PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : TSKda maluliyetcenksule
06-12-2005, 23:04:31
merhabalar,
bildiğim kadarıyla tsk'da muharip sınıftan yardımcı sınıfa geçenler için malulen emeklilik hakkı doğuyor. sınıf değişikliği esnasında emekli sandığınca emekli olunup olunmayacağı personele soruluyor ve personelin tercihi doğrultusunda sınıf değişikliği yapılıyor veya emekli ediliyorlar. eğer yanlışım varsa lütfen düzeltirmisiniz...
benim birkaç sorum olacak ayrıca..
bu sınıf değişikliğini yapan personel o anda kullanmadığı emeklilik hakkını yitiriyor mu? eğer yitirmiyorsa bu hakkını istediği zaman kullanabiliyor mu?
sınıf değişikliği direk olarak yapılan ve bu konuda hiç bir fikri ve dilekçesi alınmayan personel,malulen emekli olma konusunda sonradan hak iddia edebilir mi?silahlı kuvvetlerdeki mecburi hizmet olan 15 yıllık süre maluliyet konusunda herhangi bir fonksiyona sahip mi?cevaplayacak olan arkadaşlarıma şimdiden çok teşekkür ederim,saygılar..

omercelikkol
09-01-2006, 15:31:01
1-bu sınıf değişikliğini yapan personel o anda kullanmadığı emeklilik hakkını yitiriyor mu? eğer yitirmiyorsa bu hakkını istediği zaman kullanabiliyor mu?

5434 sayılı emekli sandığı kanunu
Madde 44 #8211; Her ne sebep ve suretle olursa olsun vücutlarında hasıl olan arızalar veya düçar oldukları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamıyacak duruma giren iştirakçilere (malul) denir ve haklarında bu kanunun malullüğe ait hükümleri uygulanır.

(Değişik: 28/6/2001 - 4699/25 md.) Şu kadar ki, bunlar yazı ile istedikleri takdirde haklarında bu Kanun hükümleri uygulanmaksızın mallullüklerinin mani olmadığı başka vazife veya sınıflara nakil suretiyle tayinleri yapılmak üzere istifa etmiş sayılırlar. Bunların, istifa etmiş sayıldıktan sonra dahi, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını istemek hakları mahfuzdur. Ancak, kurumlarında başka vazife ve sınıflara nakli mümkün olanlardan özel kanunlarına göre yükümlülük süresine tabi olanlar, bu yükümlülüklerini tamamlamadıkça veya maluliyetlerinin yeni vazifelerine de mani olduğuna dair 50 nci madde uyarınca yeniden rapor almadıkça bu haklarını kullanamazlar.
(Değişik üçüncü fıkra: 21/4/2005 #8211; 5335/3 md.) İştirakçilerden; talim, manevra, seferberlik veya harp dolayısıyla vazifeleri ile ilgileri kesilmeksizin silah altına alındıkları dönemde malûl olup, bu malûllükleri asıl vazifelerini yapmaya mani olmayanlar ile Sandığa tâbi göreve atandıkları tarihten önce malûl sayılmayı gerektiren hastalık veya sakatlığı olduğu belirlenenler hakkında, bu hastalık veya sakatlıkları sebebiyle bu Kanunun malûllüğe ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Madde 45 #8211; 44 üncü maddede yazılı malullük;

a) İştirakçilerin vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden doğmuş olursa;

b) Vazifeleri dışında kurumların verdiği her hangi bir kuruma ait başka işleri yaparken,bu işlerden doğmuş olursa;

#8212;#8212;#8212;#8212;#8212;#8212;#8212;#8212;#8 212;#8212;

(1) Bu fıkrada yeralan % 70 ve % 95 oranları, 30/12/1987 tarih ve 306 sayılı KHK' nin 9 uncu maddesi ile sırasıyla % 75 ve % 100 olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu fıkrada yer alan (60) rakamı, 25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunun 56/c maddesi ile (61) olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


c) Kurumların menfaatini korumak maksadiyle bir iş yaparken o işten doğmuş olursa (Maksadın ilgili kurumlarca kabul edilmesi şartiyle);

ç) Fabrika, atelye ve benzeri işyerlerinde, işe başlamadan evvel iş sırasında veya işi bitirdikten sonra, o işyerinde husule gelen ve yine o işyerinin mahiyetinden veya çalışma konusundan ileri gelen kazadan doğmuş olursa;

Buna (Vazife malullüğü) ve bunlara uğrıyanlara da (Vazife malulü) denir.


2- sınıf değişikliği direk olarak yapılan ve bu konuda hiç bir fikri ve dilekçesi alınmayan personel,malulen emekli olma konusunda sonradan hak iddia edebilir mi?silahlı kuvvetlerdeki mecburi hizmet olan 15 yıllık süre maluliyet konusunda herhangi bir fonksiyona sahip mi?

ilgili kanunun 44.maddesinin ikinci fıkrasında ....Şu kadar ki, bunlar yazı ile istedikleri takdirde .... diyor. Eğer yazılı bir talep alınmamışsa malulen emekli olma hakkı saklıdır.