Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Mevzuat Listesi

              DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
             KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA
              KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 8/6/1984  No : 217
  Yetki Kanununun Tarihi  : 2/12/1983 No : 2967
  Yayımlandığı R.G.Tarihi : 18/6/1984 No : 18435
  V.Tertip Düsturun Cildi : 23     Sh : 670
               BİRİNCİ KISIM
           Amaç, Kapsam, Görev Teşkilat
  Amaç:

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Kamu hizmetlerinin düzenli,
süratli, müessir ve ekonomik şekilde yürütülebilmesi için; Devlet Personel re-
jiminin temel ilke ve politikasının, Devletin ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşla-
rının teşkilat, görev ve yetkilerinin; kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve
sürekli görevlerde çalışacak memur ve diğer kamu görevlilerinin tabi olacakları
personel rejimlerinin; memleketin kültür, sosyal ve ekonomik şartlarına ve huku-
ki esaslarına uygun olacak şekilde düzenlenmesi, personel rejimleri arasında
uyum, denge ve koordinasyonun sağlanması, uygulamalarda görülecek aksaklıkların
giderilmesi mevzuatın değişen şartlara göre geliştirilmesi, Kamu personelinin
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak ve bu konulardaki uygulamanın
takip ve denetlenmesi; kullanılan idari usul ve Metodların değerlendirilmesi ve
geliştirilmesi için gerekli bütün mevzuat çalışmalarının ilmi ve tarafsızlık
esaslarına göre yürütülmesinde görevli ve yetkili olmak üzere Başbakana bağlı
Devlet Personel Başkanlığı`nın kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasla-
rı düzenlemektir.
  Başbakan bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü tak-
dirde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı veya Devlet Bakanı vasıtasıyla
kullanabilir.
  Kapsam:

  Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluş-
ları şunlardır:
  a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı
kuruluşlar,
  b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı
iktisadi müesseseler, işletmeler,
  c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların
müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,
--------------------------------------
(1) 29/11/1984 tarihli ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55. maddesi
  uyarınca; 657 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinde 13/12/1960 gün ve
  160 sayılı Kanunun dördüncü maddesine yapılan atıflar bu Kanun Hükmünde
  Kararnamenin ilgili maddesine yapılmış sayılır.
   d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu
kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu
kuruluşları ve bu nitelikleri bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından
fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,
  e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet
sandıkları.
  Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka-
nunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin
kapsamı dışındadır.
  Görev:

  Madde 3 - Devlet Personel Başkanlığı`nın görevleri şunlardır:
  a) Kamu personelinin hukuki ve mali statüsünün ve uygulanmasının esaslarını
tespit etmek, bunların düzenlenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları yap-
mak, gerekli kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer idari metinleri
hazırlamak,
  b) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını karşılamak için uygu-
lanacak usul ve esasları düzenlemek ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmak,
  c) Personel ve teşkilatlanma konuları ile ilgili olarak kamu kurum ve kuru-
luşlarınca hazırlanan ve Başkanlığa sunulan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve
tekliflerini incelemek, bunları görüş ve teklifleriyle birlikte Başbakanlığa
sunmak,
  d) Personel idari usul ve esaslarla ilgili konulardaki uygulamaları takip ve
değerlendirmek, kamu kurum ve kuruluşlarından raporlar ve teklifler istemek, ge-
rektiğinde toplantılar düzenlemek değerlendirme sonuçlarına göre alınacak ted-
birleri teklif etmek, bu alanda gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak,
  e) Kadro ve ünvan standardizasyonu, iş analizleri de dahil olmak üzere görev
alanına giren konularda gerekli her türlü araştırma ve incelemeleri yapmak veya
yaptırmak, Personel rejimleri arasında uyum ve denge sağlamak, bu konularda ge-
rekli ilke ve esasları tesbit etmek,
  f) Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri top-
lamak, umumi personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak,
  g) Personel mevzuatı ve teşkilatlanma ile ilgili konularda, kamu kurum ve
kuruluşlarında değişik uygulamaları önleyecek ve uygulama birliğini sağlıyacak
tedbirleri tesbit etmek ve uygulamayı izlemek,
  h) Kamu kuruluşlarında, personel planlaması yapılması ve uygulamasına yar-
dımcı olmak ve her kademede görevli personelin hizmet içinde eğitilmesi ve
yetiştirilmesi ile ileriki kadrolara hazırlanmalarını sağlamak üzere gerekli
eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması ve bunların takip ve değerlendi-
rilmesine ait esasları düzenlemek ve bu alandaki uygulamaları denetlemek,
  ı) Hizmet öncesi Eğitim Kurumlarının Müfredat Programlarına, Kamu görevleri-
nin gerektirdiği niteliklerin ve bilgi ve alışkanlıklarının kazandırılmasına ya-
rarlı konuların yansıması için gerekli koordinasyon ve çalışmaları yapmak,
  k) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına dahil kurumların görevlerinde, gö-
revlerin bölünüşünde, teşkilatında, metotlarında ve mevzuatında ortaya çıkacak
aksaklıkları, bozuklukları ve eksiklikleri giderecek çalışmalar yapmak ve bu
amaçla hazırlanacak tasarı ve teklifler ile yeniden kurulacak kurumların teşki-
lat ve görevleri hakkında görüş vermek,
  l) Personel rejiminin esaslarını tesbit etmek, Devlet Personel Politikasının
tesbitinde ve uygulanmasında Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve koordinasyonu
sağlamak,
  m) Kamu Personeline ait hukuki ve mali statülerin esasları ile, insangücü
istihdam planına ait ilke ve teklifleri tesbit ederek Bakanlar Kuruluna sunmak,
  n) Kanunlarla ve Başbakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
               İKİNCİ KISIM
             Başkanlık Teşkilatı
  Teşkilat:

  Madde 4 - Başkanlığın merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma birim-
leri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.
  Başkanlığın Merkez Teşkilatı EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
               BİRİNCİ BÖLÜM
               Başkanlık
  Başkan:

  Madde 5 - Başkan teşkilatın en üst amiridir. Başkanlık hizmetlerini Milli
Güvenlik Siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümle-
rine uygun olarak yürütmekle ve Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda
diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli
ve Başbakana karşı sorumludur.
  Başkanlık teşkilatın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle
görevli ve yetkilidir.
  Başkan Yardımcıları:

  Madde 6 - Başkanlıkta ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimle-
rin yönetim ve koordinasyonunda Başkana yardımcı olmak üzere iki Başkan
yardımcısı görevlendirilebilir.
               İKİNCİ BÖLÜM
             Ana Hizmet Birimleri
  Ana hizmet birimleri:

  Madde 7 - Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:
  a) Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanlığı,
  b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,
  c) Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanlığı,
  d) Teşkilat ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
  e) Personel Kayıtları ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
  Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanlığı:

  Madde 8 - Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlar-
dır:
  a) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre,
kurum ve kuruluşların personel kadroları ile ilgili işlemlerini yapmak, kadro
birikim planlarını hazırlamak ve uygulamalarını takip ve denetlemek,
  b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kadro ünvanlarının standartlaştırılması ve
kodlandırılmasını sağlamak ve görev tanımlarını yapmak, bunların yayımlanması-
nı sağlamak ve rehberlik etmek,
  c) Kalkınma planlarının süresi, sosyal ve ekonomik hedefleriyle uyumlu olmak
üzere kamu kesiminin verimli çalışma sistemini sağlamak amacıyla insangücü
planlaması ve iş analizlerini yapmak veya yaptırmak, kurum ve kuruluşlara yar-
dımcı olmak,
  d) İç ve dış seyahat yevmiyeleriyle sürekli görevle yabancı memleketlerde
bulunan memurların maaşlarına tatbik edilecek ödeme misillerini tesbit etmek,
  e) Bu konuları düzenleyen mevzuatın kamu yönetiminde birlik ve beraberlik
içinde uygulanmasını sağlayacak idari tedbir ve kararlarla ilgili çalışmaları
yürütmek,
  f) Kurumlardaki kadroların hizmet icaplarına uygun bir seviyede tutulması
için gerekli revizyonları yapmak; ihtiyaçtan fazla olduğu tesbit edileceklerin
diğer kurumlara tahsis edilmesine dair usul ve esaslarla, fazla personelin diğer
kurumlara kat`i tayinlerine kadar muvakkaten istihdam tarzlarını tesbit etmek;
kurumlarınca açıkta bırakılacak personelle ilgili muameleleri düzenlemek,
  g) Önceden tayin edeceği esas ve ölçülere göre memuriyet ve hizmetlerin
gruplandırılması suretiyle kurumların aynı mahiyet ve vüs`attaki işleri için
eşit ücret prensibinin tahakkukuna yardımcı olmak,
  h) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
  Eğitim Dairesi Başkanlığı:

  Madde 9 - Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Kamu personelinin yurt içinde ve yurtdışında hizmet öncesi ve hizmetiçi
eğitim ve yetiştirilmeleri ile ilgili her türlü çalışmalar yapmak, ilgili kurum-
lara tekliflerde bulunmak ve gereken hallerde işbirliği sağlamak, uygulamaları
takip etmek, değerlendirmek ve denetlemek,
  b) Kamu kurum va kuruluşlarının personel birimlerinde görev alacak elemanla-
rın yetiştirilmesi amacıyla eğitim merkezleri açmak, eğitim ihtiyaçlarını tesbit
etmek,
  c) Kamu Yönetimi ile ilgili öğrenimin gelişmesini, görevlilerin modern idare
esasları ve tekniğine göre bilgilerini arttırmak ve tekamülünü sağlayacak ted-
birler almak, uygulamak ve bu gibi tedbirleri teşvik etmek ve desteklemek, bu
alanda öğretim elemanları yetiştirilmesine yardımcı olmak,
  d) Kamu yönetimi ile ilgili araştırma ve incelemeler yaparak bu alanda öğ-
retim ve eğitim yapacak kurum ve kuruluşlara gerekli öğretim kaynakları meydana
getirmek,
  e) Başkanlığın hizmet içi eğitim politikasının tesbitine yardımcı olmak,
eğitim plan ve programlarını hazırlamak, programa katılacakların sayılarını ve
kurumlara ayrılacak kontenjanları belirlemek,
  f) Üst kademe yöneticilerinin hizmet içi eğitimiyle ilgili işlemleri yapmak,
Personelin ileriki kadrolara hazırlanmaları için uygun usul ve vasıtaları tesbit
etmek,
  g) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
  Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanlığı:

  Madde 10 - Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlar-
dır:
  a) Devletin, mali imkanlarıyla, sosyal ve ekonomik hedefleriyle uyumlu olmak
üzere memurlar ile diğer kamu görevlilerinin, hukuki ve mali statülerini belir-
lemek maksadıyla niteliklerini, atanmalarını, görev ve yetkilerini, haklarını ve
yükümlülüklerini, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerini düzenleyen kanun,
tüzük ve yönetmelik tasarılarının, değişikliklerini hazırlamak; bu konuları dü-
zenleyen mevzuatın kamu yönetiminde birlik ve beraberlik içinde uygulanmasını
sağlayacak idari tedbir ve kararlarla ilgili çalışmaları yürütmek, uygulamaları
takip ve değerlendirmek,sistemin geliştirilmesi için gereken çalışmaları yapmak,
  b) Personel konularında kurumlarca hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik
tasarılarını incelemek ve görüş bildirmek,
  c) Personelle ilgili konularda, uygulamaya esas olmak üzere görüş ve mütalaa
bildirmek, personel rejimlerinin temel ilkeleri, personel sistemleri ve personel
yönetimi ile ilgili konularda araştırmalar yapmak ve bunları değerlendirmek,
Personelin mükafatlandırılması ile ilgili hususları incelemek,
  d) Kamu personelinin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili çalışma-
lar yapmak ve iyileştirici tedbirlerin alınması için tekliflerde bulunmak,
  e) Sosyal hizmetlerin gelişmesi ve bu hizmetlerden yararlanma hususunda ku-
rumlararası dengenin sağlanması için araştırmalarda ve tekliflerde bulunmak,
personel alınmasına müteallik umumi esasları tesbit etmek,
  f) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
  Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanlığı:

  Madde 11 - Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri
şunlardır:
  a) Kalkınma Planlarının süresi ve Sosyal ve ekonomik hedefleriyle uyumlu
olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görev, kuruluş ve yetkiler bakımından
yapılması gereken kanuni düzenlemeler ile alınması gereken idari tedbir ve ka-
rarların tesbiti, planlanması ve yerine getirilmesiyle ilgili çalışmaları yürüt-
mek,
  b) Kamu yönetiminin ve teşkilatının geliştirilmesi ve gerektiğinde yeniden
düzenlenmesi ile ilgili hedefleri, politikaları ve tedbirleri belirlemek ve bu
konuda Bakanlıklar ve diğer Kurum ve Kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağ-
lanması amcıyla çalışmalar yapmak,
  c) Kamu yönetiminde rasyonel bir yönetimin gerçekleştirilmesi için görevler-
de ve bunların dağılımında, kaynakların kullanılış şekil ve metodlarında ve yö-
netim ve teşkilatlanma ile ilgili bütün konularda araştırma ve inceleme yapmak,
  d) Teşkilat düzenlemeleri ve Kamu idaresinin islahı ile ilgili olarak kuru-
luşlardan gelecek teklifleri incelemek ve görüş bildirmek, Kurumlararası seviye-
de teşkilatlanma, planlama, denetim sistemleri alanlarında araştırmalar yapmak
ve tekliflerde bulunmak,
  e) Kuruluşların çalışma usullerini ve iş aksamlarını geliştirme amacı ile
organizasyon ve metot araştırmaları yapmak ve bunların uygulanmasında kuruluşla-
ra yardımcı olmak; Kamu yönetiminde geçerli bütün idari usul ve metodların iyi-
leştirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek,
  f) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,

  Madde 12 - Personel Kayıtları ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri
 şunlardır:
  a) Kamu personeli ile ilgili hususlarda gerekli her türlü bilgiyi toplayacak
çalışmalar yapmak, umumi personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak ve gerekti-
ğinde ilgililerin yararlanmasına sunmak,
  b) Bilgi İşlem Merkezini çalıştırmak, gerekli istatistiki bilgileri toplamak
ve değerlendirmek,
  c) Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki bilgi işlem merkezleri arasında koordinas-
yon sağlamak ve bilgisayar teknolojisi konusunda bu kuruluşlara yardımcı olmak
ve işbirliği yapmak,
  d) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
              Danışma Birimi
  Danışma birimi :

  Madde 13 - Başkanlığın merkez teşkilatındaki danışma birimi Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı`dır.
  Koordinasyon Dairesi Başkanlığı :

  Madde 14 - Koordinasyon Dairesi Başkanlığı`nın görevleri şunlardır :
  a) Yürürlüğe konulan mevzuat, plan ve proğramların uygulanması esnasında
gerekli takip ve koordinasyonu sağlamak, kamu yönetimi alanında gerek yurt için-
de ve gerekse yurt dışındaki uygulama ve gelişmeleri, araştırma ve inceleme ve
neşriyatı devamlı olarak takip ve derlemek,
  b) Tedbir ve ilkelerle, bunlara dair mevzuatın müessir ve uyumlu bir şekilde
uygulanması için kamu kurum ve kuruluşlarının üst yöneticilerinin katılacağı
toplantı, brifing ve görüşmeleri tertip ve düzenlemek, gerektiğinde geçici ve
daimi özel ihtisas komisyonları teşkil etmek, bunlara ait not ve tutanakları
tutmak ve yaymak,
  c) Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alacağı altışar aylık dönem raporlarını
birleştirerek değerlendirmek ve bunları Başkanlığa sunmak üzere gerekli çalışma-
ları yapmak ve uygulamaları takip etmek,
  d) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık proğramlarda önce-
likle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirleri ve bunlarla ilgili temel
politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak. Başkanın onayı-
nı aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığına göndermek,
  e) Başkanlığa, hükümet proğramı, kalkınma planları, yıllık proğramlar, Ba-
kanlar Kurulu Kararları ve Milli Güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve
görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, başkanlığın
yıllık çalışma proğramını hazırlamak ve ana hizmet politikasıyla proğramının
uygulanmasında yardımcı olmak,
  f) Kalkınma plan ve proğramları ile Başkanlık yıllık çalışma ve uygulama
proğramlarının uygulamaları sırasında, Başkanlık birimlerinde ortaya çıkan, çö-
zümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları giderici tedbirle-
ri tesbit ederek Makama sunmak,
  g) Basın ve halka münasebetlere ait faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere
göre yürütülmesini, araştırma, inceleme ve derlemelerin kitap, dergi, bülten ve
bibliyografiler vasıtasıyla devamlı olarak neşrini sağlamak,
  h) Yönetim, plan ve koordinasyon konularında Kanunla veya Başkanca verilen
diğer görevleri yapmak.
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
               Yardımcı Birimler
  Yardımcı birimler :

  Madde 15 - Başkanlığın yardımcı birimleri aşağıdaki birimlerden meydana ge-
lir.
  a) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
  b) Personel Şubesi Müdürlüğü,
  c) Savunma Uzmanlığı.
  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı :

  Madde 16 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı`nın görevleri şunlardır:
  a) Başkanlık için gerekli araç, gereç, malzemenin temini ile ilgili hizmet-
leriyle, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yü-
rütmek,
  b) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yap-
mak, sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve
yürütmek,
  c) Başkanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmala-
rını sağlamak,
  d) Başkanın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip
etmek, evrakın zamanında işleme konmasını sağlamak, evrak ve yazı işlerini yü-
rütmek,
  e) Başkanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Başkana sunmak, genel
evrak arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
yazı işlerinin talimatlara uygun olmasını sağlamak,
  f) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi
için para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde
kullanılmasını sağlamak üzere Başkanlık bütçesinin plan ve proğram esasına göre
hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek,
  g) Tahakkuk, Bütçe ve Mali İşler ile, Başkanlıkça verilecek diğer hizmetleri
yürütmek.
  Personel Şubesi Müdürlüğü :

  Madde 17 - Personel Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
  a) Başkanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalış-
maları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulun-
mak,
  b) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi
için personel kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağ-
lamak,
  c) Başkanlık personelinin atama, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemleri
yapmak,
  d) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim
proğramlarını düzenlemek ve uygulamak,
  e) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
  Savunma Uzmanlığı:

  Madde 18 - Savunma Uzmanlığı özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen
görevleri yapar.
                 ÜÇÜNCÜ KISIM
               Sorumluluk ve Yetkiler
  YÖneticilerin sorumlulukları :

  Madde 19 - Başkanlık Merkez teşkilatının her kademedeki yöneticileri yapmak-
la yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Başkanlık emir ve direktifleri
yönünde, mevzuata, plan ve proğramlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten
bir üst kademeye karşı sorumludur.
  Düzenleme görev ve yetkisi :

  Madde 20 - Başkanlık kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetlerin
yürütülmesi için, çalışma usul ve esaslarını yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle
düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
  Yetki devri :

  Madde 21 - Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri , sınırlarını
açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir.
Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
  İnceleme ve denetleme :

  Madde 22 - Devlet Personel Başkanlığı Başkan ve uzmanları bu kanun hükmünde
kararname`nin kapsamına dahil kurumlarda, Başkanlığın görev alanına giren bütün
konularda Araştırma ve İnceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu
maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkili olup kurumlar gerekli bilgi ve bel-
geleri vermek ve yeterli desteği sağlamakla yükümlüdür.
                DÖRDÜNCÜ KISIM
                Çeşitli Hükümler
  Bilgi toplama :

  Madde 23 - Başkanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Teşkilatı
ve Yükseköğretim Kurulu ile yakın işbirliği kurarak çalışır. Ayrıca Teşkilat ve
personel konularıyla ilgili olarak gerekli gördüğü bilgi ve dökümanları kamu ku-
rum ve kuruluşlarından istemeye yetkilidir.
  Kurum ve kuruluşlar, personel ve teşkilatlanma konuları ile ilgili mesele ve
tekliflerini Başkanlığa göndermekle yükümlüdür.
  Üniversite öğretim elemanlarının görevlendirilmesi :

  Madde 24 - Teşkil edilecek uzmanlık komisyonları ile uzmanlık isteyen işler-
de üniversite öğretim elemanları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci
maddesi esaslarına göre görevlendirilebilir.
  Devlet personel uzman yardımcılığı:

  Madde 25 - Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurla-
rı Kanununda sayılanlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır :
  a) Personel ve teşkilatlanma hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip
olmak,
  b) Ekonomi, Maliye, Hukuk, İdare ve İşletme dallarında öğrenim gören en az
dört yıllık Yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
  c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak,
  d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  Devlet personel uzmanlığı :

  Madde 26 - 25 inci maddeye göre uzman yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl
çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla, hazırlayacakları tezin kabulünden sonra
açılacak yeterlik sınavına girmek hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar
"Devlet Personel Uzmanı" ünvanını kazanırlar.
  Devlet Personel Uzmanlığı yeterlik sınavının şekli ve uygulama esasları yö-
netmelikle düzenlenir.
  Komisyon kurulması :

  Madde 27 - Başkan gerekli gördüğü konularda inceleme ve araştırma yapmak
üzere ilgili birimin emrinde Başbakanın tensibi ile, uzman personelden sürekli
veya geçici komisyonlar kurmaya yetkilidir.
  Kadrolar :

  Madde 28 - Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ait
diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümle-
rine göre düzenlenir.
  Atama:

  Madde 29 - 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanuna ekli (1) Sayılı cetvelde yer
alan "Devlet Personel Heyeti Başkanı, Heyet Üyeleri ve Genel Sekreteri" ibaresi
"Devlet Personel Başkanı" olarak değiştirilmiştir.
  23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan memurlardan Baş-
kan Yardımcıları ile Daire Başkanları ve Genel Sekreterin atanmaları Başkanın
teklifi üzerine ilgili Bakanın onayı ile diğer memurların atanmaları Başkan ta-
rafından yapılır. Ancak Başkan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere
devredebilir.
  Değiştirilen ve kaldırılan hükümler:

  Madde 30 - Diğer kanunlarda geçen "Devlet Personel Dairesi" ibaresi "Devlet
Personel Başkanlığı" olarak değiştirilmiş ve 13 Aralık 1960 gün ve 160 sayılı
Devlet Personel Dairesi Kurulmasına Dair Kanun ile diğer kanunların bu Kanun
Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  Sözleşmeli Personel

  Ek Madde 1 - (Ek: 8/4/1990 - KHK - 417/4 md.)
  Devlet Personel Başkanlığında; başkan, başkan yardımcısı, daire başkanı,
devlet personel uzman ve uzman yardımcıları ve çözümleyici kadroları karşılık
gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların
sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın söz-
leşmeli personel çalıştırılabilir.
  Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı
ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tesbit edilir.
  Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı
ile ilgilendirilir.

  Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte
"Devlet Personel Heyeti Başkanı" "Devlet Personel Başkanlığı" na atanmış sayı-
lır.

  Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme se-
bebiyle kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılır-
lar.
  Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar gerekli atama işlem-
leri yapılıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski
kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kal-
dıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

  Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapı-
lıncaya kadar Başkanlık Merkez Teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birim-
lere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından
yapılmaya devam edilir.
  Başkanlık teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde
Kararnameye uygun hale getirir.
  Bu süre içerisinde gerekli görülecek kadroların ihdas, iptal ve değişikliği
Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılır.

  Geçici Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan 160 sayılı Dev-
let Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi gereğince atan-
mış bulunan "Devlet Personel Heyeti Üyeleri" bu görevde almakta oldukları aylık
ek gösterge ve zam ve tazminat hakları ve kadroları şahsa bağlı kalmak kaydıyla
Müşavir olarak görevlendirilirler. İstekleri halinde durumlarına uygun görevlere
atanmak üzere genel hükümlere göre ilgili oldukları kurumlara iade edilir.
K.H.K.`LER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)

  Geçici Madde 5 - Başkanlık Teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına
göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas
edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygu-
lanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.

  Geçici Madde 6 - Başkanlık bünyesinde;
  Danışman ve Uzman kadrolarında çalışanlar almakta oldukları aylık derecele-
rine eşit Devlet Personel Uzmanı kadrolarına atanırlar.
  Uzman Yardımcısı, Başraportör, Başkontrolör, raportör ve kontrolör kadrola-
rında çalışmakta olan personel yaş kaydı aranmaksızın 25 inci maddenin (a) ve
(b) fıkralarındaki şartları taşımak ve oluşturulacak sınav kurulu tarafından en
çok iki defaya mahsus olmak üzere yapılacak sınavda başarılı olmak kaydıyla üç
yıldan fazla hizmeti olanlar Devlet Personel Uzmanı, üç yıldan az hizmeti olan-
lar Devlet Personel Uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.
  Yukarıdaki fıkralara göre Devlet Personel Uzmanı ve Devlet Personel Uzman
Yardımcısı kadrolarına geçirilemiyenler, durumlarına uygun diğer kadrolara ata-
nırlar.
  Yürürlük:

  Madde 31 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme:

  Madde 32 - Bu Kanun hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
               EK 1 SAYILI CETVEL
             DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
Başkan Başkan Yardımcılığı Ana Hizmet Birimleri Danışma Birimi Yardımcı Birimler
------ ------------------- -------------------- -------------- -----------------
Başkan 1.Başkan Yrd.    1.Kadro ve Kamu Gö- Koordinasyon  1.İdari ve Mali
               revlileri Dai.Baş- Dai. Başkanlı-  İşler Dairesi
               kanlığı      ğı        Başkanlığı
    2.Başkan Yrd.    2.Eğitim Dai.Başkan-        2.Personel Şubesi
               lığı                Müdürlüğü
              3.Hukuki ve Mali Sta-        3.Savunma Uzman-
               tüler Dai. Başkan-         lığı
               lığı
              4.Teşkilat ve Yöneti-
               mi Geliştirme Dai.
               Başkanlığı
              5.Personel Kayıtları
               ve Bilgi İşlem Dai.
               Başkanlığı
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Trafik kazasında kusuru olmayan alkollü sürücüye kasko hasarı ödenir
Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.