PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi - Şamil DEMİRŞamil Demir
05-11-2011, 23:27:20
http://img192.imageshack.us/img192/4908/avukatnuzlamasalamayetk.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/192/avukatnuzlamasalamayetk.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Barkod: ISBN 978-605-5336-011
Yayın Tarihi: Kasım 2011
Baskı Sayısı: 1
Ebat: 16×24
Sayfa Sayısı: 412
Yayınevi: Adalet Yayınevi
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe

Dünyadaki medeni yargı reformu çalışmaları kapsamında, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının uygulaması her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Bu akımın sonucu olarak Türk hukukunda, son on yılda ADR’ ye ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan birisi olan ve Av. Kan. m. 35/A’da düzenlenen avukatın uzlaşma sağlama yetkisi, uyuşmazlıkların çözümünde başvurulabilecek mahkeme dışı bir seçenek olarak ortaya çıkmıştır. Avukatlara verilen uzlaşma sağlama yetkisiyle, yargının iş yükünün azaltılması ve avukatlara yargı dışı işlev kazandırılması amaçlanmıştır. Düzenlemeye göre avukatlar, dava açılmadan veya dava açıldıktan sonra tahkikata ilişkin ilk duruşmadan önce kendilerine gelen iş ve davalarda, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Uzlaşma sağlanırsa avukatlar ile müvekkilleri tarafından Yönetmeliğe uygun şekilde hazırlanarak imzalanan tutanak, İcra ve İflas Kanunu’nun 38. maddesine göre ilâm niteliğindedir. Uzlaşma tutanağına tanınan ilâm niteliği, onun diğer ADR yollarına getirilen, süreç sonunda varılan anlaşmanın bağlayıcı olmadığı yönündeki eleştirilerden sıyrılmasını ve daha etkin bir yöntem olarak öne çıkmasını sağlamıştır.

Çalışmada uyuşmazlık taraflarının uzlaşma sağlama yoluna karar vermesinden; uzlaşma tutanağının imzalanması, icra takibine konu edilmesi ve muhtemel itiraz ve iptal taleplerine kadar olan hukuki sürece ilişkin bütün ihtimaller değerlendirilmiştir. Uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların tespitinden ziyade uygulayıcılara yol gösterecek önerilerde bulunmaya çalışılmıştır. Doktrinde var olan görüşlerin aktarılmasıyla yetinilmeyerek uygulamayı olumsuz etkileyen eksiklikler ele alınmış ve düzenleme önerileri getirilmiştir. Bu açıdan çalışmamız avukatlık hukuku, borçlar hukuku, medeni usul hukuku ve icra iflas hukuku alanlarına giren konularda maddi hukuk ile cebri icranın, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla hukuk biliminin iç içe geçtiği bir kapsama ulaşmıştır. Bir yenilik olarak çalışmada, uzlaşma sağlama yöntemiyle birlikte hangi uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulama bulabileceği üzerinde durulmuş; avukatın müvekkilini uzlaşma sağlamaya yönlendirmesinden başlayarak, uzlaşma sağlama yoluna başvurma kararı alınması, müzakereye hazırlık süreci, uzlaşma sağlamada karşılaşılabilecek müzakere yaklaşımları, bunlardan yararlı ve zararlı olanlar ile avukatların uzlaşma sağlama sırasında kullanabilecekleri bazı temel taktikler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Çalışmada avukatın uzlaşma sağlama yetkisinin kapsamı ve ilam niteliğini ilgilendiren yayınlanmış bütün Yargıtay kararları incelenmiş ve yazım sürecinde kanunlaşan HMK ve TBK hükümleri çalışmaya dâhil edilerek bunların uzlaşma sağlamaya etkileri değerlendirilmiştir.

Satın almak için:


Kitapyurdu.com (http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=591249)
Adalet Yayınevi (http://www.adaletyayinevi.com/yynadlt/ktpdty.asp?kid=2970)
Hukuk Market (http://www.hukukmarket.com/index.php?main_page=pubs_product_book_info&cPath=85&products_id=138066)
Vedat Kitapçılık (http://www.vedatkitapcilik.com/vedat.php?sector=publication&task=search&subtask=detail&group_id=263&book_id=23369)
Turhan Kitapevi (http://www.turhankitabevi.com.tr/urun_ayrinti.php?id=40579)
İdefix (http://www.idefix.com/kitap/avukatin-uzlasma-saglama-yetkisi-samil-demir/tanim.asp?sid=COQQGK6E0U6URZKKK84B) (En uygun fiyat)
İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI VE TEMEL KAVRAMLAR
-GENEL OLARAK ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ-5
A)-Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Kavramı-5
B) -Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Tanımı ve Temel Özellikleri-6
C) -Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Tarihî Gelişimi-8
-ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN AMAÇ VE YARARLARI-12
-Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Amaçları-12
-Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Yararları-13
-ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI-15
-Tahkim-15
-Arabuluculuk-16
-Uzlaşma-20
-Tanım ve Kavram-20
-Uzlaşma ile Arabuluculuk Yönteminin Karşılaştırılması-21
III. -Avukatlık Kanununda Düzenlenen Uzlaşma Sağlama-22
D)-Müzakere-23
I. -Müzakerenin Tanımı ve Unsurları-23
II. -Müzakere Teorileri-24
-Müzakerenin Özellikleri-25
-Müzakerenin Uygulama Alanı-25
V. -Müzakerenin Aynı Anlamda Kullanılan Kavramlardan Farkları-26
-Tarafsız Ön Değerlendirme-27
F)- Arabuluculuk – Tahkim-28
G) -Vakıaların Saptanması-28
H) -Kısa Duruşma-29
-HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU TASARISI-31
-Arabuluculuğun Tanımı ve Esasları-32
-Arabuluculuğun İşleyişindeki Temel İlkeler-33
-Gönüllülük İlkesi-33
-Eşitlik İlkesi-33
-Gizlilik İlkesi-34
-Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşabilecek Uyuşmazlıklar-36
-Arabuluculuğa Başvurma ve Usulü-36
I. -Tarafların Arabuluculuğa Başvurması-37
II. -Mahkemenin Tarafları Ön İnceleme Aşamasında Arabuluculuğa Teşviki-37
III. -Arabulucuda Aranan Nitelikler ve Arabuluculuk Eğitimi-40
-Arabulucunun Hakları-41
-Arabulucu Unvanını Kullanma Hakkı-41
-Ücret, Masraf ve Avans İsteme Hakkı-42
-Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurma Hakkı-42
-Arabulucunun Yükümlülükleri-43
-Görevi İcra Ederken Özen, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Yükümlülüğü-43
-Taraflara Eşit Muamelede Bulunma Yükümlülüğü-44
-Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü-45
-Aydınlatma Yükümlülüğü-45
-Sır Saklama ve Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü-46
VI. -İş Elde Etmek Maksadıyla Reklam Sayılabilecek Davranışlardan Kaçınma Yükümlülüğü-47
VII. -Belgeleri Saklama Yükümlülüğü-47
VIII. -Aidat Ödeme Yükümlülüğü-48
G)-Arabuluculuğun Başlamasının Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere Etkisi-48
H)-Arabuluculuk Müzakerelerinin Yürütülmesi-49
İ)-Arabuluculuğun Sona Ermesi-50
J) -Tarafların Anlaşması ve Anlaşmanım İlâm Niteliğinde Belge Gücü Kazanması-51
K)-Arabuluculuk ile Uzlaşma Sağlamanın Karşılaştırılması-53
I. -Çözüm Yoluna Başvurma ve Meslek Mensuplarının Seçimi-53
II. -Çözüm Yollarına Başvurulabilecek Zaman-53
III. -Hak ve Yükümlülükler-54
IV. -Arabulucularda ve Avukatlarda Aranan Nitelikler-57
V. -Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler-57
VI. -Avukatla Temsil Zorunluluğu-58
VII. -Varılan Anlaşmanın Şekli ve Niteliği-58
VIII. -Gizlilik ile Beyan ve Belgelerin Kullanılamaması-59
IX. -Sürecin Yönetilmesindeki Masraflar-60
L)-Arabuluculuk Mesleğinin Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisinin Kullanımına Olası Etkileri-60
İKİNCİ BÖLÜM
AVUKATLIK HUKUKUNDA UZLAŞMA SAĞLAMA
-AVUKATIN MESLEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve BUNLARIN UZLAŞMA SAĞLAMAYA ETKİSİ-65
A)-Genel Olarak-65
B)-Avukatın Vekâlet Akdinden Kaynaklanan Yükümlükleri-66
C) -Avukatın Özen Yükümlülüğü-68
D) -Avukatın Aydınlatma Yükümlülüğü-70
E)-Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü-71
F)-Avukatın Tâbi Olduğu Meslek Kuralları-72
I. -Mesleki Dayanışma-72
II. -İşi Kabulden Kaçınma-72
III. -Hasımla Temas-73
IV. -Objektif Davranma Yükümlülüğü-73
V. -Özdeşleşme Yasağı-74
VI. -Mesleki Nezaket-74
VII. -Aydınlatma Yükümlülüğü ve Sınırları-74
VIII. -Çatışan Menfaatleri Temsil Etme Yasağı-75
IX. -Meslek Sırrı-75
G)-Normlar Hiyerarşisi Tartışması-76
-AVUKATIN UZLAŞMA SAĞLAMA YETKİSİ ve KAPSAMI-78
A)-Genel Olarak-78
B)-Avukatlık Kanununda 4667 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik ve Kanunun 35/A Maddesi-79
C)-Avukatlığın Amacı ile Uzlaşma Sağlamanın İlişkisi-81
D)-Uzlaşma Sağlama Kurumunun Amacı ve Beklenen Yarar-82
I. -Yargının İş Yükünün Azaltılması-82
II. -Avukatlara Yargı Dışı İşlev Kazandırılması-83
E) -Uzlaşma Tutanağının Düzenlenebileceği Konular-85
F) -Uzlaşma Sağlamaya Başvurma Zamanı-88
G) -Uzlaşma Sağlamada Zamanaşımı Sözleşmesi ve Zamanaşımından Feragat-94
H) -Uzlaşma Sağlama ile Yargısal Çözümlerin Karşılaştırılması-95
-UZLAŞMA SAĞLAMA USULÜ-98
A)-Uzlaşma Sağlamada Avukatın Müvekkili ile Birlikte Hareket Etme Zorunluluğu-98
B)-Uzlaşma Sağlamada Tarafların Avukatla Temsil Zorunluluğu-100
C)-Uzlaşma Teklifi-102
I. -Uzlaşma Teklifinin Yapılması-102
1. -Uzlaşma Teklif Edilen Tarafın Avukatının Olmaması-102
2. -Uzlaşma Teklifinin Şekli-103
3. -Uyuşmazlığın Tanımlanması-104
4. -Teklifin Geçerli Olacağı Süre-105
5. -Uzlaşma Teklif Edebilecek Kişiler ve Avukatların Yetkisi-105
6. -Uzlaşma Teklif Edilebilecek Kişiler ve Avukatların Yetkisi-107
-Uzlaşma Arkadaşlığı-108
a)-İhtiyari Uzlaşma Arkadaşlığı-110
b)-Mecburi Uzlaşma Arkadaşlığı-112
II. -Uzlaşma Teklifinin Kabul veya Reddi-115
D)-Uzlaşma Müzakereleri-116
I. -Uzlaşma Görüşmelerinin Niteliği-116
1. -Uzlaşma Sağlamanın Müzakere Türleri Arasındaki Yeri-116
2. -Uyuşmazlık ve Sözleşme Müzakeresi ile Uzlaşma Müzakeresinin Farkları-117
a)-Avukatla Temsil-117
b) -Hukuk Kurallarının Müzakerelere Etkisi-118
c)-Benimsenen Müzakere Yaklaşımları-118
d) -Müzakere Taraflarının Birbirlerine Olan Bağımlılıkları-118
e) -Müzakerelerin Yönetiminde Etkili Olan Etik Kurallar-119
f) -Müzakerelerin Tâbi Tutulduğu Şekil Şartları-119
g) -Müzakere Konusu ve Zamanına Getirilen Sınırlamalar-119
3. -Müzakerelerine Katılanların Uyuşmazlık Çözüm Yolunun Niteliğine Etkisi-120
4. -Uzlaşma Müzakerelerine Katılımda Gönüllülük-120
5. -Uzlaşma Müzakerelerinde Tarafların Eşitliği-121
II. -Uzlaşma Müzakerelerinin Yeri ve Zamanı-121
III. -Uzlaşma Müzakerelerinin Gündemi-123
IV. -Uzlaşma Müzakerelerine Katılabilecek Kişiler-123
V. -Uzlaşma Müzakerelerinin Başlaması ve Yönetilmesi-125
-Müzakerelerinin Başlaması-125
-Müzakereleri Yönetme Yetkisi-126
-Müzakerelerin Yönetiminin Kapsamı-126
VI. -Uzlaşma Müzakerelerinde Tarafların Bilgilendirilmesi-127
VII. -Uzlaşma Müzakerelerinde Tarafların Uzlaşmaya Teşvik Edilmesi-129
VIII. Uzlaşma Sağlamada Avukatlara Yüklenen Arabuluculuk Rolü-130
IX. -Uzlaşma Sağlamada Avukatların Taraf Temsili İşlevi-133
E) -Uzlaşma Müzakerelerinin Gizliliği-136
F) -Uzlaşma Müzakereleri Sırasında Yararlanılabilecek ADR İmkânları-138
G) -Üçüncü Kişi Yararına Uzlaşma-138
H)-Müzakerelerde İyiniyet Yükümlülüğü-140
İ) -Müzakerelerin Sona Ermesi-142
-UYUŞMAZLIĞI UZLAŞMA SAĞLAMA ve SULH YOLUYLA SONLANDIRMANIN ETKİLERİ-144
-Uzlaşmanın Dava Açıldıktan Sonra Sağlanması ve Sulh Seçeneği-144
-Sulh Kavramı, Tanımı, Çeşitleri-147
-Sulhun Konusu ve Kapsamı-148
III. -Sulh Olma Şekli ve Zamanı-151
-Sulh Olma Şekli-151
-Tarafların Kendi İstekleri ile Sulh Olması-151
-Tarafların Hâkimin Teşviki ile Sulh Olması-152
-Sulh Olma Zamanı-153
-Mahkeme Kararından Önce Sulh-153
-Mahkeme Kararından Sonra Sulh-154
-Sulhta Şekil-154
-Sulh Müzakerelerinin Gizliliği ve Tutanağa Geçirilmesi-156
-Sulhun Kesin Hüküm Teşkil Etmesi-157
-Sulhta Yargılama Giderleri ve Taraflara Yüklenmesi-160
Sulhun İlâm Niteliği ve İcra Edilmesi-161
B)-Sulh ile Uzlaşma Sağlamanın Karşılaştırılması-162
I. -Sulh ve Uzlaşma Yapılan Merci ve Kişiler-163
II. -Sulh ve Uzlaşmaya Başvurabilecek Kişiler-165
III. -Çözüm Yoluna Başvurulabilecek Zaman-165
IV. -Varılan Anlaşmanın Niteliği-165
V. -Sulh ve Uzlaşma Sağlama Masrafları-167
-UZLAŞMA TUTANAĞININ ŞEKLİ ve UNSURLARI-168
-Genel Olarak-168
B)-Uzlaşma Tutanağının Şekli-169
I. -Kanuni Şekil ve Geçerlilik Şartı-169
II. -Şekil Serbestîsini Savunan Görüşler-170
III. -Güvenli Elektronik İmzalı Uzlaşma Tutanağının Geçerliliği-171
IV. -Kanuni Şeklin Faydaları-173
V. -Kanuni Şekle Uygun Olmayan Tutanağın Başka Sözleşmeye Dönüşmesi-174
C)-Uzlaşmanın Yeri ve Tarihi-175
D)-Müzakerelere Katılanlara Ait Bilgiler-176
E)-Uyuşmazlığın Tarifi ve Varılan Anlaşma-177
F)-Uzlaşma Tutanağının Hazırlanmasında Avukatlık Ücreti-178
I. -Avukat ile İş Sahibi Arasındaki Uzlaşmaya İlişkin Avukatlık Ücreti-179
II. -Uzlaşma Tutanağı ile Karşı Tarafa Yükletilecek Avukatlık Ücreti-181
III. -İş Sahibinin Birden Çok Olması Durumunda Avukatlık Ücreti-182
IV. -Tarafların Kendi Aralarında Anlaşmaları ve İşi Takipsiz Bırakmaları Hâlinde Avukatlık Ücreti-182
V. -Uzlaşma Sağlamada Avukatın Hapis Hakkı-183
VI. -Uzlaşma Tutanağı Alacaklısının Avukatı Olmadan İcra Takibine Girişmesi Halinde Avukatın Hakları-184
G)-Son Değerlendirme, İmzalar ve Tutanak Örnekleri-184
H)-Uzlaşma Tutanağını Hazırlama Görevi ve Özen Yükümlülüğü-186
-UZLAŞMA TUTANAĞININ İLÂM NİTELİĞİ-188
A)-Uzlaşma Tutanağının İlâm Niteliğinin Hukuki Dayanağı-188
B)-Uzlaşma Tutanağının Şarta Bağlı Olmasının İlâmlı İcraya Dayanak Belge Niteliğine Etkisi-190
C)-Başka Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ile İlâm Niteliğinde Uzlaşma Tutanağı Elde Edilmesi-193
D)-Uzlaşma Tutanağının Konusunun Yeni Bir Davaya Konu Edilmesi-194
E)-Uzlaşma Tutanağına Dayanan Bir Alacağın Devri Hâlinde Devralanın İlâm Niteliğinden Yararlanıp Yararlanamayacağı-195
F) -Uzlaşma Tutanağının İlâm Niteliğinin Müzakereler Üzerindeki Etkisi-198
-UZLAŞMA TUTANAĞININ İLAMLI İCRAYA KONU EDİLMESİ-199
A)-Borçlunun Borcunu İfa Etmesi-199
B)-Borçlunun Borcunu İfa Etmemesi ve İlâmlı İcra Takibine Başvurulması-199
I. -Yetki-199
II. -Harçlar-200
III. -İcra Emri-200
IV. -Takip Arkadaşlığı-201
V. -Tarafların Birbirinden Bağımsız Takip Hakkı-202
VI. -Tebligat-202
C)-Uzlaşılan Edimin İlâmlı İcraya Uygunluğu-203
D)-Uzlaşma Tutanağının İcra Müdürü Tarafından İncelenmesi-203
E)-Uzlaşma Tutanağının Şikâyet Üzerine İcra Mahkemesi Tarafından İncelenmesi-204
F) -Uzlaşma Tutanağının İcrasının Geri Bırakılması veya Takibin İptali-206
I. -İtfa-206
II. -Erteleme-207
III. -Zamanaşımı-207
-UZLAŞMA TUTANAĞININ GEÇERSİZLİĞİ ve İPTAL NEDENLERİ-209
A)-Uzlaşma Tutanağında Geçersizlik ve İradeyi Fesada Uğratan Hallerin Varlığı-209
I. -Uzlaşma Tutanağının Butlan Nedeniyle Geçersizliği-210
1. -Ehliyet-211
2. -Emredici Hukuk Kurallarına ve Ahlak Kurallarına Aykırılık-211
-Kamu Düzenine Aykırılık-212
4. -İmkânsızlık-212
-Şekle Aykırılık-212
II. -Uzlaşma Tutanağının Muvazaa Nedeniyle Geçersizliği-212
III. -Uzlaşma Tutanağının İrade Sakatlığı Nedeniyle İptali-213
-Hata (Yanılma)-214
2. -Hile (Aldatma)-215
-Tehdit (Korkutma)-216
IV. -Uzlaşma Tutanağının Gabin (Aşırı Yararlanma) Nedeniyle İptali-217
B)-Uzlaşma Tutanağına Karşı İstirdat ve Menfi Tespit Davası-218
C) -Uzlaşma Tutanağının Sahtelik İddiasıyla İptali Davası-219
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UZLAŞMA SAĞLAMA YÖNTEMLERİ
-AVUKATIN MÜVEKKİLİNİ UZLAŞMAYA YÖNLENDİRMESİ ve KARAR AĞACI ANALİZİ-226
A)-Uyuşmazlığın Çözümünde Uzlaşma Sağlamanın Yerindeliği-226
B)-Karar Ağacı Analizi-227
I. -Avukat ile İş Sahibinin Yapacağı Karar Analizi-227
II. -Karar Analizinin Amacı-228
III. -Karar Analizinin Faydaları-229
IV. -Yargılama Giderlerinin Değerlendirilmesi-231
-UZLAŞMA MÜZAKERELERİNE HAZIRLIK-232
-Uzlaşma Müzakerelerine Konu Olacak Uyuşmazlığa İlişkin Bilgilerin Toplanması-233
B)-Hedeflerin Belirlenmesi-234
C)-Alt Sınırın Belirlenmesi-234
D)-Karşı Tarafın Önceliklerinin ve Menfaatlerinin Tespit Edilmesi-235
