PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İnsanlar Kanun karşısında eşit değil miomer2603
31-05-2005, 11:49:12
Amir olarak kurumda çalıştığım sırada çalıştığım Şubeye Şube Müdürü olarak atama Genel Müdürün imzasını beklerken “isimsiz, imzasız tarihsiz” bir ihbar mektubu ile soruşturma açılmış sadece ifadelerden ve kurumun kasasında bulunan ve yasal olarak kurullarca işlem görmüş dokümanlar delil teşkil edilerek hırsızlık rüşvet görevi kötüye kullanma vb. nedenlerle sözleşmem (sözleşmeli memur)sona erdirilmiştir.

Ağır Ceza Mahkemesinde beraat beklediğimizden son savunmamızı da (Avukat İsteği ile) yapmadan görevi kötüye kullanmadan 6 ay indirimle 5 ay ceza aldım ceza paraya çevrilip ertelendi
3. idare Mahkemesi idarenin zararının da olmadığı, ertelenmiş sözkonusu cezanın görevden çıkarmaya engel bir ceza olmadığı bu nedenle başka bir disiplin cezası verilmesi diyerek karara bağladı göreve başladım ve geçmiş çalışmadığım aylıklarımı eksik de olsa aldım ve bu karar üzerine ½ maaş maaş aylıktan kesme cezası verildi ve aylıktan kesilerek ödeme yapıldı ve kesinleşti

Daha sonra kurum tarafından yapılan temyiz sonucu 4'e karşı 1 oyla karar bozuldu ve tekrar sözleşmem feshedildi
karar düzeltmek için müracaat ettik yürütmenin durdurulması 3'e Karşı 2 oyla reddedildi ve esastan karar beklenmektedir.

Oysa ki bu karar özetle;

1- Danıştay içtihadı birleştirme Genel Kuruluna 15.11.1990 tarih ve 1990/2-2 sayılı ictihat “ertelenmiş bulunan bir mahkumiyet hükmü nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48-A-5 ve 98/b maddeleri Devlet memurunun görevine son verilmeyeceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.
2- İdare zaten bu suçla ilgili idari disiplin cezası olarak görevden çıkarma cezasını maaş kesimi cezasına dönüştürmüş bu ceza kesinleşmiş ve uygulanmıştır. Bu nedenle bir karar tesisine gerek bulunmamaktadır.
3- Danıştay kararı eşitlik ilkesine aykırıdır aynı mahkemede yargılanan ve aynı cezayı alan 5 kişiden 4’nün memuriyet görevleri devam etmektedir.


Yasal olmamasına rağmen bana faizsiz olarak ödenen paranın tamamı, aldığım tarihten itibaren faiz uygulanarak ana para ile birlikte geri istenmiştir.(kurumun yazısı mevcut) danıştay kararını belirtip sadece aldığım parayı iade ettim

Kurum olarak maaş kesme cezası iptal edilerek tarafıma bildirildi ve parası ödenmedi kısaca anaparadan tarafıma ödenmesi gereken maaş kesim cezası düşülerek belirtilen zamanda kalan parayı yatırdım.

Konu Yagıtay ve Danıştay aşamasında bekliyor
1- Bu ceza kesinleşirse Kişiler "Anayasa ve kanunlar önünde eşittir gibi bir kuralı" yok mu yoksa diğer arkadaşlara da verilen "Görevi lötüye kullanma" 240-2 bana verilen "Görevi lötüye kullanma"dan daha mı iyi
2- 1 Haziranda yürürlüğe girecek yeni TCK da bu konu ile ilgili birşeyler var mı?

Konu hakkında bilgi ve belgeleri olanlardan yardım bekliyorum

Av.Emrah Yavuzcan
07-06-2005, 19:09:01
X. Kanun önünde eşitlik

MADDE 10. – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

MADDE 11. – Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

5237 sayılı yeni TCK'da görevi kötüye kullanma 257. maddede düzenlenmiştir. Cezalandırma 1-3 yıl arası hapis olarak düzenlenmiş, ihmal ve gecikmeden kaynaklandıysa 6 aydan 2 yıl arasında ceza verilir. Eski TCK'da düzenlenen keyfi muamele, görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçları ayrımından vazgeçilmiştir. Bkz. ÖZGENÇ/ŞAHİN: Kamu Görevinin Kötüye Kullanılması Suçu Üzerine Düşünceler, Gazi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 6, Haziran- Aralık 2002 189vd.