• Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

  12 Ocak 2011 ÇARŞAMBA
  Resmî Gazete
  Sayı : 27813
  YÖNETMELİK

  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:


  YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINDAÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELHAKKINDA YÖNETMELİK


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında sözleşmeli olarak yerli veya yabancı uzman istihdamına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  (2) Bu Yönetmelik, kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli olarak çalıştırılan personeli kapsamaz.
  Dayanak
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar ve kısaltmalar
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,
  b) Bakanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlığı,
  c) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,
  ç) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,
  d) Giriş sınavı: Sözleşmeli personel giriş sınavını,
  e) Komisyon: Giriş Sınavı Komisyonunu,
  f) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
  g) Sözleşmeli personel: Başkanlıkta, 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın kadro karşılıksız sözleşmeli olarak istihdam edilen yerli ve yabancı uzman personeli,
  ğ) Yabancı sözleşmeli uzman: Yabancı uyruklu olanları,
  h) Yerli sözleşmeli uzman: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanları,
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı
  Giriş sınavı
  MADDE 4 – (1) Sözleşmeli personel, şekli kurum tarafından belirlenecek giriş sınavı sonucuna göre atanır. Giriş sınavı, Başkanlık tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.
  (2) Yabancı uyruklular ve sonradan müracaat ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ile son 10 yılın 5 yılını yurtdışında geçirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için sadece sözlü sınav yapılır.
  (3) Giriş sınavları, boş sözleşmeli personel pozisyonu ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ihtiyaç duyulan yabancı dil ve öğrenim dallarında yapılır.
  (4) Giriş sınavı, Başkanlıkça yazılı giriş sınavı yapılmasına karar verildiği durumlarda, sınav klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Başkanlıkça, uygun görüldüğü takdirde yazılı giriş sınavının bir kısmı ya da tamamı üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına da yaptırılabilir.
  Giriş sınavı duyurusu
  MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, yazılı sınav yapılması hâlinde yazılı sınav konuları, pozisyon sayısı, son başvuru tarihi, öğrenim dallarına ve yabancı dillere ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az on gün önce Başkanlığın, Bakanlığın kurumsal internet sitelerinde ve Türkiye çapında yayımlanan tirajı en yüksek beş gazeteden birinde ilân edilir.
  Sözleşmeli personelde aranacak şartlar
  MADDE 6 – (1) Sözleşmeli personelde aşağıdaki şartlar aranır:
  a) Yerli uzmanlar için;
  1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,
  2) Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Başkanlıkça belirlenecek bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  3) Başkanlıkça belirlenecek yabancı diller için KPDS’den en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak; KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak veya ilgili ülkede o ülkenin dili ile üniversite bitirmek, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
  4) Giriş sınav ilanı itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak,
  5) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  b) Yabancı uzmanlar için;
  1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
  2) Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Başkanlıkça belirlenecek bölümlerinden mezun olmak,
  3) Başkanlıkça belirlenecek yabancı diller için KPDS’den en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak; KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak veya ilgili ülkede o ülkenin dili ile üniversite bitirmek, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
  4) Giriş sınav ilanı itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak,
  5) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  gerekir.
  (2) Anadili; yabancı bir ülke dili olanlar için dil puanı istenmez.
  İstenilen belgeler
  MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:
  a) İş talep formu,
  b) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği,
  c) KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin, KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya önlisans, lisans veya yüksek lisans diplomasının ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olduğunu gösteren belgenin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği (yurt dışından alınan diploma veya belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılan çevirisinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği),
  ç) Yerli uzmanlar için T.C. kimlik numarası beyanı,
  d) Sabıka kaydı beyanını da içeren yazılı özgeçmiş,
  e) 3 adet vesikalık fotoğraf,
  f) Yerli uzmanlar için askerlik görevini yaptığına, görevin tecil edildiğine veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyan,
  g) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi,
  ğ) Görevini sağlık bakımından yapmaya bir engelinin bulunmadığına dair beyanı.
  (2) Yukarıda sayılan belgelerin Başkanlığa en geç giriş sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatten önce teslim edilmesi şarttır.
  Başvuru şekli ve yeri
  MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilânda belirtilen adrese veya ilânda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
  Giriş sınavı komisyonu
  MADDE 9 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, Bakan oluruyla kurulur. Komisyon, Başkan tarafından görevlendirilecek başkan yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı ile başkan yardımcıları, daire başkanları, müşavirler ve uzmanlar arasından belirlenecek dört asıl üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Aynı usulle dört yedek üye belirlenir. Gerek görüldüğünde en çok iki üye diğer kurumların personeli arasından seçilebilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Komisyona katılamamaları hâlinde, yedek üyeler Komisyona katılırlar.
  (2) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
  (3) Komisyonun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
  (4) Sınav Komisyonu, sınav sorularını hazırlamak, sınavları her türlü şüphe ve tereddütten uzak bir şekilde düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmekle görevlidir.
  Yazılı sınav
  MADDE 10 – (1) Yazılı sınav yapılmasına karar verilmesi durumunda yazılı sınav; Başkanlığın görev alanı dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen konulardan yapılır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılabilir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sözlü sınavın yeri ve tarihi Başkanlığın ve Bakanlığın kurumsal internet sitelerinde ilân edilir.
  (2) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınavın diğer kamu kurumlarına yaptırılması hâlinde de aynı esaslar uygulanır.
  Sözlü sınav
  MADDE 11 – (1) Yalnızca sözlü sınav yapılmasına karar verilmesi durumunda, başvuruların incelenmesi neticesinde sözlü sınava çağrılacak adayların listesi Başkanlığın ve Bakanlığın internet sitelerinde ilan edilir.
  (2) Sözlü sınav adayların;
  a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav sonuçlarına göre bir başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenir ve liste hâlinde Başkanlığın ve Bakanlığın kurumsal internet sitelerinde sınav bitiş tarihinden itibaren en geç beş işgünü içerisinde ilan edilir.
  (3) Yazılı sınav yapılmış olması hâlinde, başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Başkanlık gerek görürse, KPSS sonuçlarına göre de sözleşmeli yerli uzman çalıştırabilir.
  (4) Başkanlık tarafından uygun görülmesi hâlinde asıl adayların yanı sıra, yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere, Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
  (5) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyon tarafından en fazla on gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  İşe Başlama ve Deneme Süresi
  Sözleşmeli personelin işe başlaması
  MADDE 12 – (1) Giriş sınavını kazanan sözleşmeli personel, Başkanın onayı ile işe başlatılır.
  (2) Sınavı kazananların sözleşmeli personel pozisyonlarında işe başlayabilmeleri için, işe başlamaya ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde,
  a) Yerli uzmanlar için;
  1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği; yabancı yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,
  2) 8 adet vesikalık fotoğraf,
  3) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi,
  b) Yabancı uzmanlar için;
  1) Sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,
  2) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti ve tercümesi,
  3) 8 adet vesikalık fotoğraf,
  ile birlikte İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.
  (3) İşe başlama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin işe başlama işlemleri yapılmaz. Ayrıca belirttiği adreste bulunmadığı için kendilerine tebligat yapılamayanlar, on beş gün içerisinde başvuruda bulunmadıkları takdirde haklarını kaybederler.
  (4) İstenilen belgeler, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından incelenir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için onbeş gün süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar işe başlatılmaz.
  (5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak işe başlama işlemleri yapılmaz.
  (6) İstenilen belgelerde yanlış bilgi verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilir.
  (7) Sözleşmeli personelin yabancı uzmanlardan seçilmesi esas olmakla birlikte; kurum ihtiyaç duyduğu takdirde, Bakan oluruyla toplam kadronun %50’sine kadar yerli sözleşmeli uzman alabilir. Ayrıca toplam kadronun %15’ine kadar ihtiyaç duyulan alanlarda teknik eğitim almış kişilerden sözleşmeli uzman istihdam edilebilir.
  (8) Yerli sözleşmeli uzmanlar için aranan şartları taşıyan ve son 10 yıl içerisinde yurtdışında en az 5 yıl süreyle ikamet ettiğini belgeleyenler, yedinci fıkradaki kontenjan sınırlaması olmaksızın yerli sözleşmeli uzman olarak istihdam edilebilirler.
  Deneme süresi
  MADDE 13 – (1) İlk defa işe alınanlarla, üç aylık deneme süresi için sözleşme yapılır.
  (2) Deneme süresi içinde sözleşmeli personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, yaratıcılığı, girişimciliği, çalışma disiplini, gayret ve başarısı ile göreve ilişkin ve kişisel nitelikleri, her ayın sonu itibarıyla personel değerlendirme formu ile sözleşmeli personelin bağlı olduğu birim amirlerince silsile yolu ile puan esasına göre doldurularak belirlenir ve nihaî değerlendirme üçüncü ayın sonunda yapılarak ilgili daire başkanının teklifi ile Başkan tarafından deneme sürecinin başarı ile geçirildiği onaylanır.
  (3) Deneme süresi içerisinde personel değerlendirme;
  a) Yapılan işin miktarının değerlendirilmesi (0-20) puan,
  b) Yapılan işin kalitesinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
  c) Yapılan işin tamamlanma süresinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
  ç) Personelin göreve ilişkin niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
  d) Personelin kişisel niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
  esas alınarak yapılır ve buna göre 100 puan üzerinden 70 puan altında alanlar başarısız, 70 ve üstünde puan alanlar başarılı sayılır.
  (4) İkinci fıkrada yer alan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile o bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme yapılır; başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez ve bu kişiler bir daha Başkanlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Mali ve Sosyal Haklar
  Sosyal güvenlik
  MADDE 14 – (1) Sözleşmeli personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.
  Sözleşme ücreti ve diğer malî haklar
  MADDE 15 – (1) Sözleşmeli personele ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanına ödenen aylık ortalama net tutarı aşmamak üzere Başkan tarafından tespit edilir.
  (2) Sözleşmeli personele birinci fıkrada belirtilenler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.
  (3) Sözleşmeli personelin ücreti ay sonunda ödenir. Günlük ücret aylık sözleşme ücreti toplamının otuza bölünmesi suretiyle hesaplanır.
  Yurtiçi ve yurtdışı yollukları
  MADDE 16 – (1) Yurtiçi ve yurtdışında geçici görevle görevlendirilecek sözleşmeli personele ödenecek yol giderleri ve gündelikler hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.
  Sözleşme masrafları
  MADDE 17 – (1) Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği damga vergisi sözleşmeli personel tarafından ödenir.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Sözleşmenin Şekli ve Süresi, Sona Ermesi
  Sözleşmenin şekli ve süresi
  MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan hükümlere göre yapılacak sözleşmeler yazılı olup, bütçe yılı itibarıyla bir yıllık düzenlenir.
  Sözleşmenin yenilenmemesi ve feshi
  MADDE 19 – (1) Sözleşmeler; sözleşmeli olarak çalıştırılanların, görevden ayrılma taleplerinin Başkanlık tarafından kabulü; istek, yaş haddi ve malûllük sebeplerinden birine dayanılarak emekliye ayrılma; sözleşmeli personel alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren fiil veya halleri işlemeleri durumunda işten çıkarma cezası verilmesi veya ölüm hâllerinde sona erer.
  (2) Taraflar sözleşmenin bitiminden bir ay önce ihbar etmek şartı ile sebep göstermeksizin sözleşmeyi yenilemeyebilirler; aksi takdirde sözleşme süresi aynı şartlarla bir bütçe yılı uzatılmış sayılır.
  (3) Başkanlık, gerekçe göstermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir.
  ALTINCI BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Sözleşmeli personel sayısı
  MADDE 20 – (1) Sözleşmeli personel sayısı, boş kadrolar dâhil olmak üzere Başkanlıktaki Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzman ve uzman yardımcısı toplam kadro sayısını geçemez.
  Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak diğer hükümler
  MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, sözleşmeli personel hakkında, 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan diğer mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.
  Yürürlük
  MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı yürütür.
 • Hukuksal Koruma Sigortası


 • Arabuluculuk


 • Avukatlık ve Arabuluculuk2022 tarihli Hukuk Blog |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Site Ekleme |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Bayefendi |  Afternic Alanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2022 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2022 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.