E)-Müzakere Yaklaşımının Belirlenmesi-236
F)-Müzakerenin Prova Edilmesi-238
G)-Müzakere Edecek Kişilerin Yetkilerinin Kontrolü-238
-UZLAŞMA SAĞLAMADA KARŞILAŞILABİLECEK MÜZAKERE YAKLAŞIMLARI-240
A)-Rekabetçi Yaklaşım-240
I. -Tanım ve İlkeler-240
II. -İlk Teklifi Yapmak veya Yapmaktan Kaçınmak-242
III. -Müzakerelere Çok Yüksek Bir Açılış Teklifiyle Başlamak-242
IV. -Mümkün Olduğunca Küçük Tavizler Vermek-243
V. –Kabul Et ya da Terk Et- Taktiği-244
VI. -Karşılık Ödün Bekleme Taktiği ve Taviz Hileleri-244
VII. -Geri Adım Atmak-245
VIII. Blöf Yapmak ve Aldatmak-246
IX. -Psikolojik Savaş-247
1. -Küçümsemek-248
-Tehdit Etmek-248
3. –İyi Polis, Kötü Polis- Taktiği-249
4. -Sayı Üstünlüğü-250
5. -Abartmak ve Suçluluk Hissi Yaratmak-250
6. -Devamlı Reddetmek-250
7. -Dikkat Dağıtmak ve Beklenenin Tersini Yapmak-251
8. -Öfke, Hiddet, Çöküntü-251
9. -Susmak-252
10. -Kuzu Postunda Kurt-252
11. -Zayıf Görünmek, Anlamıyormuş Gibi Yapmak-252
12. -Müzakere Yerinin Yaratacağı Stresten Yararlanmak-253
X. -Kendinden Emin Duruş Taktiği-253
XI. -Deneme Teklifleri Yapmak-254
XII. -Yedek Taviz Taktiği-254
XIII. -Ya Hep, Ya Hiç- Taktiği-254
XIV. Zaman Kazanmak ve Kesin Vade Vermek-255
XV. –Yetkim Yok- Taktiği-256
XVI. -Artan Talepler ve Son Dakika Eklemeleri Yapmak-257
XVII. -Basılı Belgelerin Gücünden Yararlanmak-257
XVIII. -Kaybedecek Bir Şeyim Kalmadı- Taktiği-258
XIX. -Dava Seçeneğini Hatırlatmak-258
B)-İşbirlikçi Yaklaşım-258
C)-Sorun Çözücü Yaklaşım-261
I. -Tanım ve İlkeler-261
II. -Kişilerle Çatışmaktan ve İncitmekten Kaçınarak Soruna ve Sürece Odaklanmak-262
-Kişileri Sorundan Ayrı Tutmak-262
-İncitmekten Kaçınmak-263
-Çözülmesi Zor Konuları Sona Bırakmak-263
III. -Gerçek İlgi ve Menfaatlere Odaklanmak-264
IV. -Çözüm İçin Seçenekler Üretmek-265
V. -Tarafsız (Objektif) Kriterler Geliştirmek-265
VI. -Müzakere Edilen Anlaşmaya En İyi ve En Kötü Alternatif-266
D) -Uzlaşma Müzakerelerinde En Uygun Müzakere Yaklaşımı-267
-AVUKATLARIN UZLAŞMA SIRASINDA KULLANABİLECEKLERİ TEMEL YÖNTEM ve TAKTİKLER-269
-Genel Olarak-269
-Görüşmeler İçin Elverişli ve Güvenli Bir Ortam Hazırlamak-270
I. -Müzakere Ortamı-271
II. -Oturma Düzeni-272
III. -Oturumların Süresi-273
C)-Tarafları Süreç Hakkında Bilgilendirmek-273
D)-Taraflar Arasında Güven ve Eşitlik Sağlamak-274
I. -Güven Sağlamak-274
II. -Eşitlik Sağlamak-275
E)-Taraflar Arasındaki İletişimi Etkinleştirmek-276
I. -Avukatlık Hukukunun Müzakerelerdeki İletişim Üzerindeki Etkileri-277
II. -Avukatların Birbirleriyle ve Taraflarla İletişimi-278
III. -Müzakerelere İyi Bir Başlangıç Yapmak-278
IV. -Müzakerelerde Etkili Konuşma-279
V. -Müzakerelerde Etkin Dinleme-280
-Bir Beceri Olarak Etkin Dinleme-280
-Etkin Dinlemenin Faydaları-281
-Dinleme Hastalıkları-282
-Dinleme Sırasında Yapılmaması Gerekenler-283
VI. -Müzakerelerde Beden Dili ve Giyim-284
-Beden Dilinin Uzlaşma Müzakerelerine Etkisi-284
-Giyim Tercihlerinin Uzlaşma Müzakerelerine Etkisi-285
F) -Uyuşmazlık Konusunun Görüşülmesinin Önündeki Engelleri Kaldırmak-286
I. -Karşı Tarafı Sürece Dâhil Etmek-287
II. -Tekliflerin Doğru Tasarlanması ve İkna Kabiliyeti-288
III. -Duyguları Önemsemek-289
IV. -Kınamak ve İtham Etmek Yerine Tanımlamak ve Uyarmak-289
V. -Arabuluculuk Seçeneği-291
G)-Gerginlikleri Azaltmak İçin Gerekli Müdahalelerde Bulunmak-292
-Müdahalenin Şekli ve Müdahale Yapabilecek Kişiler-292
II. -Uzlaşma Sağlama Dışında Dostane İletişim Geliştirme-294
III. -Çerçeveleme Yöntemi-294
IV. -Ortamı Yumuşatacak Ölçüde Mizaha Yer Vermek-296
V. -Etik Dışı Taktik ve Davranışlarla Mücadele-296
H) -Doğru Tarzda Sorular Yöneltmek-297
-Açık Uçlu Sorular-298
-Kapalı Uçlu Sorular-299
-Rahatlatan, Konuşmaya Teşvik Eden Sorular-300
-Rencide Etmekten Kaçınan Sorular-301
-Yansıtma Soruları-302
İ) -Müzakerelerde Gerçek İhtiyaç ve Menfaatlerin Görüşülmesini Sağlamak-303
-Uzlaşma Sağlamada Pozisyonlar Üzerinden Müzakere ve Zararları-303
II. -Uzlaşma Sağlamada Menfaatler Üzerinden Müzakere ve Yararları-304
III. –Neden- Sorusunun Cevabını Aramak-305
IV. -Temel İnsan İhtiyaçlarını Dikkate Almak-307
J)-Gerçekçi Seçenekler Üretilmesine Yardımcı Olmak-307
I. -Sağlıklı Düşünmeye Yardımcı Olmak-308
-Pastayı Genişleterek Seçenekleri Artırmak-309
-Beyin Fırtınası ile Seçenek Üretmek-309
-Seçeneklerin Kanuni ve Emsal Ölçütlere Göre Değerlendirilmesi-310
-Seçeneklerin Uzlaşma Sağlamanın Kapsamına Uygunluğunun Değerlendirilmesi-311
-Seçeneklerin Kanuna, Ahlaka Uygunluğunun Denetlenmesi-311
-Seçeneklerin Uygulama İmkânının Denetlenmesi-311
-Tarafların Birden Fazla Kişiden Oluşması Hâlinde Seçeneklerin Değerlendirilmesi-312
-Avukatın Seçenek Üretme Sırasında Çıkar Çatışmasına Neden Olmaktan Kaçınma Yükümlülüğü-312
-Seçeneklerin Emsal Durumlara Göre Değerlendirilmesi-313
K) -Uzlaşma Sağlamaya En İyi ve En Kötü Alternatifin Tespit Edilmesi-314
L) -Muhtemel Uzlaşma Alanının Tespit Edilmesi-315
M) -Müzakerelerde Gelinen Aşamanın Not Alınması, Yeni Gündemin Belirlenmesi-315
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UZLAŞMA SAĞLAMANIN UYGULANMASI ÖNÜNDEKİ ENGELLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
-GENEL OLARAK MÜZAKERE ENGELLERİ-320
-Tarafların Muhtemel Davaya İlişkin Beklentilerinin Farklı Olması-320
-Tarafların Emsal Karar Elde Etmek İstemesi-321
-Taraflardan Birinin Uyuşmazlık Hakkında Daha Çok Bilgiye Sahip Olması-321
-Duygusal Engeller-322
-Temsilcilerden Kaynaklanan Sorunlar-323
-İletişim Eksikliğinden Kaynaklanan Sorunlar-323
-Teklif ve Önerilere Tepkisel Olarak Karşı Konulması-324
-Taraflar Arasında Başka Uyuşmazlıkların Olması-324
İ) -Tarafların Risk İştahının Farklı Olması-325
-Müzakerelerde Kullanılan Bilinçli Taktikler-326
-HUKUK EĞİTİMİNDEN ve AVUKATLARDAN KAYNAKLANAN ENGELLER-327
-Hukuk Eğitiminin Avukatların Müzakere ve Uzlaşma Becerileri Üzerindeki Etkisi-327
-Avukatların Müzakere Bilgi ve Becerilerinden Yoksun Olması-329
-Avukatların Benimsedikleri Müzakere Yaklaşımının Uzlaşma Sağlamaya Olumsuz Etkileri-333
-Taraf Avukatlarının Uzlaşma Sağlama Konusundaki Eğilim ve Bilgi Düzeylerindeki Farklılık-334
-Klasik Avukatlıktan Yeni Avukatlığa Geçişteki Gecikme-334
-Avukatlar ile Müvekkilleri Arasında Yaşanan Ücret Temelli Çıkar Çatışması, Avukatlık Ücreti Konusundaki Alışkanlık ve Kabuller-336
-Avukatların Uzlaşma Sağlamaya Başvurma Kararlarını Olumsuz Yönde Etkileyen Psikolojik Faktörler-338
-Avukatların Rollerini Abartmaları-338
-Avukatların Aşırı Kendine Güven Sergilemesi-339
-İŞ SAHİPLERİNDEN KAYNAKLANAN ENGELLER-341
-Toplumun Avukata Bakışı ve Avukattan Beklentileri-341
-İş Sahiplerinin Uzlaşma Sağlama Hakkında Bilgisiz ve İsteksiz Olması-342
-Dava Alışkanlığındaki Artışın Engellenememesi-343
-Uyuşmazlıkları Devlet Güvencesinde, Adliyelerde Çözüme Kavuşturma Arzusu-345
-Avukata Uzlaşma Olasılığının Tükenmesinden Sonra Başvurulması-345
-Toplumda Koruyucu / Önleyici Avukatlık İhtiyacının Gelişmemiş Olması-346
-Uzlaşma Sağlamaya ve Sonucuna Güvenmeme-347
-Tarafların Bir Araya Gelmesi ve Uzlaşma Teklifini Kimin Yapacağı Sorunu-348
-Taraflar Arasında Avukatlık Hizmetinden Yararlanmada Yaşanan Eşitsizlik-349
-Uyuşmazlığın Çok Taraflı Olmasının Yarattığı Zorluklar-350
-MEVZUATTAN KAYNAKLANAN ENGELLER-351
-Uzlaşma Sağlamanın Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreleri Durdurmaması-351
-Temel Kavramlar ve Avukatın İşlevindeki Belirsizlik-352
-Uzlaşma Sağlamayla Çözülebilecek Uyuşmazlıklar Konusunda Yargıtay İçtihatlarının Yarattığı Belirsizlik-355
-Yönetmelikle Bir Müzakere Yaklaşımı Belirlenmesinin Uygun Olmaması-356
-Uzlaşma Tutanağına İlişkin Şekilci Düzenleme-357
-Uzlaşma Tutanağının İspat Gücünün Artırılması Gerekliliği-358
-Uzlaşma Müzakerelerinin Gizliliği ile Kullanılamayacak Delil ve Beyanların Düzenleniş Şekli-358
-Dostane Çözüm Yollarının Meslek Kuralları ve Sözleşme Şartları ile Özendirilmesi Gerekliliği-361
-Uzlaşma Sağlamanın Adli İstatistik Sistemi Dâhilinde Ölçülmesi Gerekliliği-361
-Kanuni Düzenleme Önerisi-362
SONUÇ-367
ÖZET-369
E K L E R-371
-UZLAŞMA TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ-371
-UZLAŞMA TUTANAĞI ÖRNEĞİ-373
KAVRAMLAR DİZİNİ-375

Hukuk Kitapçısı
06-11-2011, 02:40:12
AVUKATIN UZLAŞMA SAĞLAMA YETKİSİ - Şamil DEMİR - Kasım 2011 - 1. Bası - Yeni - 978-605-5336-011

Bu kitap Adalet Yayıncılık tarafından basılmış olup, AVUKATIN UZLAŞMA SAĞLAMA YETKİSİ kitabı hakkındaki tanıtım, yayıncının kendi sitesinden otomatik olarak alınmaktadır.

Hukuk Kitapçısı
13-11-2011, 00:00:05
Şamil Demir; Adalet; 2011; 43,50 TL


Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi hakkındaki işbu hukuki kitap Hukuk Market tarafından satılmakta olup, ilgili kitabın tanıtımı, yazar bilgisi, yayınevi ve kitap fiyatı otomatik olarak kitap satış sitesinden alınmıştır.

Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi kitabı hakkında kapsamlı bilgi ve güncel hukuki kitap fiyatları için Hukuk market web sitesini inceleyiniz.

admin
19-01-2012, 14:02:06
Bazı konularda görüş ayrılığına düşsem de son derece bilimsel ve konunun tüm detayları ile hazırlanmış Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi eseri için Sayın Av.Şamil Demir'i kutluyorum.