PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yeni TCK lehime nasıl hesaplanır?gamzeuslu
10-06-2005, 07:51:02
Eski Tck Nin 456/2 (yeni Tck 86,87,88), 457/1 (yeni Tck 87), 51/1 (yeni Tck 29), 59/2 (yeni Tck Madde 62) Maddelerine Göre Hafif Tahrikten Dolayi 1 Yil 8 Ay Hapis Cezasi Aldim. Daha önce Sabikam Olmamasina Ragmen Cezamda Erteleme Olmadi. Karar Kesinleşti. Yeni Tck Nin Lehime Olan Hükümlerinden Faydalanmak Için Dilekçe Verdim. Nasil Bir Karar çikabilir. Yeni Tck 51 Maddesi 2 Yildan Az Cezalar Ertelenebilir Diyor Beni Kapsarmi?

Av.Başak Şahin
10-06-2005, 15:27:01
TCK'nın hapis cezalarının ertelenmesine ilişkin hükmü şöyle,
Hapis cezasının ertelenmesi

MADDE 51. - [1] İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;
a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,
b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması,
Gerekir.
[2] Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi hâlinde, hâkim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhâl salıverilir.
[3] Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.
[4] Denetim süresi içinde;
a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine,
b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine,
Mahkemece karar verilebilir.
[5] Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir.
[6] Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir.
[7] Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.
[8] Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.
bu maddeye göre eğer şartlarınız uygunsa,neden yararlanmayasınız? :D

av.alev
10-06-2005, 17:18:47
Hakim Zorunlu Olarak Lehine Olan Hükümleri Uygular.bu Konuda Diklekçe Vermesende Kanuna Göre Resen Lehe Olan Hüküm Uygulanir.
Başak şahin Güzel Açiklamiş Buna Göre Kararda Lehe Hüküm Uygulanmiş Mi Tespit Edersin Ve Ardindan Temyiz Edersin...