Kategoriler: Gazeteler

İzmir Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

İZMİR BAROSU

01.08.2022 – 31.12.2022

TAVSİYE NİTELİĞİNDE

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Avukatlık ücreti peşin ödenir.

Tarifede belirlenen ücretler KDV hariç net ücretlerdir.

İlamların icrası için bu tarifenin D-6 bendindeki ücret ayrıca ödenir.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun 05.07.2022 tarih ve 52/7 sayılı kararı doğrultusunda güncellenen, 01.08.2022 – 31.12.2022 dönemi Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin, meslektaşlarımıza önerilmesine karar verilmiştir.

A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Kat Mülkiyeti Yasası’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar

16.000,00 TL

2

Mirasçılık belgesi alınması

10.100,00 TL

3

Tahliye davaları

17.000,00 TL’den az olmamak üzere, yıllık kira

bedelinin %15’i

4

İzale-i şuyu (paydaşlığın giderilmesi) davaları

24.600,00’den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin müvekkil payına düşen

miktarının %15’i

5

Vesayet ve Kayyum Davaları           

18.000,00 TL

6

Vasiyetnamenin okunması, tereke tespiti, terekede ihtiyati tedbirler, mirasın reddi, miras şirketine mümessil tayinine ilişkin davalar

25.300,00 TL

7

Mirasta defter tutulması

25.300,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

8

Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları

17.000,00 TL’den az olmamak üzere artan yıllık kira bedelinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde kira bedelinin

ayrıca %15’i)

9

Eşya tespiti, hasar tespiti ve diğer tespit talepleri

13.000,00 TL

10

Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)           

10.100,00 TL

11

Tapu kayıtlarında isim tashihi

13.000,00 TL

B-  ASLİYE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, yaş düzeltme, kaza-i rüşt davaları           

23.000,00 TL

2

Mirasta İade Davası

36.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3

Muvazaa nedeniyle Tapu İptal Davası

43.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

4

Vasiyetnamenin İptali ve Tenkisi davası           

43.000,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

25.300,00 TL

6

Men-i Müdahale (Elatmanın Önlenmesi) Davası

25.300,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

7

Tapu İptali ve Tescili Davaları

43.000,00 TL’den olmamak üzere dava değerinin %15’i

8

Şuf’a Davası

37.700,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

9

Geçit Hakkı Davası

37.700,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

10

Ecrimisil Davası

30.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

11

Her türlü alacak, maddi ve manevi tazminat davaları

25.300,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

12

Eşya tespiti, hasar tespiti ve diğer tespit talepleri

13.000,00 TL

13

Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak dava

33.000,00 TL

14

Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava

25.300,00 TL

15

Tenfiz ve Tanıma Davaları

25.300,00 TL

16

Zayi ve kambiyo senedi iptali davaları

25.300,00 TL

17

Tüketici Mahkemelerinde görülen davalar

21.100,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

18

Tenkis Davaları

36.000.00 TL

den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

19

Vakıflara ait taşınmazların kıymet takdiri

25.300,00 TL

20

Vakıflar mevzuatından doğan diğer uyuşmazlıklarda

33.000,00 TL

21

Kamulaştırmasız El Atma

15.700,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Evlenmeye izin, iddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalar

15.200,00 TL

2

Nişan bozulmasından doğan davalar (Hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat vb.)

25.300,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

3

Boşanma Davası

a) Anlaşmalı

25.300,00 TL

b) Çekişmeli

33.000,00 TL

c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli

33.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

4

Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak davaları

(katkı payı, değer artış payı ve katılma alacağı davaları)

23.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5

Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları

25.300,00 TL

6

Nafaka Davası

21.000,00 TL

7

Evlat Edinme Davası

25.300,00 TL

8

Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanun’dan doğan davalar

                    12.200,00 TL

9

Tenfiz Davası

31.000,00 TL

10

Velayet Davaları

22.000,00 TL

D- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

1

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

25.300,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2

İstihkak Davaları

21.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3

İcra mahkemelerinde görülen davalar (İmzaya ve borca itiraz, şikayet vd)

20.600,00 TL

4

İcra İflas Kanunu’ndan doğan iptal davaları

23.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5

İhalenin Feshi Davası

a)Taşınabilir mal ihaleleri

17.500,00 TL’den az olmamak üzere malın

muhammen bedelinin %15’i

b)Taşınmaz mal ihaleleri

30.600,00 TL’den az olmamak üzere malın

muhammen bedelinin %15’i

6

İcra takipleri

a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri

İş sahibinden ayrıca alacağın %15’i

b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri

21.000,00 TL

c) Çocuk teslimi

         23.000,00 TL (Avukatın hazır bulunduğu her infaz

işleminde ayrıca 2.750,00TL)

7

Genel mahkemelerde ihtiyati hacze itiraz davaları

14.500,00 TL

8

İcra müdürlüklerine yönelik itiraz dilekçeleri

 6.300,00 TL

E- FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİNDE  GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Delil Tespiti Davası

14.500,00 TL

2

Tedbir Talepli Delil Davası

19.600,00 TL

3

Hükümsüzlük Davası

27.700,00 TL

4

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu

Kararı İptal Davası

27.700,00 TL

5

Tazminatsız Tecavüzün Önlenmesi Davası

27.700,00 TL

6

Maddi, manevi tazminat talepli Tecavüzün

Önlenmesi Davası

27.700,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

F- FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMELERİNDE  GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

a) Şikayet ve takibi

23.000,00 TL

b) Sanık Müdafiliği

43.000,00 TL

c) Müdahil Vekilliği

34.200,00 TL

G – İŞ MAHKEMELERİNDE  GÖRÜLEN DAVALAR

1

Değeri parayla ölçülebilen davalar

25.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

2

Değeri parayla ölçülemeyen davalar

25.000,00 TL

H – İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE  GÖRÜLEN DAVALAR

1

İptal Davası

33.800,00 TL

2

Tam Yargı Davası 

33.800,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

3

Vergi uyuşmazlığından doğan davalar

33.800,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

I – CEZA MAHKEMELERİNDE  GÖRÜLEN DAVALAR

1

Ağır Ceza Mahkemesi

a) Sanık Müdafiliği

68.000,00 TL

b) Müdahil Vekilliği

43.000,00 TL

2

Asliye Ceza Mahkemesi

a) Sanık Müdafiliği

43.000,00 TL

b) Müdahil Vekilliği

28.000,00 TL

3

Sulh Ceza Hakimliği – İnfaz Hakimliği

16.000,00 TL

4

Askerlik kanunları uyarınca disiplin kurullarında takip edilen davalar için

11.500,00 TL

İ – YÜKSEK YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için

a) Bir duruşması olan işler için

43.000,00 TL

b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

68.000,00 TL

2

Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için

68.000,00 TL

3

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde ilk derecede görülen davalar için  

a) Duruşmasız ise

28.000,00 TL

b) Duruşmalı ise

                           43.000,00 TL

4

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işler için

a)Duruşmasız ise

28.000,00 TL

b)Duruşmalı ise (masraf dışında)

43.000,00 TL

5

Sayıştay Davaları

68.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

6

Anayasa Mahkemesi’nde görülen dava ve işler için 

a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

43.000,00 TL

b) Diğer dava ve işler

34.200,00 TL

7

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurular

a) Duruşmalı (masraf dışında)

111.000,00 TL’den az olmamak üzere dava sonucunda parasal değer ya da tazminat elde edilmesi durumunda bu değerin %15’i

b) Duruşmasız

      82.200,00 TL’den az olmamak üzere dava sonucunda parasal değer ya da tazminat elde edilmesi durumunda bu değerin %15’i

J – DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

1

Büroda sözlü danışma

İlk bir saat için

3.600,00 TL

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için

1.500,00 TL

2

Yazılı danışma

        7.200,00 TL

3

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma

5.700,00 TL

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için

1.800,00 TL

4

İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme

6.300,00 TL

5

Soruşturma evresi dilekçeleri

11.000,00 TL

6

Dava ve cevap dlekçesi

11.000,00 TL

7

Temyiz ve Karar düzeltme dilekçeleri

11.600,00 TL

8

İdare kurulu kararlarına ve takipsizlik kararlarına itiraz

11.000,00 TL

9

Miras sözleşmesi, vasiyetname tanzimi, taksim sözleşmesi vb. düzenlemeler

37.300,00 TL

10

Kira sözleşmesi ve diğer her türlü sözleşme tanzimi

12.200,00 TL

11

Yüksek Yargı yerlerinde Duruşmalara katılma

(masraf dışında)

28.300,00 TL

12

Şirket ana sözleşmesi, tüzük, vakıf senedi, yönetmelik, istisna, akdi ve benzer işler

43.000,00 TL

13

Hazırlık soruşturmasında bulunma

12.200,00 TL

14

Vatandaşlığa kabul ya da vatandaşlıktan çıkma talepleriyle ilgili işler

39.000,00 TL

15

Türkiye’de oturma izni alınması

33.000,00 TL

16

Türkiye’de çalışma izni alınması

33.000,00 TL

17

Şirketlerde, kooperatiflerde, sendikalarda, meslek odalarında, vakıflarda ve derneklerde danışma ücretleri (Dava takip ücretleri ayrık tutularak, aylık net ücretler aşağıda gösterilmiştir.)

a) Adi, Kollektif, komandit, limited şirketler

21.700,00 TL

b) Kooperatif ba) 100’den az üyeli bb) 100’den yukarı üyeli

15.200,00 TL

21.000,00 TL

c) Anonim Şirket          ca) 250.000 TL’den az sermayeli cb) 250.000 TL’den yukarı sermayeli

25.300,00 TL

28.800,00 TL

18

Sendikalar

18.000,00 TL

19

Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları

36.000,00 TL

20

Diğer meslek odaları

21.700,00 TL

21

Kamu yararına çalışan vakıflar

15.700,00 TL

22

Özel vakıflar

34.200,00 TL

23

Kamu yararına çalışan dernekler

15.700,00 TL

24

Diğer dernekler

21.000,00 TL

25

Şirketlerde ana sözleşme değişikliği ve sermaye arttırımı işlemleri

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler

18.000,00 TL

b) Kooperatif          

15.700,00 TL

c) Anonim Şirket        

21.700,00 TL

26

Ticaret şirketleri ve kooperatiflerde genel kurul işlemleri

25.300,00 TL

Ticaret şirketlerinde pay devri işlemleri

21.700,00 TL

Ticaret şirketlerinde kuruluş, tür değiştirme, birleşme işlemleri

50.200,00 TL

27

Vergi Uzlaşma Komisyonu işlemleri

25.300,00 TL

28

Arabuluculuk  görüşmelerinde taraf vekili sıfatıyla avukatlık ücreti

3.600 TL’den az olmamak üzere alacağın %20’si

29

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nda takip edilen işler için

34.200,00 TL

K- AVUKAT YANINDA ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞAN AVUKAT

Avukat yanında ücretli olarak çalışan avukata ödenmesi tavsiye edilen en az ücret

16.000,00 TL  Net

L- YARGI YERLERİ İLE İCRA VE İFLAS DAİRELERİNDE YAPILAN VE

KONUSU PARA OLAN VEYA PARA İLE DEĞERLENDİRİLEBİLEN HUKUKİ

YARDIMLARA ÖDENECEK ÜCRET

1

İlk 80.000,00 TL için

% 15,00

2

Sonra gelen 100.000,00 TL için

% 13,00

3

Sonra gelen 180.000,00 TL için

% 10,00

4

Sonra gelen 500.000,00 TL için

% 8,00

5

Sonra gelen 1.250.000,00 TL için

% 6,00

6

Sonra gelen 1.550.000,00 TL için

% 5,00

7

Sonra gelen 2.550.000,00 TL için

% 2,00

8

6.200.000,00 TL’dan yukarısı için

% 1,00

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

Benzer haberler: