Anayasa mahkemesi yeni yıla yoğun girdi

Anayasa değişikliğiyle yapısı değiştirilen ancak kuruluşuna ilişkin kanun çıkarılmadığı için çalışmalarında kuvvetlik çeken Anayasa Mahkemesi heyetinin gündemi, yeni yılda kuruluş kanunun çıkmasıyla yoğunlaşacak.Anayasa mahkemesi yeni yıla yoğun girdi

Anayasa değişikliğiyle üye sayısı 17’ye çıkarılan ve çalışabilmek için Bakanlar Kuruluna sunulan Mahkemenin kuruluşuna ilişkin kanun taslağının bir an önce yasalaşmasını bekleyen Anayasa Mahkemesinin önünde özellikle Tekel işçilerinin merakla beklediği 4/C ve kahvehanelerde sigara yasağı getiren kanun hükmünün de bulunduğu 155 dosya incelemeyi bekliyor.

İzmir Kahveciler Odası, kahvehanelerde sigara içilmemesini öngören 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrol Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesinin 1. maddesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay 10.

Dairesi de 5727 sayılı yasanın 3. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendindeki “Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde” şeklindeki, tütün ürünleri tüketiminde mutlak yasak getiren kuralda yer alan “kahvehane” ibaresini, Anayasa’ya aykırı buldu. Daire, söz konusu bentteki “kahvehane” ibaresinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Danıştay 10. Dairesi kararında, kanun maddesiyle, “Kahvehane işleticilerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri zorlaştırılarak, ekonomik çıkarlarının göz ardı edildiği, ölçülülük ilkesine aykırı biçimde çalışma özgürlüklerinin sınırlandırıldığı”nı savunmuş, kahvehanelerin toplum hayatında 500 yıla yakın geçmişi olduğuna ve ilgili kamu idaresinden ruhsat almak suretiyle faaliyette bulunduğuna işaret ederek, “Dinlenilip, vakit geçirilen kahvehanelerde, çay, kahve gibi içeceklerin yanı sıra tütün ürünleri de geçmişten bu yana tüketilmektedir. Dolayısıyla tütün ürünleri tüketimi ile ilgili yapılacak yasal düzenlemelerde de kahvehanelerin bu özellikleri ve nitelikleri mümkün olduğunca korunarak anılan iş yerlerinin işlevlerini sürdürebilmeleri sağlanmalıdır” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Danıştay’ın bu başvurusunun ilk incelemesini 1 Temmuz 2010’da yapan Anayasa Mahkemesi, önümüzdeki süreçte davayı esastan karara bağlayacak.

-TEKEL İŞÇİLERİ BEKLİYOR-

Yüksek Mahkeme ayrıca, özellikle TEKEL işçilerinin merakla beklediği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, geçici personel çalıştırılmasına olanak sağlayan “4/C” maddesinin iptali istemini de esastan görüşecek.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) “4/C” statüsünde çalıştıktan sonra emekli edilen bir vatandaşın Danıştayda açtığı davaya ilişkin incelemesi sonucu Anayasa Mahkemesine başvurma kararı almıştı.

Kurul, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun geçici personel çalıştırılmasına ilişkin “4/C” maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmederek, maddenin iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurma kararı almıştı. Yüksek Mahkeme, davayla ilgili ilk incelemesini 20 Mayıs 2010’da yaptı ve davayı esastan incelemeye karar verdi. Yürürlüğün durdurulması istemi de esas inceleme aşamasında ele alınacak.

-GENEL SAĞLIK SİGORTASI DA HALA BEKLİYOR-

Anayasa Mahkemesi heyeti, 1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18 maddesinin bazı hükümlerinin iptal istemini de esastan karara bağlayacak.

Davayla ilgili ilk incelemesini 26 Haziran 2008’de yapan ve dosyayı esastan görüşmeye karar veren Yüksek Mahkeme heyeti, dosyanın kapsamlı olması nedeniyle davayı yürürlük tarihi 1 Ekimden önce sonuçlandıramadı. Anayasa Mahkemesinin, iptali istenen bir yasayı yürürlük tarihinden sonra ele almasında herhangi bir yasal engel bulunmuyor.

-TOHUMCULUK YASASI-

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda özellikle ziraatçiler tarafından eleştirilen, yurt içinde sadece kayıt altına alınmış çeşitlere ait tohumlukların üretim ve ticaretine izin verilmesini öngören 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davayı da esastan karara bağlayacak. CHP’nin açtığı davada kanunun, “Tohum alanından kamunun çekilmesi ve sektörün tümüyle çok uluslu şirketlere bağlanmasını sağlayacağı, yerli tohum çeşitliliğini yok edeceği” savunuluyor.

Yüksek Mahkeme, 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 maddesinin bazı hükümlerinin iptal istemini de esastan görüşecek. Heyet, CHP’nin açtığı davanın ilk incelemesini, 13 Mayıs 2010’da yapmıştı.

Heyet ayrıca, CHP’nin açtığı bir başka davada, Hazine adına orman dışına çıkarılan 2B arazilerinin satışını öngören 5831 sayılı “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan karara bağlayacak.

Dava dilekçesinde Kanunun, orman vasfını kaybetmiş arazilerinin satışını kolaylaştırmak için çıkarıldığı savunuluyor.

Kaynak:MİLLİYET

Orijinal haber kaynağı için; Haber Hukuk

İlgili haberler:

Author: Hukuk Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir