İçtihat Arama - Emsal Yargıtay içtihatları - Danıştay içtihatları - İçtihatı birleştirme kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları

Hukuki.net Anasayfa | İçtihat Arama | Mevuzat | Hukuk Forum | Aranan Kararlar


Arama Sonucunda 1 - 20 ve 170 Bulundu. (0.08 seconds)

1. [100.00%] Hukuki Mevzuat - 6102 Nolu Türk Ticaret Kanunu
ay içinde, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak zorundadırlar. (2) Bölünme ile, alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin, bir işlem denetçisinin raporuyla ispatı hâlinde, teminat altına almak yükümü
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=3949 - 1,075.8kb

2. [35.39%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
koşulu geçerli bir borcun "muaccel" hale gelmiş bulunmasıdır. muacceliyet; alacaklının edimi isteyebileceği ve borçlunun da edimi yerine getirmekle yükümlü olduğu andan itibaren gerçekleşir. Diğer bir anlatımla; alacaklının ödemeyi
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_IBK_1994_2.php - 48.9kb

3. [20.12%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
zamanında ödenmediğini bazı alacaklarının ise hiç dikkate alınmadığını ileri sürerek bu alacaklarının ve faizlerinin dışındaki zararı dava etmiştir. İstenen bu alacak dışında başka alacaklar da dava edilmiştir. Uyuşmazlığın temeli BK.nun 355 ve
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_15_Hukuk_Dairesi_1994-5937.php - 53.6kb

4. [20.12%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
Kurumu'nun rücu alacağı muaccel olmaz. Getir artırımları yönünden de, her gelir artışı olgusunda, artışın onayı tarihinde, o kıs ım için rücu alacağı doğar, muaccel olur ve o tarihten zamanaşımı işler. Bu nedenlerle, her bir gelir
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_HGK_ictihati_birlestirme_1992-3.php - 112.1kb

5. [20.12%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
geçerli olup vasiyet alacaklıları bunun dışında kalırlar. Mirasın açılması ile vasiyet alacaklıları ayni bir hakka sahip olmazlar, onlar vasiyet olunan şey üzerinde kişisel bir talep hakkını elde ederler. Bu talep hakkının kanuni
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_IBK_1994_4.php - 61.0kb

6. [12.12%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
icra takibinden sonra muaccel olası ) ALACAĞIN İCRA TAKİBİNDEN SONRA muaccel OLMASI ( İdirazın kaldırılması davası ) İTİRAZIN İPTALİ DAVASINA ALACAK DAVASI OLARAK BAKILMASI ( Usul ekonomisi ) USUL EKONOMİSİ
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1997_19___667.php - 25.7kb

7. [12.00%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
takdirde, her iki borç muaccel ise iki taraftan her biri borcunu alacağı ile takas edebilir. Hükme göre iki alacağın takas edilebilmesi için muaccel olmaları gerekmektedir. muaccel olan alacaklar takas edilebilecekleri ondan itibaren en az
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_19_Hukuk_Dairesi_1993-4547.php - 24.4kb

8. [12.00%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
m. 126/4). Sözleşmeden doğan alacaklarda zamanaşımı alacağın muaccel olduğu tarihten başlar (BK. m. 128). BK.nun 101. maddesince, borcun muaccel olması, ifa zamanının gelmiş olmasını ifade eder. Borcun ifası henüz istenemiyorsa muaccel bir
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_13_Hukuk_Dairesi_1992-6218.php - 21.0kb

9. [12.00%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ilk koşulu alacağın muaccel olmasıdır. Alacak muaccel olmadıkça temerrütten söz edilemez. Alacaklının alacağını isteyebilmesi için ne kanuna ne de sözleşmeye dayanan bir engelin bulunmaması halinde ortada muaccel bir Alacak var demektir. (
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_12_Hukuk_Dairesi_1995-1333.php - 19.6kb

10. [12.00%] Ictihat Bolumu;YARGITAY 12.Hukuk Dairesi
ilk koşulu alacağın muaccel olmasıdır. Alacak muaccel olmadıkça temerrüdden sözedilemez. Alacaklının alacağını isteyebilmesi için ne kanuna, ne de sözleşmeye dayanan bir engelin bulunmaması halinde ortada muaccel bir Alacak var
http://www.hukuki.net/ictihat/918552_12h.asp - 33.5kb

11. [11.03%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ilk koşulu alacağın muaccel olmasıdır. Alacak muaccel olmadıkça temerrütten sözedilemez. Alacaklının alacağını isteyebilmesi için ne kanuna ne de sözleşmeye dayanan bir engelin bulunmaması halinde ortada muaccel bir Alacak var demektir.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_12_Hukuk_Dairesi_1991-14062.php - 21.9kb

12. [10.06%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
gerektiğinin, yani o tarihte muaccel olduğunun kabulü gerekir. Ancak borcun muaccel oluş, borçlunun temerrüde düşmesi için yeterli değildir. Genel kural B.K.'nun 101/1. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre, muaccel bir borcun borçlusu
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1990-88.php - 44.1kb

13. [10.06%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
gerektiğinin, yani o tarihte muaccel olduğunun kabulü gerekir. Ancak borcun muaccel oluş, borçlunun temerrüde düşmesi için yeterli değildir. Genel kural B.K.'nun 101/1. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre, muaccel bir borcun borçlusu
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1990-11_88.php - 44.1kb

14. [10.06%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ALACAK DAVASI TEMERRÜT FAİZİ MUNZAM ZARAR KARAR ÖZETİ: Borçlar Kanununun 10511. maddesi; "ALACAKlının duçar olduğu zarar, geçmiş günler faizinden fazla olduğu takdirde borçlu kendisine hiç bir
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_13_Hukuk_Dairesi_1995-267.php - 27.7kb

15. [10.06%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
için kural olarak alacağın muaccel olması gerekir. Bu kuralın istisnasını düzenleyen MK. nün 866. maddesine göre, borç ödemede güçsüzlüğe düşülmesi halinde, alacak muaccel olmasa bile onun temini için hapis hakkı kullanılabilir. Ödeme
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_19_Hukuk_Dairesi_2000-7039.php - 17.4kb

16. [10.06%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
tarihinde alacağın sadece muaccel hale mi geldiği, yoksa muacceliyetle birlikte davalı idarenin temerrüdünün de gerçekleşmiş sayılıp sayılamayacağı noktasında toplanmaktadır. Borçlar Kanununa göre, temerrüdün gerçekleşmesi için, önce
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_15_Hukuk_Dairesi_1994-4985.php - 26.6kb

17. [9.09%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
fazla çalışmalara ilişkin alacaklarını, hafta sonu çalışmalarına ilişkin alacaklarını, milli ve dini bayramlardaki çalışmalarına ilişkin alacaklarını, kullanmadığı yıllık izinlerine ilişkin alacaklarının derhal bankadaki hesabına yatırılmasını,
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_2003_9_76.php - 26.4kb

18. [9.09%] Ictihat Bolumu;YARGITAY 9.Hukuk Dairesi
ücreti konusunda borç ve alacak, fazla mesainin yapıldığı anda doğmuş olur. Talep hakkında alacak muaccel oduğu anda doğar. Öte yandan, bir borç BK.nun 76. maddesine göre ifa için bir müddet tayin edilmişse, bu müddetin son günü muaccel
http://www.hukuki.net/ictihat/903925_9h.asp - 30.8kb

19. [9.09%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ilişkisi sona ermeli veya alacak muaccel hale gelmelidir. Bu itibarla inanç sözleşmesi sona ermediği inanç konusu inanılanda, alınan para inananda kaldığı sürece zaman aşımı süresinin başlamasına olanak yoktur. Açıklanan kuralın doğal sonucu
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_1_Hukuk_Dairesi_2000-12988.php - 26.3kb

20. [8.12%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
şahsında doğduğu anda, alacak muaccel hale gelecek ve yeni bir zamanaşımı süresi de bu tarihten işlemeye başlayacaktır. Hal böyle olunca; Bağ-Kur'un rücu alacağı; sigorta olayının meydana gelmesiyle değil, gelir ya da aylık bağlanmasının
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_10_Hukuk_Dairesi_2003-138.php - 17.7kb

Bulunan Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ileri
Arama terimleri
EN SIK ARANAN KONULAR
En fazla arama yapilan Hukuksal Terimler :
1121 1121  sakatlık raporu icra Mahkemesi icra ceza Mahkemesi  1-hukuk dairesi 4 ci hukuk dairesi 5 ci hukuk dairesi hukuk dairesi icra ceza Mahkemesi kamula kamulaştırma ortaklıkların bozulması uyusturucu madde bozulmasi uyuşturucu madde bozulması ticari ortaklığın ortaklıkların bozulması irtifak hakkı kamulaştırma bedel tespiti beyanlar gayri resmi iş ortaklık gayri resmi ortaklık asli zilyetlik faturasız intifa hakkının zamanaşımı ile kurulması çalıntı senet feri zilyetlik hükmen zilyet senet açık senet ak senet Bekçi kaçak sundurma kamu yararı irtifak hakkı Kapıcı kıdem tazminatı kör cephe teminat senet zilyetlik zimmet zimmet banka açık senet çocuk icrası mal kaçırma mal karma mala zarar verme muaccel alacak dürüstlük dürüstlük eşin
Telif hakları:  Hukuki NET  İçtihatlar  Hukuk Forum


hukuki net logo

Içtihat Arşivi  Içtihat Arama Motoru