PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : TESİŞ Sendikasının TEİAŞ'a açtığı davaEnisÇAYKAN
01-09-2008, 11:22:48
Bizler Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (T.E.İ.A.Ş.) ait işletilmesini ihale usulü özelleştirdiği 154 kV. Yüksek Gerilim Trafo Merkezlerinde (T.M.) Özel şirket tarafından çalıştırılan T.M. İşletme Teknisyenleriyiz. Toplam sayımız 4erli gruplar halinde dağınık oalarak 2000kişi. Trafo Merkezleri 1995 yılından bu güne kadar gruplar (4 ile 6 T.M. arası) halinde il il ihale edilerek işletilmesi özelleştirilmiştir.
Şu anda TES-İŞ sendikasının açmış olduğu dava nedeni ile yürütmeyi durdurma kararı alınmış, ihaleler geçici olarak durdurulmuştur.
Aşağıda yürütmeyi durdurmanın dayanaklarını yazdım.
1.( Anayasanın 128. Maddesi : Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. ),
2.( 4857 Numaralı İŞ Kanunu’nun 2. Maddesi : Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.
İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.
İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.
İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.
Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.
Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.)
TES-İŞ ’in TEİAŞ ’a açtığı davanın dosya bilgileri
Dosyaya Ait Bilgiler
Dairesi
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Davacılar
TESİŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANL.
Davalılar
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
Genel Evrak Yıl - No
2007-23905
Esas Yıl - No
2007-3764
Davanın Türü
İPTAL DAVASI(TEMYİZ)
Davanın Konusu
İHALE İŞLERİ
Geldiği Yer
ESKİŞEHİR İDARE MAHKEMESİ
Geldiği Yer Esas Yıl - No
2005-1967
Geldiği Yer Karar Yıl - No
2006-2584
Geldiği Yer Temyiz Yıl - No
2007-46
Bölgeden Gönderme Tarihi
Daireye Geliş Tarihi
05/03/2007

Bu gün yani 01.09.2008 saat 11:00 da Ankara danıştayın 13,dairesine telefon açtım ve dosyanın heyet dolabında olduğunu ve kıdemlinin çıkaracağını söyledi.

Sizlere sormak istediğim bir kaç soru var.
1.Yürütmeyi durdurma kararının dava sonuna kadar kaldırılmaması, bu davanın sonucu açısından bir şey kestirmemize yardımcı olurmu. Ne olabilir.
2.Eğer farzedelimki davayı TESİş kazandı. TEİAŞ ın bu kadar trafoyu (500 trafoyu x 4 kişi) geri alması için ne elemanı nede zamanı nede parası var. Sonuçta burda çalışan elemanlarda öz işçileri gibi eğitim gören özel sektör işçileri. Özeldeki işçileri kamuya geçmesi için yasal mevzuat varmı yoksa kuruma geçmemiz tamamiyle kurumun keyfiyetine mi kalmış.
3.heyet dolabında ne demek, kıdemli kişi ne demek, bu dosya bu dolabdan nasıl en kısa sürede çıkar ve son duruşması görülür.
4.bu süreci hızlandırmamız için neler yapabiliriz.
5.Sizde hak verirsiniz bu davanın sonucuna bakan 2000 kişi ya işsiz kalacak yada kamuya geçecek kanunun önemi bizim için hayati önlem taşıyor. bu dava sanırım bölgesel bir dava fakat yürütmeyi durdurma tüm Trafo merkezlerinin özelleştirilmesini durdurdu. acaba çıkan bu sonuçta bölgesel mi olur diğerlerine emsal teşkil edermi. yoksa tüm TM leri kapsarmı.
2005 yılında ilk açılan davanın dilekçesini buldum belki cevaplarınızda faydası olur diye düşündüm.
Teşekkür eder başarılar dilerim.

EnisÇAYKAN
06-09-2008, 00:02:47
Lütfen bu konuya cevap yazarmısınız. Yazacağınız bu cevap ile pek çok insanın hayatı değişecek. Bu insanlar halen 400-500 gibi rakamlarla geçinmeye çalışan insanlar. Ve vereceğiniz cevaba göre ya davanın sonuçlanmasını bekleyecekler yada daha iyi bir bulmaya çalışacaklar.

EnisÇAYKAN
14-09-2008, 20:34:04
En azından bu soruyu ceaplarmısınız lütfen.
Heyet dolabında ne demek, kıdemli kişi ne demek, bu dosyayı heyet dolabından kıdemlinin çıkaracağı söylendi.Kıdemlini çıkarmasıyla beraber nasıl bir süreç gelişecek.