PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Telefonumun servis süresi doluyorsemsen24
01-01-2006, 20:22:31
telofonumu yaklaşık 35 gün önce anlaşmalı servise verdim ve bu süre zarfında defalarca aramama rağmen telefonun yurt dışından parçası gelmediği için yapılamadığını ve beklememiz gerektiğini söylediler. ve tüketici haklarına göre 30 iş günü dolduktan sonra yerine yenisini vermelerinin gerektiğini söylediğimde konuyu değiştirip örtpas ettiler. yasal süre 4 ocak da doluyor. ve artık bu markadan soğuduğum için eğer 4 ocağa kadar yapılmazsa telefonun parasını geri iadesi isteyeceğim. fakat bu tarih öncesi ne kadar yapmam gereken bir işlem varmı acaba? yada bu tarihten sonra yapmam gereken işlemleri bana anlatabilirmisiniz acaba.Telefonu 12 ay taksitle 840 ytl ye almıştık halen borcu devam etmekte. Saygılarımla

Av.Esin Kılıç
01-01-2006, 23:22:05
"MADDE 4.- (Değişik madde ve başlığı: 4822 - 6.3.2003 / m.4 - Yürürlük m.38) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür."
Sayın Semsen24, siz telefonu servise götürmek suretiyle, öncelikle ücretsiz onarım isteme hakkınızı kullanmışsınız. size, ilgili maddeyi ve sizin durumunuzla ilgili bir Yargıtay Kararını yazıyorum: MADDE 13.- (Değişik: 4822 - 6.3.2003 / m.20 - Yürürlük m.38) İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.

Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.

Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
E. 1998/6654 K. 1998/8835 T. 9.11.1998 .......Davaya konu otomobilin 6.2.1996 tarihinde davacıya teslim edildiği, satım ilişkisinin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bulunduğu, satım konusunun garanti belgeli bir malı olduğu, garanti süresi içerisinde arızalandığı, davacının onarım tercih hakkını kullanarak onarımın yapılması için davalının yetkili servisine başvurduğu iddia savunma ve toplanan delillerden anlaşılmıştır. ............4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nun 4. maddesinde ayıplı mal tanımı yapıldıktan sonra, malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde tüketicinin süresinde ayıbı ihbar etmek suretiyle satıcıdan malın yenisi ile değiştirilmesini veya ödediği bedelin iadesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirilmesini ya da ücretsiz olarak onarılmasını isteyebileceği hükme bağlanmıştır. Tüketici bu haklarından herhangi birisini tercih etmekte serbesttir. Satıcı tüketicinin bu konudaki talebini yerine getirmekle yükümlüdür. Kural olarak belirtilen seçimlik haklarından birini kullanan tüketici sonradan bundan dönerek diğer seçimlik haklarından birisini kullanamaz. Kural böyle olmakla birlikte anılan yasanın 13. maddesiyle "garanti belgeli mallar" yönünden tercih hakkını onarım yönünde kullanan tüketiciye malın yenisi ile değiştirilmesini isteme hakkı, belirli koşulların gerçekleşmesi durumunda ayrıca verilmiştir.

Yasanın 13. maddesi hükümleri ile yine yasanın verdiği yetkiye dayalı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan "Garanti Belgesi ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ" ( TRKGM-95/116-117 ) hükümlerine göre satıcı, malın garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin, malın onarım için teslim edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde tamir etmekle yükümlüdür. Satıcı, bu yükümlülüğünü süresi içinde gereği gibi yerine getirmez veya tamir süresini uzatır veyahutta onarım yapılmakla birlikte aynı arızanın ikiden fazla veya farklı türden arızaların dörtten fazla ortaya çıkması ve malı kullanamamanın süreklilik kazanması ya da malın onarımının mümkün olmadığının tesbit edilmesi hallerinde tüketici başlangıçta onarım hakkını kullanmış olsa bile yenisi ile değiştirilmesini isteme hakkı doğar...... Öyle ise onarım için gerekli sürenin aşıldığı bu koşulun davacı tüketici lehine gerçekleştiği böylece davacının dava tarihi ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru tarihinde aracın yenisi ile değiştirilmesini isteme hakkının doğmuş bulunduğunun kabulü gerekir. ... Öyle ise mahkemece yapılacak iş, davacının aracın yenisi ile değiştirilmesini isteme hakkının doğmuş bulunduğunu kabul ile bu kabulün sonucuna uygun bir karar vermekten ibarettir.

Şu an için yapabileceğiniz en iyi şey, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmak.

semsen24
02-01-2006, 11:31:32
peki tüketici hakem heyetine başvurmadan önce 4 ocağın dolmasınımı bekleyeceğiz. yoksa hemn başvuralımmı. baş vurumuzu yaptıkdan sonra telefonunuz oldu gelin alınderlerse tarih geçtiği için red edip davamızı devam ettirebilirmiyiz. dava sonucunda telefonun parasını talep edebilirmiyiz. hakem heyetine başvururken bir dilekçe yazmamız gerekiyormu yoksa servis fişleri ve telefonun faturası yeterlimidir? İlginiz için çok teşekkür edrim.Sizede iyi çalışmalardilerim