Kategoriler: Gazeteler

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan:

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/1/2021 tarihli ve 31370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Kurumda, Kanunun 14 üncü maddesinin mülga dokuzuncu fıkrasına göre istihdam edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen görev yapmakta olanlar, bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları, bu Yönetmelikte yer alan genel şartları taşımaları ve yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmaları halinde daha önce yürüttükleri görevleri yerine getirmek üzere büro görevlisi unvanlı pozisyonlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre atanabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı yürütür.

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

Benzer haberler: