PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Kaybedilen davada avukatlık ücreti?ogrtmn42
18-01-2006, 17:41:50
Merhaba,
Ben harcırahla ilgili konuda MEB'e karşı zaman aşımından dolayı davayı kaybettim, Bölge idareye itirazım da reddedildi. 250 YTL avukatlık ücreti karşı tarafa ödenecek diye bir karar çıktı.
Sorularım şunlar:
1- Zaman aşımı dolayısıyla kayıp edilmiş bir davada karşı tarafın avukatlık ücreti neden ödeniyor? Yani karşı tarafın avukatına intikal eden bir durum oluyormu?
2- Gelen kararda Davalı MEB yazıyor başka bir ifade yok, yani avukatın ismi, adresi, telefonu vs. yok Bu ödemeyi kime yapacağız. Karşı taraf mı bizi bulacak.
3- Bu ödemeyi nasıl yapacağız? Yani bir makbuz karşılığı mı? Resmi prosedürü nedir?

Teşekkürler...

omercelikkol
18-01-2006, 18:44:17
Hocam durumunuzu tam izah etmemişsiniz eğer anayasa mahkemesi kararından dolayı başvurduysanız ve başvurunuz süre aşımından (1 ay) reddedildiyse danıştayda temyiz edin çünkü bu şekilde alanlar var ve danıştay kararı var aşağıda örnek dilekçe veriyorum. Siz yinede durumunuzu tam izah edin ne zaman atandınız, neye binaen atandınız, idareye ne zaman başvurdunuz, idare ne zaman cevap verdi. İdare mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarını tarayıp buraya atarsanız daha sağlıklı yardımcı olabiliriz.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE
#8230;#8230;#8230;#8230;.. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

Durdurulması Talebi Vardır


Dosya.
Esas No:
Karar No:

Temyiz eden (Davacı/Davalı) :
Vekili (Varsa) :
Karşı taraf (Davacı/Davalı) : #8230;#8230;#8230;#8230;.. Valiliği
Temyize konu kararın Tebliğ Tarihi: #8230;#8230;#8230;#8230;#8230;..
Temyiz Konusu: #8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8 230;.. İdare Mahkemesinin #8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8 230;.. tarih ve #8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8 230;#8230;#8230;#8230;. sayılı kararı.

Temyiz Nedenleri:
#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230; İdare Mahkemesinin #8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8 230; sayılı kararında #8220;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8 230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#823 0;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230; #8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8 230;#8230;#8230;..#8221; hükmünü vermiştir.
Hâlbuki Şırnak #8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8 230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;.. kadrosunda görev yapmakta iken, kendi isteğimle, #8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8 230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#823 0;#8217;ne atandım. Halen #8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8 230;#8230;#8230;. olarak görev yapmaktayım.
Atamamın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan; 6245 sayılı Harcırah Kanunun 10.maddesinin 22.07.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 4969 sayılı Kanunun 1. maddesinin (a) bendi ile değişik (1) numaralı bendi ile ; #8220;Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere; yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye naklen tayin olunanlarla, yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar#8221; şeklinde düzenlendiğinden, tarafıma harcırah ödenmemiştir. Geçen süre içerisinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunun, 10.maddesinin 22.07.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 4969 sayılı Kanunun 1. maddesinin (a) bendi ile değişik (1) numaralı bendinde; yer alan, kendi isteği ile tayin olunanlara harcırah ödenmeyeceği düzenlemesi, Anayasa#8217;ya ve kamu hukukunun genel ilkelerine aykırı olduğundan, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi#8217;nde dava açılmış ve Anayasa Mahkemesi de; 26.11.2005 tarihinde yayımlanan 2004/54E 2005/24 sayılı kararında, hak kaybıma neden olan 6245 sayılı Yasanın ilgili düzenlemesini iptal etmiştir.
İptal kararının gerekçesi şöyledir: #8220;#8230;Harcırahın, #8220;kamu görevliliği#8221; statüsünden doğan ve atama emri tebliğ edilince ödeme emri aranılmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenmesi gereken, nakil işleminin gerekçesinden bağımsız olarak, kamu görevlisinin yer değiştirmesi sırasında doğan bir takım masraf ve giderlerin karşılanmasına yönelik, sosyal bir #8220;özlük hakkı#8221; niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle; kamu görevliliği statüsü devam ettiği sürece; kamu görevlilerinin bu haktan mahrum bırakılmasından hukuken söz konusu edilemez. Kendi yazılı talepleri üzerine istediği yere atanan kamu görevlileri ile re#8217;sen atanan kamu görevlilerinin her iki grubunun da kamu hizmetini yerine getirmek için görev yapmaktadır. Bu durumda; re#8217;sen atanan kamu görevlilerine harcırah ödenirken, kendi yazılı talepleri üzerine istediği yere atanan kamu görevlilerine harcırah ödenmemesinin #8220;kanun önünde eşitlik#8221; ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Böylesi bir uygulama; kamu hizmetinin etkinliğini olumsuz yönde etkileyecektir, bunun da, hem sosyal devlet anlayışıyla, hem de devletin çalışanların hayat seviyelerini yükseltmek, çalışmayı desteklemek ve çalışma barışını sağlamak yükümlülüğüne ters düşecektir.#8221; Anayasa Mahkemesi kararının, yeni bir durum yaratması nedeniyle, özlük hakkı niteliğinde olan harcırahımın ödenmesi istemiyle kuruma yaptığım başvuruya olumlu cevap verilmemiştir. Oysa ortaya çıkan yeni hukuki durum nedeniyle hak talebimin olumlu karşılanması gerekirdi.
Anayasa#8217;nın 153/3. fıkrası uyarınca kanun, kanun hükmünde kararname, TBMM iç tüzüğü ya da bunların hükümlerinin, iptal karalarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkacağı, gereken hallerde Anayasa Mahkemesinin iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca karalaştırılabileceği beşinci fıkrada ise iptal karalarının geriye yürümeyeceği hükmüne bağlanmış ise de bu kuralın kazanılmış hakların korunmasına yönelik olduğu, Anayasa Mahkemesi tarafından bir kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin tümünü veya belirli hükümlerinin Anayasa#8217;ya aykırı bulunarak iptal edildiğinin bilinmesi karşısında, aynı konuya ilişkin olarak görülen davaların, Anayasa#8217;ya aykırılığı saptanmış bulunan kurallara göre görüşülüp çözümlenmesinin Anayasa#8217;nın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti ilkelerine aykırı olacağı, yargı kararları ve doktrinde genel kabul görmüştür.
Danıştay 1. Dairesi, 04.06.2003 tarihli görüşü ile 61 yaş emeklilik düzenlemesinin iptali nedeniyle mağdur olup, dava açmayanların da, Anayasa Mahkemesi kararının yeni bir hukuksal durum yaratması nedeniyle, bu iptal kararından yararlanabileceklerini belirtmiştir.
Danıştay 2. Dairesi 2004/2513 Esas, 2004/1601 Karar sayılı hükmünde, benzer nitelikli bir olaya ilişkin olarak, #8220;davacının atanma tarihinde yürürlükte bulunan 2002 mali Yılı Bütçe Kanununun 6. maddesinin g fıkrası uyarınca, göreve başladığı tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde harcırah bildiriminde bulunması hukuken mümkün olmadığından 2577 sayılı İYUK 10. maddesine göre yaptığı başvurunun kabulü gerektiğinden#8230;.#8221; diyerek, Anayasa Mahkemesi kararından sonra yapılan başvurunun, süresi içerisinde bir başvuru olduğuna karar vermiştir.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de 8.12.1993 tarihli, 1993/1205 sayılı kararında, geriye yürümezlik ilkesinin nedeni olan sosyal kargaşaya yol açılması ve hukuk güvenliğinin sarsılmasının bazı durumlarda, iptal kararının geriye yürütülmemesi halinde ortaya çıkacağını gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi kararını, yargılamanın yenilenmesi gerekçesi olarak kabul etmiştir.
Bu nedenle, yukarda belirtilen Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda, iptal edilen yasaya dayanılarak tarafıma ödenmeyen harcırahın ödenmesi gerekirken, reddi hukuka aykırıdır.
Hukukî Sebepler: İYUK, Anayasa Mahkemesi kararları, Harcırah Kanunu ve diğer yasal mevzuat.
Sonuç ve İstek: Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü yargılama yapılarak, #8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8 230;#8230;#8230;#8230;.. İdare Mahkemesinin 22.12.2005 tarihinde verilmiş olan #8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;#8 230;#8230; sayılı kararın temyizen incelenerek, öncelikle yürütmesinin durdurulmasına, bilahare kararın iptaline, Yargılama giderlerinin de davalıya yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımla arz/talep dilerim. #8230;#8230;./#8230;#8230;../#8230;#8230;#8230;.

Davalı adı soyadı imza

ogrtmn42
18-01-2006, 20:53:29
2002 ilk atama harcırahı için 2005 yılında başvurdum. İdareye , olumsuz cevabının ardından da İdare Mah. başvurdum.ilk atandığım tarihten itibaren 60 gün içinde başvurmadığım için zaman aşımından reddedildi. Daha sonra 2004-1601 sayılı Danıştay kararını örnek gösterip Bölge idareye itiraz ettim fakat olmadı. Durum bu...

omercelikkol
18-01-2006, 22:25:57
Atama ilk atamaysa iş değişir. Bu konuda kazanılmış dava varmı bilemem. Bakanlığın avukatı olmasa bile avukat parasını yatırmanız lazım mahkemeyi arayıp sorun nereye yatıracağınız konusunda onlar size yardımcı olurlar. yatırdığınız paradan düşülür. kalan parayı yatırırsınız.