Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

DANIŞTAY KANUNU Mevzuat Listesi

                DANIŞTAY KANUNU (1)
  Kanun Numarası    : 2575
  Kabul Tarihi     : 6/1/1982
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/1/1982 Sayı: 17580
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 119
                  BİRİNCİ BÖLÜM
                   Kuruluş
  Danıştay

  Madde 1 - Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yük-
sek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir.
  Bağımsızlık ve yönetim

  Madde 2 - 1. Danıştay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili Danıştay Başkanına
aittir.
  2. Danıştay`ın hükümetle ilgili işleri Başbakanlık aracılığı ile yürütülür.
  Danıştay meslek mensupları

  Madde 3 - Danıştay meslek mensupları Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı,
Danıştay başkanvekili, daire başkanları ile üyelerdir.
  Teminat

  Madde 4 - Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve
üyeler yüksek mahkeme hakimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunla-
rın kendilerine sağladığı teminat altında görev yaparlar.
  Karar organları

  Madde 5 - Danıştayın karar organları şunlardır:
  a) Daireler,
  b) Danıştay Genel Kurulu,
  c) İdari İşler Kurulu,
  d) İdari Dava Daireleri Kurulu,
  e) Vergi Dava Daireleri Kurulu,
  f) İçtihatları Birleştirme Kurulu,
  g) Başkanlık Kurulu,
  h) Yüksek Disiplin Kurulu,
  ı) Disiplin Kurulu,
  Genel sekreterlik

  Madde 6 - 1. Danıştay Başkanının seçeceği bir üye Danıştay Genel Sekreter-
liği görevini yapar.
-----------------------
(1) Bu Kanunda geçen "Devlet Başkanı" deyimi, 11/1/1983 tarih ve 2779 sayılı
  Kanunun 1. maddesi gereğince "Cumhurbaşkanı" olarak düzeltilmiştir.
  2. Birinci sınıfa ayrılmış Danıştay tetkik hakimlerinden veya savcılarından
en çok ikisi genel sekreter yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Genel Sekre-
terlik hizmetleri için yeteri kadar savcı, tetkik hakimi ve memur verilir.
  İdari hizmetler

  Madde 7 - Danıştayda Özlük İşleri, Evrak, Levazım, Kitaplık ve Yayın,Tasnif,
Arşiv, Sosyal ve İdari İşler, Özel Kalem müdürlükleriyle bu Kanunda yazılı ve
ihtiyaca göre kurulacak bürolar ve kalemler bulunur.
                  İKİNCİ BÖLÜM
                Nitelik, Seçim ve Atanma
  Danıştay üyelerinin nitelikleri

  Madde 8 - 1. Danıştay üyeleri:
  a) İdari yargı hakim ve savcılığı,
  b) Bakanlık, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, elçilik, valilik,
  c) Generallik, amirallik,
  d) Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği,
  e) Genel ve katma bütçeli dairelerde veya kamu kuruluşlarında genel müdürlük
veya en az bu derecedeki tetkik ve teftiş kurul başkanlıkları,
  f) Yükseköğrenim kurumlarında hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi profe-
sörlüğü,
  g) Bakanlıkların başhukuk müşavirliği veya birinci hukuk müşavirliği veya
Maliye Bakanlığında bu derecelerdeki hukuk müşavirliği, müşavir avukatlığı veya
muhakemat müdürlüğü,
  Görevlerini yapanlar arasından seçilir.
  2. İdari yargı hakim ve savcılarının Danıştay üyeliğine seçilebilmeleri için
birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl bu görevlerde başarı ile çalışmış
olmaları ve birinci sınıfa ayrılma niteliğini kaybetmemeleri gereklidir.
  3. İdari görevlerden Danıştay üyeliğine seçileceklerin yükseköğrenimlerini
tamamladıktan sonra Devlet hizmetlerinde yirmi yıl, yukarıda sayılan görevlerde
toplam olarak en az üç yıl çalışmış bulunmaları, birinci derece aylığını kaza-
nılmış hak olarak almaları ve hakimliğin gerektirdiği ahlak ve seciyeye sahip
olmaları şarttır.
  Üye seçimi

  Madde 9 - 1. Danıştayda boşalan üyeliklerin dörtte üçü idari yargı hakim ve
savcılığından, dörtte biri ise diğer görevliler arasından seçilir.
  2. İdari yargı hakim ve savcıları, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca;
diğer görevlerde bulunanlar ise, Cumhurbaşkanınca Danıştay üyeliğine seçilirler.
  3. Danıştayda boşalan üye sayısı dördü bulunca, dördüncü üyeliğin boşaldığı
tarihten itibaren en geç üç gün içinde durum Danıştay Başkanlığınca Başbakanlığa
ve Adalet Bakanlığına duyurulur.
  4. Cumhurbaşkanı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu duyurudan son-
ra en geç iki ay içinde seçim yapılır.
  Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri ve Daire Başkanlarının nite-
likleri, seçimleri ve görev süreleri

  Madde 10 - 1. Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire baş-
kanları kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile seçilirler.
  2. Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için sekiz yıl, başkanvekili
ve daire başkanı seçilebilmek için altı yıl süre ile Danıştay üyeliği yapmış ol-
mak zorunludur.
  3. (Mülga: 22/3/1990 - 3619/12 md.)
  4. Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanlarının gö-
rev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler, yeniden seçi-
lemeyenler ile seçime girmeyenler veya süreleri dolmadan bu görevlerden çekilen-
ler Danıştay üyeliği görevlerine devam ederler.
  5. Seçim, görev sürelerinin biteceği tarihten onbeş gün önce veya diğer se-
beplerle boşalma tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır.Çalışmaya ara ver-
me süresi bu sürenin hesabında nazara alınmaz.
  6. Seçime katılmak isteyenler seçim gününden önce Danıştay Başkanlığına yazı
ile başvurabilecekleri gibi, toplantıda oylamaya başlanmadan önce sözlü olarak
da istekte bulunabilirler veya teklif edilebilirler.
  7. Seçim gizli oyla yapılır. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim üçüncü
oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılır. Dördüncü oylamada bu çoğunluk
sağlanamazsa seçim, yeniden aday gösterilerek tekrarlanır. Şu kadar ki, bundan
sonraki üç oylamada sonuç alınamazsa dördüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş
sayılır.
  8. Genel Kurulun bu seçim için yapacağı toplantılarda üye tam sayısının en
az dörtte üçünün hazır bulunması şarttır.
  Danıştay Tetkik Hakimi ve Savcılarının atanmaları ve dairelere verilmeleri

  Madde 11 - 1. Danıştay tetkik hakimleri ile savcıları, beş yıl meslekte hiz-
met etmiş ve olumlu sicil almış idari yargı hakimleri arasından Hakimler ve Sav-
cılar Yüksek Kurulunca atanırlar.
  2. Danıştay tetkik hakimlerinin görev yerleri, Başkanlık Kurulu tarafından
belirlenir. Görev yerleri, aynı usulle değiştirilir. İdari bakımdan zaruret ol-
madıkça bir sicil devresi geçmeden görev yerleri değiştirilemez. Sicil devresi
en az altı aydır.
  3. Tetkik hakimlerinin görev yaptıkları kurul ve daireler, yönetmelikte be-
lirlenecek esas ve sürelere göre değiştirilir.
  Memurların nitelikleri ve atanmaları

  Madde 12 - Bu Kanunun 7 nci maddesinde yazılı memurların, Devlet Memurları
Kanununda gösterilen nitelikleri haiz olmaları gereklidir. Bunlar Danıştay Baş-
kanlığınca atanırlar.
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                Daire ve Kurullar
  Daireler

  Madde 13 - (Değişik: 2.6.2004 - 5181 sk.)
  1. Danıştay; onikisi dava, biri idari daire olmak üzere onüç daireden oluşur. 
  2. Her daire bir başkan ve en az dört üyeden kurulur, görüşme sayısı beştir,
kararlar çoğunlukla verilir.
  3. Dairelerde yeteri kadar tetkik hakimi bulunur.
  4. Her dairede, ayrıca bir yazı işleri müdürünün yönetimi altında bir kalem
bulunur. Kalem, yazı ve tebliğ işlerini yürütür.
  Başkan ve üyelerin dairelere ayrılmaları

  Madde 14 - 1. Daire başkanları belirli bir dairenin başkanı olarak seçilir-
ler.
  2. Üyeler, Başkanlık Kurulunun kararı ile dairelere ayrılırlar ve hizmetin
icaplarına göre, daireleri aynı usulle değiştirilebilir.
  3. Danıştay dava dairelerinde görev yapacak üyelerin yükseköğrenimlerini,
hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yer veren siyasal bilimler, idari bi-
limler, iktisat ve maliye alanlarında yapmış olmaları gereklidir.
  4. Dairelerde vukubulacak noksanlıklar, diğer dairelerden üye alınmak sure-
tiyle tamamlanır.Bu üyeler Başkanlık Kurulunun kararı ile önceden tespit edilir.
  Danıştay genel kurulu

  Madde 15 - 1. Danıştay Genel Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanve-
killeri, daire başkanları ve üyeler ile Genel Sekreterden oluşur.
  2. Genel Kurulun toplanma ve görüşme yeter sayısı Başkan ve üyeler tam sayı-
sının yarısından fazlasıdır.
  3. Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu
taraf çoğunluğu sağlanmış sayılır. Genel Kurulun toplantı yeter sayısına ilişkin
özel hükümler saklıdır.
  İdari işler kurulu

  Madde 16 - 1. (Değişik: 2.6.2004 - 5181 sk.)
  İdari İşler Kurulu, idari daire başkan ve üyeleri ile her takvim yılı başında Genel
Kurulca her dava dairesinden seçilecek bir başkan veya üyeden oluşur. Kurulun seçimle
belirlenen üyeliklerinde boşalma olması halinde Genel Kurulca otuz gün içinde seçim
yapılır.
  2. Bu Kurula Danıştay Başkanı veya başkanvekillerinden biri başkanlık eder.
  3. Toplanma ve görüşme yeter sayısı onbeştir.
  4. Memurların yargılanması ile ilgili işlerin görüşülmesinde, incelenmekte
olan kararı veren daire başkan ve üyeleri toplantıya katılamazlar. Bu toplantı-
larda toplanma ve görüşme yeter sayısı onbirdir.
  5. Kararlar oyçokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulundu-
ğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
  6. İdari İşler Kuruluna yeteri kadar tetkik hakimi ve memur verilir.
  
  İdari ve vergi dava daireleri kurulları : (Değişik: 2.6.2004 - 5181 sk.)

  Madde 17 - 1. İdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava daireleri başkanları
ile her idari dava dairesinin kendi üyeleri arasından her üyenin Kurulda görev
yapacağı şekilde iki yıl için seçilecek üçer üyeden; Vergi Dava Daireleri Kurulu,
vergi dava daireleri başkanları ile her vergi dava dairesinin kendi üyeleri
arasından her üyenin Kurulda görev yapacağı şekilde iki yıl için seçilecek üçer üyeden
oluşur. Kurula seçilmemiş üyeler varken seçilmiş üyeler yeniden seçilemez. Kurul
üyelerinin izinli veya özürlü olmaları hallerinde, yerlerine kurullara katılmak üzere
her daireden aynı şekilde ikişer yedek üye seçilir. Üyelerin seçimleri gizli oyla,
takvim yılı başında yapılır. Kurul asıl veya yedek üyeliklerinde boşalma olması
halinde yedi gün içinde yeni üyeler belirlenir.
  2. Dava daireleri kurullarına Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri; bunların
yokluğunda daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder.
  3. İdari ve vergi dava daireleri kurulları tüm üyelerinin katılımı ile toplanır,
idari ve vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararların
temyiz veya itiraz yoluyla incelenmesinde, bu dairelerin başkan ve üyeleri kurul
toplantısına katılamazlar. Ancak iki dava dairesinin birlikte yapacakları toplantıda
verilen kararların incelenmesinde, kurul bu iki dava dairesinin dışındaki dava
dairelerinin asıl ve yedek üyelerinin katılımıyla toplanır.
  4. Bu toplantılarda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye
kurula katılamaz.
  5. Bu kurullarda kararlar oyçokluğu ile verilir.
  6. Her kurula yeteri kadar tetkik hakimi verilir. Ayrıca bir yazı işleri
müdürlüğü bulunur.

  İçtihadları birleştirme kurulu

  Madde 18 - 1. İçtihatları Birleştirme Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı,
başkanvekilleri, dava daireleri başkanları ve üyelerinden kurulur.
  2. Toplanma ve görüşme yetersayısı en az otuzbirdir. Toplantıda hazır bulu-
nanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye Kurula katılmaz.
  3. Esas hakkındaki kararlar, birinci toplantıda Kurul üye tamsayısının salt
çoğunluğu ile, bu toplantıda karar yetersayısı sağlanamaz ise ikinci toplantıda
mevcudun salt çoğunluğu ile verilir. Kurulun diğer kararları oyçokluğu ile veri-
lir.
  4. İçtihatları Birleştirme Kuruluna yeteri kadar tetkik hakimi ve memur ve-
rilir.

  Başkanlık kurulu

  Madde 19 - (Değişik: 22/3/1990 - 3619/2 md.)
  1 - Başkanlık Kurulu, Danıştay Başkanının başkanlığında Başsavcı, başkanve-
killeri ve daire başkanlarından oluşur.
  2 - Daire başkanının mazereti halinde, Kurula, dairenin en kıdemli üyesi ka-
tılır.
  3 - Kararlar oy çokluğu ile verilir.
  4 - Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sa-
yılır.
  
  Yüksek disiplin kurulu

  Madde 20 - 1. Yüksek Disiplin Kurulu, Danıştay Başkanının Başkanlığında her
takvim yılı başında, Danıştay Genel Kurulunca her daireden seçilecek birer üye
ile ikisi dava daireleri ve biri de idari daireler başkanları arasından seçile-
cek üç daire başkanından kurulur. Danıştay Başsavcısı Kurulun tabii üyesidir.
  2. Kurula iki daire başkanı ve beş üye yedek olarak seçilir.
  3. Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve üçte iki oyçokluğu ile karar verir.
  4. Kurul üyeliklerinde boşalma halinde, boşalan yer için en çok on gün için-
de Genel Kurulca birinci fıkradaki esaslara göre yeniden seçim yapılır.
  5. Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür.
  
  Disiplin kurulu

  Madde 21 - Disiplin Kurulu, Genel Kurulun her takvim yılı başında seçeceği
bir daire başkanıyla bir üyeden ve birinci sınıfa ayrılmış bir tetkik hakimi ile
bir Danıştay savcısından oluşur. Aynı şekilde birer yedek seçilir. Genel Sekre-
ter Kurulun tabii üyesidir. Daire Başkanı Kurula Başkanlık eder. Kurul oyçokluğu
ile karar verir.
  
  Başkanlara ve Başsavcıya vekalet

  Madde 22 - 1. Danıştay Başkanlığının boşalması, Danıştay Başkanının izinli
veya özürlü olması hallerinde başkanvekillerinde en kıdemlisi Danıştay Başkanına
vekalet eder.
  2. Dairelerde en kıdemli üye başkana vekalet eder. Başsavcıya Danıştay Baş-
kanının seçeceği ve Başsavcılığa seçilme niteliğine sahip bir Danıştay üyesi ve-
kalet eder.
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
          Danıştay`ın, Daire ve Kurulların Görevleri
  Danıştayın görevleri

  Madde 23 - Danıştay:
  a) (Değişik: 22/3/1990 - 3619/3 md.) İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemele-
rinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen dava-
larla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara bağlar.
  b) Bu Kanunda yazılı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak kara-
ra bağlar.
  c) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve teklifleri
hakkında görüşünü bildirir.
   d) (Değişik:18/12/1999-4492/1 md.)Tüzük tasarılarını inceler; kamu hiz-
metleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini
bildirir
  e) Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında gö-
rüşünü bildirir.
  f) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapar.
  
  İlk derece mahkemesi olarak Danıştay`da görülecek davalar

  Madde 24 -(Değişik:2/6/2000-4575/2 md.)
  1.Danıştay ilk derece mahkemesi olarak;
  a)Bakanlar Kurulu kararlarına,
  b)Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla
  ilgili müşterek kararnamelere, (Değişik: 2.6.2004 - 5181 sk.)
  c)Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzen-
leyici işlemlere,
  d)Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine
uygulanan eylem ve işlemlere, (Değişik: 2.6.2004 - 5181 sk.)
  e)Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,
  f)Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili
Danıştay Başkanlığı işlemlerine,
  Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hiz-
metleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara
bağlar.
  2.Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık
sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.
  Temyiz yoluyla Danıştay`da görülecek davalar

  Madde 25 - (Değişik: 22/3/1990 - 3619/5 md.)
  İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk de-
rece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danış-
tayda temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır.
  İdari uyuşmazlık ve davalarda görev

  Madde 26 - (Değişik: 2.6.2004 - 5181 sk.)
  İdari uyuşmazlıklar ve davalar; İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı,
Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu, Onbirinci, Onikinci ve Onüçüncü daireler ile
idari ve vergi dava daireleri kurullarında incelenir ve karara bağlanır.
  Başkanlık Kurulu, iş yükü bakımından zorunluluk doğması durumunda, vergi dava
dairelerinin birini idari dava dairesi olarak, idari dava dairelerinin birini vergi dava
dairesi olarak görevlendirebilir.
  Görevlendirilen dairedeki dosyaların vergi ve idari uyuşmazlıklara ilişkin
görev ayırımı gözetilerek hangi daireye ve nasıl devredileceği, görevlendirilen
daireye görevlendirildiği alan içinde hangi daire işlerinin verileceği hususları
Başkanlık Kurulu kararıyla belirlenir. Bu kararlar Resmi Gazetede yayımlanır ve
yayımını izleyen aybaşından itibaren uygulanır.
  Daire Başkan ve üyeleri, dairenin görevlendirildiği işlere bakan dava dairesi
genel kuruluna katılır.

  MADDE 26/A - (EK: 2.6.2004 - 5181 sk.)
  İkinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin
davaları çözümler.
  
  Üçüncü dairenin görevleri

  Madde 27 - Üçüncü Daire:
  a) Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve
bağlantılı davalarda merci tayinine,
  b) Vergi, resim ve harçlarla ilgili olup diğer vergi dava dairelerinin gö-
revleri dışında kalan işlere,
  İlişkin dava ve işleri çözümler.
  
  Dördüncü dairenin görevleri

  Madde 28 - Dördüncü Daire, gelir ve kurumlar vergilerine ilişkin davaları
çözümler.
  
  Beşinci dairenin görevleri

  Madde 29 - Beşinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmaz-
lıklara ilişkin davaları çözümler.
  
  Altıncı dairenin görevleri

  Madde 30 - Altıncı Daire:
  a) İmar, kamulaştırma ve yıkma işleri ile bunlara bağlı işlere,
  b) Eski eserler mevzuatından doğan uyuşmazlıklara,
  İlişkin davaları çözümler.
 
  Yedinci dairenin görevleri

  Madde 31 - Yedinci Daire:
  a) Gümrük ve gider vergileri ile ithale ilişkin vergilere,
  b) İşletme vergisine,
  c) Motorlu taşıtlar ve taşıt alım vergilerine,
  d) Veraset ve intikal vergilerine,
  e) Damga vergisine ve dış seyahat harcamaları vergilerine.
  İlişkin davaları çözümler.
  
  Sekizinci dairenin görevleri

  Madde 32 - Sekizinci Daire:
  a) Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına,
  b) Mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kay-
betmeleri konusuna,
  c) Sınır, iskan, toprak edinme mevzuatına,
  d) Maden, taşocakları ve orman mevzuatına,
  e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatına,
  f) Ögrenci ve öğrenim işlerine,
  g) (Mülga: 22/3/1990 - 3619/12 md.)
  h) Karayolları Trafik Kanununa,
  İlişkin davaları çözümler.
  
  Dokuzuncu dairenin görevleri

  Madde 33 - Dokuzuncu Daire:
  a) Emlak vergisine ve emlak alım vergisine,
  b) Gayrimenkul kıymet artışı vergisine,
  c) Köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve payları ile bunların
diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere,
  d) Harçlar Kanununa,
  İlişkin davaları çözümler.
  
  Onuncu dairenin görevleri

  Madde 34 - Onuncu Daire:
  a) İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve
bağlantılı davalarda merci tayinine,
  b) Vergi davalarına bakan dava daireleri hariç, diğer idari dava daireleri-
nin görevleri dışında kalan uyuşmazlıklara,
  c) Türk parasının kıymetini koruma mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklara,
  İlişkin dava ve işleri çözümler.
  
  Onbirinci dairenin görevleri

  Madde 34/A - (Ek: 8/12/1994 - 4055/3 md.) (Değişik: 2.6.2004 - 5181 sk.)
  Onbirinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara
ilişkin davaları çözümler. 

  
  Onikinci dairenin görevleri

  Madde 34/B - (Ek:8/12/1994 - 4055/3 md.) (Değişik: 2.6.2004 - 5181 sk.)
  Onikinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin
davaları çözümler.
  
  Madde 34/C - (Ek: 2.6.2004 - 5181 sk.)
  Onüçüncü Daire; 

  a) Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan,
  b) Elektrik Piyasası Kanunu ile Doğal Gaz Piyasası Kanunundan,
  c) Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan,
  d) Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması
Hakkında Kanundan,
  e) Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve 
İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanundan,
  f) Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden
Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve
Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanundan,
  g) Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
  Kanundan,
  h) Kamu İhale Kanunundan,
  ı) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanundan,
  i) Şeker Kanunundan,
  j) Telsiz Kanunundan,
  k) Türk parasının kıymetini koruma mevzuatından,
  l) Sermaye Piyasası Kanunundan,
  m) Bankalar Kanunundan,

Doğan uyuşmazlıklardan Danıştayın diğer dava dairelerinin görevleri dışında
kalan davaları çözümler.

  Amme alacaklarına ilişkin davalar

  Madde 35 - Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına
ilişkin davalar, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava
daireleri tarafından çözümlenir.

  Yeni vergilerle ilgili uyuşmazlıkların çözümü

  Madde 36 - Bir vergiyi kaldıran ve yerine aynı veya benzeri nitelikte yeni
bir vergi koyan kanunlandan doğan uyuşmazlıklar, önceki vergiden doğan uyuşmaz-
lıkları çözümlemekle görevli dairece çözümlenir.
  Bir kısım işlerin diğer dairelere verilmesi

  Madde 37 - (Değişik: 2.6.2004 - 5181 sk.)
  Dava dairelerinin işlerinde birbirine göre nispetsizlik görülürse, bir 
dairenin görevine giren işlerden bir bölümü, Başkanlık Kurulu kararıyla diğer
dava dairelerine verilebilir. Bu husustaki kararlar Resmi Gazetede yayımlanır
ve yayımını izleyen aybaşından itibaren uygulanır.

  İdari ve vergi dava daireleri genel kurullarının görevleri

  Madde 38 - (Değişik: 22/3/1990 - 3619/6 md.)
  1. İdari Dava Daireleri Kurulu;
  a) İdare mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını,
  b) İdari dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları,
  Temyizen inceler.
  2. Vergi Dava Daireleri Kurulu;
  a) Vergi mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını,
  b) Vergi dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları,
  Temyizen inceler.
  
  İçtihatları birleştirme kurulunun görevleri

  Madde 39 - İçtihatları Birleştirme Kurulu, dava dairelerinin veya idari ve
vergi dava daireleri genel kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikle-
ri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş
içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü takdirde, Danıştay Başkanının ha-
valesi üzerine, Başsavcının düşüncesi alındıktan sonra işi inceler ve lüzumlu
görürse, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar verir.
  
  İçtihatların birleştirilmesini istemeye yetkili olanlar

  Madde 40 - 1. İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların
değiştirilmesi, Danıştay Başkanı, konu ile ilgili daireler, idari ve vergi dava
daireleri genel kurulları veya Başsavcı tarafından istenebilir.
  2. Aykırı kararlarla ilgili kişiler, içtihatların birleştirilmesi için
Danıştay Başkaşlığına başvurabilirler.
  3. Kurulun, içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkındaki ka-
rarları, gönderildikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde Resmi Gazete`de
yayımlanır.
  4. Bu kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare
uymak zorundadır.
  
  İdari işlerde görev

  Madde 41 - (Değişik: 2.6.2004 - 5181 sk.)
  İdari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve görevler Birinci Daire ve İdari
İşler Kurulunda görülür.

  Birinci dairenin görevleri

  Madde 42 - Birinci Daire:
  a) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve teklifle-
rini,
  b) Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını,
  c) (Değişik:18/12/1999-4492/3 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz
şartlaşma ve sözleşmelerini,
  d) İdari makamlar arasında görev ve yetkiden doğan ve Başbakanlıktan gönde-
rilen uyuşmazlıkları,
  e) Kanunlarında Danıştay`dan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin
istekleri,
  f) Danıştay`ca istişari mahiyette incelenmek ve düşüncesini bildirmek için
Devlet Başkanlığı veya Başbakanlıktan gönderilecek işleri,
  g) 6830 sayılı İstimlak Kanununun otuzuncu maddesinin uygulanmasından çıkan
uyuşmazlıkları,
  h) İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatı gereğince doğrudan doğruya veya
itiraz yoluyla Danıştay`a verilen işleri,
  ı) Belediye Kanunu ile Danıştay`a verilip idari davaya konu olmayan işleri,
  j) Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapı-
lacak teklifleri,
  k) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat
uyarınca görülecek işleri (Değişik: 2.6.2004 - 5181 sk.),

  İnceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir.

  İkinci dairenin görevleri

  Madde 43 - (Mülga: 2.6.2004 - 5181 sk.)
  
  Bir kısım işlerin diğer idari daireye verilmesi

  Madde 44 - (Mülga: 2.6.2004 - 5181 sk.)
  
  Danıştay genel kurulunun görevleri

  Madde 45 - Danıştay Genel Kurulu, bu Kanunla ve diğer kanunlarla bu Kurula
verilen seçim görevleri ile diğer görevleri yapar ve bu Kanunda öngörülen içtü-
zük ve yönetmelikleri kabul eder.
  İdari işler kurulunun görevleri

  Madde 46 - 1. İdari İşler Kurulu :
  a) (Mülga: 22/3/1990 - 3619/12 md.)
  b) (Değişik:18/12/1999-4492/4 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz
şartlaşma ve sözleşmelerini,
  c) Kanunlarda Danıştay İdari İşler Kurulunda görüşüleceği yazılı olan işle-
ri,
  d) Danıştay idari daire ve kurulları arasında çıkacak görev uyuşmazlıkları-
nı,
  e) Yukarıda yazılı olanlardan başka idari dairelerden çıkan işlerden Danış-
tay Başkanının havale edeceği işleri,
  f) Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatı hükümlerine göre ilgili dai-
rece birinci derecede verilen men`i muhakeme kararlarını kendiliğinden, lüzumu
muhakeme kararlarını ise itiraz üzerine,
  İnceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir.Danıştay`ın
ilgili dairesi Kurulun bozma kararlarına uymak zorundadır.
  2. İdari dairelerin birinden çıkıp, (e) bendi uyarınca Danıştay Başkanı ta-
rafından Danıştay İdari İşler Kuruluna havale edilmemiş olan işler ve verilen
kararlar ilgili bakanlığın görüşüne uygun olmadığı takdirde, bakanın isteği üze-
rine, Danıştay İdari İşler Kurulunda görüşülür.
  3. İdari dairelerin göreve ve usule ilişkin nedenlerle işin esası hakkında
karar vermediği işlerde, İdari İşler Kurulunca bu kararın yerinde görülmemesi
halinde, ilgili daireye geri gönderilir ve bu dairece İdari İşler Kurulu kararı
doğrultusunda İnceleme yapılarak karar verilir.
  İdari işlerin görüşülmesi

  Madde 47 - Dairelerle kurulların toplantılarında üye veya tetkik hakimleri-
nin açıklamaları dinlendikten sonra işlerin görüşülmesine geçilir. Konular
aydınlanınca göreve ve usule ilişkin meseleler varsa ilk önce bunlar ve sırayla
diğer meseleler karara bağlanır.
  Kanun ve tüzük tasarıları ile kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma
ve sözleşmelerinin görüşülmesi

  Madde 48 - (Değişik:18/12/1999-4492/5 md.) Danıştay, kanun tasarı ve
teklifleri ile tüzük tasarıları üzerindeki incelemesini, kamu hizmetleri
ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirmeyi,
geliş tarihinden itibaren iki ay içinde sonuçlandırmak zorundadır.
  Evrak getirilmesi ve yetkililerin dinlenmesi

  Madde 49 - 1. İncelenmekte olan işler hakkında lüzum görülen her türlü ev-
rak getirtilebileceği ve bilgi istenebileceği gibi, tamamlayıcı veya aydınlatıcı
bilgiler alınmak üzere ilgili dairelerden veya uygun görülecek diğer yerlerden
yetkili memur ve uzmanlar da çağırılabilir.
  2. İstenen bilgi ve belgeler Devletin güvenliğine ve yüksek menfaatlerine
veya Devletin güvenligi ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de
ilişkin ise, ilgili makam, gerekçesini bildirmek suretiyle sözkonusu bilgi ve
belgeleri vermeyebilir.
  Görüşmelerin idaresi

  Madde 50 - Başkan, görüşmeleri idare eder ve oya sunulacak hususları belir-
ler. Göreve ve usule ait meselelerde azınlıkta kalanlar, işin esası hakkında oy-
larını kullanmak zorundadırlar.
  Kararlar

  Madde 51 - Kararlarda, toplantıya katılanların ad ve soyadları, işin konusu,
verilen kararların gerekçeleri, azınlıkta kalanların görüşleri ve karar tarihi
belirtilir. Kararlar, toplantıya katılan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
  Başkanlık kurulunun görevleri

  Madde 52 - 1. Başkanlık Kurulu:
  a) Üyelerin dairelere ayrılmalarını,
  b) Zorunluk halinde daire başkanlarının ve üyelerin dairelerinin değiştiril-
mesini,
  c) 37 nci ve 44 üncü maddelere göre daireler arasında iş dağılımını,
  d) Danıştay daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını,
  e) (Ek: 22/3/1990 - 3619/8 md.) Ayrı yargı çevrelerinde bulunan idare ve
vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantı-
lı davalarda merci tayinini,
  f) Danıştay Başkanının Kurulda görüşülmesini uygun gördüğü işleri,(1)
  İnceler ve gereğine göre karar verir veya düşüncesini bildirir.
  2. Kurul, Danıştay Başkanının davetiyle toplanır.
  Yüksek disiplin kurulunun görevleri

  Madde 53 - Yüksek Disiplin Kurulu, bu Kanun hukümleri dairesinde Danıştay
Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler hakkında, disip-
lin kovuşturması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına karar verir ve bu
Kanunla görevli kılındığı diğer işleri görür.
  Disiplin kurulunun görevleri

  Madde 54 - Disiplin Kurulu:
  a) Danıştay memurları hakkında Yüksek Disiplin Kurulu görevlerini yapar.
-------------------------
(1) Bu bendin bent harfi evvelce (e) iken, 22/3/1990 tarih ve 3619 sayılı Kanu-
  nun 8 inci maddesi ile (f) olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  b) Danıştay memurları hakkında Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanunu Muvakka-
tı hükümlerine göre birinci derecede karar verir.
  c) Danıştay memurları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 226 ncı
maddesinin (B) bendinde yazılı görüşme ve danışma kurulu görevini yapar.
                BEŞİNCİ BÖLÜM
               Görevler ve Haklar
  Danıştay Başkanının görevleri

  Madde 55 - 1. Danıştay Başkanı, Danıştay`ın genel işleyişinden sorumludur.
Kuruluşun düzenli çalışmasını sağlar. Gerekirse, ilgili daire başkanları veya
Başkanlık Kurulu ile de istişare ederek lüzumlu idari tedbirleri alır.
  2. Danıştay Başkanı, Danıştay Genel Kurulu ile İçtihatları Birleştirme Kuru-
luna, İdari İşler Kuruluna, idari ve vergi dava daireleri genel kurullarına,
Yüksek Disiplin Kuruluna ve Başkanlık Kuruluna, başkanlık eder.
  Danıştay Başkanvekillerinin görevleri

  Madde 56 - 1. Danıştay Başkanına ait görevlerden Danıştay Başkanı tarafın-
dan verilenleri yaparlar.
  2. Danıştay Başkanının yokluğunda kıdem sırasına göre ona vekillik ederler.
  3. Danıştay Başkanının katılmadığı kurullara başkanlık ederler.
  Daire Başkanlarının görevleri

  Madde 57 - 1. Daire başkanları, dairelerinde görevli bulunanların görevle-
rine devamlarını, düzenli çalışmalarını, daire işlerinin verimli bir şekilde yü-
rütülmesini ve tetkik hakimleri ile diğer memurların yetişmelerini sağlarlar.
Görüşmeleri idare ederler, dahil bulundukları kurulların toplantılarına katıla-
rak düşüncelerini bildirirler ve oylarını verirler.
  2. Daire başkanları her takvim yılı sonunda, dairelerindeki işlerin durumu
ve bunların yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Danıştay Başkanlı-
ğına bir rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler.
  Üyelerin görevleri

  Madde 58 - Üyeler, bulundukları dairelerde başkanlar veya dahil bulundukları
kurullarda kurul başkanları tarafından kendilerine verilen dosyaları geciktirme-
den inceleyerek görevli daire veya kurullara gerekli açıklamaları yaparlar, ka-
rarları yazarlar, dairelerin ve üyesi bulundukları kurulların toplantılarına ka-
tılırlar, düşünce ve görüşlerini bildirirler, oylarını verirler ve daire ile il-
gili olmak üzere verilen diğer işleri görürler.
  Genel Sekreterin görevleri

  Madde 59 - 1. Genel Sekreter bu Kanunun görevli kıldığı işler ile Danıştay
Başkanının vereceği idare ve yazı işlerini yürütür.
  2. Dairelere ve Başsavcılığa bağlı olanlar dışındaki müdürlükler ve diğer
idari birimler Genel Sekreterin yönetim ve denetimi altında bulunur.
  Danıştay Başsavcısının görevleri

  Madde 60 - 1. Başsavcı, dava dosyalarını uygun göreceği görev ayırımına göre
savcılara havale eder. Düşüncelerinin vaktinde bildirilmesini ve savcılar ile
Başsavcılıkta görevli diğer memurların devamlarını ve intizamla çalışmalarını
sağlar, gelen dosyaların kaydı ve saklanması ile işi bitenlerin ilgili yerlere
geciktirilmeden gönderilmesi için gerekli tedbirleri alır.
  2. Başsavcı, incelediği dava dosyaları hakkında düşüncelerini bildirir ve
kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapar.
  3. Başsavcı her takvim yılı sonunda, işlerin durumu ve bunların yürütülme-
sinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Danıştay Başkanlığına bir rapor verir ve
alınmasını lüzumlu gördüğü idari tedbirleri bildirir.
  4. Başsavcı, savcılardan birini, idari işlerde kendisine yardım etmekte gö-
revlendirebilir.
  Savcıların görevleri

  Madde 61 - 1. Savcılar, kendilerine havale olunan dosyaları Başsavcı adına
incelerler ve düşüncelerini, davalarda bir ay, yürütmenin durdurulması isteminde
iki gün içinde gerekçeli ve yazılı olarak verirler. Bu süreler geçirilirse duru-
mu sebepleriyle birlikte Başsavcıya bildirirler. Danıştay Başkanının ve Başsav-
cının vereceği diğer görevleri yerine getirir; çalışma düzeninin korunması ve
işveriminin artırılması için Başsavcının alacağı tedbirlere uyarlar.
  2. Savcılar, ilgili yerlerden Danıştay Başkanlığı aracılığı ile her türlü
bilgileri isteyebilecekleri gibi işlem dosyalarını da getirtebilirler.
  3. Dava daireleri ile idari ve vergi dava daireleri genel kurullarınca ge-
rekli görüldüğü takdirde, Danıştay savcıları, önceden haber verilmek suretiyle,
düşüncelerini sözlü olarak da açıklarlar.
  Tetkik Hakimlerinin görevleri

  Madde 62 - 1. Tetkik hakimleri Danıştay Başkanının, daire ve kurul başkanla-
rının kendilerine havale ettikleri işleri inceleyerek daire veya görevli kurula
gerekli açıklamaları yaparlar. Kendi düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı ola-
rak bildirirler, karar taslaklarını yazarlar, gerekli tutanakları düzenler ve
Danıştay Başkanı, kurul başkanı ve daire başkanının verecekleri diğer görevleri
yerine getirirler.
  2. Her daire ve kurulda, o daire veya kurul başkanınca birinci sınıfa ayrıl-
mış bir tetkik hakimi, memurların görevlerine devamlarını, yetişmelerini ve ve-
rimli bir biçimde çalışmalarını, idare, dosya ve diğer yazı işleri ile tebligat
işlerinin gecikmeden ve düzenli olarak yürütülmesini, Danıştay Başkanının, daire
ve kurul başkanının vereceği diğer işleri yapmakla görevlendirilir.
  Görevlerin uygulanma şekli

  Madde 63 - Danıştay meslek mensuplarının ve tetkik hakimleri ile savcıların
yukarıdaki maddelerde yazılı görevlerinin uygulanmasına idari daire ve kurulla-
rın çalışma usullerinin düzenlenmesine ve 7 nci maddede yazılı müdürlükler, bü-
rolar ve kalemlerin görevlerinin ifasına ve işlerin belirli sürelerde sonuçlan-
dırılmasına ilişkin hükümler Danıştay İçtüzüğünde gösterilir.
  Başkan, Başsavcı ve üyelerin aylıkları ve ödenekleri ile diğer mali hakları

  Madde 64 - Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Başkanvekilleri, daire
başkanları ve üyelerine aylık, ödenek, mali, sosyal ve diğer özlük hakları bakı-
mından sırasıyla Yargıtay Birinci Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, birinci baş-
kanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
  Yurt dışına gönderilme

  Madde 65 - 1. Danıştay meslek mensupları, idare ve vergi hukuku alanında bi-
limsel araştırmalar yapmak ve mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla aylık ve
ödenekleri, hakiki yol masrafları ve gündelikleri verilmek ve bir yılı geçmemek
şartıyla idari yargı sisteminin uygulandığı yabancı memleketlere Başkanlık Kuru-
lunun kararı ile gönderilebilirler.
  2. Yurt dışına gönderilecek Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri,
daire başkanları ve üyelerin seçimleri ile diğer esaslar hazırlanacak yönetme-
likle düzenlenir.
  Başka iş ve görev kabul etme

  Madde 66 - 1. Danıştay meslek mensupları, ilmi araştırma ve yayınlarda
bulunabilirler; Danıştay Başkanının izni ile kurumlarından yolluk almaksızın
davet edildikleri yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans, seminer ve benzeri
bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katı-
labilirler. Onbeş güne kadar olan izinler Danıştay Başkanınca, onbeş günü aşan
izinler Başkanlık Kurulunca verilir.
  2. Danıştay meslek mensupları birinci fıkradaki hallerde Başkanlık Kurulu
kararıyla görevli olarak gönderilebilir.
  3. Yukarıdaki fıkrada yazılı olan Danıştay meslek mensupları esas görevleri
yanında Başkanlık Kurulunun kararıyla yükseköğretim kurumlarında ders ve konfe-
rans verebilirler.
                ALTINCI BÖLÜM
              Disiplin Kovuşturması
  Disiplin kovuşturması

  Madde 67 - Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri, daire başkanları
ve üyelerin, yüksek hakimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksa-
masına yol açan hal ve hareketleri görülür veya öğrenilirse haklarında bu Kanun
hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması yapılır.
  Konunun yüksek disiplin kuruluna intikal ettirilmesi

  Madde 68 - Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve
üyelerin yukarıdaki maddede yazılı hal ve hareketlerinin görülmesi veya öğrenil-
mesi halinde konunun Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirilmesi Başkanlık Ku-
rulu tarafından duruma göre takdir edilir ve karara bağlanır.
  Disiplin kovuşturması kararı

  Madde 69 - 1. Yüksek Disiplin Kurulu, eldeki bilgi ve delillere ve isnat
olunan hal ve hareketin niteliğine göre disiplin kovuşturması yapılmasına yer
olup olmadığına karar verir.
  2. Kurul, disiplin kovuşturmasına karar verirse, Kurul dışındaki daire baş-
kanları ve üyeler arasından seçeceği üç kişiyi soruşturma yapmakla görevlendi-
rir. Haklarında isnatta bulunulanlar, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ise, Kurulun
bu husustaki toplantılarına katılamazlar. Bunların yerleri 20 nci maddedeki usu-
le göre doldurulur.
  Soruşturmanın şekli

  Madde 70 - 1. Soruşturma yapmakla görevlendirilenler, ilgiliye isnat olunan
hal ve hareketi bildirerek savunmasını alırlar, lüzum gördükleri kimseleri ye-
minle dinler, konu ile ilgili bilgileri toplar ve sübut delillerini tespit eder-
ler.
  2. Bütün daire, kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzelkişiler, sorulan hu-
suslara cevap vermek ve diğer istekleri yerine getirmek zorundadırlar. Ancak 49
uncu madde hükmü saklıdır.
  Rapor verilmesi

  Madde 71 - Soruşturmayı yapanlar yaptıkları soruşturmaları ve elde ettikleri
bilgi ve delilleri gösteren ve bunlara göre disiplin cezası verilmesine yer olup
olmadığı hakkındaki kanaatlerini belirten bir rapor hazırlarlar ve belgeleri bu
rapora bağlarlar.
  Rapor üzerine yapılacak işlem

  Madde 72 - 1. Yukarıdaki madde gereğince hazırlanan rapor, Yüksek Disiplin
Kuruluna verilir. Bu Kurula, soruşturmayı yapmış olanlar katılamazlar.
  2. Kurul Başkanı, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir ve beş
günden az olmamak üzere tayin edeceği süre içinde yazılı savunmasını vermeye da-
vet eder.
  3. Kurul Başkanı, soruşturma dosyasını üyelerin birine havale eder.
  4. Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekirse soruşturmanın genişletil-
mesine veya derinleştirilmesine karar verir.
  5. İlgili, bu dosyayı raportör üyenin huzurunda inceleyebilir.
  Disiplin cezaları

  Madde 73 - 1. Yüksek Disiplin Kurulu isnat olunan hal ve hareketi sabit
görmezse dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir.
  2. Kurul, bu hal ve hareketleri sabit gördüğü takdirde bunların mahiyetine
ve ağırlığına göre, ilgilinin uyarılmasını veya hizmet süresine göre istifa et-
meye veya emekliliğini istemeye davet edilmesini karar altına alır.
  3. Kurul kararı Danıştay Başkanı hakkında ise, vekili, diğerleri hakkında
ise Danıştay Başkanı tarafından ilgiliye tebliğ edilir.
  Kararların yerine getirilmesi

  Madde 74 - İlgili, emekliliğini istemeye veya istifa etmeye dair olan kara-
ra, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde uymazsa istifa etmiş sayılır. Bir
aylık süre içinde ilgili izinli sayılır.
  Disiplin kararı aleyhine dava açılması

  Madde 75 - 1. İlgili, Yüksek Disiplin Kurulu kararının kendisine tebliğ ta-
rihinden itibaren onbeş gün içinde bu karara karşı dava açabilir. Bu davalar,
savunmaların alındığı veya cevap sürelerinin geçtiği tarihten itibaren üç ay
içinde karara bağlanır. Çalışmaya ara verme süresi hesaba katılmaz.
  2. Dava sonuçlanıncaya kadar ilgililerden boşalan yerler doldurulmaz.
  3. Yüksek Disiplin Kurulunda karar vermiş veya soruşturmayı yapmış olanlar,
disiplin cezalarına ilişkin davaların görüşülmesine katılamazlar.
                YEDİNCİ BÖLÜM
               Ceza Kovuşturması
  Soruşturma

  Madde 76 - 1.- Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları
ve üyelerin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işlemiş bulundukları
suçlardan dolayı, Danıştay Başkanının seçeceği bir daire başkanı ile iki üyeden
oluşan bir kurul tarafından ilk soruşturma yapılır.
  2. Danıştay Başkanı hakkında soruşturma, kendisinin katılmayacağı Başkanlık
Kurulunca seçilecek bir daire başkanı ile iki üyeden oluşan bir kurul tarafından
yürütülür.
  3. Kurul, soruşturma sonunda düzenleyeceği fezlekeyi ve buna ilişkin evrakı
Danıştay Başkanına, soruşturma Danıştay Başkanı hakkında ise fezlekeyi ve evrakı
başkanvekiline verir. Bu husustaki dosya Danıştay Başkanı veya vekili tarafından
gerekli karar verilmek üzere İdari İşler Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. Bu
Kurulun vereceği kararlar sanığa ve varsa şikayetçiye tebliğ olunur.
  4. Yargılamanın men`i kararı kendiliğinden ve son soruşturmanın açılmasına
dair kararlar itiraz üzerine İdari İşler Kurulu Başkan ve üyelerinin katılmaya-
cağı Danıştay Genel Kurulunda incelenir.
  5. Danıştay Genel Kurulunun bu toplantılarında yeter sayı en az otuzbirdir.
Toplantıda hazır bulunanlar çift sayıda ise en kıdemsiz üye toplantıya katılmaz.
  İtiraz süresi:

  Madde 77 - 76 ncı madde hükümlerine göre birinci derecede verilen kararlara
itiraz süresi bu kararın sanığa veya şikayetçiye tebliğ tarihinden itibaren on
gündür.
  Görevli kurullarda inceleme

  Madde 78 - 1. Yukarıdaki maddelerde yazılı kurullarda inceleme evrak üzerin-
de yapılır. Sanıklar, soruşturma dosyalarını son soruşturmanın açılmasına dair
kararın tebliği üzerine, kararı veren kurulun tetkik hakiminin gözetimi altında
inceleyebilirler.
  2. Kararlar, kurulun tetkik hakimi tarafından Tebligat Kanunu hükümlerine
göre ilgililere tebliğ edilir.
  Soruşturma dosyasının yargı yerlerine gönderilmesi

  Madde 79 - 76 ncı madde gereğince verilen son soruşturmanın açılmasına dair
kararlar üst kurulca onanmak veya itiraz olunmamak suretiyle kesinleştikten son-
ra, soruşturma dosyası, gereği yapılmak üzere Danıştay Başkanı veya vekili tara-
fından Cumhuriyet Başsavcısına gönderilir.
  Karara katılamayacak olanlar

  Madde 80 - Soruşturma yapanlar, soruşturmalar üzerine karar verecek olan ku-
rulların toplantılarına katılamazlar.
  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun uygulanacağı haller

  Madde 81 - 1. Yukardaki maddeler hükümlerine göre yapılacak soruşturmalar
ile verilecek kararlarda, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Ceza Muhakemele-
ri Usulü Kanununun soruşturmaya ilişkin hükümleri uygulanır.
  2. Soruşturma kurulları sorgu hakiminin yetkilerini haizdir.
  Şahsi suçların kovuşturma usulü

  Madde 82 - 1. Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları
ve üyelerin şahsi suçlarının takibinde Yargıtay Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı
ve üyelerinin şahsi suçlarının takibi ile ilgili hükümler uygulanır.
  2. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu gereğince, Danıştay Başkanı, başkanvekil-
leri, Danıştay Başsavcısı ve daire başkanları ile üyeler hakkında kovuşturma
yapılması Başkanlık Kurulunun iznine tabidir.
                 SEKİZİNCİ BÖLÜM
                Görevin Sona Ermesi
  Hüküm giyme hali

  Madde 83 - 1. Danıştay meslek mensuplarından birinin ağır hapis, kasıtlı bir
suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile kesin olarak hüküm giyme-
si halinde, görevi kendiliğinden sona erer.
  2. Kasıtlı bir suçtan dolayı altı aydan aşağı hapis cezası ile hüküm giyme
halinde bu suç, mesleğin vakar ve şerefini bozan veya mesleğe karşı genel saygı
ve güveni gideren nitelikte görülürse, ilgilinin meslekten çıkarılması gerekip
gerekmediğine Yüksek Disiplin Kurulu tarafından karar verilir.
  Sağlık bakımından görevin yerine getirilememesi

  Madde 84 - Görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği tam teşekküllü
resmi sağlık kurulu raporuyla kesin olarak anlaşılan Danıştay meslek mensupları-
nın görevine son verilmesine Başkanlık Kurulunca karar verilir.
  Dava hakkı

  Madde 85 - 83 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 84 üncü maddeye göre gö-
revlerine son verilen ilgililerin bu kararlara karşı açacakları davalarda 75
inci madde hükümleri uygulanır.
                 DOKUZUNCU BÖLÜM
                 Çeşitli Hükümler
  Çalışmaya ara verme

  Madde 86 - 1. Danıştay daireleri her sene Temmuz ayının yirmisinden Eylül
ayının altısına kadar çalışmaya ara verirler.
  2. Ara verme süresi içinde çalışmak üzere; bir daire başkanı ile dört üyeden
ve bir yedek üyeden oluşan bir nöbetçi daire kurulur. Yedek üye aynı zamanda Ge-
nel Sekreterlik görevini yapar.
  3. Bu dairenin başkanı ile üyeleri, Danıştay dairelerinin başkan ve üyeleri
arasından karma olarak Başkanlık Kurulu tarafından seçilir. Ayrıca lüzumu kadar
savcı ve tetkik hakimi görevlerine devam ederler.
  4. Çalışmaya ara verme süresi içinde görevli olarak kalanlar hariç olmak
üzere Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler
ile savcılar ve tetkik hakimleri çalışmaya ara verirler. Bu süre içinde Danıştay
Başkanına, nöbetçi daire başkanı vekalet eder.
  5. Danıştay`da çalışan diğer memurlar çalışmaya devam ederler. Ancak, ça-
lışmaya ara verme süresi içinde işin icaplarına göre görevde kalmaları lüzumlu
görülmeyen memurlar kanuni izinlerini kullanırlar.
  6. Çalışmaya ara verme süresi içinde görevleri başında kalanların yıllık
izin hakları saklıdır.
  Nöbetçi dairenin göreceği işler

  Madde 87 - Nöbetçi daire, çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı
işleri görür:
  a) Kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük tasarıları hariç olmak üzere hükü-
metçe verilecek ivedi veya kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken
işler,
  b) Yürütmenin durdurulmasına veya delillerin tespitine ait işler,
  c) Tutuklu memurlar hakkında Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatı
hükümlerine göre Danıştaya gelen işler.
  Tasnif ve yayın bürosu

  Madde 88 - 1. Danıştay daireleri ve kurulları tarafından verilen kararların
ve mevzuatın tertip ve tasnifini yapmak, kitaplığın düzenlenmesini sağlamak, Da-
nıştay Dergisinin yayımlanması işini yürütmek ve kamu hukuku ile ilgili bilimsel
yayınları takip etmek üzere, bir büro kurulur.
  2. Bu büronun kuruluş ve görevleri bir yönetmelikle düzenlenir.
  Gizli bilgileri açıklama

  Madde 89 - Danıştay meslek mensupları ile Danıştay tetkik hakimleri ve sav-
cıları kamu hizmetleriyle ilgili gizli bilgileri, görevlerinden ayrılmış olsalar
bile açıklayamazlar.
  İsnat ve iftiralara karşı korunma

  Madde 90 - Danıştay meslek mensupları hakkında ihbar ve şikayetlerin incele-
me, soruşturma veya yargılama sonunda sabit olmadığı ve bir isnadın gareze bi-
naen veya hakaret kasdıyla yapıldığı veya uydurma bir isnat mahiyetinde olduğu
anlaşıldığı takdirde, Danıştay Başkanı isnatta bulunanlar hakkında kamu davası
açılmasını Cumhuriyet Savcılığından ister.
  Çalışma saatleri ve izinler

  Madde 91 - (Değişik: 22/3/1990 - 3619/9 md.)
  Danıştayda haftalık çalışma süresi ve Danıştay meslek mensuplarının mazeret,
hastalık ve aylıksız izinleri yönünden Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygula-
nır.
  Dosyaların ve diğer evrakın saklanması

  Madde 92 - Dava dosyalarıyla diğer evrakın Danıştayda saklanma süreleri, yok
edilme usulleri ve Danıştay Arşivine ilişkin diğer hususlar çıkarılacak bir yö-
netmelikle düzenlenir.
  Bütçe

  Madde 93 - 1. Danıştay genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir.
  2. Bütçenin ita amiri Danıştay Başkanıdır. Muhasebe işleri Danıştay nezdinde
kurulacak muhasebe teşkilatı tarafından yürütülür.
  3. Yasama meclislerindeki bütçe görüşmelerinde Danıştayı Başkan veya görev-
lendireceği kimse temsil eder.
  Kıyafet

  Madde 94 - Danıştay meslek mensupları ile Danıştay tetkik hakimleri ve Da-
nıştay savcılarının resmi kıyafetlerinin şekli ve bunların giyilme zaman ve
yerleri bir yönetmelikle düzenlenir.
  Basına bilgi verme

  Madde 95 - Basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyona Danıştayla ilgili
bilgi ve demeçler, Danıştay Başkanı veya yetkili kılacağı bir görevli tarafından
verilebilir.
                 ONUNCU BÖLÜM
                 Son Hükümler
  Kaldırılan hükümler

  Madde 96 - 521 sayılı Danıştay Kanunu ile bunun ek ve tadilleri yürürlükten
kaldırılmıştır.

  Ek Madde 1 - (Ek: 22/3/1990 - 3619/10 md.)
  İki dava dairesinin görevine ilişkin davalar, ilgili dava dairesinin isteği
üzerine o dava dairelerinin birlikte yapacakları toplantıda karara bağlanır. Bu
toplantıya daire başkanlarından kıdemlisi başkanlık eder. Toplanma ve görüşme
yeter sayısı dokuzdur. Kararlar oy çokluğuyla verilir.
  Bu davalar, davanın açıldığı dairenin esas ve karar numaralarını alır.

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştayda görevli ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlardan ihtiyaç fazlası olanlar,
bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde görevlendi-
rilmek üzere Adalet Bakanlığı emrine verilirler. Bunlara ait kadrolar Adalet Ba-
kanlığı taşra teşkilatı mahkemeler bölümüne eklenir.

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştayda görevli bu-
lunan başkatiplerin unvanı "yazı işleri müdürü" olarak değiştirilmiştir. Bu de-
ğişiklik sebebi ile yeniden atanmaları gerekmez. Yeni unvanları, yan ödeme ka-
rarnamesinde yer alıncaya kadar eski unvanları üzerinden yan ödeme almaya devam
ederler.

  Geçici Madde 3 - Yürürlükten kaldırılan 521 sayılı Danıştay Kanunu ile ek ve
değişikliklerine göre çıkarılmış bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna ay-
kırı olmayan hükümleri çıkarılacak tüzük, içtüzük ve yönetmelikler yürürlüğe
girinceye kadar uygulanmaya devam olunur.

  Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce başlayan müracaat ve
dava süreleri hakkında 521 sayılı Danıştay Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

  Geçici Madde 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Danıştaya açıl-
mış bulunan davalar Danıştay`da bakılarak sonuçlandırılır.

  Geçici Madde 6 - Daha önce Danıştayın görev alanında olup Bölge İdare Mahke-
meleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında
Kanun ile bu mahkemelerin görevine giren konularla ilgili davalar, bu mahkemeler
göreve başlayıncaya kadar Danıştayda açılmaya devam olunur. Bu davalar Danıştay-
ca sonuçlandırılır.

  Geçici Madde 7 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Birinci Mürettep Dai-
re, Yedinci Daire ve Onuncu Dairede mevcut bulunan memur hukuku ile ilgili dos-
yalar Üçüncü Daireye devredilir ve bu Dairece sonuçlandırılır.

  Geçici Madde 8 - Yürürlükten kaldırılan 521 sayılı Danıştay Kanunu ile ek ve
değişiklikleri gereğince kurulmuş bulunan daire ve kurullarda mevcut işlerin bu
Kanuna göre görevlendirilen daire ve kurullara dağıtımı, ayrıca karar verilmesi-
ne yer kalmaksızın, daire kurullarının oluşmasından itibaren onbeş gün içinde
tamamlanır.

  Geçici Madde 9 - İdari İşler, Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin ve Disiplin
Kurullarının seçimleri daire kurullarının oluşmasından itibaren onbeş gün içinde
yapılır.

  Geçici Madde 10 - Çeşitli kanunlarda Danıştay Genel Kurulunda görüşülerek
karara bağlanacağı yazılı işler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Da-
nıştay İdari İşler Kurulunca görüşülerek karara bağlanır.

  Geçici Madde 11 - Hakimler Kanununda idari yargı hakim ve savcıları ile il-
gili düzenlemeler yapılıncaya kadar bu Kanunda sözü geçen birinci sınıfa ayrıl-
mış idari yargı hakim ve savcıları ibaresi birinci derece kadroyu almış idari
yargı hakim ve savcıları anlamına gelir.

  Geçici Madde 12 - Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay kanunlarında gerekli düzen-
lemeler yapılıncaya kadar 1903 sayılı Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddelerine göre
yargı ödeneğinin verilmesine devam olunur.
  Geçici Madde l3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Danıştay Başkanı,
Başsavcısı ve daire başkanlarının başkanlık sıfatları sona erer. Ancak; geçici
14 ncü madde gereğince atamalar yapılıncaya kadar başkanlık görevleri devam
eder.

  Geçici Madde 14 - 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün
içinde, Danıştayda mevcut boş üyelik kadroları bir defaya mahsus olmak üzere, bu
Kanunun 8 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olanlar arasından, en az
dörtte üçü idari yargı hakim ve savcılarından olmak üzere Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunun boş üyelikler için göstereceği iki kat aday arasından Cumhur-
başkanı tarafından seçim yapılmak suretiyle doldurulur.
  2. Birinci fıkradaki seçimi izleyen onbeş gün içinde Danıştay Başkanı,
Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanları Hakimler ve Savcılar Yüksek Ku-
rulunun Danıştay üyelerinden göstereceği ikişer aday arasından bir defaya mahsus
olmak üzere Cumhurbaşkanınca seçilir.
  3. Danıştay üyelerinin dairelere dağılımı, ikinci fıkradaki süre içinde Ha-
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun önerisi üzerine bir defaya mahsus olarak
Cumhurbaşkanınca yapılır.
  4. Cumhurbaşkanı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun önerisi üzerine, ku-
ruluş halinde bulunan bölge idare mahkemeleri başkanlıklarına bir defaya mahsus
olmak üzere Danıştay üyeleri arasından atama yapabilir. Bu suretle bölge idare
mahkemeleri başkanlıklarına atananlar, bu görevlerde dört yıl süre ile hizmet
görürler. Bu süre, ilgilinin isteği üzerine uzatılabilir. Bu fıkraya göre ata-
nanlar, Danıştay üyeliği sıfatını, kadrosunu, aylık ve ödeneği ile her türlü öz-
lük haklarını muhafaza ederler. Bunların aylık ve ödenekleri ile diğer her türlü
mali ve sosyal haklarının Danıştay bütçesinden ödenmesine devam olunur.
  5. Yukarıdaki fıkraya göre bölge idare mahkemeleri başkanlıklarına atananla-
rın, her ne suretle olursa olsun bu görevlerinden ayrıldıkları tarihte Danıştay
kadro cetvelindeki kadroları iptal edilmiş sayılır.

  Geçici Madde 15 - Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığı, daire başkanlığı ve-
ya üyeliği yapmış olanların 521 sayılı Danıştay Kanununun 1740 sayılı Kanunla
değiştirilen 8 nci maddesiyle tanınan Danıştay üyeliğine seçilme hakları saklı-
dır.

  Geçici Madde 16 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl sü-
re ile, Danıştay tetkik hakimliğine ve Danıştay savcılığına yapılacak atamalar-
da, Kanunun 11 nci maddesinin birinci fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi
aranmaz.

  Geçici Madde 17 - Bu Kanunun uygulanmasında, 27/10/1980 tarih ve 2324 sayılı
Anayasa Düzeni Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

  Geçici Madde 18 - (Ek : 22/3/1990 - 3619/11 md.) İdari İşler Kurulunda bulu-
nan tüzük tasarılarıyla ilgili dosyalar, Danıştay Başkanlığınca derhal Başbakan-
lığa gönderilir.

  Geçici Madde 19-(Ek:2/6/2000-4575/4 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süre ile Danıştay tetkik hakimliği-
ne yapılacak atamalarda, 11 inci maddenin (1) numaralı fıkırasındaki beş yıllık hizmet
süresi iki yıl olarak uygulanır. Bu atamalarda Başkanlık Kurulunun olumlu görüşü
alınır.

  Geçici Madde 20. - (EK: 2.6.2004 - 5181 sk.)
  Bu Kanunla yapılan değişiklikler nedeniyle Danıştay İkinci Dairesinde bulunan dosyalar
Birinci Daireye, Onuncu Dairenin görev alanından çıkarılan dava ve işlere ilişkin dosyalar
Onüçüncü Daireye, ayrıca bir karar verilmesine gerek olmaksızın devredilir.

  Geçici Madde 21. - (EK: 2.6.2004 - 5181 sk.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süre ile Danıştay tetkik
hakimliğine yapılacak atamalarda, 2575 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (1) numaralı
fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi aranmaz.

  Geçici Madde 22. - (EK: 2.6.2004 - 5181 sk.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda
açılmış bulunan ve bu Kanunla idare mahkemeleri görevleri kapsamına alınan davalar
Danıştayda sonuçlandırılır.

  Yürürlük

  Madde 97 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 98 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
                 * *
                  *
    6/1/1982 TARİHLİ VE 2575 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
  1) 22/3/1990 tarihli ve 3619 sayılı Kanunun geçici maddesi:
  Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte belediyeler ile il özel
idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri tale-
biyle Danıştay dışındaki idari yargı mercilerine intikal etmiş dosyalar, herhan-
gi bir karar verilmeksizin onbeş gün içinde Danıştaya gönderilir.
  2) 2/6/2000 tarihli ve 4575 sayılı Kanunun geçici maddesi

  Geçici Madde 1-Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemesi
olarak Danıştayda açılmış bulunan ve bu Kanunla İdare mahkemelerinin görevleri
kapsamına alınan davalar Danıştayda sonuçlandırılır.

                 5456 - 1
     2575 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATlN
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun                                             Yürürlüğe
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi
------     -----------------------------------------------------------  ---------------------
 3619               -                                10/4/1990
 4492               -                                21/12/1999
 5475               -                                15/6/2000
                 5456-2
      2575 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
                                                   Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
    Yürürlükten Kaldırılan                        ---------------------------------------------------
   Kanun veya Kanun Hükümleri                  Tarihi       Sayısı      Maddesi
----------------------------------------------------               ----------------------------------------------------
2575 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (3)
numaralı fıkrası, 32 nci maddesinin (g) bendi,
46 ıncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a)
bendi                                             10.4.1990     3619        12
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

KDV Filo Kiralama Şirketleri (Fleetcorp) Borçlarını Devir ALan Varlık Yönetim Şirketleri
Filo Kiralama Şirketlerinin Borçlarının Varlık Yönetim Şirketlerine Devri Halinde KDV
Trafik kazasında kusuru olmayan alkollü sürücüye kasko hasarı ödenir
Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.