PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Senetlere Damga Pulu Yapıştırılmaması uygulamasıAv.Feyz Pazarbaşı
10-10-2003, 22:29:42
4962 sayılı kanun ile (http://www.hukuki.net/kanun/4962.15.text.asp) Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklik sonucu bonolara yapıştırılması zorunlu olan binde 7,5 oranındaki damga pulu uygulamasına son verilmiştir.
Resmi Gazete' nin 07.08.2003 günlü ve 25192 sayılı nüshasında yayımlanan 4962 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun III- 1/a fıkrasında yer alan kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetlerin damga vergisi uygulaması dışına çıkarılmakla birlikte , uygulamada ( özellikle icra dairelerinde ) konu ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır.

Yapılan düzenlemeye göre 07.08.2003 tarihinden itibaren düzenlenen poliçe ve bonolar (emre muharrer senetler) damga vergisine tabi tutulamayacaktır.
Ancak söz konusu kanun değişikliği sadece poliçe ve bonoyu damga vergisinin dışına çıkarmaktadır. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 2 nci maddesi ile 6 ncı maddesi hükümleri dikkate alındığında, poliçe üzerine konulan ve kefaleti ihtiva eden “AVAL” şerhi ile bonolar (emre muharrer senetler) üzerine konulan “KEFALET” şerhleri, üzerine konulan kağıtlardan ayrı olarak vergilendirilmesi gereken, vergiye tabi kağıt mahiyetinde olan veya vergiye tabi kağıdın yerini alan şerhler manasındadır. Poliçe ve bonolar (emre muharrer senetler) değişiklikten önce 488 sayılı kanuna ekli (1) sayılı tablonun III-1/a fıkrasına göre vergiye tabi iken, bu kağıtlar üzerine konulan kefalete dair şerhler ise aynı tablonun I - 4 üncü fıkrasına göre halen vergiye tabi bulunmaktadır.

Bu nedenlerle;
1-07.08.2003 tarihinden sonra düzenlenen ve üzerinde “AVAL” veya “KEFALET” şerhleri bulunmayan poliçe ve bonolar damga vergisine tabi tutulmayacaktır. Dolayısıyla bu kağıtlarla ilgili protesto işlemleri sırasında da damga vergisi aranılmayacaktır.

Ancak, bu kağıtlar üzerinde “AVAL” veya “KEFALET” şerhlerinin bulunması halinde kağıdın ihtiva ettiği değer üzerinden binde 7,5 nispetinde damga vergisi ödenmesi gerekir.

2- Değişiklik hükmü 07.08.2003 tarihinde yürürlüğe girdiğinden tanzim tarihi 07.08.2003 tarihinden önce olan poliçe ve bonoların damga vergisinin ödenmesi gerekli bulunmaktadır.http://www.hukuki.net