Kategoriler: Gazeteler

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan:

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 17- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.4B/EKAP, KİK015.5B/EKAP, KİK015.5B/EKAP-YK numaralı “Yeterlik Bilgileri Tablosu” Standart Formlarının “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Banka Referans Mektubu” ve “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Banka Referans Mektubu” satırları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 23 üncü maddesine bağlı (31) numaralı dipnotunda yer alan “ön projeyle çıkılan yapım işleri hariç olmak üzere;” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı dipnotta yer alan “ihalelerde yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut açık ihale usulü ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde fiyat veya fiyat ile birlikte” ibaresi “mal alımı ihalelerinde fiyat ve/veya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-115 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü maddesi 2/5/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinden 15 gün sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

Benzer haberler: