PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İptal davalarıcihannüma
09-02-2006, 10:11:24
Merhaba. Öncelikle böyle bilgi ve görüş paylaşımlarının olduğu site yöneticilerine ve saygılı ölçülü bir site olmasını sağlayan siz değerli üyelere selamlarımı sunarım.
Değinmek istediğim konu İdari İşlemin İptali davalarında birbirleriyle bağlantılı işlemlerin tek davaya konu olup olmaması olgusu.
Somut olay; bir okulda müdür yardımcısı iken başka bir okula atama olayı. [u]Atama kararnamesinde açıkça eski görevinin müdür yardımcısı yeni görevinin öğretmen olduğu belirtilmiş. Ancak sonra birde yöneticilik görevinden alınma işlemi tesis edilmiş.</u>Şimdi burada ilk atama işleminin iptalini talep etmek yeterli olur mu? Nitekim orada da eğer iptal durumunda müdür yrd.'na geri dönecek. Ayrıca yöneticilik görevinden alınma işlemine karşı dava açmak veya aynı davaya konu etmek yerinde mi? Bu gibi durumlarda nasıl hareket etmek gerekiyor? Çekincem iki işlemin aynı davada açılması sonucu dilekçe ret kararı verilmesi. Ama yöneticilik görevinden alınma işleminin gerekçesi de müdür yar. olarak atandığı okula ilişkin atamanın idari işlemle geri alınması. bu konudaki görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Saygılarımla..

omercelikkol
09-02-2006, 16:48:13
Sayın cihannüma
bir okulda müdür yardımcısı olan bir kişi başka okula öğretmen olarak atanamaz. öncelikle yöneticilik görevinden alınması daha sonra öğretmen olarak atanması gerekir. yapılan işlem şekil yönünden sakattır.
ancak siz durmunuzu tam izah etmemişsiniz.
1-neden yöneticilkten alındınız. idarenin yasal dayanağı ne?
2-neden başka bir okula öğretmen olarak atandınız? idarenin yasal dayanağı ne?
bunlar bilinmeden sağlıklı yorum yapmak zordur. eğer bir konuda itiraz yapmışsanız. buna bağlı diğer işlemlerde hukuken ortadan kalkar. burada birbiriyle bağlı iki olay var ancak iki idari işlem var mı? tek davayla da iki idari işlemin iptalini isteyebilirsiniz. zaten ilk işlemle ikinci işlem birbiriyle bağlantısı birinin iptali diğerinin de iptalini gerektirir. eğer yöneticilikten alınmanın nedenini daha detaylı yazarsanız daha fazla yardımcı olabiliriz.

cihannüma
14-02-2006, 17:42:49
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Olayı kısaca özetleyeyim ben. Bir anadolu lisesinde öğretmen olarak çalışmakta iken başka bir anadolu lisesine yönetici atama kararnamesiyle müdür yardımcılığına atanıyor. Daha sonra anadolu lisesinde öğretmenlik ve yöneticilik yapamayacağı ileri sürülerek atamalar iptal ediliyor. İlk olarak belirttiğim gibi atama işlemi var. Müdür yardımcısı iken başka bir okula öğretmen olarak atanması hakkında. 15 gün kadar sonra da yöneticilik görevinden alınma işlemi tesis ediliyor. Olay kısaca bu. Evet haklısınız bağlantılı işlemlerdir aynı davaya konu olmalı ancak bazen dilekçe ret kararı verilebiliyor. Buradaki kıstası tam anlayamıyorum..

omercelikkol
14-02-2006, 21:40:32
Burada idare eğer yanlış bir işlem yapmışsa bunu geri alır. Geri alma ile iptal farklı olaylardır. yani idare işlemi geri almışsa kamu görevlisi eski kurumuna ve kadrosuna geri döner. ancak burada geri alma işlemi değilde iptal işlemi yapılırsa kamu görevlisinin mağduriyeti söz konusu olabilir. yani siz yeni okulda değilde eski okulunuzda çalışmak isteyebilirsiniz. idare yeni işlemle sizi kenar semt bir okula verebilir. bu yüzden yapılan işlem şekil yönünden sakattır. burada iki türlü hukuki sakatlık vardır.
1-eğer iptal işlemi yapılmışsa atandığınız süre ile iptal işlemi arasında geçen süre kazanılmış hak olur ki hukuken bir daha yönetici olarak atanmanızı gerektirir. yani sicil de bu süre yönetici olarak gözükür.
2-eğer işlem geri alınmaz ve atamanız iptal edilirse yöneticilik görevinden alınmış sayılırsınız ki bu da eğitim kurumları yönetici atama yönetmeliğine göre 3 yıl süreyle idareciliğe başvuramazsınız anlamına gelir.

eğer hangi gerekçeden yöneticiliğe son verildiğini daha detaylı anlatırsanız daha fazla yardımcı olabilirim.

cihannüma
16-02-2006, 09:40:25
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Yeni bir işlem tesis edilmiş, geri alma işlemi değil. Sebep olarak da anadolu lisesine atanma şartlarını taşımadığı gösterilmiş. Ancak arada 90 günlük bir süre geçmiş. Burada artık kazanılmış hak vardır diyebilirmiyiz?

omercelikkol
17-02-2006, 10:48:53
Sayın Cihannüma
eğer sizden kaynaklanan bir hata veya usulsüzlük yoksa ve idareden kaynaklanan bir hata söz konusu ise idare ancak dava açma süresi içinde yani işlem tarihinden itibaren 60 gün içinde işlemi geri alabilir. Bu yüzden aradan 90 gün geçtiği için görevinize son vermezler. Artık bu durum sizin için kazanılmış haktır. Danıştay 12. dairesinin kararı aşağıdadır. Danıştay kararına dikkat ederseniz sizin ile ilgili yapılan işlemin geri alınması gerekir ikinci bir işlemle ilk yapılan işlem iptal edilemez. Yapılan ikinci işlem hem süre açısından hem de daha önce belirttiğim gibi şekil açısından usule ve hukuka aykırıdır. İdare mahkemesinde dava açarsanız kazanma ihtimaliniz yüksek.

Karar:
Devlet memurluğuna giriş sınavının düzenlenmesinde ilgilinin hilesi ve yalan beyanı dışında idarece yapılan hata ve usulsüzlüklerin düzeltilmesinin işlemin tesis edildiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde geri alınması suretiyle mümkün olduğu, bu süre geçtikten sonra
geri alınmasının idari istikrar ve güven ilkeleri ile idare hukuku içtihatlarına aykırılık teşkil edeceği. (Danıştay 12. Dairesinin 26.04.1995 tarih ve K:1995/1071 E:1995/2951 sayılı kararı.)

Tam metin:

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONİKİNCİ DAİRE 1995 1071 1995 2951 26/04/1995

KARAR METNİ
DEVLET MEMURLUĞUNA GİRİŞ SINAVININ DÜZENLENMESİNDE İLGİLİNİN HİLESİ VE
YALAN BEYANI DIŞINDA İDARECE YAPILAN HATA VE USULSÜZLÜKLERİN DÜZELTİL-
MESİNİN İŞLEMİN TESİS EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN DAVA AÇMA SÜRESİ İ-
ÇİNDE GERİ ALINMASI SURETİYLE MÜMKÜN OLDUĞU, BU SÜRE GEÇTİKTEN SONRA
GERİ ALINMASININ İDARİ İSTİKRAR VE GÜVEN İLKELERİ İLE İDARE HUKUKU İÇ-
TİHATLARINA AYKIRILIK TEŞKİL EDECEĞİ HK.&lt;
Sincan Belediyesinde aday memur olan davacı, memuriyete giriş sınavı-
nın iptal edildiğinden bahisle görevine son verilmesine ilişkin işle-
min iptali ve görevine son verildiği tarih ile göreve iade edileceği
tarihe kadar hak edeceği kademe ve derece ilerlemeleri de dikkate a-
lınmak suretiyle hesaplanacak parasal haklarının yasal faiziyle bir-
likte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır.
Ankara 2. İdare Mahkemesinin 3.11.1994 günlü 1994/1841 sayılı
kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 46-52. maddelerinde
Devlet Memurluğuna Alınma konusuna ilişkin usul ve esasların belirlen-
diği, adı geçen Kanunun 50. maddesinde de Devlet kamu Hizmeti ve gö-
revlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu
sınavlarına girmeleri ve bu sınavda başarılı olmaları koşuluna yer
verildiği, bu madde hükmü ile öngörülen Devlet memurluğuna giriş sına-
vının düzenlenmesinde idarece yapılan hata ve usulsüzlüklerin düzel-
tilmesinin, işlemin tesis edildiği tarihten itibaren dava açma süresi
içinde geri alınması suretiyle mümkün olduğu, bu süre geçirilip özel-
likle kişiler yönünden bazı sonuçların doğmasından sonra geri alınma-
sının idari istikrar ve güven ilkeleri ile İdare hukuku içtihatlarına
aykırılık teşkil edeceği, ancak ilgilinin hilesi, hatası ve yalan be-
yanı sözkonusu olduğunda bu tür işlemlerin süreye bağlı olmaksızın her
zaman geri alınabileceği, davacı hakkında ise bu yönde bir savın öne
sürülmediği, ilgili yönetmeliğe aykırılığı iddia edilen konularda da
davacının bilgisinin dahi bulunmadığı,bu durumda, 13.4.1993 tarihinde
yapılan sınavın üzerinden bir yıldan fazla bir sürenin, davacının a-
tanmasından itibaren de onbir ay gibi bir sürenin geçmesinden sonra,
idarenin bizzat kendi yaptığı bir takım hatalı uygulamaları neden gös-
tererek memuriyete giriş sınavını iptal ettiğinden bahisle davacının
görevine son verilmesinde belirtilen idare hukuku ilke ve içtihatları-
na uyarlık görülmediği gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline, bu
işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük hakları ile parasal haklarının
yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.
Davalı İdare; memuriyete giriş sınavının usulüne uygun olarak
ilan edilmediğini, sınavın 6.4.1993 tarihinde ilan edilmesine rağmen,
son müracaat tarihinin 7.4.1993 olarak belirtildiğini, oysa yönetme-
liğin ilgili hükmüne göre sınavın ilanı ile en son müracaat tarihi a-
rasında 15 günlük bir süre olması gerektiğini, sınav öncesi kurum dı-
şından memur alınmayacağı yolunda şayia yayılması nedeniyle sınava mü-
racaat edenlerin 907 kişi olmasına karşın 327 kişinin sınava katıldı-
ğını, sınav kağıtlarında adayların isimlerinin açık tutulduğunu, aday-
lardan bazılarının itirazı üzerine sınav kağıtlarında kazıntı, silin-
ti, düzeltme yapılarak yeterli puan alamayan adayların sınavı kazanma-
larının sağlandığını, yedeklerin atanmasında başarı listesindeki sıra-
lamaya riayet edilmediğini, sınav komisyonu üyelerinin bazılarının e-
ğitim seviyelerinin, sınava girenlerin bazılarının eğitim düzeylerin-
den daha düşük olduğunu, sınav kurulunun teşkiline ilişkin onayda sı-
nav kurulu başkanı gözüken kişi yerine sınav kurulu başkanlığını baş-
kasının yaptığını, sınav komisyonunun sınav süresince eksik üye ile
çalıştığını, yeterince ortaokul lise, yüksekokul mezunu varken ilkokul
mezunlarından da atananlar olduğunu, tüm bu usulsüzlükler karşısında
kazanılmış haktan söz edilmeyeceğini bu nedenle tesis edilen işlemde
mevzuata aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kara-
rının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması ha-
linde mümkündür. Ankara 2 İdare Mahkemesince verilen 3.11.1994 günlü
1994/1841 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup,
bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin
reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:90) (MT/ES)

cihannüma
20-02-2006, 11:09:54
Teşekkür ederim Sayın Çelikkol,
Belirttiğiniz Danıştay kararı benim durumuma da uygulanabilir. Bu konuda DİBK ve YİBK da var. Onlar da yanlış intibak işlemleriyle ilgili. (DİBK 22.12.1973 tarih, 1968/8 E. 1973/14 K. - YİBK 1972/6 E. 1973/2 K.)Ama konuları genel olarak maddi haklarla ilgili. Bu Danıştay kararı olaya daha uygun. Davayı yeni açtım ben. Bu kararı da en kısa zamanda sunacağım. Sonucundan sizi de haberdar edeceğim. İdare hukuku hakkındaki bilginizden dolayı ayrıca da tebrik ederim.

omercelikkol
20-02-2006, 11:32:52
İltifatınız için teşekkür ederim. Karar sonuçlandığında burada yayınlarsanız memnum olurum.