PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Karışık bir idari davalawerror
10-04-2005, 12:28:28
Merhaba!
Acilen yardımınıza ihtiyacım var.Lütfen okuyun

----------
2002 senesinde milli eğitim bakanlığı kpss den 70 puanı geçen 5750 öğretmenin atamasını yaptı .Yanlız burda 5000 kadroyu öncelikle fen edebiyat mezunlarına verdi 750 kadroyu eğitim fakülyelerine.Sonra tabi bu uygulama yönetmeliğe aykırı olduğu için ayhan coşkun adlı bir eğitim fakültesi mezunu danıştaya dava açtı ve davayı kazandı. Dava ya bir göz atınız lütfen...

-------------------
DANIŞTAY KARAR METNİ

T.C
D A N I Ş T A Y
Onikinci Daire
Esas No: 2002/5354

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Ayhan Coşkun, Yunus Emre Cad.Öney Sok. No: 20/9 İncirli/ANKARA
Karşı Taraf : Milli Eğitim Bakanlığı / ANKARA
İsteğin Özeti : Anadolu Üniversitesi Eğitim fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümü mezunu olan davacının sınıf öğretmenliğine atanmamasına ilişkin işlem ile 2002/2 Öğretmen Atama Kılavuzunun, 5750 sınıf öğretmeni kadrosunun 5000'iin fen ve edebiyat fakültesi mezunları için kullanılacağına ilişkin 2/b maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmıştır.
Danıştay Tetkik Hakimi : Yaşar Uğurlu
Düşüncesi : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmemiş olduğu anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince davalı idarenin birinci savunmasının geldiği görülerek işin gereği düşünüldü:
Dava, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümü mezunu olan davacının, sınıf öğretmenliğine atanmamasına ilişkin işlem ile 2002 yılı 2 dönem Öğretmen Atama Kılavuzunun, 5750 sınıf öğretmeni kadrosunun 5000'inin fen ve edebiyat fakültesi mezunları için kullanılacağına ilişkin 2/b maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

3789 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesinde, öğretmenlik mesleğine hazırlığın genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla sağlanacağı, 45. maddesinin 2. fıkrasında; öğretmenlerin öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Milli Eğitim Bakanlığı'nca seçileceği, 4. fıkrasında da hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerinin hangi seviye ve alanda öğretim görmüş olanların ne gibi şartlarla seçilebileceğinin Yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüş, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8. maddesinde de bu yetkinin Bakanlık adına Talim ve Terbiye Kurulunca kullanılacağı hükme bağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarında Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esasların düzenlendiği Talim ve Terbiye Kurulu'nun 1.6.2000 günlü ve 340 sayılı kararının Atamada Öncelik başlıklı 7.maddesinde, öğretmen atamalarında eğitim fakültesi mezunlarının birinci öncelik sırasında yer aldığı görülmektedir. 2002/2 Öğretmen Atama Kılavuzunun 2. maddesinde, toplam 5750 kadroya sınıf öğretmeni atamasının yapılacağı belirtilmiş, anılan maddenin (a) fıkrasında, bu kadroların 5000'inin eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği programından mezun olanlar ile eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği dışındaki programlardan mezun olup, sınıf öğretmenliği sertifikası bulunanlar için kullanılacağı, (b) fıkrasında da, bu kadroların 5000'inin ise fen ve edebiyat fakültelerinin, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 1.6.2000 günlü ve 340 sayılı kararında, herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak gösterilen programlardan mezun olup sınıf öğretmenliği sertifikası bulunanlar için kullanılacağı öngörülmüştür.

Anılan Kılavuzun Atanacaklarda Aranacak Koşullar başlığı altında düzenlenen 3.1. maddesinin j bendinde ise; DMS, DMS-Öğretmenlik 2000 KMS veya KPSS sınavlardan en az birisine girmiş ve en az 70 puan almış olmak koşuluna yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, sınıf öğretmenliğine atamada; belirlenen 70 taban puanı ve üzerinde puan alan sınıf öğretmenliği bölümü mezunlarından öğretmen gereksiniminin karşılanmaması halinde, belirlenen taban puanı almış olmak ve sınıf öğretmeliği sertifikası bulunmak şartı gözeterek eğitim fakültesi mezunlarının, bu fakülte mezunlarından da gereksinimin karşılanmaması halinde diğer fakülte mezunlarından sınıf öğretmenliğine atamaların gerçekleştirilmesi gerektiği açık olup, mevcut 5750 sınıf öğretmenliği kadrosunun 5000 adedinin fen ve edebiyat fakültelerine ayrılması, kamu yararına ve yukarıda anılan 1739 sayılı Kanunun 43. maddesi ile ilgili alim ve Terbiye Kurulu kararına aykırılık teşkil etmektedir.

Davacının sınıf öğretmenliğine atanmamasına ilişkin işleme gelince;
Dosyanın incelenmesinden; Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümü mezunu olup, sınıf öğretmenliği sertifikası bulunan ve Kamu Personeli Seçme Sınavında 71.446 puan alan davacının, sınıf öğretmenliğine atanmak istemiyle yaptığı başvurunun almış olduğu puanın, atanan adaylara ait minimum puandan az olduğu gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, ilgili Kılavuza getirilen düzenleme mevzuata ve kamu yararına aykırı bulunduğundan, yukarıda anılan şekilde davacının durumu değerlendirilerek sınıf öğretmenliğine atanıp atanamayacağı tespit edilmesi gerekirken, yukarıda belirtilen gerekçeyle atama başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması nedeniyle anılan Yasanın 52. maddesinin birinci fıkrasının 4001 sayılı Yasanın 22. maddesiyle eklenen cümle uyarınca davacının sınıf öğretmenliğine atanmamasına ilişkin dava konusu istemin ve 2000/2 Öğretmen Atama Kılavuzunun 2/b. Maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına, 11.3.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
--------------------------------

Davayı okudunuz...

Bu durumda fen edebiyat mezunlarının atamasın iptal edilemeyeceğine göre MEB o zaman 70 puanı geçen ve atanamayan eğitim mezunlarını atamaya karar verdi.Bunlar 387 kişiydi.

Sonuçta benim de içinde bulunduğum 387 kişi OCAK 2004 de atandı.

Şimdi esas soruma geliyorum.
Sonuç olarak biz 2002 (eylül) senesinde atanmamız gerekiyordu.Devlet bunu kabul etti ve bizi atadı.1 buçuk yıl sonra.

Şu anda 2002 senesinde atanma kararnemelerinde yolluklu yazan öğretmenler yollukları ödenmediği için dava açıp yolluklarını alıyorlar.(örnek olarak samsun valiliğinin alaçam ilçesindeki deki öğretmenlerin yolluklarının ödenmesi istemesi örnek gösteriliyor.)
Herneyse yolluklarını bir çeşit alıyorlar.Ama bizim için 2004 de atandınız yolluksuz yazıyordu kararnemenizde deniyor.Yani alamayacağımız söyleniyor.

Ama biz 2002 senesinde haksız yere atanmadık.Devlette bizi atadığına göre o zaman elde ettiğimiz hakkı geri verdi.

Bu durumda bizde 2002 senesine girmemize gerekir.

Acaba bu konuda nasıl hareket etmeliyim.Hangi belgelerle kime nasıl baş vurmalıyım.

Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum.

kargakarga
30-03-2008, 00:04:28
Sizin yazınız üzerine çok zaman geçmiş inşallah harcırah hususunda sorununu çözmüşsünüzdür.

Ancak bence asıl üzerinde durmamız gereken konu şuydu: Geç atanmamız nedeniyle 2 sene alamadığımız maaşlarımız ve derece kademelerimiz.

Bu konuda dava açan oldu mu bilginiz varsa ve paylaşırsanız sevinirim.