlığna vekalet eder. Vekil tayini, ana bilim dalı
başkanınında onayı alınarak bilim dalı başkanı tarafından yapılır.
  Bilim dalı başkanı, bilim dalının her düzeydeki eğitim ve öğretim, uygulama, araştırma
ve her türlü faaliyetlerinin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinden ana bilim dalı
başkanına karşı sorumludur.
  Bilim dalı için düzenlenen bu hususlar, eğitim hastahanelerindeki kısımları da kapsar."
                             SEKİZİNCİ BÖLÜM
                               Son Hükümler

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Gülhane Askeri Tıp
Akademisi Komutanı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üye ve
yardımcılarının yeniden seçim ve atanma işlemlerine gerek kalmadan görev ve tüm

hakları devam eder.                                                                    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tari-
hinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konur. Bu düzenleme sonuçlanıncaya ka-
dar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına
devam edilir.

  Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversiteler
ve Akademiler Kanununa göre değişik kurumlarda kazanılmış olan doktora tıpta
uzmanlık, doçentlik ve profesörlük unvanları eşdeğer olarak devam eder.

  Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yayımından önce Gülhane Askeri Tıp Akademisinde
doktora yapmış veya Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olmuş ve halen uzman
kadrosunda çalışanlar bir yıl zarfından yardımcı doçentliğe başvurabilirler. Sı-
navı ve seçimi kazananların atamaları Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

  Geçici Madde 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, eski mevzuat
hükümlerine göre doçentlik ve profesörlük unvanını almak üzere başvurmuş ve
başvurusu kabul edilmiş olanlar ile 30/11/1984 tarihine kadar, önceki mevzuata
göre doçentlik ve profesörlük için öngorülen çalışma süresini tamamlayacak
olanların başvurmaları ve başvurularının kabulü halinde kadroya atama dışındaki
işlemleri önceki mevzuata göre yürütülür.
  (Değişik:31/3/1988 - 3422/1. md.) Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre doçent
olanların, profesörlüğe yükselmelerinde de eski mevzuat hükümleri uygulanır.

  Geçici Madde 6 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 7/11/1980 tarih-
li 2336 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre haklarında işlem yapılan öğrenciler
ile ilgili hükümler geçerlidir.

  Geçici Madde 7 - (Ek: 13/5/1986 - 3287/5 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başasistanlık yapan tabiplerin başasis-
tanlık görevleri, göreve başladıkları tarih esas alınarak bütün hak, yetki ve
sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla iki yıl devam eder.

  Geçici Madde 8 - (Ek: 6/7/2000-KHK-604/25 md.)
                               6296-2
  Gülhane askeri Tıp Akademisi Komutanı, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin
yürürlüğe girmesinden Sonra, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda
öngörülen usul ve esaslara uygun olarak atanır. Bu tarihte halen Gülhane Askeri
Tıp Akademisi Komutanlığı görevini yürütmekte olan tabip sınıfı tümgeneral, aynı
esas ve usullerle Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Eğitim
Hastahanesi Baştabibi olarak atanır.

  Geçici Madde 9 - ( Ek: 6/7/2000-KHK-604/25 md.)
  Ana bilim dalı başkanı, bilim dalı başkanı, servis şefi, merkez başkanı ve kısım
şeflerinin görevleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi takip
eden 30 Ağustos Tarihine kadar devam eder. Bu tarihte, Kanunda öngörülen azami
görev süresi olan sekiz yılı tamamlayanlar, Yüksek Askeri Şüra tarafından
değerlendirmeye alınır. Bunları görev süreleri, her yıl için ayrı ayrı Değerlendirilmek
koşuluyla iki yıl daha uzatılabilir. Görev süreleri uzatılmayanların yüksek Bilim Konseyine
atamaları yapılır.
  Yürürlük :

  Madde 52 - Bu Kanunun 49 uncu maddesindeki hükümler 1/1/1984 tarihinde, di-
ğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme :

  Madde 53 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
     2955 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
 Kanun                                                    Yürürlüğe
  No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler            giriş tarihi
----------     ------------------------------------------------------            ------------------
 KHK/241             --                                      1/7/1984
                                                             tarihinden
                                                             geçerli olmak
                                                             üzere
                                                             29/6/1984
 3287              --                                       22/5/1986
 3422              --                                       16/4/1988
 3564              --                                       31/5/1989
 3752              --                                       6/6/1991
 3955              --                                      30/12/1993
 4273              --                                      14/6/1997
 KHK/604          ---                                      20/7/2000
  4700              --                                        7/7/2001
       2955 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
       Yürürlükten Kaldırılan     --------------- --------------
     Kanun veya Kanun Hükümleri       Tarihi  Sayısı  Maddesi
--------------------------------------------- ---------- --------- ---------
17/11/1983 tarih ve 2955 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin (b) bendi, 29 uncu maddesinin (a)
bendi ile aynı Kanunda geçen "Başasistan" ve
"Başasistanlar" deyimleri            13/5/1986  3287   4
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Trafik kazasında kusuru olmayan alkollü sürücüye kasko hasarı ödenir
Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.