Anayasa Mahkemesi tam günde ne dedi? (4)

Anayasa Mahkemesi tam günde ne dedi? (4)Anayasa Mahkemesinin tam güne ilişkin gerekçesinde 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının nasıl değerlendirileceği merak konusuydu.

Çünkü üçüncü fıkranın üniversiteler dahil bütün kamu kurumlarında çalışan hekimlerin serbest çalışmasını engellediği dahi iddia edilebilirdi.

Önce kanun metnine bir göz atalım:

“Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ikinci fıkranın her bir bendi kapsamında olmak kaydıyla birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilir. Bu maddenin uygulanması bakımından Sosyal Güvenlik Kurumunca branş bazında sözleşme yapılan özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversiteleri yalnızca sözleşme yaptıkları branşlarda (b) bendi kapsamında kabul edilir. Mesleğini serbest olarak icra edenler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, (b) bendi kapsamında sayılan sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilir. Sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabipler işyeri hekimliği yapabilir. Döner sermayeli sağlık kuruluşları ise kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti verebilir. Bu maddenin uygulamasına ve işyeri hekimliğine ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”

Bu bentte yer alan ve Mahkeme tarafından aleyhine dava açılmamış olsa da resen nazara alınarak iptal edilmeyen, “ikinci fıkranın her bir bendi kapsamında olmak kaydıyla” ibaresi, kamuda çalışan bütün hekimlerin muayenehane açma hakkını ortadan kaldırır mı?

Anayasa Mahkemesi gerekçesinde bu soruyu da cevaplamıştır.

Gerekçedeki ifade aynen şöyledir:

Maddenin üçüncü fıkrasında ise hekimlerin, ikinci fıkrada yer verilen her bir bent kapsamında olmak kaydıyla birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla birinci bent kapsamında bir hekim, birden fazla kamu kurum ve kuruluşunda çalışma hakkına sahip olmakla birlikte diğer bentlerde yer alan kurumlarda çalışmasına sınırlama getirilmektedir. Diğer taraftan, özel muayenehanesinde çalışan bir hekim, aynı zamanda SGK ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan bir vakıf üniversitesinde ve özel hastanede çalışma hakkına sahipken, kamu kurum ve kuruluşları ile SGK ve kamu kurumları ile anlaşması olan diğer sağlık kuruluşlarında, çalışması yasaklanmaktadır.

Anayasa Mahkemesi üçüncü fıkraya göre:

1) Kamu kurum ve kuruluşunda çalışan hekimin diğer bentlerde yer alan kurumlarda çalışmasına sınırlama getirildiğini;

2) Özel muayenehanesinde çalışan bir hekimin SGK ile anlaşması olan diğer sağlık kuruluşlarında çalışmansın yasaklandığını özellikle belirtmektedir.

Ancak Mahkeme, üçüncü fıkra ile ilgili herhangi bir iptal kararı vermemiştir.

Bu çözülmesi gereken çok ciddi bir hukuksal paradokstur.

Dr. Ali Rıza Üçer/Tıp Kurumu Genel Sekreteri
İLK KURŞUN

Orijinal haber kaynağı için; İlk Kurşun Gazetesi

İlgili haberler:

Author: Hukuk Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir