PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Ayıpsız malın iadesit_zeynep
21-02-2006, 16:50:10
18.02.2006 tarihinde bi firmadan cep telefonu satın aldım. Ancak telefonu satın alırken bana belirtilmeyen özelliğinden dolayı paramı iade almak istiyorum. Ancak bu talabimi satıcı firmaya bildirdiğimde paramı iade edemiyeceklerini, aynı bedelde bir başka telefon verebilceklerini söylediler. Karşı tarafın talebime verdiği bu cevap hukuki midir? Tüketicinin korunması hakkındaki kanunda son değişikliklerde buna yönelik bir hüküm var mıdır?

lovelyosman
23-03-2006, 16:42:34
bana belirtilmeyen özelliği derken ne kastediyorsunuz biraz açabilir misiniz. benim bildigim kadari ile 1 hafta içinde aide edebiliyor olmanız gerekir faturası olması koşulu ile

mcl
25-03-2006, 08:42:15
ben de aynı şekilde 5 martta satın almış olduğum bir notebook'u 13 martta firmaya geri götürerek fazla ısınmasından dolayı iade etmek istediğimi belirtttim. Firma ancak teknik servis arıza raporu yazarsa iade alabileceklerini belirtti. Cihazım iki haftadır firma da ve ancak dün sonuç hakkında bilgi verdiler. Cihazın ısınması normal çalışma prensipleri içerisindeymiş. (Buna kim karar veriyorsa artık, satın alırken kimse şu ısıda çalışır diye bişey belirtmiyor) Bu nedenle firma da iade almıyor. Benim bu cihazı faturasıyla birlikte iade etme hakkım yok mu? Ayrıca bir cihaz en fazla ne kadar serviste kalabilir merak ediyorum.

Av.Tayfun Eyilik
26-03-2006, 00:30:49
İKİNCİ KISIM: TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE AYDINLATILMASI

AYIPLI MAL

Madde 4 - (Değişik madde: 06/03/2003 - 4822 S.K./4. md.)

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.

Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde gösterilir.

Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz edilemez. Bu ürünlere, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Bu hükümler, mal satışına ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır.

GARANTİ BELGESİ

Madde 13 - (Değişik madde: 06/03/2003 - 4822 S.K./20. md.)

İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.

Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.

Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır.

Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilanla görevlidir.

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Madde 14 - (Değişik madde: 06/03/2003 - 4822 S.K./21. md.)

Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satılması zorunludur.

Bakanlık, sanayi mallarından hangilerinin tanıtma ve kullanım kılavuzu ve etiket ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bunlarda bulunması gereken asgari unsurları Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilanla görevlidir.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Madde 15 - (Değişik madde: 06/03/2003 - 4822 S.K./22. md.)

İmalatçı veya ithalatçılar, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi malları için o malın Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakım ve onarım hizmetlerini sunmak zorundadırlar.

İmalatçı veya ithalatçıların bulundurmaları gereken yedek parça stok miktarı Bakanlıkça belirlenir.

İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde, kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini, o malın yeni ithalatçısı sunmak zorundadır.

Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu olduğu ile servis istasyonlarının kuruluş ve işleyişine dair usul ve esasları Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilanla görevlidir.

Garanti belgesiyle satılmak zorunda olan bir sanayi malının garanti süresi sonrasında arızalanması durumunda, o malın Bakanlıkça belirlenen azami tamir süresi içerisinde onarımı zorunludur.

Av.Tayfun Eyilik
26-03-2006, 00:44:53
ayrıca
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=558
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=600

linklerindeki yönetmelikleri de inceleyiniz

sumeyye1980
15-10-2007, 17:10:02
2.10.2007 tarihinde aldığım notebook'u ertesi gün şarj için işyerime getirdim ve işyeri bilgi işlem sorumlusu ile ilk denememi yaptım. Ancak touchpad'inin seri kullanılmadığnı, ok imlecinin yavaş ya da uğraştıktan sonra hareket ettiğini tesbit ettik. Bunun üzerine aldığım mağazayı telefonla arayıp bilgi verdim. Getirmemi istediler, iş çıkışı götürüp kendilerine de uygulattırdım. Kabul ettiler ancak kurum kurulları gereği yazılımı kurulduğu için hiç süre geçmese ve hiç kullanmasam dahi(çünkü bir gece önce 10civarında aldım, 1,5 saat uzalıktaki evime gittim kullanamadım. Ertesi gün de şarjını dahi doldurmadan, ilk 15dakikada sorunu farkettim) geri iade alamayacaklarını söylediler.. Müşteri danışmanı şefine yönlendirdi, onun cevabı da bu oldu... Şayet istersem istanbul müşteri hizmetlerini arayabileceğimi şayet onlar onaylarsa geri alabileceğini söyledi.. Onların yanında telefon ettim. Not aldılar ve beni arayacaklarını söylediler. Ürünümü emaneten almadıkları için uzaklığından bahsettiğim evime geri götürmek ve ertesi gün yine taşımak zorunda kaldım.

Bir sonraki gün müşteri hizmetleri ist. telefon açtı. Özür diledi, ancak teşhir ürünü bulunduğu için geri alamayacaklarını söyledi. Oradaki görevlilerin ürün hakkında bilgi verip güvenerek satın aldığımı, çok fazla vakit olmadığından çok az kullandığımı ve beni bu ürünü şayet beğenmezseniz geri alamayacağız lütfen yeterince emin olun demediklerinden bahsettim. Hepsini kabul etti ancak ürün iadesi imkanı olmadığını söyledi. Şayet LGnin teknik servisine gönderirsem, onlardan bir rapor gelirse değiştireceklerini söylediler. Akşam yine electro world mağazasına gittim. (4.10.2007)

Form düzenleyerek istanbul LG. teknik servise gönderdiler. Bugün az önceye kadar cevap bekledim. Az önce telefonda görüştüğüm kişi, bunun normal bir durum olduğunu bir arızasının olmadığını söyledi. Evimde ayrıca bir notebook'u kullandığımı ve hızını tesbit edebileceğimi, bunun yeterli hıza sahip olmadığını ve kullanmada zorluk çıkaracağını ilettim. Ancak onların sorunu olmadığını söyledi...

Bu durumda ne yapmam gerekli, aldığım notebook'ta bir cümle yazıyazmamış, bir fotoğraf yüklememişken bukadar yavaş bilgisayarı yüklediğimde hızı ne kadar yavaşlayacak. Bir gece önce aldığım ürünü neden electroworld ertesi günü iade alamıyor. Eşdeğer bir firma olan teknosa'ya aynı sorun olsa nasıl hareket edeceklerini sordum. Hemen iade alacaklarını, hatta 30gün içinde herhangi bir nedenle memnun olmadığında birmiktar kullanım ücreti keserek yine ürünü geri aldıklarını söyledi. Bu mağazadan alışveriş yapmadığıma, o akşam görevlilere itimat ettiğime (daha önceden tanıdığım bir görevli ile karşılaşmam etkili oldu) çok pişmanım. Hatta ben servis raporuna imza atarken bir başka kişi de yanlışlıkla firewall adlı bilg.donanım malzemesini yanlış aldığı için iade etmeye çalışıyordu ona da geri almııyoruz dediler ve kişi ile aralarında bir gerginlik çıktı. 13 gün önce aldığım ürünü hala kullanamadığıma mı, arızasına mı, 1.300 ytl verip geldiğinde istemeye istemeye kullanmaya mecbur olduğuma mı, emeğime (gidiş gelişlerim) hangisine yanmalıyım... Konu ile ilgili bilgi verebilirseniz çok memnun olacağım. Şuanda nasıl hareket edeceğimi bilmiyorum...

sumeyye1980
15-10-2007, 17:12:45
Konu benzerliği çok ve siteye kayıt amacım şuanki sorunuma yanıt bulmak olduğundan anlatmakta fayda olacağını düşündüm. Umarım uygulamada yanlışlık yapmamışımdır.

aydinlik_icin
16-11-2007, 01:08:20
Merhabalar,

13 gün önce satın aldığım LCD televizyonu görüntü performansının beni tatmin etmemesi sebebiyle iade etmek istiyorum. Garantisi, faturası, vb gibi belgeleri var ve kutusu ve kutunun içinden çıkan herşey ilk günkü haliyle tarafımdan saklanıyor.

Ürünü iade edip paramı geri almam mümkün müdür? Teşekkürler.

Üstüne üstlük aynı ürünü bir başka mağazada 500 ytl daha ucuza gördüm, bu da cabası.

Cevaplarınızı hemen alabilirsem çok makbule geçecek, zira ürünün satın alındığı tarihten itibaren 15 gün geçtikten sonra iade için pek bir hakkım kalacağını sanmıyorum. AYdınlatırsanız sevinirim.

Mağaza ile dün görüştüm, üst merci ile görüşüp yarın bana döneceklerini söylediler. Olumlu dönme ihtimali nedir?

Saygılar

Erdoğan Kırcalı
16-11-2007, 09:20:46
Sn.sumeyye1980;
geçmiş olsun.Ben sadece bahsettiğiniz,hemen değiştireceklerini ,sorun çıkarmadıklarını söyleyen diğer firmanında aynı uygulamayı yaptığını belirtmek istiyorum.Ödemeyi yapmanızdan sonra başlatılan programın kurulumu sizin adınıza yapıldığından ürünü henüz mağazadan çıkarmamış olsanız bile aynı sonuçla karşılaşacaktınız.

serokas
21-03-2010, 20:57:03
Alışverişlerde değiştirme ve iade hakkı

Herhangi bir mağazadan alınan bir mal veya ürünün pişmanlık nedeniyle iade hakkı bulunmamaktadır. Sabit adresi olmayan mağazalardan, internetten, posta siparişli yoluyla alınan mallar da iade hakkı bulunmaktadır.

Ancak yine de bazı mağazalar iade veya satılan malı başkasıyla değiştirme gibi haklar sağlamaktadırlar müşterilerine. Bazı mağazalar mal değiştirme yerine satılan malın karılığında başka bir zamanda başka bir alışveriş için kullanılmak üzere müşterilerine çek verebilirler.
Müşterilerine pişmanlık hakkı tanıyan mağazalar bunu açıkça ya kasa fişinde ya da mağazada bir tabela ile belirtmekle yükümlüdürler. Pişmanlık hakkı zamanla sınırlıdır. Herhangi bir anlaşma yapılmamışsa en kısa zamanda pişmanlık hakkı kullanılmalıdır. Bazı mağazalarda ise bu önceden belirtilmemiş olsa da pişmanlık hakkı sağlanmaktadır. Ayrıca bir mağazanın pişmanlık hakkı tanıdığı biliniyorsa alınan malı geri iade etmek hakkı vardır.
Bir mağaza pişmanlık hakkını artık müşterilerine sağlamamaya başlamışsa, bunu mağazadaki ilanlarla, kasa fişinin üzerinde ya da başka bir şekilde açıkça belirtmekle yükümlüdür. Bazı durumlarda da pişmanlık hakkı için anlaşmaya varılabilir, özellikle başka birine hediye edilecek olan mallarda veya uygun olup olmayacağı önceden belli olmayan mal alımlarında bu yapılabilir. Bu durumda da bu anlaşmayı yazıya dökmekte yarar vardır. Bu anlaşmada da iade hakkı mı yoksa pişmanlık hakkı mı olduğu konusunda da anlaşmaya varılmalıdır.

Bir mağazadan yapılan alışverişlerde pişmanlık hakkı aşağıdaki durumlarda gerçekleşir.
-Alışveriş esnasında bu anlaşma yapılarak
-Mağazanın iade hakkı ya da pişmanlık hakkı sağladığı belirtilmiş olursa
-Mağazanın bu hakkı tanıdığı biliniyorsa

İade hakkı – değiştirmek hakkı
İade hakkı tüketiciye mal için ödediği ücreti geri alma hakkı tanır. Bu malın fiyatı daha sonra indirilmiş olsa da geçerlidir. Değiştirme hakkı ise mal için ödenen parayı geri alma hakkı tanımaz tüketiciye. Burada da daha önceki örnekte olduğu gibi, malın fiyatı daha sonra düşürülmüş olsa bile, ödenen ilk fiyata tekabül eden miktarda mal alınabilir. Değiştirme hakkı mağazada bulunan mallarla sınırlıdır.

Mağazaların pişmanlık hakkı konusunda şartları:
Pişmanlık hakkı gönüllülük çerçevesinde gerçekleştiği için mağazaların da müşterilerini bu haktan yararlandırmak için bazı şartları vardır. Aldığınız herhangi bir malı iade etmek istiyorsanız aşağıdaki şartları kabul etmeniz gerekmektedir.

-Mal tüm unsurlarıyla tam olarak iade edilmeli, bozulmuş ve kullanılmış olmamalıdır.
-Fatura ya da kasa fişi de iade edilmelidir.
-Mal makul bir zaman içinde iade edilmelidir.

Bunların dışında satıcının bazı şartları varsa da bunlar alışveriş akdi esnasında belirtilmelidir. Satıcı, örneğin aşağıdaki şartlara uymasını isteyebilir müşterilerinin
-Mal orijinal ambalajı içinde iade edilmelidir
-Parfüm, Video ve Cd ambalajlarında kullanılan plastik koruyucunın yırtılmamış olması gerekmektedir.
-Ürün belli bir süre içinde iade edilmelidir
-Ürün üzerineki marka etiketlerinin de yırtılmamış, silinmemiş olması gerekmektedir.

İade ettiğiniz üründe bir hata varsa satıcı bu şartları ileri süremez zira bu durumda reklamasyon sözkonusu olacaktır.

Satış anlaşması ne zaman gerçekleşir
Herhangi bir mal için ücret ödendiği anda satış anlaşması de gerçekleşmiş sayılır. Bu yazılı da olabilir, sözlü de olabilir. Satış anlaşması mal teslim edilmemiş ya da ücreti ödenmemiş olsa da gerçekleşmiş sayılabilir.
Örneğin bir mağazaya buzdolabı almak içine girer ve ertesi gün buzdolabını, ücreti teslim esnasında ödenmek koşuluyla, evinize getirmelerini isterseniz bu anlaşmadan vazgeçmek veya buzdolabını teslim almamak hakkınız bulunmamaktadır. Anlaşmalar bağlayıcıdır ve vazgeçilemez.
Kısaca ve son olarak şunu söyleyebiliriz Alışveriş hakkı-pişmanlık anlaşması yapılmadığı sürece. Bağlayıcıdır. Bu anlaşma sözlü de olsa geçerlidir.

erbil.kaya@haber.dkPişmanlık hakkı gönüllülük çerçevesinde gerçekleştiği için mağazaların da müşterilerini bu haktan yararlandırmak için bazı şartları vardır. Aldığınız herhangi bir malı iade etmek istiyorsanız aşağıdaki şartları kabul etmeniz gerekmektedir.

aNoNiMuSTaFa
03-11-2010, 18:54:03
Merhaba. bugün yani 03.11.2010 tarihinde saat 18:00 sıralarında bir mağazadan kışlık palto aldım. ücretinide nakit ödedim. ancak yarım saat sonra ürünü geri iade etmek için mağazaya geri döndüm. çünkü farklı bir modelini başka bir mağazada görüp beğendim. ama beğendiğim model satın aldığım mağazada yoktu ve iademi kabul etmediler. henüz yarım saat önce aldığım bir ürünü daha poşetinden bile çıkarıp kullanmamışken neden geri iade edemiyorum? yada iade etme hakkım varmı? benim vaz geçme hakkım hiçmi yok? ayıplı üründe bile ayıbı benim fark edip 30 gün içerisinde iade yada ayıbın düzeltilmesi için başvuru yapmam gerek. tüketiciyi koruyan hiçmi kanun yok? en azından izlemem gereken yol konusunda bana yardım edebilecek olan varmı? şimdiden çok teşekkür ederim...