PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yürütmeyi Durdurma Kararının uygulanmamasıAv.Ali Sinkay
19-11-2005, 14:50:14
Kararın uygulanmaması hakkında Danıştay Kararları

iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlükte bulunan yürütmenin durdurulması kararının yerine getirilmemesi nedeniyle bir zarar gerçekleşirse, bu zararın ödetilmesi zorunludur.İptal davasının reddedilmesi, o tarihe kadar meydana gelen zararın ödetilmesine engel teşkil etmez. Zira, zarar idari işlemin hukuka aykırılığından değil, Danıştay kararının uygulanmamasından doğmuştur...verilen yürütmenin durdurulması kararının yalnızca uygulanmaması kamu görevlilerinin tazminatla sorumlu tutulması için yeterli olduğuna, sorumluluk için ayrıca kin, garez,husumet ve benzeri duyguların altında hareket etmelerinin araştırılmasına gerek olmadığına...yürütmenin durdurulması kararını yerine getirmeyen kamu görevlisinin hukuki sorumluluğu yönüne gidilebilmesi için, ilgilinin açmış olduğu iptal davası sonucunun beklenmesine gerek olmadığına karar verildi.#8221; ( Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu#8217;nun 24.09.1979 gün ve E. 1978/7,K.1979/2 sayılı kararı)

Yürütmenin durdurulması müessesesi, iptal davası ile o kadar sıkı sıkıya bağlıdır ki, doktrinde de tartışmasız kabul edildiği gibi, yürütmenin durdurulması kararı aynen, iptal kararının hüküm ve sonuçlarını doğurur. ( Danıştay 3. Dairesinin 22.11. 1978 gün ve E. 1978/1158, K. 1978/1213 sayılı kararı )

İdare hukuku ilkelerine göre ; iptal kararları, iptali istenen idari tasarrufu ve ona bağlı işlemleri tesis edildikleri tarihten itibaren ortadan kaldırarak tasarrufun tesisinden önceki hukuki durumu ortaya koyar. Diğer bir deyimle iptal edilmiş olan işlemi, hukuk aleminde hiç doğmamış hale getirir.

Bir iptal davasında verilmiş bulunan yürütmenin durdurulması kararı da aynı niteliktedir. Yani ortada henüz bir iptal kararı bulunmadığı halde, iptali istenen idari tasarrufu ve onun sonucu olan işlemleri durdurur., bu tasarruf ve işlemlerin tesisinden ve icrasından önceki hukuki durumun yürürlüğünü sağlar.#8221; ( Danıştay 3. Dairesinin 09.03.1978 gün ve E. 1978/151, K. 1978/199 sayılı kararı )

Hukuk devleti ilkesi gereğince, idarenin maddi ve hukuki koşullara göre uygulanabilir nitelikte olan bir yargı kararını #8216;aynen#8217; ve #8216;geciktirmeksizin#8217; uygulamaktan başka seçeneği bulunmamaktadır.#8221; ( Danıştay 5. Dairesinin 28.05.1991 gün ve E. 1990/1559, K. 1991/972 sayılı kararı)

Mahkemenin, davacının re`sen emekli edilmesi işlemine karşı açtığı iptal davasında yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine idarenin davacıyı memurluk statüsünde ve aynı göreve ataması gerekirken, mahkemenin kararını uygulamak için yaptığı işlem ile naklen atama işlemini iç içe yapması hukuka aykırıdır.( Danıştay 5.Dairesinin 040.04.1995 gün ve E. 1995/895, K. L995/1295 sayılı Kararı)

Kararın uygulanmış gibi gösterilmesi halinde ne yapılabilir


İdare aleyhine İdare Mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası ile Adli mahkemelerde manevi tazminat davası açılabilir

Alınan Mahkeme kararının uygulanması olanağını ortadan kaldıran yeni bir karar alındıysa yeni karar için de dava açılmalıdır

Bu kararın uygulanmasına engel olan sorumlular için ceza davası açılmalıdır.

Mahkeme kararını uygulamadıkları için kurumu zarara uğratanlar için de Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmalıdır.