İçtihat Arama - Emsal Yargıtay içtihatları - Danıştay içtihatları - İçtihatı birleştirme kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları

Hukuki.net Anasayfa | İçtihat Arama | Mevuzat | Hukuk Forum | Aranan Kararlar


Arama Sonucunda 1 - 20 ve 22 Bulundu. (0.12 seconds)

1. [100.00%] Hukuki Mevzuat - 6102 Nolu Türk Ticaret Kanunu
İKİNCİ KISIM Ticaret Sicili A) Kuruluş I - Genel olarak MADDE 24 - (1) Ticaret sicili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde Ticaret ve sanayi odaları veya Ticaret odaları bünyesinde kurulacak
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=3949 - 1,075.8kb

2. [11.83%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayınlanan "Toptan Eşya Fiyatları Yıllık Endeksi"ndeki artışlar oranında artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kararlar Resmi Gazetede yayımlanır." hükmünü taşımaktadır. 4.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_2000_7_3.php - 50.5kb

3. [8.78%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ve 12 bent hükümlerine göre Ticarethane sayılacağı ve Acenteler hakkında tacirlerin tabi olduğu hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Çoğunluk kararında açıklandığı gibi Acenta'nın "Portföy hakkı" TTK da düzenlenmemiştir. Oysa isviçre B.K.418
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_1996-6699.php - 47.7kb

4. [8.15%] Ictihat Bolumu;YARGITAY 9.Hukuk Dairesi
yılında iş kazasında ölen gayri resmi eşin 1985 yılında başka bir erkekle evlendiği, davanın açılış tarihi, olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz de nazara alındığında gayri resmi eş için takdir edilen 7.000.000 lira manevi
http://www.hukuki.net/ictihat/916678_9h.asp - 30.6kb

5. [8.15%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ve Denetleme Kurulunun resmi gazetenin 27 Eylül 2002 gün, 24889 sayılı nüshasında yayınlanan 26.9,2002 gün, 826 sayılı kararma göre T... A.Ş.ne ait gayrimenkullerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu gayrimenkuller Dairesi Başkanlığına
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_2002_14_759.php - 34.8kb

6. [8.15%] Ictihat Bolumu;YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
dair sözleşme tapulu gayri menkullere ait ise gayri menkul iktisabına resmi şekilde yapılmalıdır. Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonuda Kumlu Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne
http://www.hukuki.net/ictihat/9614-569_hgk.asp - 33.6kb

7. [6.72%] İçtihat Arama
gayri resmi ticaret gayri resmi ticari ortaklık hizmetin yerine getirilmemesi
http://www.hukuki.net/ictihat/ - 20.6kb

8. [5.91%] Ictihat Bolumu;YARGITAY 2.Hukuk Dairesi
yazılmıştır. 60/3. maddede gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin yapılacağı gösterilmiş taşınmaz hibe vaadi sözleşmesinin yapılacağı hüküm altına alınmamıştır. Tapu Kanununun 26. maddesinde açıkça mülkiyete mülkiyetin gayri ayni haklara
http://www.hukuki.net/ictihat/973833_2h.asp - 31.9kb

9. [5.20%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
söz konusu edilen gayri menkullerin tapuda kaydı olmazdı. Bunların vakıf mallardan bulunduğunu delili vakfiyeleri ve vakıf kayıtlarıdır. Hemen belirtilmelidir ki, muteber bir vakfiyenin bulunduğu ispat edilmekle de belli bir gayri
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_1_Hukuk_Dairesi_1992-14571.php - 23.1kb

10. [5.11%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
vd.); "...davacının peynir ticaretinin kazanç yoksunluğuna uğrayıp-uğramadığı, zararı varsa tutarın ne olduğu, bunun asıl alacağı davalıdan tahsili sırasında elde edilen temerrüt faizi ile karşılanıp-karşılanmadığı..." saptanarak, sonucuna göre
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1996_5_144.php - 81.1kb

11. [4.48%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
kullanımlarındaki menkul ve gayri menkulleri, araç, gereç, malzemeleri ile birlikte karar yayımı. tarihi itibariyle çıkarılacak devir bilançosu üzerinden Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine (TEDAŞ) devredilmiştir (Bkz. adı geçen 93/4789
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_13_Hukuk_Dairesi_1994-9457.php - 23.8kb

12. [4.48%] Ictihat Bolumu;YARGITAY 18.Hukuk Dairesi
Eşya Fiyat Endeksinin gayri menkul fiyatına yansıyan oranda arttırılmak sureti ile sonuca varılabilecektir. Diğer taraftan, davalının gösterdiği 4865 ve 27 nolu parsellerin Sanayi Odasına satılmış olup, resmi ve denetime tabi bir
http://www.hukuki.net/ictihat/9610667_18h.asp - 33.1kb

13. [4.39%] Ictihat Bolumu;YARGITAY 2.Hukuk Dairesi
vasiyet lehtarı ile murisin gayri resmi karı koca hayatı yaşamaları vasiyetnamenin iptali sebebi olamaz. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği
http://www.hukuki.net/ictihat/9610948_2h.asp - 30.2kb

14. [3.67%] T
tarihli 22567 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Uyuşmazlık Mahkemesi'nin, 22.1.1996 tarih 1 -1 ilke kararında özelleştirilen veya özelleştirme kapsamında bulunmayan kamu iktisadi teşebbüsünde ve bağlı ortaklarında sözleşmeli veya kapsam dışı
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1999_9_469.php - 25.3kb

15. [3.67%] Ictihat Bolumu;YARGITAY 5.Ceza Dairesi
halde başka birisiyle gayri resmi evli bulunan sanık Mehmet'e vermesi halinde, manevi cebirle ırza geçip kızlık bozma suçuna iştirak ettiği kabul edilmelidir. (765 s. TCK. m. 64, 414, 418) 15 yaşından küçük mağdurenin rızaen ırzına
http://www.hukuki.net/ictihat/903543_5c.asp - 30.6kb

16. [2.96%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
3 ncü maddesinde mal tanımı "ticaret konusu taşınır eşya" olarak yapılmıştır. Bu nedenle söz konusu mal tanımından yola çıkıldığında gayri menkul alımı için verilen kredileri tüketici kredisi olarak kabul etmek mümkün değildir. Görülmekte olan
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_2002-8360.php - 16.2kb

17. [2.96%] Ictihat Bolumu;YARGITAY 9.Ceza Dairesi
ait tekel maddelerinin ticareti) ile uğraşanların ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti olmadığından, sanığın gayrisafi iş hasılatından tekele ait emtia satış bedeli düşülmeli ve kalan hasılat ödeme kaydedici cihaz limitine
http://www.hukuki.net/ictihat/912348_9c.asp - 31.5kb

18. [2.96%] Ictihat Bolumu;YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
devamla, "Bir hakkın sırf gayri izrar eden suistimalini kanun himaye etmez" kuralını da getirmiştir. Bununla amaçlanan husus şudur. Herkesin haklarını kullanmakta ve borçlarını yerine getirmekte iyi niyetle hareket etmesinin zorunlu olduğu
http://www.hukuki.net/ictihat/974-327_hgk.asp - 46.9kb

19. [2.24%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
birleşen Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1997/745 esas sayılı davasında ayrıca 4.300.000.000.000 TL. nın reeskont oranında faizi ile ödetilmesini istemiştir. Davalı, davada dayanılan sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığı için geçersiz
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_13_Hukuk_Dairesi_2000-7799.php - 22.9kb

20. [2.24%] Ictihat Bolumu;İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu
hükmolunan çocuk, gayri sahih nesepli olarak Medeni Kanunun 3678 sayılı Kanunla değişik 443. maddesi uyarınca babasına mirasçı olur. (743 s. MK. m. 230, 232, 304, 309, 310, 314, 443 (2709 s. Anayasa. m. 90/son, 153/son
http://www.hukuki.net/ictihat/6318-6553.asp - 44.6kb

Bulunan Sayfalar: 1 2 ileri
Arama terimleri
EN SIK ARANAN KONULAR
En fazla arama yapilan Hukuksal Terimler :
1121  sakatlık raporu icra ceza Mahkemesi  1-hukuk dairesi 4 ci hukuk dairesi 5 ci hukuk dairesi hukuk dairesi icra ceza Mahkemesi kamula kamulaştırma ortaklıkların bozulması uyusturucu madde bozulmasi uyuşturucu madde bozulması ticari ortaklığın ortaklıkların bozulması irtifak hakkı kamulaştırma bedel tespiti beyanlar gayri resmi iş ortaklık gayri resmi ortaklık asli zilyetlik faturasız intifa hakkının zamanaşımı ile kurulması çalıntı senet feri zilyetlik hükmen zilyet senet açık senet ak senet Bekçi kaçak sundurma kamu yararı irtifak hakkı kör cephe teminat senet zilyetlik zimmet zimmet banka açık senet çocuk icrası mal kaçırma mal karma muaccel alacak dürüstlük dürüstlük eşin evlatlik evlatlık gayri resmi ticaret gayri resmi ticari ortaklık
Telif hakları:  Hukuki NET  İçtihatlar  Hukuk Forum


hukuki net logo

Içtihat Arşivi  Içtihat Arama Motoru