Kategoriler: Yeni Kanunlar

27 Mayıs 2022 Tarihli ve 31848 Sayılı Resmî Gazete –

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7406 Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5613)
–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bazı Mallarda 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5614)
–– Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5615)
YÖNETMELİK
–– Kombine Taşımacılık Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 9)
–– Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
–– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/05/2022 Tarihli ve 10990 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2019/2285 Başvuru Numaralı Kararı
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


https://www.resmigazete.gov.tr/

Orijinal haber kaynağı için; Mevzuat Haberleri – – Güncel Hukuk Haberleri

Benzer haberler: