Kategoriler: Gazeteler

TEFECİLİK SUÇU

KANUNİ UNSUR :

Türk ceza kanunu‘nun 241.maddesine göre, ‘Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.’

Tefecilik yapma suçu, TCK ‘nın ‘Ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin Suçlar‘ bölümünde düzenlendiğinden hem mali finansmana ihtiyacı olan genel ekonomik hayatı hem de mali sıkıntı içinde olan bireyin sömürülmesini korumaktadır.‘

FAİL VE MAĞDUR :

Herkes bu suçun faili olabilirken suçun mağduru tefeciden para alan kişi degil; ekonomik, ticari  hayatın gereğine uygun işlenmesinde yaraı olan herkestir. Tefeciden para alan kişinin hukuki durumu ise cez siyaseti yüzünden cezalandırılmayan faildir. Uygulama açısından konu ele alındığından bu kişinin tanık olarak kabul edilmesi gerekir.

SUÇUN KONUSU :

Bu suçun konusu yanlızca para olabilir. bu nedenle para dışındaki altın, taşınır, taşınmaz gibi değerler maddi açısından bir anlam ifade etseler de suçun konusu olamazlar. Paranın ise Türk parası veya yabancı para olması arasında bir fark bulunmamaktadır.

SUÇUN MADDİ UNSURU :

Suçun oluşumu için gerekli olan hareket, ‘başkasına ödünç vermek‘ tir. Bu niteliği itibariyle suç, neticdesi harekete bitişik suç olduğundan, kural olarak teşebbüse elverişli değildir. Zira suçun tamamlanma anı, yani neticenin gerçekleşme anı, başkasına bir miktar paranın ödünç verilmesi anıdır.

5237 sayılı kanun’ daki düzenlemeye göre birine bir kez dahi faiz  karşılığı ödünç para verilmesi yeterli görülmüş nitekim bu husus Yargıtay 3.Ceza Dairesinin 19.06.2014 tarih ve E.2014/5743, K. 2014 /6848 sayılı karaında da vurgulamış ‘suçun oluşması için sanığı yalnızca bir kişiye ödünç para verilmesi yeterli olup, bu işi meslek haline dönüstürüp dönüştürmemesinin öneminin bulunmadığı‘ ifade edilmiştir .

Birden fazla kişiye ödünç para verilmesi halinde TCK md. 43 gereği zincirleme suç hükümleri uygulanarak failin cezası belli oranlarda arttırılacaktır.

SUÇUN MANEVİ UNSURU

Suçun manevi unsuru kast olup bu kastın da özel kast olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Zira yasa koyucu bu suçu düzenlerken kazanç elde etme gayesini aramaktadır. Bu suçun olası kastla işlenebilmesi mümkün degildir.

SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU :

Tefecilik suçu bakımından herhangi bir hukuka uygunluk sebebi bulunmamaktadır.

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ :

TEŞEBBÜS :

Suç, ödünç para verme faaliyeti ile tamamlanmakta olup, suçun tamamlanması için ayrıca bir kazancın elde edilmiş olması aranmaz. Bu özelliğinden ötürü kurul olarak neticesi hareketle bitişik olan suça teşebbüs mümkün değildir.

İÇTİMA :

Suçun mağduru belli kişi olmayıp herkes‘tir. Türk Ceza Kanunu‘nun 43/1 maddesinde mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da zincirleme suça ilişkin kurların uygulanacağı belirtilmis olduğundan, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin 19.06.2014 tarih ve E. 2015/5743, K 2014/6848 sayılı kararında ifade edildiği şekilde , ‘… Bir suç işleme kararının icrası kapsamında degişik zamanlarda tefecilik suçunu birden fazla kez ve birden fazla kişiye karşı işlendiği anlaşılan sanık hakkında ayrı suç değil, zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekecektir.

İŞTİRAK :

Tefecilik suçu bakimından iştirak özellik göstermez. İştirakin her türü mümkündur. 

Tefecilik suçunun cezası şu şekildedir:

– Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır (TCK 241/1).

– Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır (TCK 241/2).

Tefecilik suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (TCK 242)

Kanun maddesinde suçun cezası, hapis cezası ile adli para cezasının birlikte uygulanması suretiyle düzenlenmiştir. Yani, fail hem hapis cezasına hem de işlenen suçun vehametinin derecesine göre miktarı belirlenmek üzere adli para cezasına mahkum edilecektir.

Stj. Av. Remziye AKPİRİNÇ

Kaynakça :

Yenidünya, Caner (2013) “Tefecilik Suçu (TCK.m.241)” Banka ve Finans Hukuku Dergisi Cilt:2, Sayı: 6, Yıl:2013 (3-29).

Uğur, Hüsamettin (2007) “Tefecilik Suçunun Pozitif Dayanakları, Unsurları ve Uygulama İlkeleri”, Terazi Aylık Hukuk, Dergisi, S:8

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

Benzer haberler: