Kategoriler: Gazeteler

Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik

Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLÂN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğine 114 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Madde 114/A- Kurumun süreli yayınlara tebligatları, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) vasıtasıyla elektronik ortamda yapılır.

Tebligatlara ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 8 – Süreli yayınlar, elektronik tebligat mevzuatına uygun olarak temin edecekleri UETS adreslerini, 114/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

Benzer haberler: