PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Tedaş ve İşçi MühendislerChrysopras
06-11-2008, 15:54:12
arkadaşlar Tedaşta işçi olarak çalışan bir mühendisim.
İşletmeme sendikaya üye olup olamayacağımın bildirilmesini talep ettiğimde
01.03.2007- 28.02.2009 yürürlük süreli 12. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin Ek Madde ile;
Müdür (idari-teknik), Müdür Yardımcısı (idari-teknik), Baş Mühendis, Mühendis, Mimar, Avukat, Fizikçi, Tekniker (4 yıl), Teknik Şef (Büroda Çalışanlar), Şef (İdari), Dava Takip Memuru (Adalet M.Y.O.), Memur (İdari 2-4 yıl Yüksekokul), Baş Kontrolör-Kontrolör, Kontrolör Yrd. unvanlarında olanlar, bu toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanamayacağı,
Bildirilmektedir. şeklinde bir cevap aldım.
yani işveren ve sendika bizlerin üye olamayacağımız konusunda zorlama bir iş yapmış oluyor.
Ancak bu iş sözleşmesi 7/5/1983 Sayı : 18O40 sayılı sendikalar kanunun 22. maddesine istinaden
“Madde 22 – (Değişik birinci fıkra: 25/5/1988 - 3449/6. md.) Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. İşçi veya işverenler aynı zamanda ve aynı işkolunda birden çok sendikaya üye olamazlar. Birden çok sendikaya üye olunması halinde, sonraki üyelikler geçersizdir.
Bir işyerindeki işçiler yardımcı işte çalışsalar bile ancak işyerinin bağlı olduğu işkolunda kurulu sendikaya üye olabilirler.
İşçi sendikasına üyelik, işçinin beş nüsha olarak doldurup imzaladığı ve notere tasdik ettirdiği üye kayıt fişini sendikaya vermesi ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile kazanılır. Üyelik başvurusu,sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açmak hakkı vardır. Mahkemenin kararı kesindir.”
TES-İŞ sendikası ile yapılmış olan 12. dönem iş sözleşmesi ile yapılan anlaşma’nın Sendikalar kanunun 22. maddesini ihlali anlamına gelirmi?

bunun dışında sendikalı üye işçilere (mühendisler hariç) sendikal ikramiyelr çalışma zorluğu yardımları vs. verilmekte iken bizlere böyle yardımlar olmamaktadır. bu durum
Sendikalar Kanunun 31. maddesine istinaden
“ Madde 31 – İşçilerin işe alınmaları,belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa etmeleri veya sendikaya girmeleri veya girmemeleri şartına bağlı tutulamaz.
Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet akitlerine bu hükme aykırı kayıtlar konulamaz.
İşveren,bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, işçinin ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal yardım ve disiplin hükümlerinde ve diğer hususlara ilişkin hükümlerin uygulanması veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayırım yapamaz.
Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.”
tanımlarına ters düşer mi bu konuda dava açsam bir yararı olur mu?