PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Ön ödemedguahmet
13-06-2005, 15:43:29
1 hazirandan önce işlenen trafik suçu sebebiyle ön ödemeden yararlanmam istendi. kaza sivasta oldu ben ankaradayım süresi geçti ödeme yapamadım. yeni tck ya ve eskisine göre ne yapmam lazım? sanırım kamu davası açıldı. bu aşamada tekrar ön ödemeden yararlanabilirmiyim?
kaza 20 mayıs
ön ödeme tebliği 30 mayıs

Av.Başak Şahin
13-06-2005, 17:14:27
Merhaba;
Yeni TCK madde 75'e göre;

"Önödeme

MADDE 75. - [1] Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adlî para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı üç ayı aşmayan suçların faili;
a) Adlî para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sınırını,
b) Hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için yirmi Türk Lirası üzerinden bulunacak miktarı,
c) Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüş ise, hapis cezası için bu fıkranın (b) bendine göre belirlenecek miktar ile adlî para cezasının aşağı sınırını,
Soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine on gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz.
[2] Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye intikal etmesi hâlinde de fail, hâkim tarafından yapılacak bildirim üzerine birinci fıkra hükümlerine göre saptanacak miktardaki parayı yargılama giderleriyle birlikte ödediğinde kamu davası düşer.
[3] Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren suç nedeniyle önödeme işlemi yapılmadan dava açılması veya dava konusu fiilin niteliğinin değişmesi suretiyle madde kapsamına giren bir suça dönüşmesi hâlinde de yukarıdaki fıkra uygulanır.
[4] Suçla ilgili kanun maddesinde yukarı sınırı üç ayı aşmayan hapis cezası veya adlî para cezasından yalnız birinin uygulanabileceği hâllerde ödenmesi gereken miktar, yukarıdaki fıkralara göre adlî para cezası esas alınarak belirlenir.
[5] Bu madde gereğince kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldırılması, kişisel hakkın istenmesine, malın geri alınmasına ve müsadereye ilişkin hükümleri etkilemez. "

Bu maddenin 1. fıkrasına göre size yapılan tebliğden itibaren 10 gün içinde bir önödeme yapmanız gerekirken ödeme yapmamışsınız ve muhtemelen dediğiniz gibi aleyhinize bir kamu davası açıldı.
Aynı maddenin 2 ve 3. fıkralarına bakarsanız;" Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye intikal etmesi hâlinde ya da Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren suç nedeniyle önödeme işlemi yapılmadan dava açılması veya dava konusu fiilin niteliğinin değişmesi suretiyle.... " hâkim tarafından yapılacak bildirim üzerine birinci fıkra hükümlerine göre saptanacak miktardaki parayı yargılama giderleriyle birlikte ödendiğinde kamu davası düşer.

Yani,dava açılmış olsa bile eğer siz TCK mad 75/1 fıkra hükümlerine göre saptanan ödemeniz gereken para ile birlikte dava açılması nedeniyle ortaya çıkan yargılama giderlerini öderseniz davanız düşer.Ama bu ödemeyi kaçırmayın,son şansınız :)

Ayrıca Tck 75 de belirtilen hüküm;yine TCK 73/8 hükmüyle desteklenmektedir.
TCK Madde 73/8 ----> " Suçtan zarar göreni gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olup, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı bulunan suçlarda, failin suçu kabullenmesi ve doğmuş olan zararın tümünü veya büyük bir kısmını ödemesi veya gidermesi koşuluyla mağdur ile fail özgür iradeleri ile uzlaştıklarında ve bu husus Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından saptandığında kamu davası açılmaz veya davanın düşürülmesine karar verilir. "

Siz suçunuzu ve size bildirilen para cezanızı kabul edip,bunu ödemeyi taahhüt ettiğinizde yada verdiğiniz zararları gidermeyi kabul ettiğinizde doğal olarak dava düşecektir.