PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Avukatlık Kanunundaki değişiklikleradmin
23-01-2004, 21:42:51
5043 sayılı “Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (http://www.hukuki.net/kanun/5043.15.text.asp)” 20.1.2004 tarihli 25352 sayılı Resmi gazetede yayımlandı. Sizce kanun değişikliği mevcut sorunları çözmeye yeterli midir?

http://www.hukuki.net

admin
23-01-2004, 22:12:14
5043 sk. MADDE 5. - Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın <span id='hl' style='background-color: #FFFF00'>kazanılan bölümü </span id='hl'> için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.
----
Değişikliğe göre “Avukatların ancak ve ancak davayı <span id='hl' style='background-color: #FFFF00'>kazandıkları miktarın</span id='hl'>” %10’u ile %20 arasında bir ücreti hakedebilecekleri, davayı kazanamayan avukatın vekalet ücreti hakedemeyeceği sonucunu doğurmaktadır. Bu durum Avukatlık Yasası ve Avukatlık Hukukuna aykırıdır. Üstelik Avukatlık Yasasının 164/4 maddesine göre “Avukatlar ücret almadan iş yapamazlar” ilkesine aykırıdır. Böyle bir uygulamada özellikle yıllarca duruşmalara giren ve davayı kaybeden avukatın emeğinin de ortadan kaldırılması sonucunu doğuracaktır. Bu uygulama hiçbir çağdaş ülkede yoktur. Kanımızca bu sonuç avukatın adeta kumar oynarmışcasına davaları almasına neden olur ki kanunun amacının bu olmadığını düşünüyoruz. Değişiklik metninden "davanın kazanılan bölümü" ibaresinin kaldırılmasını öneriyoruz.
-----
1136 sk (http://www.hukuki.net/kanun/1136.15.frameset.asp). 164.Maddenin eski hali;
Avukatlık ücreti :

Madde 164 - (Değişik: 2/5/2001-4667/77 md.)
Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.
Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.
İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.
Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir. [hl](Cümle3:)&lt;/span id='hl'&gt;Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu hallerde, değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır. Değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde ise asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın sonucuna ve avukatın emeğine göre değişmek üzere ücret anlaşmazlığı tarihindeki dava değerinin yüzde beşi ile yüzde onbeşi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir.
Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez,haczedilemez...

Bu konudaki ve diğer konulardaki ANTALYA BARO BAŞKANLIĞI'nın ELEŞTİRİLERİ de aşağıdaki foruma aynen eklenmiştir. Biz de bu eleştirlere aynen katılıyoruz.

http://www.hukuki.net

admin
23-01-2004, 22:15:08
TÜM KAMUOYUNA DUYURULUR - 21/01/2004

Antalya Baro Başkanlığı’nın, T.B.M.M. tarafından çıkarılan 13.01.2004 tarih ve 5043 sayılı yasa ile “Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile ilgili olarak kamuoyu açıklamasıdır.

19.03.1969 tarihli 1136 sayılı Avukatlık Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Ankara Milletvekili Talat Karapınar, Artvin Milletvekili Orhan Yıldız, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan ve Bursa Milletvekili Faruk Çelik tarafından sunulan kanun değişikliği teklifi, 13.01.2004 tarih ve 5043 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

Kanunda, Avukatlık Kanununda değişiklik yapılan sekiz madde Baromuzca incelenmiştir. Değişikliklerin Avukatlık mesleğinin ekonomik durumunda ve halen mevcut sorunlarımızı çözmede önemli hiçbir katkısı olmadığı görülmüştür. Bu konuda Baromuz görüşlerini 28.07.2003 tarihinde faksla ilgili tüm kuruluşlara göndermiştir. Bu görüşlerimiz dikkate alınmamıştır.

En önemlisi ; böyle bir değişiklikten Baroların haberdar edilmemesi ve Baroların katkısının talep edilmemesi Baromuzca büyük bir eksiklik olarak görülmüştür. Dolayısıyla yapılacak değişikliklerin asgari Baro Başkanlarının katıldıkları bir çalışma sonucu ve daha kapsamlı konularda yapılması gerekirken bunun göz ardı edilerek çok acele bir biçimde TBMM Genel Kuruluna getirilmesi çok sakıncalı bulunmuştur.

Öncelikle Baro İl Hakem Kurullarıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesinde açılmış bulunan bir davanın olduğu bilinmektedir. 167.madde de getirilen düzenleme Anayasa Mahkemesi’nin olası iptal gerekçesini ortadan kaldıracak bir düzenleme olması gerekirken bunun düşünülmemiş olması, getirilen değişikliğin önemini azaltmaktadır.

Kanunun 5. maddesinde Avukatlık Yasasının 164. maddesinde 4. fıkraya 3. ve 4. cümleler eklenmiş, buna göre “Avukatların ancak ve ancak davayı kazandıkları miktarın” %10’u ile %20 arasında bir ücreti hakedebilecekleri, dava kazanamayan avukatın bir vekalet ücreti hakedemeyeceği belirtilmektedir. Bu durum Avukatlık Yasası ve Avukatlık Hukukuna aykırıdır. Üstelik Avukatlık Yasasının 164/4 maddesine göre “Avukatlar ücret almadan iş yapamazlar” ilkesine aykırıdır. Böyle bir uygulamada özellikle yıllarca duruşmalara giren ve davayı kaybeden avukatın emeğinin de ortadan kaldırılması sonucunu doğuracaktır. Bu uygulama hiçbir çağdaş ülkede yoktur.

Yukarıda özetlediğimiz üzere onaylamak üzere makamınıza arzedilecek olan 1136 sayılı Avukatlık Kanunun Bazı maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, avukatlık ve yargı açısından sakıncalı, Anayasaya ve hukukun temel ilkelerine aykırı hükümler taşıdığı için; Antalya Barosu olarak en kısa sürede, kabul edilmesi mümkün olmayan bu maddelerin bir an önce değiştirilmesi ve çağdaş hukuk devletine yakışır hale getirilmesini diliyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla sunulur.

Antalya Barosu Başkanlığı
Kaynak: http://www.antalyabarosu.org.tr/haber.php?id=244http://www.hukuki.net

Av.Ayse_Gungoren
26-01-2004, 20:39:38
Kanunu sunanların hukukçu olup olmadıklarını bilmiyorum. Ancak ola ki ücreti vakaleti kazanma şartına kasten bağlamadı iseler gerek Antalya barosunun gerekse Hukuki net in uyarılarını neden dikkate almadılar. Peki hadi bu da olmadı Sayın Cumhurbaşkanımız hukukçu değil mi? O da mı farketmedi? Avukatları ilgilendiren bir konuda barolar birliğinden de mi görüş alınmaz. Alınmaz ise Barolar'ın bizler için ve devlet için ne anlama geldiğini iyice sorgulamak gerekir.
Bu sitede meclisteki hukukçular başlıklı bir yazı görmüştüm. Çoğu avukatlıktan milletvekilliğine geçtiler. Meclisteki avukat - hukukçu çoğunluğunu da gözardı etmemek lazım. Peki gerçekten yasayı okudular mı, okuduysalar yarın avukatlık mesleğine dönmelerini dört gözle bekliyor olacağım. Bizi mecliste duyamıyolarsa Adliye Koridorlarında dinletiriz kendimizi... Hatta ücrette anlaşamadığımız müvekkillerimizi de kendilerine göndeririz, hem biz bir yükten kurtuluruz hem de vatandaşın işi bedavaya hallolur.
Bakın avukatlık ücreti Roma Hukukunda Şeref hakkı olarak tanımlanırdı. Mesleği icra edenler toplumun bilgice en yüksek kesimi idi ... Bırakın şeref hakkını, şimdi dava kazanamayan avukat ücret alamayacak mantığına kadar gidildi.
Ben de bu yasayı çıkaranlara diyorum ki; siz de enflasyonu tek hanelere indirin, kalkınma payı ve gayri safi milli hasılayı çok yukarlara çekin. Çekmez iseniz toplum da size vergi ödemesin. Çünkü davaya kazanamış olacaksınız.
Biz de vekillerimizden bunu beklesek?

admin
02-02-2004, 21:26:11
Bu husuta Antalya Barosu'na destek vermek amacıyla Antalya Barosunun düzenlediği ankete de katılmak için tıklayın. (http://www.antalyabarosu.org.tr)

http://www.hukuki.net

ozcanhukuk
05-02-2004, 12:49:52
Bence Avukatlık mesleğinin sorunlarından başta geleni avukatların sosyal güvence ve sağlık sigortası meselisidir. Öncelikle bu meselenin çözülmesi gereklidir.

yeldegirmenim
21-10-2007, 22:02:53
Çocuk yaşta yapılmış ve 3 ay ceza almış ancak sonradan affa uğramış ve tecil edilmiş bir cezası olan ve sonradan hukuk fakültesinde okuyan birisi avukat olabilir mi ? Çocuk suçları ile ilgili bir düzenleme yasada var mıdır ?

admin
21-10-2007, 22:44:09
http://www.hukuki.net/forum/showthread.php?threadid=28818

skla
22-10-2007, 11:26:17
Bu hükümetin adam akıllı ne yaptığı görüldüki avukatlık yasasını doğru düzgün yapsınlar... nerden tutsan elinde kalıyor...