Kategoriler: Gazeteler

HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – USULÜ KAZANILMIŞ HAK – BOZMA İLAMINA UYMA

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/22804
K. 2022/7926
T. 30.5.2022

HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Mahkemece Davanın Kısmen Kabulüne Dair Verilen İlk Kararın Davalılardan Biri Tarafından Temyiz Edildiği ve Manevi Tazminat Şartları Oluşmadığından Manevi Tazminat İsteminin Reddinin Gerektiği Gerekçesiyle Temyiz Eden Davalı Yararına Kararın Bozulduğu – Diğer Davalılar Tarafından Davanın Kısmen Kabulüne Dair Verilen İlk Kararın Temyiz Edilmeyerek Kesinleştiği ve Davacı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Oluştuğu/Mahkemece Tüm Davalılar Yönünden Manevi Tazminat İsteminin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

USULÜ KAZANILMIŞ HAK ( Mahkeme Kararının Yargıtay İlgili Hukuk Dairesi Tarafından Bozulmasından ve Yerel Mahkemece Bozmaya Uyulmasından Sonra Mahkemece Hükmün Yargıtay Bozma Kararı Dışında Kalarak Kesinleşmiş Olan Kısımları Hakkında Yeni Bir Karar Verilemeyeceği – Diğer Davalılar Tarafından Davanın Kısmen Kabulüne Dair Verilen İlk Kararın Temyiz Edilmeyerek Kesinleştiği ve Böylece Davacı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Oluştuğu/Mahkemece Tüm Davalılar Yönünden Manevi Tazminat İsteminin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

BOZMA İLAMINA UYMA ( Her Ne Kadar Mahkemece Bozma İlamına Uyulduğu Belirtilmiş ise de Bozma İlamına Aykırı Davranıldığı – İlk Kararın Davalılardan Biri Tarafından Temyiz Edildiği ve Temyiz Eden Davalı Yararına Kararın Bozulduğu/Diğer Davalılar Tarafından Davanın Kısmen Kabulüne Dair Verilen İlk Kararın Temyiz Edilmeyerek Kesinleştiği ve Davacı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Oluştuğu Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )

6098/m.56

ÖZET : Dava, haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Her ne kadar mahkemece bozma ilamına uyulduğu belirtilmiş ise de, bozma ilamına aykırı davranılmıştır. Şöyle ki; mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen ilk karar, davalılardan biri tarafından temyiz edilmiş ve dava konusu olayda manevi tazminat şartları oluşmadığından manevi tazminat isteminin reddinin gerektiği gerekçesiyle temyiz eden davalı yararına karar bozulmuştur. Diğer davalılar tarafından davanın kısmen kabulüne dair verilen ilk karar temyiz edilmeyerek kesinleşmiş ve davacı yararına da usulü kazanılmış hak oluşmuştur. Şu durumda; mahkemece davacı lehine oluşan usulü kazanılmış hak gözetilmeksizin diğer davalılar yönünden de manevi tazminat isteminin reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun değildir.

DAVA : Davacı C. T. vekili Avukat S. B.tarafından, davalılar N. H.ve diğerleri aleyhine 04/09/2013 gününde verilen dilekçeyle haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; maddi tazminat isteminin kısmen kabulüne, manevi tazminat isteminin reddine dair verilen 09/07/2020 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR :

Hükmüne uyulan Dairemizin 28/06/2018 tarihli 2016/6542 esas ve 2018/5159 karar sayılı ilamında; “davaya konu edilen olayların davacının sosyal, fiziki ve kişilik değerlerine saldırı oluşturmadığı, davacının iç huzurunu bozacak nitelikte olgulardan olmadığı, dava konusu olayda manevi tazminat isteminin şartlarının oluşmadığı, açıklanan nedenlerle manevi tazminat isteminin tümden reddinin gerektiği” gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Bozmaya uygun yapılan yargılama neticesinde mahkemece, maddi tazminat isteminin kısmen kabulüne, manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-) Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-) Davacının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Bir davada mahkemenin veya tarafların yapmış oldukları bir usul işlemi nedeniyle taraflardan biri lehine, dolayısıyla diğeri aleyhine doğan ve gözetilmesi zorunlu olan hakka, usulü kazanılmış hak denilir. Bu nedenle mahkeme kararının, Yargıtay ilgili hukuk dairesi tarafından bozulmasından ve yerel mahkemece bozmaya uyulmasından sonra mahkemece, hükmün Yargıtay bozma kararı dışında kalarak kesinleşmiş olan kısımları hakkında yeni bir karar verilemez.

Her ne kadar mahkemece bozma ilamına uyulduğu belirtilmiş ise de, bozma ilamına aykırı davranılmıştır. Şöyle ki; mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen ilk karar, davalılardan N. H. tarafından temyiz edilmiş ve Dairemizin 28/06/2018 tarihli 2016/6542 esas ve 2018/5159 karar sayılı ilamı ile dava konusu olayda manevi tazminat şartları oluşmadığından manevi tazminat isteminin reddinin gerektiği gerekçesiyle temyiz eden davalı N. H. yararına bozulmuştur. Diğer davalılar Ö. Y., E. K. ve R. D.tarafından davanın kısmen kabulüne dair verilen ilk karar temyiz edilmeyerek kesinleşmiş ve davacı yararına da usulü kazanılmış hak oluşmuştur.

Şu durumda; mahkemece davalılar Ö. Y., E. K. ve R. D. hakkında, davacı lehine oluşan usulü kazanılmış hak gözetilmeksizin anılan davalılar yönünden de manevi tazminat isteminin reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun değildir. Kararın açıklanan nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davacının diğer temyiz itirazlarının ilk bentte gösterilen nedenlerle reddine. peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 30.05.2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

Benzer haberler: