Kategoriler: Gazeteler

Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/6/2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanacak yaz dönemi eğitim öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Haftalık ders saati: Yedi haftalık öğretim süresinde bir dersin haftalık teorik ve uygulama saatleri toplamının iki katını; beş haftalık öğretim süresinde bir dersin haftalık ve teorik uygulama saatleri toplamının üç katını,”

“f) Yan dal programı: Lisans diploma programı öğrencisinin, kendi diploma programı dışında, kredili ders alarak başka bir alanın temellerini öğrendiği sertifika programını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin ikinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaz Döneminin Amaçları ve Yaz Dönemine İlişkin Esaslar”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Yaz döneminin amaçları” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “öğretiminin” ibaresi “döneminin” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (b), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğrencilere, güz ve bahar dönemlerinde başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için imkân sağlamak, ayrıca güz ve bahar dönemlerinde okutulan derslerdeki yığılmaları önlemek.”

“d) Öğrencilerin yaz döneminde üst yarıyıllardan da ders alarak daha kısa sürede diploma programlarını tamamlamalarına imkân sağlamak.”

“f) Bahar dönemi sonunda yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla bitiren öğrencilerin, kendi diploma programlarında yaz döneminde açılan birinci sınıf derslerini almak suretiyle kendi diploma programlarına başlayabilmelerini sağlamak.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaz dönemi öğretim süresi genel sınav süresi hariç beş veya yedi haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde genel sınavlar yapılır. Yaz döneminde açılan her ders, yedi haftalık öğretim süresinde bir dersin haftalık teorik ve uygulama saatleri toplamının iki katı; beş haftalık öğretim süresinde bir dersin haftalık ve teorik uygulama saatleri toplamının üç katı olacak şekilde yapılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bir dersin yaz döneminde açılabilmesi için en az yirmi öğrencinin kayıt yaptırması şartı aranır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz döneminde ders alacak öğrencilerin kayıtları, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde; kayıt ve ekle-sil-onayla olmak üzere iki aşamada yapılır.”

“(6) Ders seçimi, 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır. Özel öğrenciler ve diğer üniversite öğrencilerine bu hüküm uygulanmaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Yaz döneminde derslere devam zorunludur. Teorik derslerde ve uygulamalı teorik derslerde %70, uygulama derslerinde %80 devam zorunluluğu aranır. Yaz döneminde Üniversiteden veya Üniversite dışından ilk defa ders alıp devam koşulunu yerine getirerek başarılı/başarısız olan öğrenciler dersin devam koşulunu yerine getirmiş sayılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Önlisans ve lisans diploma programlarında ikinci öğretim kapsamındaki yaz dönemi, birinci öğretim esaslarına göre yapılır. Ücretlendirmelerde yaz dönemine ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 30/7/2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

Benzer haberler: