PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : ÖSYM İle İlgili Mahkeme KararlarıAv.Ali Sinkay
19-11-2005, 14:21:42
10. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2005/308
KARAR NO: 2005/1043
D A V A C İ : ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
VEKİLİ : Av.Tijen ÖZAY
ÖSYM Bilkent/ANKARA


DAVALI : BAŞBAKANLIK(BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU)


DAVANIN ÖZETİ : Davacı kurumca yapılan 2000-2004 yılları arasındaki Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınav (ÜDS) soru ve cevaplarının, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na dayanılarak tarafına verilmesini talep eden ilgili şahsın istemine ÖSYM'ce olumsuz cevap verilmesi üzerine, Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığı'na yaptığı itirazın kabulüne ilişkin 23.12.2004 sayılı işlemin; soru ve cevapları istenilen sınavın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bulunduğu, sınavlarda gizliliğin korunmasının esas olduğu, başvuran aday sayısının çok fazla olmasından dolayı adaylara ait özel bilgilerin verilmesinin fiilen mümkün olmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.


SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacının ilen sürdüğü konuların 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan yönetmelik veya başka bir mevzuatta yer alan herhangi bir sınırlamaya dayandırılmadığı oysa yapılan bir bilgi edinme başvurusunun, başvuranın erişimine açılmasının 4932 sayılı Kanun'un 5 maddesinin amir hükmü olduğu belirtilerek hukuki dayanağı bulunmayan davanın reddi; gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MÎLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara 10. İdare Mahkemesince, işin gereği görüşüldü:
Dava, davacı kurumca yapılar, 2000-2004yılları arasındaki Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) soru ve cevaplarının, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na, dayanılarak tarafına verilmesini talep eden ilgili şahsın isteğine ÖSYM'ce olumsuz cevap verilmesi üzerine Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığı'na 'yaptığı itirazın kabulüne ilişkin 23.12.2004 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

24 10,2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4982 sayılı Kanun'un -maddesinde; "Herkes bilgi edinme hakkında sahiptir" hükmü, ''Bilgi Verme Yükümlülüğü" başlıklı 5. maddesinde: "Kurum ve kuruluşlar, bu kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi ve belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz" hükmü yer almaktadır

Anılan Kanunun 8.maddesinde: "Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın broşür, ilan ve benzen yollarla kamuya açıklanmış bilgî ve belgeler bilgi edinme başvurularına konu olamaz,'' hükmü getirilmiştir ve devamı maddelerinde "Bilgi Edinme Hakkının Sınırları" belirtilmiş, 24. maddesinde ise fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvurular hakkında ilgili Kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, 2000-2004 yıllar arasında yapılan ÜDS sınavının soru ve cevaplarının 4982 sayılı Kanun çerçevesinde kendisine verilmesini talep eden ilgili şahıs tarafından 08.10.2004 tarihli dilekçe ile ÖSYM Başkanlığına başvurulduğu, bu isteğin ÖSYM'nin 16.10.2004 tarihli yazısı ile; anılan sınav sorularının ÖSYM tarafından hazırlanmadığı ve hazırlayan kişilere önemli miktarlarda telif ücreti ödendiği, dar konu alanlarında birbirini tekrarlamayan soru hazırlamanın zor olduğu, bu soruların geliştirilip ileride tekrar kullanılmasına ihtiyaç bulunduğu gerekçesiyle reddedildiği, bunun üzerine ilgili şahsın Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na itirazda bulunduğu, anılan Kurul'un 23.12.2004 tarihli yazısı ve ekindeki 20.12.2004 tarih ve 2004/216 sayılı kararla ilgilinin talep ettiği sınav soruları ve cevap anahtarının birer suretini başvuru sahibine verilmesi gerektiği yönünde karar verdiği anlatmaktadır.

Olayda, davacı kurumun 4982 sayılı Kanun'un 5 maddesini amir hükmü gereği anılan sınavla ilgili yapılan başvuruyu yerine getirmekle yükümlü olduğu, başvurunun, reddine yönelik ileri sürdüğü gerekçelerin 4982 sayılı Kanun'un 15. ve devamı maddelerinde sayılan "Yargı denetimi dışında kalan işlemler, Devlet Sırrına İlişkin Bilgi veya Belgeler, Ülkenin Ekonomik Çıkarına İlişkin Bilgi veya Belgeler, istihbarata İlişkin Bilgi ve Belgeler, idari Soruşturmaya İlişkin Bilgi ve Belgeler, Adlı Soruşturma veya Kovuşturmaya İlişkin Bilgi ve Belgeler, Özel Hayatın Gizliliği, Haberleşmenin Gizliliği, Ticari Sır, Fikir ve Sanat Eserleri, Kurum içi Düzenlemeler, Kurum İçi Görüş, Bilgi Notu ve Tavsiyeler, Tavsiye ve Mütalaa Talepleri, Gizliliği Kaldırılan Bilgi veya Belgeler" kapsamında olmadığı, her ne kadar 2547 Sayılı Kanun'un 10.maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte sınavlarda gizliliğin korunması ve güvenliğin sağlanması hükme bağlanmışsa da bu hükmün, sınavın yapılması aşamasından öncesine ilişkin olarak değerlendirilmesi gerektiği görüldüğünden, 4982 Sayılı Kanun'un 5. maddesinde belirtilen; "Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz" hükmü gereği söz konusu sınavın soru ve cevaplarını açıklanmaması yolundaki uygulamanın hukuka aykırı düşeceği açıktır.

Bu durumda, 4846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre anılan sınav testleri üzerinde davacının telif hakkının bulunduğu kabul edilmekle birlikte bu hakkın, eser sahibinin rızası dışında eserin çoğaltılması ve yayılmasını yasakladığı, eseri açıklamama veya gizli tutma anlamına gelmeyeceği anlaşılmakta olup, davacı kurumun söz konusu testlerin soru ve cevaplarını başvurana 4982 Sayılı Kanun'un 24 maddesine dayanarak vermesi gerektiğinden davalı idare bu yönde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 46.600.000-TL yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin işlemi halinde davacıya iadesine kararın tebliğ tarihinden itibaren (30), gün içerisinde Danıştay'da temyiz, yolu açık olmak üzere, 03.07.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN: ŞEBNEM ÖZTÜRK 2787S
ÜYE: ABDULLAH ARTUNÇ 33778
ÜYE: ŞULE YURDAKUL KELEBEK 37882

YARGILAMA GIDERLERİ

Başvurma Harcı 11.200.000-TL
Karar Harcı 11.200.000-TL
Vekalet Harcı 2.000.000- TL
Posta Gideri 22.200.000-TL
TOPLAM 46.600.000-TL